Goudsche Courant, woensdag 3 november 1869

klanril lc Jlceron P G O EIGEMAN 1 J VAN WENSEN Dr C LKKMANS A O BALLEOO V II GIIiMSSEN llr II G IIAOEN G hóutiiuyzën a de mare ris a j molenaar G J IIOLLANDET en C WIJN015EL wonende te Itridm K HAASNOOT M L KÜOKENDORFFEll F PAULEVLIET en L VAN DER PLAS vfcnende te To C L C W PICK E N BARN HOORN en R SMIT te Noordwyk eu de Ondergcteelccnden Namena de Vereeniging SAMUEL LE POOLE Leiden Voorzitter 27 Oct 18fi9 A VAN DEIEL Secntatü De sdbcoininisüie van borengenoemde Tereeniging hier er stcJe is bereid de giften in onirangst te nemen Zy bereeU deze goede za ik ten sterkste nnn voornl ook by hen dir nog geen lid der vereeniging zijn De subcommissie voornoemd WESTERBAAN VORSTMAN GoDDA SALOMON HUIJGENS Nov 1869 SCIIONEVELD VAN DER CLOET Laatste Berichten Frankfort l Nov Gislnren nvond en heden ochleuH 7ijn hier en te Diirmst idt Wiesbaden Mainz en in de omstreken hevige schokken van aardbeving waargenomen IiOnden Nov Een Enpelseh kapitein geeft allergunstigste berichten omtrent het Sue kanaal Het minimum der diepte was 2U vuot Madrid No Het aantal voorstanders van den hertog van Genna vermeerdert Mcu gelooft dat op hem in de Cortes meer i ia IHO stemmen zullen wonicn uitgebracht Wegens ld tussclienkomst van Prim en Serrano gelooft men dat de oïerce 8lcmmiii f tnsschen ile Unionisten en radic ilen zal wonleii bewja d Men ïerwaeht dat indien de hertog van Genua tot koning wordt geprocl imeeril Serrano tot zijne neerderjarigheiil n in liet bestuur zul blijven Washington l Nov De openbare schuld is gedurende de maand October verminderd met 7 j millioen De minister van financiën heeft aangekondigd dat met de gebruikelijke aankoopen van honds en verkoop van goud gedurende de maand november zal worden voortgegaan I I I wtmmmmmmt i i Gemengde Berichten De OostenTykscbo prnvincio Gallicie voorziet voor oen goed deel EoropQ viin eieiun Kraknn is vtin dit artikel dr fttnpelplnatti vaownnr pnnicho ladingen naai Itreslau Ikrlijn Hamburg en oo vi rdci veryondi O worden In l8fiS bedroeg dü cM i o bret i t Jo fiallicic niet miiulrr üau f O 0 i l stuks l ok FtHiikryk levert ceii enorme liüeve ihcid eieren op voorn elyk benteind tot uitvoer naar Engeland In dit laatste rijk wenlcn in 18fi6 ingevoerd 430 878 880 stuks Te Panjïi sIIccd wordt jam lijkt voor een bedrag van 12 0011 000 franea aan eieren gecunsumuerd Be Times bericht dat de iiocr George Peabody onlangs uit Amerika tornggekomen gcvacrlijk ziek ligt Zoo als men weet ragende het dinsdag morgen 2fi öctoIwr te Parij Het was dtis volstrekt goon weer voor manifbstatico Wat drttmmel zcide een garoio de regen ia iiier ook al politie I De Arnh Ct van het weder te parys op dien dag sprekend noemde het all ergon vernementeelst Op een klein theater te Loitdmi is een gelrgcnheidsfttuk opgiivoerd getiteld Trnopraann n de mt ns helijke tijger Al de bijzouderheden van de misdaad worden in dat drnma getrouw terii igegeven Men wwnt den moord der vijf slaehtoffer Wi Do komiescbe rol wardt door M w griularnic Kerrand vi rvuW De laatste nktc stelt de gercrhtszaal vuor Traupmann is op de bank der beschuldigden geplantat Pc jury staat op t punt uiHpraak te doen Plot ling hoort men een gernoht en vcrs hijof de oude Kinck Tableau I Als eeu ueMijs hocvelo goedo volksmïddilc i er bestaan waarvon de geleerde wereld weinig of geen notitie neemt veïhaalt men het volgende feit Onlangs kwam in een hcr jergje o de lUldittmat te Utrecht ecnc vrouw die dfiar vertetdo hoe aij sinds jaren geplaagd wenl door een lintworm waatv n goen doktor haar bad kunnen bevrijden Ken boer dia dit hoorde gaf haar dcu vc geiidcn oenigsxïus zonderliugeu vcuAT volgens ccti onggriuigo uitstekenden raad om ecu dag of twoo te vasten en daarop den mond te houden boveu deii damp van cn vcrscli gebraden stuk vleescb of bnl gehakt T u vrouw volgde èva rand op £ n wel met hot iHsto siiooès 1 0 lintworm waarsehijnlijk hongerig en gelokt door deu veriijdelijken rt uk verliet ijnc ongeuaakbarc wuoiiplants Toen daarop de kop van het dier iiit den mond dur viuuw fltnk werd die diulilijk afg kuipt en spüddig volgde lui iaiigh lUii gewonen