Goudsche Courant, zondag 31 oktober 1869

ccn kindcrpn zullen door ondcrnijzers op de Ofcnhare scholen worden toegelaten dan op vertoon van Ijowijs hohoorlijk te zijn gevaccineerd of de natuurlijke kiudcrziektc te hebben gehad Uit Enschedé bericht men dd 27 October Oepassccrde week begaf zich de deurwaarder Ba rendtszen hggeslaan door twee gelnigen naar de woninji van Johanna Lippinkhof alhier huisvrouw van Jan Vooriman elke echtelieden sedert een paar jaar gescheiden leefden om haar uit te noodigen hare kinderen af Ie geven aan haar man waartoe zij bij vonnis der arrondissemcnts rechtbank te Almelo is verdeeld De moeiler verklaarde zich daartoe bereid bracht hare kinderen te voorschijn en stelde die ter beschikking van haren man Zonder dat door de moeder op dit oogenhlik eetiigen invloed of pressie op hare kinderen werd uitgeoefend toonden ile e een afkeer van hunnen vader toen zij 1 Ken Hij had ocgenschijnhjk alle zedelijke macht on allen invloed op zijne kinderen verloren Toen de kinderen aangezegd werd dat zij hniinen vader moesten volgen riepen allen dat zij liever wilden sterven dan met hem mede te gaan De man is daarop onverrichier zake teruggekeerd en door den deurwaarder procesverbaal van bevinding opgemaakt De universiteit te Jena door keizer Ferdinand I gesticht in 1557 heeft ouder dagteekeningvan den 12 juni 1869 het diploma van doctorl hilosophiae verleend aan Viro praenobili simo atque doclissimo Gustavo Schlegel te Batavia Behalve de werken over China Chineesehe taal en Chineesehe oestanden waardoor de Schlegel zich reeds een der eervolste namen onder de sinulogen van heden verworven liecft vond de universiteit te Jena voor het verleenen van haar diploma speciale aanleiding is een disserialie van den heer Schlegel in t Hoogilnitsch geschreven waarin hij uit authentieke Chineesehe hlslorlsche werken de bewijzen lefcrl dat de metste spelen en volksgebruiken in Dnilschliind afkomstig zijn uit China o a het schaakspel De heer Schlegel neemt nis bewezen ann dat het kompas het buskruit de slereolyp druk en het drukken met liewceghare letters in China bekeml geweest zijn lang vóór zij in Europa onlrlekt of ingevoerd werrlen Voorts toont hij aan dat sommige oudEuropcesche volksgebraiken zooals het elen van vossen eu het versmaden vnn hazenvleesch het onlsieken van lenlevnren en het elen van hard gekookte eieren op bepaalde d igen in het voorjaar hel Icezeiulen van besohilderde eieren nnn bioedverwanton of vrienden het groeninakjn der woningen in den nacht van 21 juni enz allegader van Chineesehe afkomst zijn Hetzelfde betoogt hij al licirefl de meeste der in de IS en volgende eeu en in Europa ingevoenle spelen het d inispel hel schaakspel het dominospel hel kaartspel het tric lrac het ronge et noir Van de in Europa bestaan le kinderspelen zyn he slellen loopen hel vliegers oplaten het raketien uit China derwaarts overgebracht Ook de poppenkast slaml uit China en evenzeer zijn van daar herkomslig at geen betoog behoeft de Chineesehe schimmen Sedert onhcugilijke lijden heeft men in China luchiballons vervaardigd en papier uit lompen bereid Mouches zijn door de Chineesehe dames gedragen lang vóór de dagen van koning Lodewijk XV en om lol den oorsprong der crinoline daar te lande op te klimtneii Diuct men een groot aantal eeuwen achterWitarts