Goudsche Courant, zondag 7 november 1869

ia rt ww g g g l l niet ilüt het lint bosehouwi oct worden pau9 noüd i souvercin te rs t to worden Il isterraad zijn oiilellengcdaau en uitgiiaiuie Jen nijverheid en lie die sedert Istelijke deparrcrkceren Naar Idraeht iu gc o hoogle wordt der fabricleii Ozenuo lid tl foiis gerust om pi ers en het van den vorst 11 ipii volstrekt We is waar l inclsrand niet uigekondigde er had dien at 1 moet men f Oiis mots en 11 aangenaam en ill omloop Id ii Die gedankeu aan Compiègne iiiinisterie zit Jgcnblilc en raeo nog niets aarmede het Irrgadcring ia Il v eft er zijno BI weerhouden n hunne stem die weigeren n vau politie m de verga r cd9 van alls er Allinx en et vierde kies 1 verzekert i iis om den lier die zich districten de loort dat van Ie heer Alluu ld kiezers in jirhl die een IMIou is oud iiberalismc ia naar rond komen Ircn anlegrel lerdp lïrisson il het vierde iii Arthur l iHïo Alphoiise nr zooveel candat het tot zullen de Jp dat de l alaii kalmte 1 hebben Bor Ingeven waar arie afgevanriKvir de 011 D Ie gedaan om Il leger te verIvolking en er pleunen I an het deficit jlOO OOÜ thir Ir van financiën lu te werken deling zoudcu verige bondsvoor lotery iiitrcut spoedig 1 1 verwacht eene lecning j toegeal iaii Tl II ordl Int denkbeeld nnnpegeven om de nog altoos aanhangige zaak tusbchcn l ruisen en Noord RUeswijk ten einde te brengen door l ruisen en Denemarken De illff Zfitwuj hoeft onlangs betoogd dal die schikking misschien zou zijn tot stand te brengen ingeval Denemarken kon besluiten de vcslingwerken van Alscn en Düppcl die bij de nug altijd verwachte volksstemming aldaar ongetwijfeld aan Denemarken zullen komen te doen sloopen en laiiga dio ijdo geen niilit iire grenslijn te trekken Dit denkbeeld vindt echter in Denemarken geen bijval Men zoekt thans naar middelen om de zaak op eene andere wijze tot eene schikking te brengen De koning van l ruisen heelX het volgendeschrijven aan zijnen minister van eeredicnst alsmeileaan den evangelisohen oppeikerkeraad het hoofdboBluur der proleatanlsche kerk hier te lande gericht De groote bewegingen onzer dagen in hot godsdienstige leven der volken en der individuen die toternstige beslissingen dringen en de taak die zijaan de evangelische kerk des vaderlands opleggen loopeu aan een iegelijk in het oog en m ikcn onsindachtig aan den plicht om den bijstand van dennlinaehtigen God f te smeeken Het is derhalvemijn wil dat er in de evangelische kerken mijus lands een buitengewone algemeeno bededag wordegehouden om lods zegen in te roepen voor deaanslaande gewichtige beraadslagiugeu over de organisatie onzer evangelische kerk maar ook om voordie kerk Gods hoede iu alle haar bedreigende gevaren af te smeeken alsmede versterking harer gemeenschap in zich en met de algemeene christenheid Ik heb den 10 November den geboortedagvan dr Martin Lulher voor die kerkelijke plechtigheid bestemd den minister voor de geestelijke aangelegenheden en den evangelisohen opperkerkeraaddraag ik op dieuovereenkomslig maatregelen te nemen De ni uwe Vruisisohe minister van financiën de heer Jainphausen schijnt nu reeds eene balangrijke ijiigiiig in het beheer der geldmiddelen ophet oog te hebben hij wil namelijk het jaarlijksvan de staatsschuld te uinortiseeron bedrag afhankelijk stellen van den min of meer guiistigen toestandder jaarlijkschc saldo s zoodanig niimclijk tiatraeii in geval van aanzieiilijko baten moor zon ainorliseeien dan in geval van geringe Had men ditdenkbeeld liij den aaiit iiig van het jongstverloopenjaar