Goudsche Courant, woensdag 3 november 1869

ii I i 20 pC tfi it r t B Or tractemoiitiMi on pcnsioeiii u dor amdH iiiiron mot eou oven grooi bedrajr te vcriuindercn torwijl dü f wHtelijklicid 30 pCt zou v rlit y i U doch gelijktijdiff met dezo plannen wordt bericht at do ministor zal altreden Het hinkou op twoo jrodachten de halfheid berokkent Hpanjo veel schado want al wordt eerlang een koning gekozen het koningschap heeft zijn prestige meer dan dubbel verloren ten gevolge van al dat geslingor In Frankrijk zal men trachten het kosteloos onderwijs in te voeren De daartoe ontworpen wet is reeds bij den staatsraad in onderzoek Do kosten zullen jaarlijks 25 millioen bedragen Doie uitgave is te aanzienlijk om die in eens p de begrooting te brengen van daar het voorstel dat gedurende do eerst volgende jaren een vijfde gedeelte van die som aan dat doel zal besteed worden na dien tijd rekent men dat ile inkomsten zoo zullen toegenomen zyn dat do uitgave van 25 millioen tot kosteloos onderwas geen bezwaar meer zal hebben Wanneer men de zekerheid had dat dit kosteloos onderwigs ook neutraal zijn zoude iu dien zin dat met dat onderwjjs de ontwikkeling gelyken tred zou houden wanneer we de zekerheid hadden dat dit kosteloos onderwijs zou strekken tot t vormen van vrije staatsburgers iu plaats van knechten van een despotisch bestuur dan zouden we dit een verblijdend bericht achten doch ook in de kloosters werd kosteloos onderwijs gegeven Uit Dalmatic is weinig nieuws te berichten Do vergunning door Turkjje aan Oostenrijk volgens sommigen gegeven om Turksch en Montenegrijnsch grondgebied te passeeren tot beteugeling van den opstand wordt weersproken Volgens cnderen zou do vorst van Montenegro op de vlucht zgn gegaan omdat h zijne neutraliteit niet langer kon handhaven en evenmin den wensch zflner onderdanen om Dalmatie te helpen kon weerstreven BUITENLAND E N G l L A N D T c Stanilard het orgaan der conservatieve party die de vanen van Disraeli volgt acht het bijzonder onaangenaam en onbillijk dat raeu den conservatieven allij I voor de voeten werpt dat terwijl het eene etymologische noodzakelijkheid voor hen is om passief te blijven het echttr tevens eene schande is dat zij zco weinig tot stand brengen Het is oneindig veel gemakkelijker voor een libental staatsman dan voor een tory zegt het blad met beminnelijke openhRrtigheid om als h j sterft een geheelen catalogus van maatregelen achter te laten even als het gemakkelijker is af te breken dan op te bouwen en met de menigte dan tegen de menigte te handelen Oe hter Gladstone zal waarschijnlijk bekend blijven door eene menigte maatregelen terwijl lord Derby de beschuldiging moet verdragen dat hy bijkans niets gedaan heeft Hij zal echter beroemd blijven niet wegens hetgeen b gedaan heeft maar egens hetgeen hij belet heeft dat tol stand kwam De weinig aantrekkelijke plicht om tegen den stroom in te zwemmen ie door hem verkozen dit was een nadeel van vijne conservatieve overtuiging Er is iets bijzonder droefgeestigi in dit klaaglied van den Standard Dit blad dat weleer den mytbologischcn held den conservatieven staatsman op een voetstuk plaatste en aanbad schijnt thans in andere tempels te aanbidden en geeft als verklaring van de vele maatregelen welke de liberalen tot stand brengen dat het ook gemakkelijker is met de uiücrderheid mede te gaan dan de motrderheid te bcBlrijdcn en dat het ecncr partij toch wel cenige kiMiht pfoft als het volk op hare zijde is Dr Tunes ijdt een