Goudsche Courant, vrijdag 5 november 1869

D i i riiii iiirl p olu i l oiimisbniir i f cwonlrii i ii oii la iKs ijiio vollimupii oiibiiatzuclitinliciil ich niot al luoi ti u opolliM oii vdcir liet heil v iu ijn vmlorlaiul Maar het blij II iidg altijd ongcratlen over te f naii tot Ie verkiezing des koniusa Eerst moet Ie staat vim beleg opgeluiven worden dan moet het overbli fs l Inr republikeinsclio partij weder zitting nemen en eindelijk moet de koning van Ttalie nog altijd zjjno toestemming geven om bet experiiuont met zijn neef te beproeven liet is een vreemd spel en men weet niet waarop het zal uitloopcn In Frankrijk zullen do laatste verkiezingen plaats hebbon Het is do laatste beweging vóór het bijeenkomen der wetgevende macht De regeeriiig zal hoogst waarschijrdijk bloot toes ien De strijd zal gevoerd worden tusschen radicalen en onverzoenlijken Overigens weet wen weinig of liever niets van de voornemens der regeering ij schijnt geen vast j lan to hebben en slechts stap voor stap te zullen wijken voor den aandrang van de eis hen des volks Zoo is haar lot te voorzien De eenige hulp die der regeering toevloeien kan moet geboren worden uit de dolzinnigheid der uiterste partijen en nien heeft daarvan een voorproefje in de uitgelatenheid der pers waar men wedgvert in de vreemdste uitspattingen De bestrijders der regeering zijn voor het oogenblik nieb eenstemmig meer en gaan verschillende wegen maar het is te verwachten dat zij zich op het gezicht van den gemoenen vijand verr igen zullen om storm te loopen tegen de onvaste overblijfselen der willekeur BUITENLAND ENGELAND De Vall Muil Ga etle geeft uitreksels uit de heftigste lersohe binden om aan te loonen dut het de plicht der rpj eefi j is te verhinderen dat in nlie dorpen en steden van Ierland in het openbaar bladen verkocht worden welke du wilde hartstochten van het volk aanhitsen De oiibeschoflste vinden den meesten aftrek Soinaiige hebben 7 ü 800 000 lezers In Ierland maakt straffeloosheid het gepeupel stouter en nergens vermag rechtvaardige toepassing der wet zoo weinig als in Ierland daarom vraagt men of de regeering niet verstandig zou handelen door ie beletten dat openlijk verr iad worde gepredikt en liet volk tot opstand wurile aangespoord ïe Dublin is wci r een meeting gehouden op welke verscheidene sprekers in de hevigste bewoordingen hunne vcronlviaardiging tegen den heer Gladstone lucht gaven De hcere George Moore verklaarde dat nu de Premier en zijn kabinet geenacht hebben geslagen op het smeekschrift van hetlersche volk strekkend om zijn gevangen kinderenuit de Engelsche kerkers verlost te zien hij Mr Moore niet langer aarzelde legen den heer Gladstone een motie van wantrouwen uit te brengen dat Ierland niet langer langs constitulioneelen weg zich veivelten moest doch het lersche volk andere middelen te baat raoest nemen om zijn recht te veroveren De heer Charles O Malley trok te veldetegen de lersche grondbezitters die het volk alsblanke slaven behandelen en zich velmeslen met het zweet en bloed van den arbeider De c redovofir iigeu werden met luide toejuichingen begroet p eene andere meeting voerde de heer liults vanM ieiis schrijven aan den minister we onlangs geMciagdcn het woord Deze redenaar hield staande dat de feiiians het lersche volk vertegenwoordigden dat elk rechtgeaard Ier een fenian wezen moest Ook verzekerde hij dat bij zoo noodig 500 000 manonder de wapens zou kunnen roepen doch dat hijhl oogenblik vau handelen nog niet achtte daarie zijn De dagbladen van New York leveren een uitgebreid vcrsligvan ile aankomst van pater llyacintlie liir den IS October jl aldaar aan wal stapte VanIrl uiterlijk des paleis geven ij de volgende be rijving 7IJII postiiur ia beneden bel middelnialige liij if gerei en g ial een weinig voorover gebukt Uij doet i ioh alleraangenaamst voor dn type van eeii jmtleman vooral wanneer men hem hoort sp ken is de indruk die ijii persoonlijkheid te w eg brengt waarlijk bctooverend Volgens de veikl riiig van deu paler bezoekt hij Amerika met hei doel om het land en volk beter te Iceren kenner 11 ij denkt minstens twee maanden inde nieuwi wereld to vertoeven F R A N K R IJ K Volgens de Nord beeft de heer Emmanuel Arago op eene volksvergadering waar hij aan de kiezer alle gevraagde inlichtingen gaf verkla ird dat bij den eed op de constitutie zou utleggen maar niet van plan as dien te houden Met woorden zou bij in de kamer met het zwaard in de straten de aak der demooratie