gaan Woensdag werd te Utrecht in het gebouw vankunsten en weienschappen op de Mariaplaats devergadering gehouden tot vestiging van een verhondtegen het soh i dverznira De vergadering was hetongunstige weer in aanmerking genomen vrij talrijk uit alle deelen des l iiids waren lielangsulicndcn opgekomen üo inspecieur van hot lager onderwijsin Ulrecht Lodewijk Mulder presideerde de vergadering Jiceds terstond werd door den heer Verhagenuit Ooes de sehoolplichiigheid als hoofildrel vanhet verbond gesteld Verschillende sprekers verzeilen zich legen sehoolplichiigheid De heer v d lleini o a ond inspcoleur van Zuid Holland weeshel antinatiunale ler sehoolpliclitigheid aan hijwees op het groole verschil tnsschcn Pruisen enons en de wol zon uitgevoerd moeten worden doorgcmeentelicaluren die gewoonlijk zooveel mogelijkde onkosten vnn het onderwijs wenseheu te verminderen en dus zeker niei geneigd zullen zijn omliet choolver iiiin knicliiig legen Ie gaan Ook uithel oofipnnt van pewotensvrijhcid werd de schoolplichtiglieid door hem beslicden De vergadering verwierp dan ook niet g oole nicerilerlieiil het voorstel om het verkrijgen van schoolplieliliglieid lot hoofddoel van het bchuolverbond 10 blcllcii De hoer Kuypcr uit Utrecht stelde voor om te bepalen dat sehoolplichiigheid en kosteloos onderwijs niet zouden opgenomen worden onder de middelen door het verbond tol keering van het schoolverzuim aan te wenden Van de aanneming dier condition stelde hij de toetreding van zich zei ven en de gcheele parlij van het nationaal christelijk onderwijs afhankelijk Het voorstel werd verworpen en daarop verlieten Ds Kujper en velen zijner parlijgenoolen de vergadering De commissie die do vergadering bijeengeroepen had werd daarop varzocht zich met bet samenstellen van een reglement voor het school verbond bezig te houden De heer Lalbinau van Moordrecht werd uilgenoodigd deel dier commissie uit te maken Na de pauze werden de middelen bespraken om het schoolverzuim te keer te gaan Verscheiden sprekers namen aan die discussie deeh Algemeen verlangde men een betere statistiek van het schoolverzuim en men hoopte dat de afdeelingcn van het verbond zich daar mede vooral zouden bezighouden Het huisbezoek het geven van aanmoedigingen en andere middelen werden besproken het beloven van geldelijke toelagen afgekeurd Een spreker maakte opmerkzaam op den nadeeligen invloed die de sehooUokalen op den getondheidaloesland der leerlingen kunnen hebhen en hij leid een onderzoek voor in deze zaak Men begreep dal dit niet tot deze vergadering behoorde maar veel meer hg schooltoezicht sn geneeskundige raden Ie huis behoorde Eerst lant werd de vergadering door den vooriittcr gesloten nn een dankbetuiging aan de heeren Hnriing voor de vele moeiten die zij zich hebben willen getroosten en aan den voorzitter wegens de uitmuntende leiding der vergadering Laatste Berichten Madrid Zi Oct in een particuliere Uijeenkoinst heiiben de Unionialeu allen op twee na legen de cxndidaiuur van d n hertog van tieiiiiu gestemd De heer Alloa eu acht anderen hebben verklaard dat zij voor hem zouden slerumen indien er bij mislukking der pogingen van het gouremement om een meerderjarigen koning te vinden gekozen moest worden lussohen den hertog van Uenua en de republiek De minisiers Topele Siivela en Ardannaz