iirlikel aan dpn induslrieclcii iiiistaml vuil Kngehi il Niet langer zegt bel lAiiil mogen wc x 1 in sl iup wicjjen met do illusie dat Engeland als industrieele macht voorop staat in de rij der natiën Eenmuiil wna dut waar doch de tijden zijn veranderd terwijl wij stilstonden zijn andere lanilcn vooruitgegaan en bobben ons zelf in sommige op ichten achter zich gelaten Willen wc onze positie aan den top der ladder herwinnen zoo moeten we het voorbeeld van onze naburen volgen onze zwakke punten versterken en van onze ijatuurlijke voorJeelen zooveel mogelijk party trekken Mo moeten beginnen met te ecfeawe dat er verbetering mogelijk is we moeten niet te trotsch of IU eigenzinnig wczon om het goede van anderen over te nemen u langs weunschappclijken weg trachten onze productie Ic vcrra Berderen te verbeteren en te verfraaien We moelfu onze werklieden een hoogere opleiding schenken en hun gelegenheid geven tot het genieten van onderwijs op niet miniier groote schaal dan hunne broeders op het vasteland dit ontvangen In plaats van aan het oude te blyven hangen en aan de bedriegelijkestcm van onzen vleieuden eigenwaan het oor te leenen moeten wy de waarheid in t aangezicht zien en tiachlcu het verloren grondgebied te herwinnen üesluiten we daartoe dan kan niets ons beletten onze concurrenten voorbij te streven en nogmaals als vroeger in de haiidels vcrcld de eerste plaats te beklecden Wat ons eertijds sterk maakte is nog het onze de voordeden die we vroeger bezaten zijn nog dezelfde gebleven Hoe rijk ouk de stalen v ui hel vastel ind wezen mogen Mngeliuid is nog rijker Engeland beheerscht nog den handel in ij er en kolen en indien het met zulke hefboomen in handen den wereldhandel niet beheerscht zoo heeft het iit aan eigen schuld te wijten Ook aan ondernemingsgeest ontbreekt het ons niet integendeel een overmaat daarvan verleidde in de l i itste jaren misschien tot al te gewaagde slappen Onder zulke omstandigheden met het noodige kapitaal met zelfvertrourtcn en overleg kan het niet anders of we moeien om op alle wereldmarkten hisndhavsu ook ond iiiks den nadeeligeu invloed vau het zelfniüordcml iielscl der proleotionisten Vooral moeten we ons w iehten met het oog op dat stelsel réciproque maatregelen te nemen Wil Frankrijk zich zelf benadteleii het ga zijn gang Ons belang blijft echler om van Frankryk te koopen wat Fraukryk tegen billyker prys leveren kan dan wij en zoo men aan de andere zijde van het kanaal daarover anders deukt men lijdt er zelf de meeste schade door FRANKRIJK De Fransehe regecring heeft thans de weinige verkiezingen uitgeschreven die nog moeten plaats hebben tengevolge van dubbele keuzen die ia Juuy jl plaats hadilen Den 22 November zal de stembus geopend zyii Te Parijs zelf moet in vier vacatureu voorzien worden De linkerzijde in Frankrijk is verdeeld Dit wist men Maar die verdeeldheid heeft thans het karakter eener scheuring gekregen en eene fractie met den heer Jules Simon aan het hoofd heeft zich tot eene nieuwe party georganiseerd welke de nieuwe linkerzijde genoemd wordt Zij beslaat uit de meer geavanceerde leden der oppositie en telt de meeste afgevaardigden der vroegere linkerzijde ouder haar midden De heereu Favre en Picard schijnen de eeiiigen te zijn die de meer bezadigde oppositie willen blijven volgen De regeeringspartij zal over deze scheuring juichen Weinig op eigeu kracht kunnende steunen zal zü haar voordeel trachten te doen met de verdeeldheid in het tegenovergestelde kamp OOSTENRIJK