Goudsche Courant, vrijdag 12 november 1869

vfiNflirikkov die velen bekeeren zal tot gemn tigden zin Maar de oiigowondenlieid van het uihidere gedeelte der evc lking to l ixrijs is buiteiigewoou Eene acliltionjarige onderdrukking heelt de menigte tot eeiie razernij gebracht die vreessclijke gevolgen kan lu bben In Frankrijk is afgescheiden van de politieke bcwcnag die ich zoo tcngcUoos dreigend voordoet eene andere ontstaan die ons een v einig gunstig denkbeeld geeft van de i rauscbe liberiiliteit Het is eene beweging tegen de handelsvrijheid en voor de besclierinende rechten ITet was toch beter eerst gezonde begrippen van staathuishoudknndo te leeren en dan eene revolulie te maken ter toepassing Wat zou er worden vnn de vvehaart van Frankrijk als zij den uitvoer hunner wijnen zolven belemmerden door hooge invoerrechten op de vreemde industrie Als de vrijheid gesublimeerd wordt verkeert zij in den vreeselijksteu dwnng en het individu wordt geheel opgeofferd aan de tyrannieke dwingelandij van een radeloos schrikbewind Te Madrid staat alles op losse schroeven Topete heeft zich los gemaakt van zijne vrienden Prira en Serrano hij vil niet medewerken om Spanje weg te werpen en een vreemd kind ais koning te huldigen Het volk begint ook meer en meer de heerschznchtigo bedoelingen te doorzien en verklaart zich tegen eene vreemde dynastie De raddraaiers stellen alles in het werk om eene meerderheid bijeen te brengen voor Thomas maar Victor Emmanuel heeft eene groote meerderheid als voorwaarde zijner toestemming geeiacht Dit doel is bij de vijandigheid der partijen onbereikbaar Hoe oel heeft Spanje reeds geleden ouder de dwaze poging om eene vreemde dynastie te vestigen en zal nl die onzin nu toch moeten eindigen in ene volksregeering die toch Spanje niet rampzaliger maken zou dan Griekenland geworden ia onder de herhaalde koningsproef Eindelijk verschijnt er een lichtende ster aan den polietiken hemel De volken die totnu lijdelgk zwegen onder den gevloekten onzin der onverzadel ke oorlogswapeningen vatten moed verkrijgen een stem en uit n het woord dat in aller harten besloten ligt In Pruisen is het gehoord en vonJ weerklank in dat soldatenrijk in Saksen is het uitgesproken en de vertegenwoordigers des volks zullen bij don bond aandringen op verlichting van den geheel ondragelijken last Ook bij ons is de eerste kreet vernomen Hierin zijn de Nederlanders zeker eenstemmig wij verfoeien de soldaterij en wij dragen dat onheil als het onvermijdelijk gevolg vin den averechtschen toestand der menscholijke maatschappij Maar de volken eens ontvaakt zullen voor alles van zich afschudden het juk door ontzinde staatszuoht op onze schouders gelegd en de afschaffing der staande legers zal ten rustpunt worden in de geschiedenis der luenschheid dat een vernieuwd en boter tijdperk aankondigt BUITENLAND PRANKBUK De Cmst dutionnel legt dat in den ministerraad 19 bepnr ld dut de regeering bij de nnnstannde verlcieziii eii nocli alhier noch in de Veiidóeen de Vienne üMiigcn c uididai val onderstennen Van ht besluit ijn de overhel vernilligd opdiil lij geen gebruik ïivn huren invlotj bij de Tcrkie ingcn zouden miikcii Henri Hochefort wat hij ook overigens wezenmoge 19 nicl bepaald welsprekend zijn bddc redevoeringen op do openbare vergadering ten bestegegeven bewijien dat genoegzaam Daartegenoverbt iat dnt hij een candid iat is die 2 u kiezers voldoening geven zal llij heeft geen programma dat bekent hij doch hij zal alles doen wat zijukic ers van hem verlangen hij zal den eed allegprn of ttcigeren al naar men t begeert en nw llij geko fii wordt denkt hij een groot lokaalIe hnreii len einde zich geregeld met zijn kiezersin contact te stellen en van hen de petite comnimioiis te ontvangen waarmede zij goed zullenvinden hem voor de kamer Ie belasten De verzotheid van een deel der kiezers op den heer Rochefort is mede een