verdedigen De aanwezigen waren met deze verklaring zeer te vreden Dat de regeering ofRcieele candidaten in Parijs zal stellen is zeer onwaarsüiijnlijk De PuMic gelooft het niet alleen maar belooft reeds by voorbaal de regeerings candidateu Ie steunen doch het is niet denkbaar dat de regeering moedwillig de verplellcreude nederlaag van hare candidaten zouuitlokken De regeerings candidateu zouden niet alleen met open oogen eene onhoudbare positie innemen mnar zij zouden zich in de tegenwoordige oraslandighedcii werkelijk belachelijk maken De Fiyaro gelooft da slechts een ter dood veroordeeldeen dat wel alleen in geval men hem sa grace pleineel enlicre toestond de oIBcieele candidatuur inParijs zou willen aannemen De frame meldt het volgende nopens den inbond van het wels ont verp op het kosteloos lager onderwijs dezer dagen aan den raad van state toegezonden l üor het rijk zal over een tijdsverloopvan vijf j irci aan de gemeenten en departementen eene tegemoetkoming worden verleend van 25 000 000 fra ter invccring in al de gemeenten van Frankrijk van het bedoelde onderwijs Naar de berekeMing der regeering zal in de behoefte door die uitgaven ontstaande worden voorzien uit de vermeerderde opbrengst der landsmiddelen over het eerstvolgende vijfjarige tijdperk en zullen aan de ingezetenen getiue nieuwe lasten daarvoor behoeven te worden opgelegd De Parijsche gemeenteraad it op bet oogenblik met de handen iu t baar liet buitengewoonbudget ïuor uitgaven dat voorlaan aan de controle van bet wetgevend Uuhaam onderworpen is moet opgemaakt worden Dit nu is waarlijk geen kleinigheid Gewoonlijk waren een paar ziltingen voldoende om de vier of vijf budgelten de gewone buitengewone speciale au supplementoire budgelten die de beer lliussmann inzond er door te halen Thans echter komt er wat anders kijken de eene zitting volgt op de andere en de municipale radenhebben al hunne vijf zinnen noodig om wjjs teworden uit de rekening en verantwoording die del ie ia van de Seine hun onder deu neus schuift e zullen nog wel eens een verzuchting slaken die brave raadsleden als ze aan den goeden ouden lijd terugdenken De administratie der posterijen zal binnenweinige dagen een nieuw postzegel Ier waarde van 6 francs uitgeven ten einde het postverkeer mei het binnenl ind ie vergemakkelijken liet zal violet vau kleur zijn en tweemaal grooter dan de gewone po tzegels Een statistieke opgave omtrent den verkoop vau postzegels toont aan dat die in 1850 bedroeg 80 millioeu stuks in 1804 382 millioen en in 18K8 rees dit cijfer tol meer dan 4U0 millioen Volgens de officieuse oladen is het denkbeeld cener vervroegde bijeenroeping van het wetgevendlichaam geheel opgegeven Ëen dier bladen heeftzelfs beweerd dat dit denkbeeld in den ministerraadniet ter spraak is gebracht I e l uhlic meldt dal ten einde aan den vorm te voldoen in de zilting van 2 november na het uitspreken der troonrede voorlezing zal worden gediimi van een keiz besluit waarbij de nog steeds ongesloten buitengewone zitting van 1869 voor geiloien zal worden vecklaard Men leest het volgende in Ie Soir De indrukken iu de staalkundige wereld veranderen thans met weergalooze snelheid Gisteren bing men een zeer donker tafereel op van de vrijheid die de drukpers te gemoet gaat Thans is alles weer ro ekleurig geworden Naar het schijnt denkt onze regeering niet in eenig opzicht de vrijheid welke thans foiielijk voor de dagbladpers volledig beslaat en waarvan sommige organen zulk ern ruim gebruik maken te beperken Men wil de voor drie maanden begonnen proefneming tot het uiterste voorlzellen en hoopt dat zij eene grootc weldaad voor de regeeriiig al zijn en dat do conservatieve partij daaruit eene groote kraehl zul putten Uij eiischen het minibterie ge luk met de volharding iu dergelijke politiek De neiging die incii haar sedert cenigcn tijd te recht of ten onrechte toeschrijft om in geheel anderen zin te handelen eene neiging welke naar men beweerde bij den kei er zou bestaan zou zoo men er gevolg aan gegeven had naar onze wij e van zien niet tot het beoogde resultaat geleid hebben Veeleer zou men de belangen om wier bescherming bet te doen was er door beiiadueld hebben Laten dus do Rappel en de Réfurme maar naar barteluit hun geacbrijf voorlzellen de regeering zal het rmtig blijvea aanzien DUITSCHLAND Ten opzichte van graaf von Bismarck en zijn gezondheidstoestand heerschl in de Pruisische bladen nog altijd dezelfde onzekerheid Terwijl het eene blad ten