Goudsche Courant, zondag 7 november 1869

xa Oe DAG M f joleiBiierM f A lilt Hl f ï k t h vi Som achteruit OU l Inn niet tengevolge van t hcaprcken der nai vnn t wenken geven kunnen ijii ilnt Innga nndercn weg liH eif Io dool bereikt wordt en 19 dit dan inconsequentie Anr eling en weifeling zelfs in zyn bedaarden slap maar de minister gaat zijn eigen weg on hlijft op dat recht taan migen willen hem vooruit anderen trekken maar hü gaat ïyn eigen gang is dat aarzelen Gemakkelijker is het zeker met andereu mee te loepen Stilstaan doet hy niet dat er hinderpalen ign die lijne hervormingen belemmeren zooala nu de achterstand by de administratie en verleden jaar de regeling van de vaste bgdrage dat is niet zijn schuld Hervorming van het belattingslelsel bleef de minister onmogelijk achten ïoolang die beide zaken niet geregeld waren Al wal over de vasie bijdrage van Indie aan Nederland werd gezegd eu vele sprekers lieten zich legen dicii maatregel uit zou de minisier by de afdeeliug der begrooting waartoe zy behoort bebandeleo Gekomen lot t besprokene door den heer vak Lijnden van Sandenuubo zegt de minister dat hy de gevraagde inlichtingen gaarne aan de kamer geeft doeh dat daar die afgevaardigde reeds vooraf verklaard had tegen de begrooting te zullen stemmen geene inlichtingen zouden helpen De heer van Lijnden dan had drie redenen die zijn afkeurende stem moti rMrden De wyze van indiening der begrooting deed hem vermoeden dat de minister met de wettelyke regeling daarvan niet erg was ingenomen doch deze reden ging niet op omdat daardoor de verantwoordelijkheid op de kamer geschoven werd De ministerieele verantwoordelijkheid moet echter op den voorgrond slaan Voorts noemde die spreker de begrooting een llotie omdat de koffie de suiker enz geraamd waren maar als er geen zekerheid bestaat moet men wel ramen en dan neemt men gewoonlyk den gemiddelden prijs en dat is b V voor de koffie hooger dan de nu geraamde 40 c Hoewel de minister eerst later over de vaste bydrage spreken wil moet hij toch nu opmerken dat de uitdrukking van den heer van Lijnden dat s ministers idee eenc immoraliteit zoude zijn zeer sterk is vooral als hij bedenkt dat die spreker zijne rede begon met te zeggen dat hg met parlementaire beleefdheid zou spreken De heer NiEBSTBABZ had o a afgekeurd dat de Indische regeering door den minister werd ten toon gesteld waardoor t prettige van t gezag werd verminderd maar de minister bleef meeuen dat hij verplicht was de waarheid te zeggen daarom had hy de redenen opgegeven die den gouverneur generaal hadden bewogen de begrootiiig zoo laat in te zenden Eindelijk de heer s Jacob die den legenwoordigen toestand van Indie hee t besproken De minister wil hem niet geheel en al op dat terrein volgen Slechts 2 punten wil hij nu beantwoorden Die spreker had beneerd dat herstel tan een antocntisch gezag in Indie noodzakelijk uas omdat elk ander gezag de krachten van Nederlaml zouden te boven gaan De miuistc protesteert da irtegen Juist dat antocratisch gezag nu onze krachten Ie boven gaan Het 2 punt betreft de bevreemding die de heer s Jacob zegt te gevoelen over dat eindeloos geteem SU over dat hechlen aan een stelsel van overgao De minisrer gelooft dal wc werkelijk in het lydf rk van overgang zijn D iarin heeft het groote ver c il van meening iijn oorsprong De minisier van uancien beantwoordde nog den heer van SïPESTEïN die gemeend had dat er geen homogenietcit tusschen dezen minister en dien van koloniën bestond over de vaststelling der koloniale begrooting bij de wet Het verschil gold echter niet het hoofdpunt maar eenvoudig de wijze van behandeling der O I begroottRg Laats te B erichten NeW York Nov De demoerat n hebben bij de verkiezingen de meerderheid behaald in New York en in Westelijk Virginió Cattaro No Heden wapcnstilslaiid De insurgcnten van Sisic en Verblajc hebben i ioh onderworpen en zullen hunne wapenen afgeven De kolonel