Goudsche Courant, woensdag 3 november 1869

Krachten maehliging des konings is door den minister van birmenl zaken den 23 dezer aan den heer W Cornell Jcwclt van Washington cuncessie verleend tot den aanleg en het gebruik van ccne telegrafische verbinding inet Noord Amerik Ouder anderen zijn daarbij de volgende voorwaarden gesteld Bc ondcrnctner legt eone telegrafische verbinding aan tuss dien Ncw York en eenig punt op de Ncdi rlandsdic kiisl door den Nederlaudschen minister tot wiens beheer do zaken der telegrafie behooren aan e wij eu De vjudornenier verlengt den geleiddraad ofdegeIciddradta van deze telegrafische verbinding ten zgnen ko tot in het rijkstelegaafkantoor of tot in een ander met goedkeuring van den minister tot wiens beheer de zaken der telegrafie behooren te kiezen gebouw te Amsterdam Op elk der geleiddrndeu vao den ondernemer wordt door zijne zorg en te zynen kosie te Amsterdam of in ccnige andere plaats door den bedoelden minister aan te wijzen een toestel geplaatst en onderhouden geschikt om de seinen van de NederInndsche op de Amerikaansehe telegraallijnen en omgekeerd zonder oponthoud over te brengen Alvorens met den aanleg van eenige telegraallijii op Nederlandsch grondgebied door de ondernemer wordt aangevangen moet het daartoe door hem in te dienen ontwerp door den in art ü bedoelden minister zijn goedgekeurd De ondernemer verbindt zich tot het voortdurend in goeden staat onderhouden der deelen van de telegraaflijn tusschen Te twee op de uiteinden dier lyn op Nederlandsch en Amerikaansch gebied geplaatste sein toestellen Gebreken aan die deelen waardoor de gemeen p geheel of gedeeltelijk wordt afgebroken worden jor den ondernemer zoo spoedig mogelijk doch steeds binnen écu jaar ua bet ontstaan van het gebrek hersteld Uc Nederland che regeering is desverkiezende bevoegd om na verloop van dezen termijn van één jaar de gebreken Ie doen herstellen zonder tusschenicomst doch ten koste vau den concessionaris Aan de berichten die door of uit Nederland komen en langs de onderzeesiche Ign naar Amerika worden geseind waarborgt de ondernemer de toepassing van niet minder gunstige bepalingen dan die welke nor de verzending van Amerikaansohe of andere berichten langs de Amerikaausohe lijnen gelden ï door den onderzecsclien telegraaf aangebrachte ifrichten worden in Nederland op denzelfden voet behandeld als de daar aangeboden berichten In het algemeen en zooveel doenlijk uitsluitend ter beoordeeling van den hierboven bedoelden mirister worden de bepalingen van het internationaal lelegraofverdrag van I unjs van den 17 Mei 1S65 en rau bet daarbij behoorend dienstreglemeut zoo als die gewijzigd zijn te Weenen in 1868 en later door de contraoteerende staten gewijzigd worden toegepast op het gebruik Tan den ondcr eeschen telegraaf De berichten tusschen Nederland en Amerika gewisseld en die welke over Nederland van Amerika naar de overige landen van Kuropa en omgekeerd worden verzonden zijn ten bate der Nederlandsijhe schatkist onderworpen nan een tarief waarvan de prijzen die van het hoogste tarief voor het telegrafisch verkeer van Nederland met de overige land n waarmede het in verbinding slaat niet overtreffen liinnea zes luaunden na de dagleekening ilcr vergunning stort de ondernemer eenc waarborgsom van honderd luizend gulden in Nederlandsch geld iu de consignatiekas onder genot van de rente op den voet als door die kas betaald wordt Zoo de waarborgsom niet binnen den bepaalden tyd is gestort is de vergunning van rechtswege vervallen De waarborgsom wordt den ondernemer terugbetaald wanneer de telegrafische verbinding binnen 2 jaren na de dagtcekening dezer vergunning gereed is en de gemeenschap daardoor 6 achtereenvolgende maanden onafgebroken heeft plaats gehad De Nedcrlandsohe regeering kan het gebruik van den onderzeeschen telegraaf doen staken zonder dat de ondernemer daardoor recht verkrijgt op schadevergoeding Aan een builenlandsch landbouwkundig blad onllecncn wij het volgende De aardappelen vi iden meer en meer een sterke concurrent In den jliineschen igname of ChineBchen knol zoo als moii dien noemt Deze vrucht heeft veel oveicenkomat