vruehl van de houding derlegeenng Jlen weet zeer goed dat men in liochefort geen vertegenwoordij er kiest vr u een politiek karakter van werkelijke verdienste doch zoo mtnhem kiest is t omdat men in dien caudidaat den liaat tegen het bestaand regime het kr iobtigst verpersoonlijkt meent te vinden Toch ondanks alhel geschreeuw te zijner cere en verheerlijking zalde schrijver van de Lmiterne geen victorie kraaien De enkele bonderde kiezers die hem voorstaan zullen het van de nieer gematigden niet winnen Het Journal OJjiciel deelt een telegram medeuit Itossorc van maandag avond zeven ure waaringemeld wordt d it Koning Victor Einnianuel zeer n beterschap toeneemt cu thans geheel buiten gevaar Ib De heer Ollivier is gisteren van hier vertrokken Vele afgevaardigden hebbeu voorgesteld hemtot piesiilent van bet Wetgevend Lichaam te benoemen maar hij heeft verklaard dat hij niet de mededinger van den heer Schneider wilde ziju HijIS d iarciilegen bereid de wourdiuerder der raeerderlieid te worden indien deze hem il ondersteunenom op het terrein der vrijheid en uit naaiu der vrijheid ile revolutionaire pogingen te bestrijden B Ë L G I E Bij de opening van de zitting der kamers heeft de heer Dumouriez het gouvernement geiuterpelleerd over het gemis eeiier troonrede De heer Frère Orbnn heeft 111 antwoord hierop verklii ird dut zulk eene rede ditmaal onnoodig en ontijdig zou zijn geweest IXiar de duur der zitting thans eeuigermate heperkt zil ijn heeft het gouvernement het ondieiistig geacht de werkzaamheden t vermeerderen door eene discussie oier een ailres all aii woord T e l tuilc Beige spreekt van een gerucht betreffende eenige aphundeii zijnde vij igingeu in het kabiiiel De nieuw untworpen rnii ische onderwijswet bepaalt o a hel volgende Onderwijzers aan openbare volksscholen in sleden wier zielenlal minder dan ID OIIO bedraagt zullen em inkomen vau minstens IJOO 250 thaler en vrije woning genieten de he oldigiiig van rectoren aan burgerscholen zal niet minder dau 40Ü 600 thaler ni igen beloopeii In steden van meer dan 10 000 inwoners zullen de niiiiinumlractenienlen naar omstandigheden tot op het dubbele kunnen verhoogd Hordi ii De onder ij ers ten platten lande bekomen vrije woning en verder aan grond producten of geld zooveel als ZIJ naar hun stand behoeven Ten gevolge eener nieuwe regeling van de belasting op bcrjepeu eii bedrijven bedraagt de niuislag voor de ondernemiiigeu der speelbanken te Wiebaden en Eins als ook voor de maatschappij van het Kurhans te Homburg over het jaar 1870 alleen voor de uitoefening van het hazardspel eene som Van 31 000 th voor ieder OOSTENRIJK Berichten uit Athene melden dat de toestand in Griekenland nog steeds betreurenswaardig blijft liet ministerie en de kamers zitten stil en missen de energie om krachtdadig op te treden tegen de rooverbenden die sinds zoo lang reeds het land onveilig maken en nu stouter dan ooit het hoofd opslekeu Tot zulk een hoogte ii die kwaal gerezen dat talrijke Ilelleensohe fam licn zich genoodzaakt zien het vaderland te verlaten eu op Turksch grondgebied bescherming van personen en eigendommen te gaan inroepen De regetring heeft krachtig de hand geslagen aan het onderwijs voor meisjes Dat onderwijs had tot hiertoe uitsluitend plaats in de Ursuliner kloostergestichtcn De nonnen hebben thans aanzegging ontvangen geene nieuwe leerlingen meer aan te nemen De slant zal in dat onderwijs voor ien en reeds binnen weinige dagen zal eene kweekschool voor onderwijzeressen geopend worden I T A H E Meu bericht uit Florence vnn dinsdag avond De koning heeft slechts in zeer lichten graad de koorts gehad Ook nllc overige kenteckcneu der ziekte laten zich steeds gunstiger aanzien BINNENLAND GOUB V 11 NOVWIBEH Met genoegen zian wij ook uit de achterstaande advertentie dat de heer Maju van Amsterdam alhier Dinsdag aanstaande in het Lokaal Nut en Vermaak eene