Schoenfeld zal heden van Uudua uit tegen Bretic manoeuvreeren Morgen moet de gaiische divisie tegen I obori oprukken Festh 6 Nov De minister van financiën in het lagerhuis over de geldcrisis geïnterpelleerd heeft verklaard dat de regeeriiig aan solide inrichtingen verscheidene millioenen heefi voorgeschoten en ook andere etablissemenien die gevaar loopen insolvent te geraken ondersleunen al De minisier verklaarde zich ook in beginsel voor de vrijheid van het bankwezen Madrid 5 Nov Topele blijft bepaaldelijk op zijn ontslag aandringen Men ver ckeri dat l niii ad interim zich met du purlcfcuillc van marine zal belasten Lissabon Nov Het verschil met Spanje is opgelost Lr is geen ministerieele crisis ontstaan Marseilld B Nov De mail uil liombay ia gisteren alhier gearriveerd eu de daaropvolgende Bombaymail hodep to Suez St Petersburg B Nov De keizer heeft bij de ontvangst van het gezantschap der liuohuren den wensch uitgedrukt dat de ontwikkeling der vrieudschappelijke verstandhouding tusschen Ilusland en Bucharye zou worden bevestigd en verklaarde dat het geheel builen zyne schuld wns dat die vriendschappelijke verstandhouding vroeger verbreken werd Brussel S Nov Z M zal de zitting der wetgevende vergadering niet in persoon openen Uoehefort is niet naar Parys vertrokken hij heefl Brussel niet verlatcD en deukt er niet aau te vertrekken Parijs B Nov De aartsbisschop van Farys heeft in een herderlyken brief bekend gemaakt dat hij naar Rome vertrekt om bet coucilie by te wonen Ue prelaat wgst op het uut dier kerkvergadering en wederlegt de dwalingen die ter gelegeuheid van het coucilie verspreid lyn Hg zegt verder dat men de betrekkingen tusschen kerk en staat zooals die in bet concordaat bepaald zyn moet handhaven iu weerwil vnn het gebrekkige dat men daarin kan zien De vaderlandsliefde der bisschoppen moet leiden tot verstandige Irausactien die aller wezenlijke b ïilungen en rechten op voldoende wyze bevredigen De aartsbisschop verwerpt bet denkbeeld als ongerijmd dot de meerderheid der bisschoppen de vryc stem barer collega s zou smoren ten einde by acclamatie de oafeilbaarbeid van den paus tot dogma te verheffoo Berlijn 5 Nov De kamer van afgevaardigden heeft het vocstel van den heer Yirchow betreffende een verzoek aan de regccring om het initiatief te nemen tot eeue algemeene ontwapening met 216 stemmen tegen 99 verworpen Gelijk lot is Ie beurt gevallen aau een voorstel van den heer Windhorst strekkende om de regeeriog uit te noodigen bet daarheen te leiden dat de uitgaven voor het militaire wezen van den Noord Duitschen bond verminderd orden Madrid 5 Nov De admiraal Topete heeft verklaard de regeeriiig te zullen ondersteunen Florence 5 Nov De Cvrreipondance Italimae bericht dat de koiiiug den afgeioopen uacht weinig geslapen heeE De koorts heeft zich weer bij l M geopenbaard doch in lichten graad icinvngile Berichten Po afgetreden SpaauflcRfi mini ter vnn fiuancico Ardnnaz aegt van dtn liicrtóg vata Geuua dat het land hem virnerpt omdat hg gicn b iutiet vtrtegeunoordfi t in Ëuropu en de tepteuiber omvti itelm ia gevaar bKugt Iu Bumiuigc listricten vau Ixitide n zijn groote lokalen in gericht uaar lu fliuke portie vletich met grocutcii of soep tegcii 5 cfiit verstrekt wordt door do importeur vau Australisch vlci ch Daar de fabrikanten in Bolton eenparig besloten om de looneu te verinuid reu met 5 pet hebben 4 a 50UÜ katoenwevira dm aibt i l eutaakt vSuuiniiguu zoudvu nu Montpeasicr willen verbannen uit S aiije Kngt Iand znl gedrongen door jnarlijkschc tc korten moctau uvergasa tot htt vervwaren der iHsttn van Britarh lndie I ë overkduü 74 jaiige markies vuu Westmmiter werd de rgkate man gim ht van Engeland en zgne dugelukscbc iukjmBteu op ƒ lÜUIIÜ begroot Do exküuiug van Napeh is met zijne gemalin teruggekeerd te Küine uultldag ia te Groningen ecne nieuw opgerichte paarden sliichtory gtopt ud Du Kug scliroef kanonneerbuot Thistle