Goudsche Courant, woensdag 10 november 1869

Ji luiiir ij lioiH ii weldra lil liet i WclilziiUiMi vciN liirciiucii iiLs Ir l n l di r vcrdniktc Volki ll J ii i cliiml wel lic t minst tuuif ftast dour dü ilciide wiii euliO irls scliijiit het iorst ernstig te denken ann de vorniiiidering vaii het leKt r Mniu Int is een limd viiu lichten vrijheid waiir nieiisclien woiieii jj een lalle vleiers oii kruiiieiule sliivci die idle verstandig inzicht en eiireiu ivertuiging verloochenen en den onzin huldiifeii uit selivooni voor het dwaas geschreeuw lier ingebeelde krijgskundigen liet is bejamnierenswaiirdig hoe alles gebukt gaat onder dien druk der altijd verhoogde oorlogskosten Eiiulelijk zul de maat overloojieu de volkeu z illen wakker worden mogt spoedig het oogenblik naderen waarin de staande legers de steunsels der dwingelandij vervallen en eene algemcone volkswapening genoegzaam geacht Ki worden om te voldoen aan de nog altijd ijzeren noodzakelijkheid van de middelen des gewelds Wat mogen wjj te dezen aanzien verwachten van het sterk beroerde Frankrijk Daar worden groote hervormingen voorbereid men hoopt eene vreedzame oplossing Wie echter durft op zoodanige nitkomst vertrouwen Wel zjju de Pranschen het militair despotisme hartelijk moede en hoe meer de nijverheid bloeit des te minder zal het hart van gloriezucht kloppen maar wjj duchten altijd de wultheid der opbruisende Franscheu Spanje komt niet veel verder Topeteisniet te bewegen geweest hjj heeft zijn ministerie opgsgeven Men intrigeert om enkele stenimeu voor koning Thomas Men is geheel onzeker of de kroon van Spanje ook door een schooljongen versmaad zal worden De toekomst is duister en de voorteekens z jn ongunstig BUITENLAND F R A N E R IJ K De heer Kmanuel Arago hccfi de voljtende circulaire tot de kiezers in het achtste district der hoofdstad gericht Surfers Kiecera lie staatkundige geloofsbelijdenissen zijn maar al Ie dikwijls fraaie woorden ilie als de vcrkietingen voorbij zijn vergelen worden Ik ben bovendien van ineening dat een oandidaat voor het elgevend lichaam thans betere waarborgen moet geven dan hij docr een parlementair programma kan doen Om u dus de wezenlijke punten van het democratisch programma zoo als ik dat begrijp op te geven bepaal ik mij tot het volgende Terugvordering van alle vrijheden die men ons onlnomen heeft van alle zonder onderscheid staatkundige vrijheden gemeentelijke vrijheden Verantwoordelijkheid van alle agenten van het ge ug welke ook hunne fuuctien hunne titels en hoe ij hecten mogen Volledige hervorming van het stelsel der staande legers Gratis en verplicht onderwijs uitsluitend door leekeii gegeven Volledige scheiding tussehen kerk en staal Nnuwgezellc eerlijkheid en de meest mogelijke zuinigheid iu het beheer van s lands geld Afschaffing der belastingen die op de behoeftige klussen drukken Nu ik dit gezegd heb moet ik er nog het volgende bijvoegen Ik ben dezelfde die ik op 24 februari 1848 was die ik te Lyon w is toen ik er de republiek aU commissaris van het voorloopig bewind diende die ik was iu de coustitueerendc vergadering en in de nalionalc wetgevende vergadering dezelfde die ik op 3 december 1851 was indien mijn verleden dat onveranderlyk overeenkwam met d ware beginselen der democratie mij Ihnus do eer uwer keus ten deel doet vallen dan ïult gij een vertegenwoordiger hebben voorbereid op alle gebeurtenissen bereid lot alle plichten Gij kunt daarop rekenen Do Teiitjia en l fileHi itr lil re blijven uict klom van redenen de ontbinding van