Goudsche Courant, zondag 7 november 1869

D BUITENLAND ENGELAND Kr heersoht ceue nigerpeciie outcvrüjeiihcid ia het leger daar unn de gehuwde ioldi teii niet langer koateluQs bedden verstrekt worden t U gebrulke vun huiuie familien gelijk tot nog toe gBieliioddi er ii uu bepaald dut hIsi de gehuwde soldaat extra beddcii behoeft foor zijne kinderen liij een halven stuiver per naolit voor elk bed inuet betalen of 15 sliillings per jaur De lereche bladen bilijvcn Gladstone verwijlen dat hg die 7 ioh indertijd het lot der Napelscliü gevangenen zoo warm heeft naugctrokkeii weigert de leuiiins vrij te laten ilic volgens de IrMman veel oiiineiischelijker en onrcchtvmirdigcr behandeld wü leii ilim de slucliiolfers van koning Bomba Verder gebruikt dit blad de volgende vreemde argumenten OU de loslaling der feninns aan e bevelen Het zou de Engelsnben doen erkennen dat de lersche patriotten geen misdiidigers w ren en der moed der revoletionijiren doen stijgen Het zou hen die nu den ergslen smaad die hunne vijanden bedenken kunnen ondergaan liefdevol door hunne landgenoütcn doen begroeten en zegenen Naarden geleden smaad zonden de eerbeivijzingen afgemeten wolden lersclic jurys zouden leeren dat hel linn plicht i zulke mannen niet als boosdoeners te braijilnierkcn en de begrippen van Kngelsche ovcrheersehing en lersche nationalileit zouden vcrbitlord on onverzoenlijk tegenover elkander komen testaan Tervvijl men den bekenden tunnel onder den Theems door 15runel van 1823 tot ISiS vervaardigd voor het gebruik van een spoorweg verandert is ten tweede tunnel van Tower Hill naar Tooleystraat bij London Bridge jjeuiaakt Het is eene ronde ijzeren buis van 7 voet niiddellijn welke diep in de klei van het rivierbed gelegd is Hij is vervaardigd door den heer Barlow en kost slechts Iti ÜUO p St terwijl die van Brunei 450 ÜO I p st kostte duik 0 mi der prelaten wet zijn Maar dat bcinl niet dat het concilie ook uit een kalholiek oogpunt beschouwd gevaarlijk is en de slap betreurd moet worden Ten slotte betoogt de fiine dal ilc paus noodwendig moet ophouden een werehllijk souvcreiii ie zijn om c p BoivorMti geeilcl fc vorst te worden z = l r i 3iü fc = = F R A N K H IJ K In een dezer dagsu gehoudao ministerraad zijn naar verzekerd wordt verscheidene voorstellen gedaan tot het wijzigen der tarieven van in en uitgaande rechten ter verlichting van de katoen nij verheid en van de andere takken van industrie die sedert eenigen tyd in de noordelijke en oostelijke departementen lil een lijdenden toestand verkeeren Naar men verneemt wordt eene weisvoordracht in gereedheid gebracht waarbij tol op zekere hoo lc wordt te gemoet gekomen aan de wenschcii der fabrickanten uit de districten welke de heer Ozeiine lid van den raad van state thans bezoekt Alle officieuBe organen stellen ons gerust omtrent den gezondheidstoestand des keizers en het blijkt inderdaad dat de ongesteldheid vau den vorst van luttele beteekenis was zoodat men volstrekt aan p cenc instorting te denken had Wel is waar werd zaterdag jl de voorgenomen ktdjinelsraad niet te Compiègne gehouden ook is de aangekondigde iichtpartij achterwege gebleven maar er had dien i ag een groot diner plaats en aan tafel moet men zich vooral vermaakt hebben met de bons moh en aneedolen van dr Kicord die een evca aangenaam prater is als een bekwaam medicus Kr wareu dinsdag weer geruchten in omloop dat het ministerie gewijzigd zal worden Die geruchten hebben zeker hun ontstaan te danken aande komst des heeren Emile Üllivier te Compiègne Maar zij missen allen grond Het ministerie zitvast wel Ie verstaan voor dit oogenblik enhaast zich langzaam Van daar dat men nog nielsverneemt omtrent het programma waarmede hetverschijnen zal Maandag had de eerste kiesvergadering in Belleville plaats De burger Allinx heeft er zijnecandidalnur gesteld hetgeen hem niet weerhoudenheeft om de aanwezigen aan te manen hunne stemuit te brengen op de uitgewekenen die weigerenden eed af te leggen De commissaris van poliiie vond in deze aanbeveling aanleiding om u vergadering te ontbinden De candidalen beginnen overigens reeds van alle kanten op te dagen Behalve de burger Allinx en de heer Arlhur l ieard die zich in het vierde kiesdistrict candidaat stellen is