Goudsche Courant, woensdag 3 november 1869

fe 1869 VVuciisdiig 3 iVuvcmkr N 810 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gonda en öraslrckcn De inzending van advertention kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave NINÜ en LANDE fi k gemeente Berkenmen groot p m 20 tliiber 1869 ten overKIJYT ter woonplaats I r EN Bkiigii aan Stolf eveild hebben bjj ing kunnen gelden f 4950 3300 1100 3000 2325 700 675 700 ilzoo f 16750 eu toewijzing der peril r zelfder plaatse op OVEMBER 1869 des pijden herinnerd dat de 1 ook in geval van af r percelen op het verolijven tegen eene rente jaar in welk geval het jaren niet zal kunnen en kantore van genoemrk aan den IJssel Staten 11 te bckumcii bij BUINKMAIN Langen Tiendeweg Isteding Inoodigde IDDELEN IKINRIOTING te Gouda S70 op WOENSDAG 3 vonds ten acht uur in De voorwaarden lig okaal der inrigting iiens het Bestuur II O O G E N D IJ K Skcmtauis l f ot I MSSKL IiiIa en niiisiliif s luorf ens liilagcu smor 7 uren Ill i i gelijke dagi u simni1 lulitiiil iMili n tiin A linnkntiin De uitgave dezer Courant gesehiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 Ons Kiesstelsel ra Het grootste bezwaar dat aangevoerd wordt tegen het vcrleencn der kiesbevoegdheid aan hen die door hunne opleiding door de betrekking die zij Iwkleeden geacht kunnen worden daarvan het beste gebruik te zullen maken is gplo fpn in 1p grondwet die alleen het belastin betalen vordert Er zou dus eene grondwetsherziening moeten plaats grijpen en hiervoor acht wen terecht den tijd nog niet gekomen Om die reden kan dus eene andere wjjzc waarop men aan dit bezwaar wil te gomoet komen ook niet voldoen verlaging van don census Breng het minste bedrag dat betaald moet worden lager dan ƒ 20 b v op 10 of f 15 en gjj zult een groot gedeelte vnn hen die tlians wel in staat maar niet bevoegd zijn te stemmen daartoe de gelegenheid geven Doch deze verlaging van den c nsns zou al w are geen grondswetshcrziening daartoe noodig het gewenschte doel niet bereiken want daardoor zouden niet alleen tientallen van bekwnnien maar ook honderdtallen van onbekwamen tot de stembus worden toegelaten IToo lager we toch den raaatschappelijken ladder afdalen hoe meer we ondervindeu dat de wettige veronderstelling hij betaalt zooveel in de belasting dus is hij in staat kiezer te zijn vne valsche veronderstelling is Niets zou nadeeliger zijn dan hrt inslaan van dien weg tenzij men daardoor alleen kon gevrijwmvrd worden voor het algemeen steinrei lit Hoc lager de census hoe moer do vertegenwoordiging zal zön eene vertegenwoordiging van do laagste klassen in plaats van eene vertegenwoordiging vau alle klassen der maatschappij Verlaag den census en gij brengt den ruwen onbeschaafden volkshoop niet alle n aan de stembus maar hun aantal zou de stcmuion der meer ontwikkelden verdooven en door hun onw tciK licid zouden zij gemakkelijk spel geven aan den heerschzuchtige die hen wilde verleiden I b lgeen onder de tx genwoor ligo wet gescliie H Iwoi l dat duidiaijk De belangstelling IS m dm r el er gering wanneer het geldt Mt M inv ovdiirers te kic en voor njk proviiKiual viiKiual g iiieeiiU estuiii D it bn K a ui 1h langstelling vloeit in den regel voort uit onwetendheid en daaruit ontsproten wantrouwen men blijft t huis omdat men niet weet wat het beteekent recht te hebben zijne vertegenwoordigers mee te kiezen omdat men deze eerste verplichting van den vr en burger beschouwt als een last In plaats n den census te verlagen zou men dien eerder moeten verhoogen Toch komt het ons voor dat er een middel is waardoor ons kiesstelsel althans eenigszins hervormd kon worden zonder grondwetsherziening Het reeds aangehaalde art 