benevens de heeren Itios Bosas Calderon en vele andere staatkundige personen hebben geprotesteerd legen de voortduring van den legenwoordigen regeeringsvorm De radicale parlij vereenigi zich mei de c indidatuur van den hertog van Genua Xopete en de beide iinderc Unionisiischo ministers zullen aftreden iidien de Corics aan den hertog de kroon mochten aanbieden Madrid 29 Oct Het is waarschijnlijk dal de keuze op den heriog vnn Genua zal vallen 11 ij ou in dit geval meerderjarig wonlfii verklaurd zoodat van een regent geen sprake zal behoeven te In de Cortes lellen de radicalen waaronder de prugressislen en democrnlen 130 a 140 le lcu de liberale Unie telt er sleclils fiO ii 70 Over het kiezen van een koning zal weinig of geen discussie pKials hebben Parijs 29 Oct De ConstitutioHvel ontkent dal in deu minislci raad van II woensdag beraadslaagd is over het spoedig byeenroepen van het wetgevend lichaam Milaan 28 Oct Prins Napoleon is alhier aangekomen Parijs 29 Oct De Falrie beweert dal drie groole militaire komraandeiuenlen en wel die te Toulouse Tours en Rgssel zullen worden opgeheven Men OU alleen de kommnndementen ie Parijs Lyon en Nancy behouden Het laatstgenoemde zou echter naar Melz verplaatst worden De France verzekcrl dat de drukpers eene onbeperkte vrgheid zou blijven genieten Konstantinopel 2S Ocl Do keizer van Ooi leiirijk 19 alhier aangekomen Madrid 29 Oct in eenc vergadering van prngressisiisehe fn democratische afgevaardigden hebben nadai verscheidene leden hel woord gevoerd haüdcii 1U2 leden zich verklaard voor den hertog van jciiua als koning Slechts twee leden he iben gesipind voor den hertog van Monlpensier I c Im mrcinl bürekcni dat de hertog van flenua lull sleinuien vau de 209 monarohalcn in de CorIrs zil bekomen llil hl id verzekert dal i f ri publikeini ii weer in i i I oihMilieji vcrsclujiien oodra de coiisUlnlioi eele wa iiliuiijin Wü r van kra dit zullen worden vurklaurd Volgens ccn gerucht zullen de miiii ler Silvrl en Ardanaz nflreden Madrid 29 Oct Er is op nieuw eciie minislerieelc crisis onlslann uit de quBCstie belrrlVciide de candid ilnur voor den Iroon De ministers Siivela en Ardnnaz hclibeu hun ontslag ingediend In eene vergnijpring van progressistisehe afgevaardigden hebben 110 leden ich voor de cundidnlunr van den lieriog van Genua verklaard Ue Unionisten zijn tegen deze camlidiiluur Parijs 29 Ocl Ue Palrie zegt dal morgen het tieereet zal worden nilgevaardigd waarbij de verkiezingen alhier tegen 21 november worden vastgesteld Pest 29 Oct De procureur der rechtbank heeft tegen Kurogeorgewiicli Is in morelen zin de aangloker tot den moord op prins Michael zijnde de doodstraf geëisoht Hei katholieke verkiezings statuul is bekrachtigd NOW York 29 Oct Het aloomscliip Stmieicall is op reis van St Louis naar New Orleans verbrand Meer dan 2Ü0 personen waaronder vrouwen en kinderen zyn daarbij deels in de golven deels iu de vlammen omgekomen RiO Janeiro 8 Oct De ilting der kamer van afgevaardigden is tot 15 de er verdaagd wegens de nog voorldurendc moeilgkheden in den boecem van het ministerie Het gouvernement heeft verlvhurd dat de krijgsoperalieii n l n worden vnorige ei zoolang tol aan d bepalingen van het drievDudig verbond f al zgu voldaan Er worill een leger uilgeruil tot voortaettlng der vervolging tegen Lope die