Goudsche Courant, vrijdag 12 november 1869

w tftitm m f 4 m mim 1 iisdag sTond chlen graad de euteekeoeu der n ieu ND E tl achterstaande msterdam alhier ut en Vermaak e hydro oxygeen g views van de i zijne Amsteri in vele onzer Maju zich een n zijne optische is werkelijk me het belang u ij duchten niet ilie onts pinning in vermaak der iislekend instrueu der natuur kmer de heer veel anders te lie door hem id gebracht worb gou hij zijne en om te zeggen eii zegt Terecht l ulte dat naar ib geweest En specialiteit af crlellen wat iemaar een deel lie vereeni 5ing ïijne overtuiging woorden gebruikt Wij meenen lat I latste jaren taweerspreekt en ciivoegzaam dat ig lid der kamer f i om aanstonds den den taf te n zouden wij vau dat zij zioh van OU ih ielden Zij rlijk zijn aau het 3 harlstochfeu op die uiets beteek idiead maar de eu dd 10 Nov t hebben de heeren essie aangevraagd Ijrengen van eene 1 aarbij men zich den eu wel 1 ie m en Bodegraven niet hel rijks tele rekening bij wijze l ene zaak zal wel dg op eene zoo als de llijnoever aar zich zoovele tiild hebben t te wenschen dat K welgezindeu in iiersteuuing mogen meeulebesluren eu uewerking hun niet iiicming aanspraak itelleu in welvaart voor het nationaal s bekend gemaakt iiardigden en leden 17 November a s 1 ang tot het feestc kaarlen leden van ijn gelijk daarop estraat maar Van Vlcxanderstraat binnenl zaken zijn in do provinciën r 1 au te sohrijven opgeven op welk fhcideu gemeenten I ickl opdat indien Ic aanslagen in de grond en personeele belasting alléun als grondslagen in aanmerking worden genomen en de aanslagen in het patent alzoo niet meer worden medegerekcnd het aantal kiezers voorleden van de tweede kamer even groot blijve als thans volgens de laatst afgesloten kiezerslijsten het geval is Men meldt uil Katwijk aan Zee dal van wegede vereeniging tot ondersteuning der nagelaten beIrekkihgcn van verongelukte visschers te Katwijkaan Zee eu Noordwijk aan Zee aldaar langs dehuizen der ingezetenen eene collecte heeft plaats gehad die de som van ƒ 460 heeft opgebracht In de Dinsdag gehouden zitting van de provinciale staten heeft de commissie in zake het reglement tot opheffing der ambachten in Kijnlandopzich genomen een nieuw artikel 5 te ontwerpen Het rapport daaromtrent wordt Mog in deze najaarszittiug verwacht De commissie in zake het reglement van Amstelland is gemachtigd ook in overlegte treden met de commissie uit Utrecht Voorts isbenoemd eene commissie lot het ontwerpen vaneenadres aan den minister van binnenl zaken en aande tweede kamer waarbij wordt aangedrongen opverhooging v m de bezoldiging van den griffier ende ambtenaren ter provinciale griffie De volgendebijeenkomst is bepaald op den 23 dezer s morgensten 11 ure Overzicht van t behandelde in de zittingen der Staten Generaal 1869 1870 Zittingen van 5 8 en 9 Nov 1869 Begrooting voor Nederl Tiidie dienst 1870 De algemeeae beraadslagingen werden eindelijk in de zitting van den Oden gesloleu De heer s Jacob wil niet gelooid ijn met de reactionuaire muts die de heer FuvNSjEN van ue Pu n E hcra op schijnt te willen etiei lij erkent dat er in den grijzen voortijd gruwelen zijn gepleegd en daarheen beeft hij niet gewe en Hij heeft niet gezegd een onvoorwaardelijk bealrijder te zijn van de inmeugiug der kamer in koloniale aangelegenheden maar dat het nuttig eu iiuoilig is d it de kamer afstand doe van haar recht van iciinenging Oe kamer zelf moet haar erkend recht beperken Het stelsel vau spr is dat hetwelk hel reglement voor Ned liidié huldigt eeu eenhoofdig gouvernement met waarborgen een getemperde autocratie met een gouver neurgeneraal die aan den koning en een minister die tegenover de kamer verantwoordelijk is Aan t einde zyner rede vindt spr goed over zichïelven uit te wyden Bij zyn onverwacht optrcdeu in de kamer heeft h j zich de moeilijkheden niet ontveinsd aan zijn werkkring verhouden Zijne zelfstandigheid wittende bewaren wist hij dat men hem een middenman noemen zon maar dat belet hem niet zijne overtuiging meê te deelen Hij zal trachter nuttig te zyn en als h j deze banken verlaten mocht en weder naar het studeerverlrek terugkeert zou spr nu al voor eene niet herkiezing bevreesd zijn d m hoopi by dat vriend en vijand hem den lof dien de llomeiniche senaat eens in den grijzen voorlijd aan een Homein gat niet zal onthouden dat hij aan t behoud van zi vaderland nimmer wanhoopte Wat zit er toch veel in eec menuet zei een dansmeester wij voegen er bij en in een algemcene beraadslaging De heer Hasselmaï treedt in eene geheel onnoodige en zeer partijdige ontwikkeling van hel oude stelsel dat de meeste kamerleden minstens even goed kennen als spr Daarna roert hij enkele bijzonderheden aan het onderwjs de lrukpe s en terwijl hij later nog meer punten il ter sprake brengen O zoet ïooruilzioht dat mij streelt zong zoo Verhaalt de ige een kamerlid na deze mededeeling Ei idelijk kwam dan de minisier van koloniën weer aan t woord Hij bleef bij zijn plan om alleen de algemeene beschouwingen te bespreken Hij trad