Goudsche Courant, vrijdag 12 november 1869

ti i jj S S il W 5 Vrijdag 12 JVovciiibcr 1869 N 814 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken De inzonding van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave tl tegen MEI aan HUIS van Gouda Franec den Boekhandelaar tE ZAAK wordt een NGEN ijn te bekomen bij er alhier Doar Jsr tcl f DA b s donderdag fJ voor ISRAËL Ie Peperatraat 7 uur riï zendeling onder Ie het BESTUUR tmrtoe dringend uit i ip Rijnland ïliBEMRADEN van ler keimiss van be r het dienstjt ar 1870 den 23 November ttjo gens tien tot des 9 de Secretarie van p ter inzage zal lig en aldaar verkipgag TPn bO cents voor lgenB artikel 165 van ilij 1857 Stafttsbiad tegen deze bep oo en nadat die ter vtsip vóór 29 November ergaflering moeten rgp dering op Ding des morgens ten are zitting zal overman de bovenbedoelde Br 1869 Dijkgraaf IJNKOPL detretaris d IJSSEL n Dinsdag b morgens u sraorg 7 uren t lijke dagen s nam ourkaarten D E N T X E 1 der dd rhutteni nlhier andere onkosten d irooto crgeofsi h gewtett zijn f vnu HU muriküuleu en opolToringcn tan dm ver orpi oar met geni lit K ijn zin niet kon worden lln doordoor I tnliaid berooid om inu ichen die uit ticflii bljiiij IC loten regcoreii door u 11 iromeci tpboitcinr büt o luoikomoii tl bilt I Jjntt inun Do uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maandeu i 1 75 franco per post ƒ 2 Heerediensten Verplaatsen wij ons eenige hondc da jaren terug De edelman op zijn versterkt kasteel beheerschte den geheelen omtrek de kloosterling door zijn kleed beschermd trok vrij rond en leefde meestal ten Voste van anderen landbouwer eindelijk die toen nog slechts lijfeigene was die aan den grond behoorde waarop hij woonde en die met dien grond koude weggeschonken of verkocht worden werkte en zwoegde en zweette voor een schamel stukje brood geheel afhankelijk van vorst adel en geestelijkheid Bekltigenswaanlig was zijn totstand Wekelijks was hij vorplielit een bepaald getal da en in de eene streek meer in de andere milder voor den heer te werken de landergeTi te bebouwen schuren te zetten en in één ai ord allerlei weikzaamhedun te ver richte as het noodig dan tnoe it hij nog een bepaald getal dagen werk iuim zijii aan dijken en wegen en vaarten want ook die moesten door hem in voldoenden toesfiiiul gehouden worden En oidat die werkzaamheden door opzichters geleid en bestuurd werden moesten ook deze door gaven on giften en d ür het verrichten van verschillende werkzaaudiedi n in mn beiang te vriend gehouden worden want zij konden immers het werk zecrver waren en den last verdubbelen De uu overschietende lijd behoorde eveiivvel nog niet aau den lijfeigene Ilij was christen en dus bracht zijn plicht mede de geestelijkheid te onderhouden hij gaf dus ol tienden van de opbrengst zijner landen of hij Oevrerkte de landerijen van den geestelijke of van liet klooster en ver ulde datirdoor een der voornaamste zijner godsdion st lichtdii Voegt men nu nog hierbij i at hij dtn vorst verschuldigd was als deze zijn le er te velde wilde brengen en hij mot zijn heer met aeli rlating van alles ten strijde moest trekken of de buitengewone lieiislnii lir hi moest vervullen als zijn heer ecu prachtig fai liliefd sf uildo vieren of biv ockru ontving van vorsten on aanzieulijkx vn riniifiinircii dan kan men zoo eeiii j l lu u iga in hoeveel tijd den Euro ie S lu h lijrer fne ran vom ccnwen overlilcel om ztju I i i giii id tl l ol luucn ui i iju beliocftfu t viMiiv I Wij kunnen zijn treurigen toestand begrijpen al brengen wij nog niet eens in rekening de rampen die dagelijks door zijn af hankelijkén toestand veroorzaakt werden Wie kon hem recht geven tegen de geweldenarije van den heer en zime dienaren wie kon zijn oog st beschermen tegen de baldadigheid der jachtgezelIcn wie de eer zijner dochters tegen den wil van zijn hoofden verdedigen Hij was onderworpen en i ioest alles geduldig