het wetgevend lichaaiii aanraden ten einde eene werkelijke volksvertegenwoordiging aan Krankrijk te schenken De heer Ncllïzer gelooft echter niet dat de rcgoering lol de ontbinding besluiten zal voor men haar d iarloe dwinge en hij hoopt dat hel der opposite gelukken zal 2 of 30 verMe ingen van otficieele candidalcn iiiulig te iloun verklaren Indien toch de regeering zonder veel avanj Iu lijden over de klip van do verificatie der vcrkieziugen zeilt zal zij pogen zoo goed en zoo slecht het gaat mot de tegenwoordige kamer voort te haspelen om niet eene raoeijelijker Ic behandelen kaïnei tegen zich te krijgen De cenipc regcerings gi indc caiididaat die zich tot nu toe te l arijs heeft aangeboden is de heer Tcrnic een der redacleurs van den J eiiph francais het orgaan des keizers die bij de algumeeiie verkier ing slechts 20ÜÜ stemmen verkreeg tegen de 20 00ü die aan Gambetla gegeven werden Hijne candiilatuur zal derhalve als een barometer aantoonen of de keizer in ile oogen der kiezers gewonnen of verloren heeft DÜITSCHLAND De Ilussische regeering heeft thans bepaald dat Poolsche ouders die hunne kinderen de school doen be oeken een borgtocht moeten stellen van 200 roebels Telkens wanneer uu de leerling binnen het 3i hoolgebouw een enkel woord l oolsoh zich laat ontvallen t zij tegen den nieesler of tegen zijn makkers wordt hem een geldboete opgelegd die van den geslehlen borgtocht oiill afgetrokken Zijn op deze wijze de 200 roebels m de schoolkas gevloeid zoo moet nogmaals een elfde som gedeponeerd worden en zóó telkens en telkens tot de scholieren het be igen van hun moedertaal voor goed verleerd hebben De meeste ouders zijn niet in slaat om de som te storleu en moeten hunne kinderen dus te huis houden zoodat de l oolsehe jeugil verhinderd wordt om onderwijs te genieten en zich tot beschaafde denkende eu zelfstaudige burgers te vormeu OOSTENRUE De Urii IJoyd zegt ten aaiiipieQ der gisting i de militaire grenssuttn 4iet volgende Wie ooit lil de gdegenheid was om een blik in de FiuiSluvisiische en reactionaire noelingen t doen die l ingzuam maar niet minder zeker zich over het gaiisehe koningrijk en zijne grenzen uitstrekken tn wier vertakkiDgeu tot over Bosnië en nog BINNENLAND QOUU V 9 NoVhllDEU De volgende circulaire wordt door commissarissen der Hulpbank alhier verspreid Medehirgen van OOUDA Velen van U hebben een bedrijf of eene nering waarvoor gij U het een en ander hebt aan Ie schaffen of waaraan gij eenige uitbreiding wensoht te geven üebrek aan de noodige middelen verhindert U zulks echter dikwerf Welnu indien gij het verlangt kan daarin te geinoet worden gekomen Üij hebt U slechts te wenden tot de Hulpbank die U zonder dat zij er zelve ceuig voordeel by geniet maar alleen om U in uwe behoeften bij Ie staan eonc zekere som gelds ter leen wil geven Die Hulpbank alzoo alleen met oen liefdadig oogmerk opgericht is bereid aan U allen logen behoorlijke borgstelling en eonc betrekkelijk lage rente eciiig geld voor uwe zaak te leenen waarvan ekelijks ecu klein gedeelte moet worden afgelost llnro Commissarissen vcrg ulcren eU en Zaturihg van hal nen lot lm ttckt ure des avonds in het gebouw van hel G vsïiii is op de Ooslhaven alhier Wilt gij uwe lang gevoelde behoeflfn vervuld zien en alzoo tot uitbreiding van nw bedrijf of uwe nering geld ter leen bekomen wendt U dan op die plaats en dat uur tot hen zij zijn bereid U te helpen en U vorder allo noodige inlichtingen te vcrschairen waarvoor gij hun voorzeker dankbaar zult wezen De ConwÜKiurinsen der