is bij Shecrncss donderdag in de luebt gevlogen Üe Fransche ki izerm is 1 notr te I uxor aangekomen In Kiew woelt sedert 13 sept hevig de cholera Uc scharlaLui koorts eiselit te Londen vele offers Mlu zal een gedenklcekun oprichten m Frankfort oor I udwich ruc Nitl de invuur vnn katoen maar vau kotocncn gfiieus wil men m Frankrijk tijdelijk verbieden De linkerzijde der Uongaartt he kamer organiseert cene vülksvergadcnng op het lïakosvdd tegen 14 november De minister wan eeredieu t te Uerhjn hieft een uchoolontWL ip ingidimd dat de gehcLie regeling van het onderwijs uinvat Dt gt oiidhiid van den koning ran Itolio is veel verbeterd In llühemcn heeft de wlUie op cèn dag overal de vagabonden gearresteerd die alleen te Praag 210 bedroegen Hudin lladiu u m het afgeloopeu seizoen dooi 61200 vrrenidLlingcn bi ocht De koning van Uuiercn heeft do schulden van zijn vroegeren gerant te Dresden uit ziju zak betaald De liinnoiilandschü telegrammen ijn in Frankrijk verlaagd tot een frank Do weldadige Amerikaan Peabody is to Londen gestorven De rappel rnl aU feuilleton opnemen een roman van Victor Hugo gctitdd nD misdaad van den tweeden december In de bergachtige streken van Wiesbaden wil mrn prcmieu uitloven om het aanleggen van boAschen te bevorderen Burgerlijke Stand ÉiiouiN t uv JohanneN Jnrpbu8 ouders F T Sthnrlein iii in U tliii Hil lHlllll t No N nn du Mnnsi 7 w 0 M lluuyimlijk hiii ivroim fin V vuii Kik 71 j AD VERTEN TIEN Iledeu overleed in ilon ouderdom vau 58 jaren onze geliefde vader CORN E LIS KllAMEll Uit aller nnain P J KHAMER Gouda 2 November 18G9 Eenige kennisgeving Heden overleed na eene kortstondige ziekte Mejufvrouw A R RITMEESTER wed den Heer D BORKUS Gouda Namens mijne Urocder 6 Nov 1869 Jb BORKUS Schouwburg van Rotterdam onder directie van den Heer Louis Bouwmeester en C Voorstelling op DONDERDAG 9 NOVEMBER 1869 aanvang des avonds en 8 ure De Gebochelde en i n Geneesheer GROOT VEROËHD DUAMA IN 5 BEDKUVBN Eerste Rang 0 99 Tweede Rang ƒ 0 49 Programma s aan t lokaal verkrygb aar LÖGÖÜNTJEPAADW MARKT De ondergeteekende heeft de eer zgnen stadgenooteo te berichten dat hij in den avondvan DINSDAG 9 NOVEMBER om den prijszal laten billarten en noodigt hh liefltebbersuit hem wel met hun bezoek te willen begunstigen M VERMAAT N B Des avonds ten sseven ure loting Vereenlglng ZAP GLUST DAMES die zich wenschen aan te sluitenaan bovengenoemde Zang Vereeniging wordenuitgenoodigd zich vóór ultimo Noverabor e k daarvoor aan te melden bjj Mej RUIJÏEI opde Gouwe alhier De jaarljjksche contributiebedraagt VIJF GULDEN H VAN LUENEN Diredme Openbare Verkooping in het lokaal NUT en VERMAAK op deOosthaven te Gouda op Dingsdag en Woensdag den 9 en 10 November 1869 des voormiddags ten 10 ure ten overstaan van deNotarissen MONTIJN en KIST van eene aanzienlijke partji nieuwe Mahonyhouten staandeen draagbare MEUBELEN als Chiffonières Secretaires linnenen penant Kasten waschen andere Tafels Stoelen Canapes Spiegels Schilderijen Pendules Klokken Vazen Beelden Serviezen Lessenuars Petroleumlampen enz Alles op Maandag 8 November en op verzoek ook des Zondags 7 November te zienvan 10 1 2 en van 2 4 u ur Voorloopige VVInterdienst Dek Schkoefstoomdooten VOLHARDING N 1 2 3 en 4 Aanvang nemende Maandag 8 November 1868 VERTREKUREN VAN T MDEN NA AE GOUDA VAN OOUDA NAAR LBIDEN Maandag Dingsdag en Maandag Dingsdag en Woensdag voorm 5 30 10 30 en nam 1 30 Donderdag voorm 5 30 10 30 on nam 2 30 Vrgdag en Zaturdag voorm 5 30 12 en nam 1 30 Woensdag voorm 6 30 9 45 en nam 2 30 Donderdag voorm 6 30 11 15 en nam 2 30 Vrijdag voorm 5 9 45 nam 3 uur Zaturdag voorm 5 30 9 45 en nam 3 uur Zondags buiten dienst LIGPLAATSEN LEIDEN Haven GOUDA IMwevh Do Directie r üHDA Z ixm A StiiiiiiiiiK bn ik è tam 1 lilt llf a iWllüll lm tpidf BW I 5 I il m tó ct 1 wrk I poiii De KI jü i k j i w ililw 1 mAk hx é mnikfa icéii b IfeidlKé Ik Nd Wim l A l C z II 1 o s J Sj juyM jmrn te l r J i