blijven veidragen Namvel ks Inmnjii w jons zulk een toestand meer voorst Uen Vrest Bnr pa heeft met zijn gei oonte met den nifat gebroken en het heeft zii i daarbij nel l t onden Ër zijn er nog wio die zich itj het nieuwe niet goed kunnen voegen die gt irne zouden terug willen maar de geschetste toestand wordt ilnor niemand terug gewtiischt En toch die toestand verschilt niet veel van hetgeen Java vertoont In bijzonderheden moge er verschil zijn in hoofdzatdi verschilt de positie van dei avaauschen landbouwer weinig vati den vri egeren Europeeschen lijfeigene Do Javaan vorkt vor zijn hoofden de Javaan werkt vo r de 1 uropeesche ambtenaars de favaan wer t aan wegen on bruggen de Javaan ouilcrhc i i zij priesterscliap de Jfiva iii bpMerlvt di grond onr het Nederlandsche gouvernement i jen hor g t i is half loon Do Javaan moet vO r de p st m zorgen en de reizigers dikwijL ajjlen c ri g i of zijn paarden of buffels kosteli s teu gehruike aai anderen afstaan De Ja an moet oo noodig ipgroeten afstand van i jU woning vestingicerkeii en versterkingen aanleggen de Javaan moet maai waar zoudt men eindigen ais men al de verplichtingen wMe opnoemen die cp Jen Javaan onder de NeJerlaiidsche regeeriug nislenV Wie lil de knevel irijeu en gewddenarijen opnoemen die met dat stelsel van lieerediensten en vf r ilicliten arbeid verhondon te zijn De Ja it an wordt inis iamli ld hot is reeds hcrhaalilel jU li ii Ni derlimderf toi geniepen de Javaan WO lit mi hinideld door zijn hoofden dof r de Kurojieosclie auiDtcniTPn door liet geheele regi i ringssh Ki l ii die mishaiulcling moet blijven Miortlui cn II iioii t iiieu onitiiils indor si lia iiule vi rkondij 11 uit lm i ciAi t i wiiiuili lUL U kim gri ii w itiiiilio I i rililK ii i p ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN oostersche toestanden overbrengen de Javaan weet niet beter hy zou zich niet in het nieuwe kunnen schikken Maar hoe heeft dan toch in Europa wel die zegenrijke verandering van de opheffing van het lijfeigenschap met de daaraan verbonden heerediensten plaats gehad En zoude die verandering in Indie minder gewenscht zijn zoude de Ja aan dank zjj ons 250jarig regeeringsbeleid minder vatbaar minder geschikt zjjn voor de hervorming dan onze voorvaderen De ondervinding heeft dit reeds gelogenstraft In vrijen arbeid is de Javaan een bekwaam en ijverig werkman die zijn bist doet zijn loon en daardoor zijn inkomsten te vermeerderen Ook hij kont het westersohe begrip de arbeider ij zijn loon waardig en daarom heefL hij ti genzin in verplichten arbeid daarom zoekt liij zich niet zelden door de vlucht aan heerediensteu te onttrekken om als vrije arbeider voor zich en de zijnen het noodige te verdienen Treurig zijn de discussiën over heeredieiist in ons parlement gevoerd Zullen we dit jaar weder zulke discussiën moeten hooren Of zal eindelijk eens de tijd aanbreken dit het volksgeweten zal ontwaken en men niet langer recht zal noemen wat schandelijk onrecht is iilgcmecit Overzicht Gouda 11 November De ongesteldheid van Victor Emmanuel die zoo groote bekommering wekte is zoo spoedig verdwenen als zij onverwacht g komen was en de ziekelijke toestand van dea keizer van Rusland waarvan sommige bladen gewaagden wordt op de stelligste w jze tegengesproken Napoleon dien men ziek weet houdt zich gezond eu V Bismarck dien men gejond waande lijdt aan zenU V aandoeningen De ongeneeslijk zieke man de sultan zal t huis blyven en de iiret niet medemaken te Suez doch niet om hchamolijke ongesteldheid maar uit malaise Nu zal de keizer van Oostenrijk de verzoening tot stand brengen tusschen de porto en Egypte Hij i ion retwijfcld de rechte man daar hjj t luiis toch voKtnktgeoi l ol iniKt r g heeft die luj niet van zich afschuifl en aan vu iSeust over aat l arijs vermaak 1 zich mot den man van de LanUiarn Die lli Ui i llothefort is een vogel S wiiiwiii iiiiwPii iyj WPMWPI KWP Pii WÊP mieo fs mam fit