De Weener bladen bevatten gcenc nadere bijzouderhcden omtrent den opstand in Dalmatie maar gaan zooveel te krachtiger voort met het critiseeren van de handelingen der regeeriug ten opzichte van deze gebeurtenis Volgens de l resse zou evenwel de regeering met hot oog op de mogelijkheid van een langen duur der beweging vooriiemeus zyn eene sterker Iroepenraachl daarheen te zenden onder opperbevel van don luilcnant veldmaarschalk Phillippowich komniandant van het Wcener garnizoen Ook moet daarbij verordend zyn dat tot die expeditie speciaal zullen worden gekozen troepen die uit bergstreken afkomstig zijn Aan de Neue i Veiei ced wordt uit Konstantinopcl bericht dat de Porie aan u OoslciMijksche troepen heeft vergund om over Turksch grondgebied te trekken en daarvan voor militaire opcralien gebruik te maken Daarby word nniii luid dier di iH chc sprci i il cconslateürd d l volgens do bii e rciiiiiritsrcoliti ii hel Mniitencgrijnt liemelbetTurksclie gebied mutt hukIcu yolijk gi slcld SPANJE Men weet dat de republikeinschc afgevaardigden hij de Spaansohe Cortes allen de zitting verlaten hebben toen het voorstel tol schorsing der constituliuni cle waarborgen in stemming zou komen en dat hierop de opstand is gevolgd Een dier afgevaardigden de heer Figueras en der aanzienlijkste mannen der partij is op den 26 dezer de zitting weer komen bijwonen Men leidt hieruit af dat zijne geestverwanten hem zullen volgen zoodra do keus van een monarch aau de orde zal zijn De Cataloniers hebben eene met jeer vele handteekeningen voorziene petitie aan de Cortes gezonden waarin zij tot kroon ing vanhetconstitutioneela gebouw gelijk zij te kennen geven aandringen op het spocdifr kiezen eens konings De peliiionarissen die tot alle klassen der bevolking bchooreu geven voorts als hun verlangen te kennen dat de nieuwe souvcrein door hoedanigheden van hooid en hart en door de kennis van de behoeften dos lunls de hoogc onderscheiding die hem ten deel zal vi 1Icn waardig zij In dat grval zal het vertrouwen op een stabiele toekomst levendig zijn Generaal Prim heeft in antwoord op eene interpellatie in de Cortes verklaard dat de regecringhoopte eerstdaags den slaat van beleg te kunnenopheffen Op uit oogenblik is dit echter nog onmogelijk Er bestann nog drie beudon opstandelingen en verscheidene vervolgingen zijn nog aanhangig voor de krijgsraden Den 2 november zou de wet betreffende de spoorwegen in haar geheel in stemming komen Er 18 in den nacht van 31 oct weer een bijeenkomst van afgevaardigden gehouden om over dekeus eens konings te raadplegen De candid Unurvan den hertog van Genua verkreeg 128 stemmen 32 afgevaardigden verklaarden zich er tegen Veleafgevaardigden waren afwezig Men gelooft datde hertog ten slotte omstreeks 180 stemmen zalbekomen BINNENLAND Gouda 2 NovtMBEii Het nieuwe station van den Rijnspoorweg alhier is sedert eenige dagen voor t publiek opengesteld Het begint er vrij goed uit te zien Een groot gemak levert het althans reeds op by het uiten instappen dat in den laaisten tijd vooral voor dames werd vervangen door hijschen Het schijnt echter dat het Goudsche station nimmer volmaakt zal mogen zijn Nu is de toegang van af de straat tot aan t station circa vijf minuten bijna ontoegankelijk Bü droog wéér mul zand en anders modder De spoorweg maakt o misbruik van baar op coacessie gebaseerd monopolie om allerlei onbillijke eiscbcn aan ons gemeente bestuur te doen Het zou zeer te bejammeren zijn als dit laatste daaraan gehoor