tot grondslag genoiuoii men zou zieh thansniet Ie beklagen hebben ovtr een tekort immers hel dcfiL it bcdr iagt 5 l 0 00 thIr en er is gcamortiseerd voor een som van S Ofifi OOO ihir DePruisische staalssehuld bedraagt in het geheel 400 millioen thlr waarvan It O millioen als gevolg vanden aanleg v spoorwopen van die bcliultl werdjaarlijks gemiddeld 5 r U l ÜÜO llilr afgelost Nuwenscht de Berliner Ccurrkr dat men niet langeramorliscere en het daartoe tot heden afgezondenl bedrag op hel budget van inkomsten lerug brcnge Do staat zou dan in gunstige jaren zooveel mogelijk staatsobligatien kunnen opkoopcn en op diewijze gaandeivcg slechts nmortiseercii wanneer ergelil te veel is De eigenaors van obligation zouden er bij winnen dat zij zich niet elke vier jarennieuwe coupons zoudon behoeven aan te schaffen Ouk zouden de Truisisehe obligatien werd er zoodoende een vaste rente aan toegeschreven op devreemde beurzen met veel meer graagte gekochtworilrn De Berliner Courrier kan eehler nietgeloovon dal de hecv Camphausen nu reeds metzulk een ingrijpend hervormiiigsontwcrp in ile kamer verschijnen zal het oogeublik daartoe is i ogniet gekomen Bjj het voorlcopig onderzoek van het bndget in de Pruisische kamer heeft de minister van fimncicn verschillende fiiiancicele hervormingen a mgekondigd Ook defilde de minister mede dat indien het huis de ingediende finaneieele vouistüllen goedkeurde do rogeering er in zou toestemmen om liet ontwerp tot vcriiooging der belastingen met 25 procent in te trekken Tegenover het voorstel des heoreii Viicliow lot ontwapening stelde de nationaal liberale fractie bij monde des hueren Iiasker voor om over lo gaan tot de orde van den dag aaiige ieu hoi budget van oorlog voor den Noord Duitschen bond tot het einde van 1871 was vastgesteld OOSTENRIJK De Boheemsohe landdag heeft voot de sluitingzijner zitting een adres aan den keizer aangenomen waarbij legen bedoeling der Czeohen aange lrongenwordt op eene gelrouwe handhaving der constitutievan 18S7 De landdag in üallicié beraadslaagtdaarentegen over een adres nan den koning waarbijop zelfregoering wordt aangedrungen ilc een diiiigt dus op centralisatie de ander r lutoiiomieaan Waarschijnlijk zullen deze beid sseii ge lijktijdig aan den kei cr na zijneten t uit het Oosten worden aangeboden Kon stu Mr sprekend bewijs zegl cru Wtencr blad van den raueielijken locslaiid waarin wij ons on aanzien onzer binnenlandschc aangelegenheden bevinden kun niet geleverd worden dan door het feit dat Iwtc landdagen die beiden betuigen ten zeerste aan den keizer verknocht te zijn zich gelijktijdig tot hem wenden met twee lijnrecht tegen elkander strijdige verklaringen zoodat hij de wenschen van den een niet kan vervullen zonder die van den ander af te wijzen ZWITSERLAND Men meldt uit Frankfort dat de jongste verkiezingen in Zwitserland gecne uoementwaardige verandering hebben te weeg gebracht in de politieke samenstelling van de bondsvergadering De verkiezingen hebben met uitzondering van die te Zurich ïhurgau en in eenige districten van St Gallen nergens aanleiding gegeven tot eenigen strijd vooral heeft men zekere lauwheid bg de verkiezingen aan den dag gelegd In verschillende deelen des lands poogt men de centralisatie van het gezag iu de hand te werken vooral is dit het geval in de groote kantons liet tegendeel daarvan beoogt men in de kleinere kantons nietlegenstaande men er niet blind is voor al de groote voordeden eener dergelijke staatsinrichting € 5sairS C S3e é35si S ITALIË De Correspondance lUtlienne