wil liet overige i i deeUe van deu zoo langtn lij l uiivnjwiUig gf lu f pv irii jrnsi Ktn uu uw Hourt viui reelamt lei st men op ren lafutcLU to ew Yo k 7ij luidt Hior ligt I S hij jchoot ich lüuii inct een ruvolvcr sjstecm Colt iIl c tluoilt üugytibliltkclgk en is dus t bcbto lAupun vuar dat duol Burgerlijke Staud Gebou n 28 Oct Piugcna Adriana ouders A Kiit ers rn L Oosthoek Witleuiirm Muria ouders i B G robben en E van den £ ad Koster 30 Mnria Eliobetli ouders E de Mol en A M Verhoeven 31 Coeuruad Friin ouders P J Endenburg en C U Flink Cornells Henri ouders J I Wijckhuijso en P O vau Borselej Roeland ouders P van der Uraa eu A van deu Heuvel OveULEDKN 81 Oct W 3 Neeleinan ed do Jong 01 j V ie MKiiniii 17 ui 81 P do Vet 2 m C 1 orius 60 j ADVERTEW TIEN Heden overleed mijne eenigste Dochter WILHELMINA JOHANNA van VREUINUNGEN in den ouder lom van 56 jareu D van VRBUMINGEN Gouda 1 November 1869 Een lieer vraagt cene TEIJE KAMEll met KOST bij fatsoenl ke lieden prgsopgave wordt franco ingewacht onder lett W bij den Boekhandehvar A BRINKMAN alhier Openbare Vrijwillige Verkooplng om contant geld ten overstaan vau den Notaris G J SPRTJIJT residerende te Otiderl erk a d IJssel op VRIJDAG den 5 NOVEMBER 1869 des voonaiddags ten 10 ure ten sterf huize van Mejufvrou v de wed C PUTS te Goudcrak van 7 nielkgevende KOEIJEN kalfdragend 1 dito KOE vaar 3 PAARDEN als 2 zwarte merriën en 1 bruine ruin 1 TILBURY met kap l NARBENSLEDE 2 BAKSLEDEN 1 HITTEN of EZELWAGEN 1 BOERENWAGKN 2 stel tweepaardsTUIGEN 2 stel één paards TUIGEN 1 roodNARRENTUIG 2 BELLENBOZEN en nogeenig ander PAARDENTUIG LEIDSELS enz voorts eeuige BOUW en MELKGEBEEDSCHAPPEN MEUBELEN en HUISRAAD benevens eene partij BEST HOOI en eene part éénjarige MEST Alles daags vóór d verkooping te bezigtigen Nadere informatien ten kantore van genoemden Notaris Aan den Heer Dr J G POPP Prakt Tandartt Weenen Sognerstraat 2 VVelEd Geb IleerlDaar ikweet dat my uw ANATHERINMONO AVATER reeds dikwerf lieefl geholpen tegen Hloodliifsvau het Taudvlee ch oo verzoek ik ÜWel Ed Ocb mij per omgaande tegen Fostwissel eene fleschtoe te zenden Met achting teeken ik ARNOLD HOTTING ER Ferualter am AUkof Post Krumpach über Wr Nemtadt Te vcrkrygcn te Qonda by L Schenk winkelier op de Hoogstraat wyk A 11 8 te Rotterdam bij F K van Santen KolIF apolh en A Schippereijn U C binauwc ponaleinwinkcl te s llupe hij 1 L F C Siiabilii apolh te Lcyden hij li Noordijk lo Uirechl bij l Mlcna npoth j te AmBlerdam bij F van VViudheim verkoophiiis Ie Oudcwuter bij T J van Vrcumingcn Ie Schoonhovcu bij A Wolll Te huur gevraagd Tegen 1 MEI 1870 voor TWEE of DRIE DAMES een HUIS met vier of vijf ruime Kamers Keuken met Pomp Kelder en de noodigo gemakken liefst met een klein TUINTJE of BLEEK op oen fatso niliiken stand te Gouda De t iirjir is van f 3 l0 sjaars niet te boven gaai a Gegadigden gelieven zicb te adresseren onder letter J bg den Foeklmiidolaar P 0 MAAS alhier van alle Staten zijn a 10 Centen te bekomen bij Langen Tiendeweg Aanstaanden 1 Decombei GROOTE PREMIETREKKING wkrLBENING vau deu K K OoütenrIJkschen Staat van t jaar 1864 Hoofdpiomie fl 250 000 Geringste prjjs fl 160 WETTELIJK GEZEGELDE AANDEELEN verkrijgbaar 1 stuk voor fl 7 3 stukken oor fl 20 11 stukken voor fl 70 35 stukken voor fl 200 Tegen inzending van het bedrag Rothschild Co 14 Poststraat Weenen Oostenrijk GOEDKOÖPËiüZlËK PIANO Uitgave van F KOKSM A te Franeker Hofleverancier van H M de Knnijigin AnDni n bacio Walzcr C 0 4d Bauhfeloeb Romeo en Juliette Fantaisie C 0 50 Gramür La grande duchesse de Gt rolstein Potpourri C 0 60 JuNGMANN Sehnsucht Melodie C B 0 40 KjirrEBER La grande duchesse de Ge rolstein Fantaisie C B 0 50 Reissigbk Peen reigen Walzer C 0 20 Stiiaiiss La belle Hélène Quadrille C 0 40 La grande duchesse de Ge rolstein Valse C 0 50 Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave z n steeds voorhanden bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda naderstoomboot rt LISSEL Van Ot lIDA M onndag en Dinsdag s morgens uren ilc overige werkdagen sniorg 7 uren Van ROTTERDAM op sulijke dagen s nam J uren Dajiclijks Relouvhiarten Gouda i rwA van A Bnnkman