76 der grondwet spreekt van directe belastingen zonder bijvoeging waaruit zouilo bljjken dat alleen de rijks directe belasting bedoeld was Nu mag men als bijna zeker aannemen dat in 1848 daaraan niet is gedacht toen was t nog eene groote uitzondering wanneer de gemeenten directe belasting hieven en zoo werd dan ook in art 2 van de kieswet uitdrukkelijk bepaald voor directe belastuigen worden gehouden alle directe belastingen zoo opcenten als hoofdsoii verschuldigd aan s lands kas waardoor aa i den dienaangaande gerezen twjjfel een eiu lo moest gemaakt Nu is dit alles zoo veranderd dat de onbillijkheid hiervan steeds stjrkor en sterker in het oog springt Er zijn personen die in de hoofdelijke omslagen hunner woonplaatsen aanzienlijk bijdragen n die toch geen kiesrecht hebben want de belasting moet aan s lauds kas verschuldigd zijn De vraag of men kiezer is niet alleen voor de tweede kamer of de provincie maar ook voor de gemeente waar men woont wordt afhankelijk gemaakt van de vraag of men rijksbelasting betaalt Hieraiui kan gemakkelijk een einde gemaakt door het art 2 der kieswet te wijzigen in dien zin dat alle directe provinciale en gemeente1 elasting werd mede gerekend om de kiesbevoegdheid te regelen Deze uitbreiding zou niet schaden daar de j ed ijcregelde hoofdelijke omslag de lagere volksklassen geheel of grooteudeels vrij laat i iaar ook hen trcit lic een tl gcim i ii sta it voeren om de voor t kiesrecht gevorderde ri ks l lasting te bctuli 11 maar die alle belasting hij clk mdcr geleld loili riiimsc liiHils li li igi ii Di r voraiicli rui van ail ilei Kii mm I nu iin I ui ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN strijd zijn met de grondwet die van directe belasting spreekt in art 76 terwijl zij elders b V in art 78 toont ook de uitdrukking rijks directe belasting te kennen Deze hervorming is vooralsnog de eenigo mogelijke Het doel dat meu beoogt komt zij nader b Zjj zal aou t kiesrecht eene goede uitbreiding geven en daardoor tevens het uur spoediger doen aanbreken waorin eene grondwetsherziening zonder gevaar kan tot stand gebracht Algciuccii Ovcrziclii Gouda 2 November Lord Derby de oude is liood en begiaven en lord Derby de jonge komt daardoor in het hoogerhuis L jonge pair had tol nu toe den titel lord Stanley gedragen en onder dien naam heeft iiij genoeg gelaan om reeds nu te voorspellen dat hij in geen geval erfgonaanl der vaderlijke politiek zal wezen al moet men dan ook vooreerst met verder tian tol tlit negatieve gaan De pairs uit t hoogerhuis zjjn natuurlijk begeerig om den drager van den ouden nnam aan hun hoofd te zien doch ziJ zjjn eigenlijk bang voor de vele ketterijen waaraan lord Stanley zonder liberaal te wezen ich overgaf De Times geeft hem den raad zijne onafhankelijkheid te blijven bewaren Boven de partijen staande zal hjj den lande goede diensten bewijzen De dag zal komen waarop de partij van den vooruitgang ontslagen van de taak om misbruiken af te schaffen en hindcrjialen uit den weg te ruimen een begin zal moeten maken met het optrekken van een nieuw stnatsgebouw door het scheppen van instelbiif en voor eene nieuwe maatbchappij die moeilijke taak is aan mannen als denieuv e lord Derby toevertrouwd Al weder zijn we door de berichten uit Spanje om den tuin geleid Het eene bericht waarbg de hoogc waarschijnlijkheid van een spoedige koningskeuze werd medegedeeld v as nauwelijks ontvangen of een ander bericht volgde het o den voet dat de keuze nog lang niet besli t was De minister van financiën zou oiutniit den tiiestiiuil dei lii ik lëii zcci licv iv li m hI sju ükeii licliliiii Il II il i t iilid M ikii i i ii on HiJidcii iliMn li u iite v lu alle tuatsscluild