Ifidphaitk M J FOUTUIJN DIIOOÜLEÜVEB H P VüOHDUlN J W A KOU AARDS D W JULIUS D N II w KANTKU ü C VAN UEii WANT A A KOCK ü C FOKTUIJN DllOOGLEEVER II WENNERES i Kceds meermalen hebben wij op deze instelling gewezen zij voorziet in eene bestaande behoefte zoo goed mogelijk zij is ais eene zusier der spiarbaiik Beiden bestemd om de armoede te voorkomc n en dus den onvernu g ndc builen de bank van leening Ie houden maakt de laatste de kleine besparingen rentegeven l terwijl de eerste kleine voorschotten geeft We hopen in t belang der kleine nijverheid voor il dat coinniissarisseii der bank hunne moeite ruimschoots beloond zullen vinden Men schrijft ons uit Langerak dd 5 Nov Door voordeelige aanbiedingen van verschillende bcetwortel suikerfabrikanten hebben vele landbouwers in dit jaar voor het eerst zoogenaamde suikerbieten geloeid Het natte weer en de drassige bouwlanden maken eohler het vervoeren van het laiul hoogst bezwaarlijk Daarenboven hebben velen verbazend veel moeite gehad om de suikerbieten uit het onkruid te houden en dit slechts met groote kosten verkregen Ofschoon nu de opbrengst voldoende kan geacht worden zoo twijfelt men zeer of de proef van dien aard als geslaagd kau worden beschouwd dat iu een volgend jaar meer van dit product zal worden geteeld Bij gunstiger omstandigheden zoude de opbrengst veel voordeeliger ijn geweest en in dat geval hadden velen in een volgend jaar hel voorbeeld van hen die in bet verbouwen van suikerbieten voorgingen nagevolgd ïhstis evenwel is dit zeer te betwijfelen daar sommigen ook nog iu andere opzichten zich in hunne verwachtingen dienaangaande teleurgesteld zien Men schrijft uit Leiden De algemeeue klacht uit den geheelen omtrek is overlast van water Wind is er steed over genoeg ora het overtollige water uit de polders te malen maar de uitmaling wint niet bij zooveel regen Het is een waar dauaiden werk geworden Daarbij komt dat hoewel te Katwijk steeds van gunstigen wind wordt gebruik gemaakt om te spuijon hiertoe wegens de hooge zee en den noordweslelijkeu wind nu geen kans bestaat zoodat ten gevolge van het een on ander de boezem tot maalpeil is gestegen Terwijl eenige landbouwers reeds in de noodzakelijkheid waren gekomen vee te si iUen zullen thans allen hiertoe moeien overga in In de zitting der prov staten van Groningen van 4 dezer is met bijna algemeeue stemmen besloten onder de punten van behandeling op te nemen een voorstel van den heer Mulder om eeu adres aan Z il den koning Ie zenden tot inkrimping ran de uitgaven voor het Imdget van oorlog en a schri t te zenden aan de beide kamers der Staten Generaal Wij zeggen met hel Noorikn Er is een tekort in onze schatkist eer dat men ons meer belasting oplegl zal het toch zaak zijn om de uitgaven te vermindereu Van allo uitgaven zijn geen zwaarder en ondoelmatiger dan die van oorlog Wanneer uit alle provinciën dezelfde stom opgaat zal de wolgever met meer kracht deze zaak kunnen beslissen Hot politiek leven wordt in ons land wakker Eere aan den voorsteller Do algoraeene vergadc ing van het Groot Oosten van Erankryk heeft voor weinige jaren de volgende omschrijving gegeven van wezen en doel der Vrijmetselarij De Vrijmetselarij volstrekt philanlhropisohe wy goerige en progressieve insielling heeft tot oogmerk het onderzoek van de waarheid de studie der algcineene zedcleer dor wolenschappen en kunsten en de uiloefening van voldadigheid Zij heeft lot beginselen hot bestaan van Qod de onslcrfelijkhciil van de ziel en de solidariteit van het menschdom