constaloeri dat de Turksch Ëgyptische qunstie haar karakter van hartstochtelijkheid ten eenemale heeft verloren Er bestaat nog maar één punt waarover onderhandelingen worden gevoerd namelijk hel recht van controle door de Turksche regeering uit te oefenen op de leeningen welke Egypte wenscht te sluiten Vermits nu de Egyptische regeering zieh heeft verbonden althans iu de vijf eerste jaren na de laatst aangegane leening geeue nieuwe te zullen sluiten is er bij dit gedeelte van hel vraagstuk geen haast De Correspmdance zegt verder dat de invloed der hooggeplaatste personen die onlangs Konstanlinopel bc oohl hebben of ilians bezoeken van veel invloed is geweest op het bijleggen dezer grouie quicstie Gouda 6 Novembeh Met genoegen vernemen wij dat op dinsdag 9 november eene voorstelling zal plaats hebben in het locaal Tivoli Spoorstraat alhier door het met room bekende Tooneelgezelschup onder directie van den heer Louis liouwmeesler en Comp van Rotterdam wij wenschen den tegenwoordigen ondernemers van harte gaarne een druk bezoek toe en geven de verzekering dat zich niemand een gang naar het locaal Tivoli zal beklagen daar wij meermalen het genoegen hadden het schoone spel van dit gezelschap en vooral van den heer Louis lioun meester directeur te bewonderen V In het bisdom van Haarlem is een nieuw aekenaat opgericht te welen het dekenaat van iouda waaraan de navolgende tien parochien zijn toegevoegd Db beide parochien van Gouda vervolgens Boskoop Haastrecht iVIoordrccht Oudewater llaamburg Schüonlioveii VVaddiuxveen en Woerden Tot deken van Gouda is benoemd L Th Bakker vroeger doken van Werfershoef De minister van binncniandschc zaken brengt ter kennis vau belanghebbenden dat 1 voor den dienst van hot stoomwezen in den aanvang van het jaar 1870 na afgelegd examen drie adspirantingeiiieurs zullen worden aangcsrld dat aan de betrekking van ndspirant ingenicur is verbonden eene jaarwedde van ƒ JOO en dat zij die aan het sub 1 vermelde e xameu wenschen deel te nemen zich vóór den 1 December 1869 daartoe schriflelijk bij het departement van binnenlandsche zaken moeten aanmelden met nauwkeurige opgaaf van naam voornamen en woonplaats Nadere bijzonderheden vermeldt de Slaals Cl De minister van binnenl zaken maakt bekend dat in de maand December aanslaande voor de tweede maal in hel loopende jaar golegoiiheid zal worden gegeven tot het allengeii dor examens bedoeld in nrl i die wol Ier voiknjging U le van bevoegdheid als apotheker en voor de il iJ maal tol het illi ggi ii dor natuurkundige examens bedoeld in art 4 De dagen vaarop on de plaatsen waar de voormelde exainc iis vioriloii afgoiiüineii zullen nader orden bekend gcraa ikt lil dotidord lie ziUiiig van de provinciale stillen van was aan de ordo do beraadslaging over de rapporten van de gemcenschappilijke oonniii Mi uit de provinciale hiaten van Zuid ui j ooi 1 11üIland met onlwcrp besluit betrekkelijk de oplielliiig der ambachten iu Rijnland Aan de algeineone beraadslaging namen doel de hh van Hoogstraten van Limburg Stirum van Wasscnaer Catwyck en lilussó Na alloop daarvan is tot de behandeling der beweegredenen en von het onlwcrp besluit overgegaan De beweegredenen werden bij omvrage aangenomen met 55 tegen 3 stemmen Tegen stemden de hh Visser van IJzeudoorn Poortman en van Hoogstraten Daarna werd overgegaan tot de behandeling van de artikelen Op art 1 werd door gedep stalen eene wijziging voorgesteld van de tweede zinsnede strekkende om ook het ambacbt Noord Waddinxveeii te doen vervallen Dal amendement door