voorstelling zal geven met zijne hydro nxygeen microskoop en met zijn dissolving views van de Abyssinischc expeditie Zoowel door zijne Vmslerdamsche voordrachten als door die in vele onzer aanzienlijkste steden heeft de heer Maju zich een goeden naam verkregen en worden zijne optische proeven algemeen toegejuit it Hier is werkelijk het nuttige gepaard met het aangename het belangrijke wedijvevt met het schoone en wij duchten niet dat iemand onbevredigd zal blijven die ontspanning en verpoozing zocht bij het leerzaam vermaak der woiulervolle voorstelling van zijn uitstekend instrument dat ons zoo vele geheimen der natuur ontsluiert De Goesac ie Courant zegt Hel laatst aangekomen lid der kamer de heer s Jacob schijnt in de kamer niet veel anders te zien dan eene collectie huichelaars die door hem moeten ontmaskerd tn tot oprechtheid gebracht worden Met eene prachtige tirade begon hij zijne redevoering De tijd is nu gekomen om te zeggen wat men ineent en te mcenen wat men zegt Terecht repliceerde de heer Fransen van de Putte dat naar zijne meeniiig die tijd altijd daar is geweest En waarlijk Amsterdam behoefde geen specialiteit af te vaardigen om iets te komen vertellen wat iedereen weet of de kamer misschien maar een deel van haar te karakteriseeren als eene vereeiiiging waarin men geen moed heeft om zijne overtuiging uit te spreken en waarin men de woorden gebruikt om zijne gedachten te verbergen Wij meeuen dat de parlementaire geschiedenis der laatste jaren tamelijk wel zulke onderstellingen weerspreekt en achten het in ieder geval vrij onvoeg uam dat een pas optredend lid die zeker menig lid der kamer sleohts by naam kent zich aanmatigt om aanstonds over hunne meeniugen en woorden den staf te breken Manr ook om andere reden zouden wij van dit en an andere leden weuschen dat zij zich van dergulijlie oratorische ornamenten onthielden Zij kunnen toch maar weinig bevorderlijk zijn aan het gemeen overleg wekken noodeloos hartstochten op en met dergelijke uitboezemiiigen die uiets beteekenen wordt de goede zaak niet gediend miutr de t jd jammerlijk verspild Men Bohrijft ons uit Woerden dd 10 Nov Naar men met zekerheid verneemt hebben ds heeren 1 C Knijff en A Kapiijn concessie aangevraagd tot het aanleggen en in exploitatie brengen van eene teicgraaflijn Legden Woerden waarbij men zich voorstelt drie kantoren Ie verbinden en wel 1 te Alphen 1 tusschen Znammerdnra en Bodegraven en 1 te Woerden aansluitende met het rijkstele graafnet geheel voor particuliere rekening bij wijze van negocintie met kleine aandeelen Het groote belang vnn zulk eene zaak zal wel geen betoog behoeven met het oog op eene zoo welvarende en bevolkte streek als de llijnoever tusschen genoemde hoofdpunten waar zich zoovele fabriekanlen en handelaren gevestigd hebben lu 1 et algemeen belang is het te wenschcu dat heeren concessionarissen van alle weigezinden in die plaatsen vele en krachtige ondersteuning mogen ondervinden evenals van de gemeentebesturen en Hnancieele zoowel als moreele medewerking hun niet zal ontbreken waarop deze onderneming aanspraak mag maken van allen die belang stellen in welvaart handel en ondcrliug verkeer Door de hoofd commissie voor het nationaal gedenkteeken voor 1813 en is bekend gemaaktdat de kaarten voor bh afgevaardigden en leden ter bijwoning der festiviteiten op 17 November n s per post zijn verzonden De toegang tot het feestterrein voor houders van Oranje kaarten leden van plaatselijke coramissicn zal niet zijn gelijk daarop gedrukt slaat van de zijde der Zeestraat maar Vande zijde der Parkstrial door de Alexanderstraat Door den minister van binnenl zaken zijn de commissarissen des konings in de provinciën uilgenoodigd de gemeentebesturen a i te schrijven om vóór den 11 dezer te willen opgeven op welk bedrag de census in de onderscheiden gemeenüenzou behoorcn te worden vastgesteld opdat indien