naar men verzekert eeu comité van handelaren voornemens om deii Bouaanschen protectionist Pouijer Querlier die 7 ch thans te l nrys bevindt in een der districten de caudidaluur aan Ie bieden Men gelooft dat vau alle tot dusver bekende eandidaten de heer Allou de meeste kans heeft Hij heeft tot de kiezers in het vierde district een circulaire gericht die een goed effect heeft gemaakt De heer Allen is ouddeken der orde van advocaten Zijn liberalisme is algemeen bekend en hij is groot redenaar De candidnten die op den voorgrond komen zijn in het eerste kieïdislrict de heeren aiitegrel Laurieren Henri UocheforI in het derde Brisson Durier Laferrière Poiiyer Qnerlier in hel vierde Allou Crcinieu v Floqiiet Olais Bezoin Arthur l ieard in het achtste Kminanuel Arago Alphoiise Gent en Lavertujon De strijd zal levendig wezen Waar zooveel candidalen zijn mag men veilig aannemen dat het tot herslemmingen zal komeu Ongelukkig zullen de herstemmingen invallen op een tijdstip dat de l arijsche handel vooral behoefte heeft aan kalmte De heeren Jules Sinion en Ferry hebben Bordeaux verlaten om zich nnar Aubin te bigevcn waar de heer Jules Favre hen wacht De drie afgevaardigden willen een onderzoek instellen naar de onlusten die te Aubin plaats hadden i l fit i4 iifu iti rl l r S I ll p i i i kt r Jl it Kif Op eene groote menigte soheepstimmerwerven slaat het werk geheel stil De redenen daarvanzijn de hooge arbeidsloonen in Londen in vergelijking met die in het noorden en hel in zwang komen van ijzeren schepen Üok de sleenkool is inhet noorden 10 sh per Ion goeilkooper dan in Londen doch daar men voor een scjiip van lUOÜtonnenlast sleohls 300 tonnen steenkool gebruikt maakt dit veii ig uit De paus zfgfde Tbaes schyiit niet in tezien dat hei spreekwoord begin nicl het begin hoogstverslaadig i Dit blijkt uit het feit dat het eumciiisch euncilic in december zal bijeenko oen endat de eerste steen voor het monument ter vereeuwiglng van deze meeling reeds omstreeks het midden vin October is gelegd Aangenomen zelfs datde pausen met alleen kunnen wikken maar dat zijook kunnen beschikken dal al wat Roipe onderneemt ook tol stand wordt gebracht en dat de rolswaarop des pausen zetel staat aan alles weerstandkan bieden zelfs dan nog acht de Time het roekeloos de huid te verknopen voor dat de beer geschoten is Ontegenzeggelijk zal het concilie bijeenkomen als de paus en Napoleon blijven leven enregeeren Maar zal hel concilie zooveel Ie beieekenen hebben dat hij die het omwierp reeds niikan uilroepen nBxeyi Uonumimlum Indien degeestelijken geen gebouw zullen welen op Ie trekken dal de wereld eerbied zal inboe emen zal dande kolom die thans van Vert Africaia op het Jnniculum wordt opgetrokken iels anders zijn dan eentweede loren van Babel Wanneer men den paus uitzondert zal men we nlgoinecn van gevoelen zijn dat de groote vergadering van geestelijken lot weinig zal leiden lieeds de voorbereidende maatregelen duiden veelvoudig aan dat het concilie zal mislukken In de St l ieterskerk kan het gesproken woord niet worden verslaan Doch gesteld zelfs dat het mogelijk ware zich daar te doen verslaan welke laai zou men dan bezigen Latijn Zoowel uit het Oosten als uit hel Westen znllen er vele bisschoppen opkomen die het Intijn niet kennen Doch aangenomen it allen die taal verslonden dan nog zoude men Ci ander riet begrijpen aangezien hel latijn zoo zeer vt lend wordt uilgesproken Intusscben beweert mer at hel concilie byecnkomt om te stemmen niet om te argumenteeren Van discussie of amendementen zal geen sprake zijn Vooraf is er besloten wat het concilie zal hebben te besluiloii en voor zoo veel het afhangt van het hof van Itomc zal het coiieilie slechts een concilie in naam zijn zoodat het de geestelijken toch niet zon baten indien zij huiiiien vrijen wil uitten Indien de paus inderdaad ile Hemelvaart der 11 Maagd de Kiiey click CU SyUabus de pauselijke onfeilbaarheid en zelfs de neielillijke macht tot absolute dogma s wil verin Hen ilaii zal zijn il ook voor de meerderheid I 1 Kot DUITSCHLAND Het voorstel in de Pruisische kamer gedaan om zooveel mogelijk de uitgaven voor het leger te verminderen vindt weerklank bij de bevolking en er is rteds besloten dat streven te ondersteunen