gaf De directie wil dmt onze gemeente voor bestrating en verliohtiug zorge terwyl het station niet alleeu staat in eene andere gemeente maar bet geheele terrein waarop de straat moet aangelegd worden particulier eigeudom der Maatschappij is Vurig hopen wij dat onze raad in geene voorstellen dienaangaande treden zal De gemaalbelasting wordt onmisbaar geacht en dan nog uitgaveu toestaan voor de bestratingen verlichting van particulier eigendom het ware al te in bet oog loopend Het argument dat men bezigt voor deze uitgaven van gemeentewege komt ons onvoldoende voor Het is eene uitgave wordt g legd in t belang dezer gemeente en dus is zü daardon volkomen gewettigd Zelfs als dit ütatioD alleen voor deze gemeente moest dienen zou dit argument onjuist zjjn want hoe weinigen zouden er voordeel van hebben maar nog veel onjuister is het nu dit station door een groot aantal andere gemeenten gebruikt wordt wy willen slechts Broek Waddinxveen Boskoop Alphen Beeuwyk Sleiu Haastrecht Schoonhoven en Stolwijk noemen Deze gemeenten zouden voordeel genieten ten koste van de Inwoners van Gouda In t ergste geval onverbiddelijke hardnekkigheid van den Kijnspoornreg zouden dus al de gemeenten die van dit station gebruik maakten tot dien weg moeten bijdragen maar voor en aleer dat dit gebeurd zouden wij nog het volgend middel willen beproeven Elk reiziger die van dit station gebruik maakt zou in het klachlenboek op elk station aanwe ig over dien weg moeten klagen Wc ijn er zeker v in het boek zou dan spoedig vol zijn en misschien zou de maatschappij daardoor zelf viin t onredehjke barer eisohen overtuigd word Blijft zij haren eisch volhouden dan zou het de tiink van ona gemeente bestuur zijn met de omliggeiido pemceiiteii deze zaak regelen Het alleen te ducu zuu oubepaulde afkeuring verdienen Krochtcns na minister van biiineT heer W Jornell verleend tot den telegrafische vcrbinj anderen zijn daarb j De ondernemer aan tusschen Ncwl derlandsdii kust tot wiens lichcci aan te wij i u De ondernemet leiddraden van zijnen koste tot in een ander med tot wiens beheer te kieken gcbouii Op elk der é wordt door zijne sterdam of in ecnii den minister aan onderhouden gesc landsche op de omgekeerd zonderl Alvorens met df op Nederlandsch wordt aangevai gel e dienen ontwerp niinislcr zijn goed De ondernemer 1 in goeden staat ou legraaflijn tusschet lijn op Nederland plaatste seintoestef waardoor de geme afgebroken wordei dig mogelijk doc ontstaan van het De Nederlands bevoogd om na jaar de gebrekci komst doch ten Aan de berichifl men en langs d worden geseind passing van niit die Welke voor of andere berichtj gelden De door den oul berichten wurdoi behandeld als do j In het iM emted ter beoordeeliiig nister werden del tolegraafverdrug vl en vau het daarb als die gewijzigd door de contract toegepast op het telegraaf De berichten ti wisseld en die naar de overige IJ worden verzondi iil schatkist ouderwi prijzen die van hq fisoh verkeer vmi waarmede het in Binnen zes m ia gunni ig stort de honderd duizend consignatiekas voet als door dio Zoo de waarlic tijd is gestort vervallen De wiiarborgsoij taald vkanneer jaren na de dactl IS eu de gemeensq maanden onafgebij De Nederlandse den onderzeeschi ui de ondernemer daf vergoeding an een b § ontleenen wij hi De aardappcli concurrent iu d i schen knol zou i heeft veel overccnl echter beter eu pe Zwitserland woi li kweekt en de roosten en koker In hetzelfde o waarvan wij hel Bij de i oni U meerdere kracht df