stelligste verzekert dat bij binnen kort weer te lierlijn verwacht wordt om zijne functien te hervatten verklaart een ander blad in niet n inder stellige bewoordingen dat dit slechts een verzinsel is Ten dien aanzien schijnt dus alles nog op gissingen Ie berusten OOSTENRIJK Eenige Oostenrijksche bladen melden dat de minister van Ëiiaiioien dr Bteslel eene vlottende schuld van 11 l s millioen tot bestrijding der militaire operatien tegen den opstand iu Dalmatie zal aangaan en daarover met het credit anstalt en andere aanzienlijke firma s reeds in onderhandeling is getreden Van eene andere zijde wordt dit bericht echter tegengesproken en bewierd dat de stsst voor deze uitgaven geene vreemde gelden behoeft op te nemen De Presse verzekert zelfs dat de minister zich iu de volle beteekenis des woords in het geld baadt Naar men verneemt hebben de militaire bevelhebbers in Dalmatie den last ontvangen om zich tot eene verdedigende houding te bepalen totdat bet mogelijk zal zijn met eene versterkte krijgsmacht groote operatien te ondernemen De aanvoerder van den opstand moet zijn een r ke boer Broncio genaamd Onder hem dienen 1800 goed gewapende en welgeoefende jongelieden Alle wegen zijn door middel van sleenboopen voor cavalerie en voertuigen onbruikbaar gemaakt en rondom bun versterkt kamp lija diepe kuilen gegraven die bet gevaarlijk maken ben te naderen SPANJE De ipinisters van builenlandsche zaken en financiën zijn werkelijk afgetreden en vervangen De beer Martos is Minisier van buitenlandscbe zaken geworden n de beer Figuerola beeft de portefeuille van financiën aanvaard welke de beer Ardanaz die thans aftreedt vroeger van hem had overgenomen Z l de heer Figuerola nu de Gnancieele voorstellen van zgn voorganger en daaronder ook de korting van 20 pCt op de rente der staatsschuld tot do zijne maken Ziedaar eene vraag waarop eerst later bet antwoord kan gegeven worden BINNENLAND GOUD V 4 NOVEMBEE De voorstanders van bet christelijk nationaal onderwijs die de te Utrecht gehouden vergadering van het schoolverbond vóór haren afloop badden verlaten zijn ouder voorzitterschap van prof de Geer bij elkander gekomen om te beraadslagen over hetgeen bun te doen stond Men beeft o a besloten de hoofdcommissie voor bet christelijk nationaal onderwijs en de hulpvereenigingen daarvan aan te sporen bet schoolverzuim zooveel mogelijk tegen te gaan De tweede kamer beeft dinsdag ten 4Vt hare werkzaamheden hervat De discussie over de Indische begrootiug is bepaald op donderdag ten ri ure Bij de tweede kamer zijn ingekomen drieontwerpen tot wijziging der hoofdstukken 11 VII a en VII b der staatsbegrooting voor 18G8 behelzende deels vermeerderingen deels verminderingen vanposten of aanwijzing uit de onvoorziene uitgaven zoodat gcene verhooging van eindcijfer bet gevolg is De prcd te Wilp d P Mander heeft zichop nieuw lol de kamer gewend en bij haar ernstig aangedrongen op de invoering van een uniformpensioen voor alle predikanten in alle deelen desrijks Ilij grondt zijn verzoek op de groote onregelmatigheid die bij het toekennen van predikautspensiücueii geschiedt De nnjan ZuidHolland zilter werd me A Hombaob r als leden der plaats van den G F Le te el de verkiezing tl voorzitter ben derzoek der geil geloofsbrieven heer Lelie na zitting nam mcnstelling d rl schillende stukf commissien gea rapporten van de prov staten trekkelijk de o Ten slotte deed trent den stand Middelharnis paald op bedeu Het N den gezondbe komen ïe öa en Oost Java is gedaan of pokziekte op ten worden qualiteit van De LocomotieJ 1 verbeteren doei gen en de bijl inenting te bel heeft in dien stellen gedaan adviezen inliuli baan geschove Bijzondere een opstel viuil over de Javif men als het ga niet op deu wi nen bet christa gelisnlie onder nen werk is godsdienstvorinl bloem der zui dere stammen aangenomen vi Javanen geen nen ons de lal zendelingen en j 100 iu getal ner behoefte zo tendom z ne en de geschiktl te nemen in hl Men leesl zyu lersche kei conoeassieu zjjn Prügel zyn Bcbwalbacl derzoek naar weet waar e waar de ch lijksche ordoiil ƒ 600 roiskos hier het geziel ambtenaren wisseling mcrl o a dat c korting op del van het merkt conservatief bl plechtigheid al treden zande noodigd Ten opzl van AmsterdsT Harmclen vel zaam te makl biljetten alleenl dam en Bottef verkeer tusscbJ of Arnhem viij te raadplegen Naar aa door de Noon sobappy is D id ontbloot te il BoxtelWezel van ons laiiil verkMT van gl ovsr Tilburg el openen tusecliof Mgl