Men spreekt van eene dekking van het deficitdoor eene vlottende schuld van 5 100 000 thlr voorloopig te dekken om den minister van Bnancieugelegenheid te geven zijne plannen uit te werken ilie dan eerst over een jaar in behandeling zoudenkomen De Pruisische regeering heeft de overige bondsregeeringen verzocht geene concessiiju voor lolerijleennigcn Ie verlecnen daar men daaromtrent spoedigeeiic regeling voor den gcheelcn bond verwacht De Saxisohe regecriiig had rccils zulk eene lecningvan niillioen thlr voor een spoorweg iDcgcsl iaii In ccne lUrlijnscFic oorrcspondeiiiie wordt hel Hclirili liior lil dolliciil iii l o i md Kan de keuN bovordiTen van eclil lillende en kmchlvolle mannen die door cdelijk overwielit de nutocraÜNC Iie react iomniiiv vellcïteiten beteugelen en de hervormin van liet jiersoneel tot een parlementair bewind tut stand brengen willen Verder gebeurt r in Frankrgk niets inen wacht do dingen die komen zullen en intusscheii bespreekt men voor de duizendste maal geruchten van niiuisterieele wijzigingen van voorgenomen hervoniiingen van verbeteringen vrijheden enz Maar men bos ieurt geen scliijn van resultaat de lagi bi nt der keizerlijke seïden is als verlamd en verslagen sedert do groote keizer zich overwonnen overgaf aan den uitgedrukten wil van het oppermachtige volk en men schijnt gelaten de uitspraak af te wachten der vertegenwoordigers wier bijeenkomst men wel vertragen kon maar wier vonnis niet zal te outgiuvn zijn De bariehten uit Dalnnitie als steeds officieelc zijn zeer gunstig er komen nicer oproerlingen in onderwerping dan wij vermoedden dat er bestonden Die ruwe bergbewoners kunnen het veld niet liouden tegenover geregelde troepen maar do troepim kunnen de bergbewoners niet volgen in hunne ontoegankeliike schuilhoeken en liet is derhalve te duchten dat al gelukt ook de tijdelijke bevrediging zeer spoedig dan nog zal er altijd een kiem van gisting overblijven die zich t r gelegener tijd kan doen gelden Het blijft in Spanje ellendig wurmen en wroeten met de meeste in spanning heeft men Topete tot uu toe bewogen het ministerie niette verlaten Maar al het intrigeeren brengt nog geene meerderheid voor den koning en oom Victor wil eene overgroote vereenigd zien op neef Thomas voor hij zjjne toestemming geeft De doldriftigo voorhoede der republikeinscho party is wel uiteen gejaagd maar de wezenlijke kern bestaat en wacht de uitkomst geduldig af eindelijk zal toch het geheele volk inzien dat onwaardige heerscbzucht oen schandelijk spel vertoont en het einde zal zijn do nitroeping der republiek waaimede men had moeten beginnen De aftreding van von der Heydt als minister van financiën en de optreding in zijne plaats van deii hr Camphauscn geeft goede verwacheener vreedzame schikking der fiiiancieele bezwaren Het deficit verdwijnt met de verhoo ging der belastingen De schoolwet is minder gunstig ontvangen dan de financieelo regeling Die minister van eeredionst von Mühlert behoort nog tot het oude kader dat in den nieuwen tijd niet past Von Virchow heeft voorgesteld het verzoek in te dtenen dat Pruisen hot initiatief nemen zoude ter ontwapening Eere den moedigen man die de verzuchting der geheele beschaafde wereld in zijn woord uitspreekt Dat woord vindt weerklank in aller harten Dat woord zal duizend kreten wekken die de vorsten waarschuwen znllen voor het onvermijdelijk verderf waarmede die ontzinde dwaasheid allen bedreigt Die eerste poging van den edelen Virchow verkreeg 90 stemmen maar 215 pruisische afgevaardigden huldigden het beginsel des gewelds dS c tlri t JjC p X f nil l fl W ktiUr r tó Ik i I k1 l Deiim f I Je II Campl fijU iip lt oou ie kill I JeiWWluUl f Ifildtav fa i f fT B ïr m 111 jreiMl iiiiuuMlf li n In iti pnil l l f lieiilbidil bij i ni mnf nii liil jMfii nlwpf jur W loiiJili ni ii iiid l ktii ti iiÜKi om OT itlort miai M Mui tolr ujl iJV l i P iiiiifli w i roof m uu m MM iWt Or Imkk ilulKtilii l èi i l it lit I Hm mki m sjmmtjci v i juMlijU tmM i 6l i ilili ii 4m St TO lie Wiiff CkuffifT il t m L I i fa noiliwre eii lid iJBrtot loi kh ii pfloi M i s i i i V l i iMiei t j el isle lil i iM I VA ilas i f f i le Ifnijni t5 r in lil i P Olli Woillil Ju 1 I ft W S i i ms tl Il II itlfi nV L s 0mmi gg aaiit ass