niet de aardappelen smaakt echter beter en gcd t vuorJeeligcr oogst in FranschZwitserland wordt deze a irdvrucht ijverig aaiij o kweckt en do ie ucdsrlio huismoeders braden roosten en koken vi n d op twi alfdcrlci wij en In het xifde bl ul wouU het melken besproken Wttarvnu wij hel vulfithde ovnrnenieii liij de écne kue vordert hel schoon uitmelken meerdere kracht dun bij du andere over hel alge meen worden bij het melken de grootste fouten begaan zonder dat de melkers zich daarvan bewust zijn Hoeveel kaïmeii melk men voor een kan boter noodig heeft ligt dikwijls geheel alleen aan het melken Wij hebben opgemerkt dat de melk van een en de cifde koe bij de oehlend melking bij den aanvang 5 p Jt en bij het einde der melking als de uier leeg wordt 35 ptJt roomgehalte be atjtcn verschil dus van 30 pOt Wanneer de ui ir vóór den aanvang van het melken niet krachtig gewreven en doorgewerkt wordt zoo vloeit ten eersten de dunne waterachtige melk snel af en de room blijft terug Op die wijze kan men met het melken cener koe wel jpocdig klaar komen maar dat spoedig gereed zijn kost veel geld en wat het ergste is de geschiktheid der koe om veel melk te geven neemt met onvolkomen uitmelken gestadig af Zeer terecht wordt daarbij opgemerkt dat hot kalf wanneer het b de koe zuigt herhaaldelp met den snoet tegen den uier stoot en wel met zooveel kracht mogelijk Waarom Ongetwijfeld omdat hem zijn instinkt zegt dat hij daardoor betere melk bekomt Ten gevolge van de massa gevallen regen zgn de reeds erg door muizen doorwoelde weilandenin den Krimpenerwaard zoo nat dat de landliedennu reeds begonnen zijo hun vee op te stallen hetgeen iu den regel eerst eenige weken later begint Wij lezen in de Ftüscke Cl De Algemeene kiesvoreeniging voor Nederland vroeg hare rekeningen op kwiteerde en defungeerde De onrijpe vrucht van een dwazen waan viel van den boom de begoocheling was gedaan Nederland gelijk het is een koninkrijk van republikeinschen zie en geest doorvoed verkoos zich niet te wijden aan de feudale utopieën van wel koningsgezinde maar niet te best volksgezinde mannen In het Nederland van onze dagen zijn volk en koaing één althans is het volk wel kotiingsgezind al behoudt het ook zijne republikeinsche begrippen maar van een junkerhafte one erworpenheid begrijpt het niets bet kan die i iet begrijpen omdat het er geene geschiedenis naar gehad heeft Indien de constilutioneele rcgeerin sïorm niet bestond de Nederlanders zouden hem uU evondcn hebben De vleesch noch visch zijnde de halfslachtige bchoudsgezinde Utrechtsohe kiesvereeniging kon niet populair gemaakt wor leu zij debuteerde en maakte fiasco i zij kon niet beter doen dan verdwijnen Overzicht van t behandelde in do zittingen der Staten Generaal 1869 1870 Staatsbegrooting voor 1870 Verslagen der Afdeelingen Vervolg Uoofihtuk i A Justitie Behalve de verbetering van het rechtSMCzen waren er nog vela andere onderwerpen die spoedig voorziening vercischen Vooral herziening der strafwetgeving werd dringend noodzakelijk ge icht hierbij werd gewezen op de afschaffing der doodstraf en op de bepalingen omtrent de samenspanning van arbeiders tegen meesters voor wie 7 ij werken Meer algemeen kwam de zondagswetter sprake terwijl sommigen hare bepalingen als gepast doelmatig en voor niemand kwetsend achtten meenden anderen dat hel niet behoorde tot do roeping van den slaat om voer de viering van den zondag te waken Hierover althans was n en het eens dat de wet op zeer ongelijke wij c werd toegepast en dat daaraan hoc dan ook een einde moest komen c li iiulelwijze ten op ichto van het gevaiigeniswe cn Tuml iilmede bezwaar liet is niiii cii twijfelaehtig of de nitgaveii nuttig unrdrii beslieil Het leiiiel 13 nop iiicl geveitifid en toeli verrijzen er overal dure cellulaire gevaiifieiiisseii en orden er weder nieuwe te Arnlicm en Jjeenwardeii ontworpen Wat zal er met dozc jjebouwou gebeuren als eens ccn ander stelsel b v het Irrsehc werd aangenomen Over den toestand van vele gevangenissen vooral nit hel oogpunt van ge oiidlieid en reinheid werden ongunstige mededeeliiigen gedaan De verplaatsing van het huis van opsluiting en tuchtigiug