zich te 8t Kslanislaus bevindt ROUaan 29 Oct Alhier heel l eene bijeenkomst van 201 personen pisiits eliad Na eene rede van Quertier die zeer werd lop ejaichl hebben de afgevaardigden Eslaiiceine Cumeille Qnesne en anderen zich verklaard voor eeue opzefjgmg van alle thans besiïande h nnilelslractaleii Er ivenl besloten tot de benoeming van een perinaneiil cuiuiic bestaande uil ingezetenen van Kouian die eene algemeene byeenkomst van Franschc induslrieeicn te Parijs tullen provoceeran Gemengde Berichten Niet alleen te Parijs omar ook to Gouda en tlilers heeft hut dcti S7ateii gesiKcuwd De Üultan moet tbq de rcia uaar EL jpte hibeen afj rzirn Gedureode de mnand BcptmidiT lu ft ik Siè Ie ii cht 1 050 000 eiemplareu de libuU 45n iiU ileriiuiro 1 704 nO de Müuittuf 400 01 JO dr N tiüii il l yiii iK dr fVuple 1 430 000 dfi Rappel 930 0 liet Jounit du Taria i l i UO txeinplart D It ll lydenfle Icouw chi bucr tïi t raad uu tfooit ruckcn bij prof S te Aiui tviduiii i bij den hoo f flt erdu aao ckoinea zet t hy ifprefeitfcr ik ben t r niet u i aim toe ik kom hvtl uit lAttlchenn om hulp lij u Pmf Wat liapert ran ButT nOch pruftitcr uit wpc u hier fop ziju maag wijaendi Hut htb ik altijd pijn 1 verscdrikkclijkt pij pvcftstef I Prnf Altijd IJoer r Jii prcfestcr aU ik er ten uiiriite op diuk lu jf Prof Nu dan moet je er niet meer up dnikkfn ii dan Enl jc jfCLii pijn meer hebben I e botr bctanU 2 50 rcibt tcru naar WaloKorcn drukt nipt mcir up ijk maag en is liedtirt een vrolijk eu unar liju gevoft e i iHl niüu Te Schiednm is ioudag nio jri n b j de godsLlienstoffeniii in de herv kerk teue pift K colUctw d ï u ƒ 10 10 hc lcmd voor het nieuwe diacouie huiB dtr herv peuieeule bepeveiia ƒ SO bcBtenid vcwir het d bijbel enonlsrhnp De gememtciaud van Ainbterdam hct ft op hef door do directie van htt paleis voor rolkfivlijt iiigcdieud adren beaioten de terreinen voor gi iiufiiid puleiB fftlyk die tbang zijo omrafitcrd uiit in bruikleeu af te ttuan khd du dirertie van dat paleis Er stflflu thaiifl ten k hoeve van Enjcelnn Marine elf ffcpaiitiieide btliep op tapt l Jle gezamenlijk do som vnit drie ca een half ii i11 k u pond attrltng nühu koHtcii Vijf dier fichupeu Mordiii op piirticiiliere werven fitebnawd tiTHtjl al de mnchiuviit in partirDÜerc f ibriL krii orden vervnurdig l Ta HerliJR J van wege ée Bledclgko regciriiig een nauvan z gemaakt met proefnemingen tot desiufettit van fcrcala stotiei volgtin het sfttteem van di n KngcJaclimao Lcnk Volgriia auth titiek opgaven i gtduiende het jongstverloo pen kwartaal de bevolking win li ilgn alleeo dour nedrrzetting vaü buitenaf met 7000 cM landige jifrsmte i virmcerdurd waaronder de meenten taders au huiBgeziniicn VEHGADERING tan den üEMEENTEUAAU Vrijdag 2 OrlobtT Tegenwoordig de heeren vni bergen IJzendoorn voorzitter d ira Princt llragguiir Uemy UiieliiitT van Gouncp kiitt en VIM Straatcu De notulen der vurige vergadering wordun gdezeu en geftfrestet rd liigekotnon i i Mte uisrtivu van P Imi t ï i jnrn dank betuigt voor de ann beiti v il p ilü j ntuiifnCiTcrlmogiii nolif 3 etn ndri s van II u INimshui Jr Ic Hoikoop diu verrot kl ci rii ie iiKniu ii tt nnv l kken nabij llot koop tcgi ii eriif vn joiihtig mm i ¥ i iiu gulilru op vooratul vitii iLii voin itter woiill dit uiIms ge itolil iu haiuleii vim do comm lan fabruuge