de commissie bestreden werd roet 32 tegen 26 st aangenomen Ook over nrl 3 werden langdurige discussion gevoerd Op dat art werd door den heer van Catwyck een amendement voorgesteld luidende Het deugdelijk onderhoud van den weg naar zijnen aard zooals die is ingericht ten tijde der vaststelling van dit reglement Het alzoo gewijzigd art werd met 44 tegen 19 stemmen aangenomen In de zitting van gisteren is de behandelingvan het onlwerp reglement voortgezet Art 5 is op tegenstand van den hoor Pourtm q verworpenmet 27 legen 25 sleramen Het ontwerp is daaropgerenvoyecrd aan gedep stalen Hel voorstel totsubsidiering van de afdamming der Kous en doorgraving der Ruigplaat voor Delfshaven is aangenomen maar dat lol subsidiering der droogmaking teMiddelburg gemeente Reeuwijk met 29 tegen i istemmen verwerpen Het Weekhlad mor de Burg Jdmiit deelt devoornaamste punten mede die behandeld zullen worden in de tegenwoordige vergadering van de prov staten van Noordbrabant Daaronder behoort eenvoorsiel van ged staten tot helling eener provinciale belasting op paarden ter vervanging der thansbestaande tolheffing op de provinciale wegen Totregeling dier belasting zonden de paarden verdeeldworden in drie catagoriën 1 de paarden uitsluitend gebezigd voor landbouw het trekken van schepen en schuilen het weghalen van asch en vuilnisin de kommen der gemeenten en het in werkingbrengen van vuilnis 2 de paarden van landbouwcnde personen gebezigd lot gemengd gebruik 3 alle paarden niet in de twee vorige catagoriënbegrepen De belasting zou jaarlps bedragen wegens een paard der 1 calagorie 1 d r i fS der 3 i = 10 Uit Meppel meldt men De heerschende storm met geweldigen stortregen en opstnwenden windgepaard doel zee en binnenwater overal tot omeonriislliarende hoogte stijgen Op sommige plaatsenslaat het alcr tot aan de bermen van den Frieschenen Overij 3el chen spoorweg hetwelk voor de reizigers een gezicht oplevert of men door het een ofander groot meer stoomt daar aan weerszyden allesop eene bare zee gelijkt Woensdag begon het seder teen jaar gebouwdebomvrije gebouw in het in aanbouw zijnde fort aande Bijlmermeer bij jVbcoude ziehlliaar Ie schuiven totdat het iu den uamiildaj vrij plotseling instoitto en bijna wegzonk I I Het injnt dat onder deninvloed der laalste regens grondophooping dieaan de zuid ijde aangebracht was in beweging geraakt is en do zoer zware fondering uit elkandergedrongen lieeft Gelukkig heeft men nergens menschenlevens te betreuren Overzicht van t behandelde in de zittingen der Staten Generaal 1869 1870 Zitting van Donderdag 4 Nov 1869 Begrootiug voor Nederl Indie dienst De algomeeiie beraadslagingen over dit welke in dc e ziiliiig aan de orde waren ziji afgeloopen Kr waren zoovele grieven en bezwaï tegen liol legeoriiigsbeleid van den minister van kolomen dat vermoedelijk nog wel een geheele zitting met de e ber iadblagingen zal heen gaan Er werd ovo alles gesproken en t zon onmogelijk zijn mede te ileolen wat al zoo vverd in t midden gebracht We illen het antwoord van den rainisler als legger nemen voor dit overzicht Hij zou zich bepalen tot algemeene bes chouningen ondergeschikte punten komen later van zelf ter sprake bij de behandeling der artikelen Dal voorbeeld willen we volgen De hoer MiiiAMKiLi r had den minister venveten incoiisequijiilie aarzeling en weifeling zelfs in zijn bedaanlJii slap Incoiiscqnentie want er zou geen harnioiuc bobtaaii lusachon de beginselen van don miiiisicr eii die ijiier welsontwerpen Dn minister gelooft hieraan niet maar al ware het zoo