te Leeuwarden naar Medemblik werd afgekeurd om gezondheidsredenen eu omdat door die verplantaiug het bouwen van een kazerne noodig zou wezen Uoofdaiui i B It K eeredicust Bij de behandeling van dit wetsontwerp had eene breedvoerige gedachtenw sseling plaats over de instandhouding der ttfzondeilijke afdeelingen vau eeredienst Velen hadden verwacht dat de scheiding tusschea staat en kerk geheel zou zijn voltrokken dat de zaken der eerediensten zouden zijn overgebracht bij de departementen waartoe zij behooren de zorg voor de geldelgkc aangelegenheden bij het departement van financiën het politie toezicht bij dat vau justitie Het is wenscheiijk dat de scheiding spoedig tot stand kome De regeering heeft daartoe vroeger krachtig meegewerkt doch zij schijnt ook in dit opzicht aan t weifelen te ijn gegaan hetgeen zeer te betreuren is Met kracht werd er op aangedrongen dat de regeering doortastend zou handelen en alle bemoeiing van t staatige ag in kerkelijke zaken zou doen vervallen Door de opheffing der afdeelingen kon het godsdienstig gevoel des volks niet worden gekrenkt want slechts tommige kerkgeiwotachappen werden vertegenwoordigd niet de verschillende godsdietmüge gezindten Als een doeltreffend middel om tot het beoogde doel te geraken wilde men voortaan aan de verschillende kerkgenootschappen een vast jaarlijksch bedrog tot bestryding hunner behoefte toeleggen Anderan meenden dal onder deze scheiding verstaan moet worden de geheele afschaffing eener staatskerk en gelijke bescherming van alle gezindten Gelijkstelling der kerkgenootschappen met alle andere zedelijke lichamen zou in strijd zijn met de grondwet omdat deze van den godsdienst in een afzonderlijk hoofdstuk handelt Zij achtten dan ook het behoud der afdeelingen wenscheiijk De betrekkingen van den staat tot de kerkgenoolschapp n vorderen een gestadige gedaehtenwisscling met betoog en overreding vreemd aan het dep van justitie dat meestal bevelen geeft op wetten jf verordeningen gegrond Wat eindelijk het eigenlijk onderwerp van dit hoofdstuk aangaat werd afgekeurd dat het eindcijfer alweder hooger dan het vorige was en wetd aangedrongen op de overlegging van den staat der uitgaven die op 21 augustus 1815 nit de schatkist ten behoeve van liet r k kerkgenootschap werden gekweten zooals die reeds voor de andere kerkgenootschappen was overgelegd Ook werd het door velen verkeerd geacht dat dit kerkgenootsehap eene subsidie van 22 fii 0 zou üntvaii on lerujl voor de hervormde en andere kcrkgenuulschiii pcn slechts ƒ 13 500 was uitgetrokken ZEERAMFEM tcIUTVViJRciiNOOaDWUK Land en Stadgonooten De Verecnigiiig tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen viui verongelukte visschers der reederijen te Katwyk aan Zee en Noordmjk aan Zee ontving de volgende treurige berichten Uit Noordwijk dat de liuinschuit Fictor Jncoi stuurman Vink tocbehoorende aan den Kccdcr D V VN uiïa Schalk met de bemanning beslaande uit 9 personen is vergaan waardoor U weduwen en 16 weezen in diepen rouw zijn gedo npeld eene veduwo betreurt het verlies met han 8 kinderen de stunrmansvrouw verloor haar man en haar zoon twee weduwen verkeeren in zwangeren toestand eu eene weduwe verloor haar eenigen oppassenden zoon die de kostwinner voor haar was En uit Katwijk dat Dinsdagnacht van de Boraschuil bruine Netl Je stuurman Huig Haasnoot toebehoorende aan den Uecder SchaddIe van Dookn de matroos DIKK VAN DUIN door den hevigeu storm is over boord geslagen acliicrlatende eene weduwe met 4 weezen en bericht men verder dal het nog mogelijk is dat nieuwe tijdingen uit zeo nog uieuwo rampen aaubrengeu Het getal behoeftigen die thans door de Vcreeniging verpleegd worden is geklommen tot 31 weduwen i3 weezen en 2 bejairden Jjandgenooten wj roepen uwe helpende liefde voor dit aantal oiigelukkigen in stelt onze verwachting niet te leur maar verblydt ons mot rijke gaven opdat wij in staat gesteld orden de Ireurciidü wcduwi ii en de liiilplieliocveinle we en en ouden van dagen die met liet hoofu vai hnn gezin alles hebben verlmcn van i i liui t ii odif f tol levcnsondcrhuuü te Muir iiu Tot ontvangjit van gifteu hebben zlch bereid ver