in eene weCrIegging van hetgeen aangevoerd was welke zijn talenten in helderste daglicht pla itslen Slechts dit eene willen wij noemen in antwoord op het gezegde van den heer Fkansen VAN DE Putte als gy u niet spoedt dan loopt gij gevaar aan dezen kant van de brug te olijven staan wide hij ik wil gaan en ik wil de brug over met de hoop om er de bevolking over te doen gaan Het antwoord dat de min aan den heer Uoitmann gaf deelen we met diens rede hieronder mede No enkele leden voerden het woord sommigen voor de eerste maal zooals de heer Luijben die voor de vaststelling der begrooting bg de wet is maar die het beginsel omtrent de vaste bijdrage een allcrnoodloltigst denkbeeld vindt Het komt volgens hem hierop neer is er een te kort dan moet Nederland het bijpassen is er een overschot dan gaat dit naar Imlie Dit breekt de eenheid tnssohen beiden eu geeft tot allerlei verwarring aanleiding Dit punt s voor hem zoo gewichtig dat hij daarom en niet uit wantrouwen legen den minister tegen de begrooling stemmen moet Eiudclijk was men dan aan t einde van t begin Terug iende op dit dricjaagsch spiegelgevecht blijven we meeneu dat enkele llinkc redevoeringen uitgezonderd dit geheele debat vruchteloos is geweest Het zal toch bij de arlikclsgewij e behandeling andermaal worden gehouden en dan uilen we alweder de eiudeloo e herhalingen hoorcn van t geen nu reeds gezegd en herzegd is Maandag zou men begonnen zijn mei hoofdstuk Il afd 1 Eegeering maar eerst stelde de commissie voor de verzoekschriften bij monde van den heer Puls een aantal coociusien voor welke werden aangenomen Een daarvan gaf nog tot een kort debat aanleiding Het gold het request van den heer Fuancis oud direcleiir van de Java bank die zich beklaagde over te lage berekening van zijn pensioen Hij had reeds een hooger bedrag van den staat in rech en geeisoht doch de hooge raad had hem dien eisch ontzegd Nu wilde hij in weerwil daarvan door de kamer bij den minister bewerken dat aan zijn in zijn oogen billijk verlangen werd tegemoet gekomen De commissie wilde liet s uk ter grilfie deponeercn hetgeen beteekent er zich niet mede in te laten De heer Nieustihsz wilde de petitie n iar den minister zenden niet omdat hij meende dat di eenlg gevolg voor lcn adres3 iiit zou holilicn maar om daardoor de gelijkmatige toepassing der pensioen wet in de hand te werken De heer l uLS verdedigde het besluit der commissie De gouver neurgeneraal ItocmrsbKN 18 had dit pensioen geregeld de adressant had er geruimen lijd in berust De hooge raad had uitspraak gedaan en daarop kan niet teruggekomen Het voorstel van de heer NlEiisTiiASZ werd met 42 tegen 21 stemmen verworpen Daarop ging men over tot de behandeling der Indische begrootiug eu wel in de eerste piaiils met hüofilstuk II uitgaven in ludie afd 1 regeering Hel eerst wetd in behandeling genomen de post van ƒ 50 I 0U ter voorbereiding der reorganisatie van de dep ineinenten van algemeen burgerlijk beheer Zij zou strekken lot belere taakverdeeling der directeuren en lot opricliiing van twee nieuwe departementen en voor de builtnbcziuitigen en het ander voor diverse middelen Deze post werd met 31 tegen 33 slemmen aangenomen 34 i i z 07 waar waren de overige IS leden en de stemming geeft wederom een getrouw beeld van de verhouding der partijen wanneer hel koloiuile aan jekgenheden geldt Onder de voorstemmers tien we raast Sloet KNOor BklinKüi s eu HEE MSKE11K Bz Staan de Buauw BitiioN VAN Wassenaek VAM LiJNUEN onder de tegenstemmers vinden we o a H vsselman Saaumans Vaueii Haifmans en Hoffmann met van Houten FllANSEN VAN BB PüTTE UE lloO en TlIORBECKE Het bezwaar lag niet in den post zelf maar iu den twijfel of nu reeds de geschikte tijd daarvoor was aangebroken Men was nog niet genoeg op de hoogte De hervormingsplannen moesten nog beier ontwikkeld zijn Men drong op intrekk ng aan De minister wilde echter de zaak aan üe beslissing van de kamer overliten die zooals we reeds zeiden den post goedkeurde Daarop ging men over tot do 2 Afd Justitie en wel onderafdeeling 12 Landradeu residentieraden en andere rechtbanken 4S i J 14 Het beginsel dat bij de cu post op den voorgrond stond was a scheidiiiff van de rechterlijke eu admiuidratiete macht De heer NlERSTluaz had hiertegen bezwaar omdat de inlandsche inaalsoha ipij deze scheiding nog niet r ou kunnen verdragen Het gevolg toch zou zijn dat aan de residenten een gedeelle vau hun macht werd ontnomen hetgeen lot verslapping van het bestuur aanleiding zou geven Ook kon het aanleiding geven tot verbreking der noodige eenheid door in den ketting der ambtenaren nog een rechterlijk ambtenaar ie schuiven Hij stelt als amendement voor den post met ƒ 40 000 te verminderen waardoor het beginsel zou vallen De minister wijst er op hoe reeds iu 1848 door den staatsraad Wichers op deze afscheiding werd aangedrongen en hoe gevaarlijk het is steeds de uitvlucht te bezigen nu nog niet du nog niet Hedeu niet maar morgen en morgen komt nooit Het amendement werd verworpen met 20 tegen 47 stemmen en het art aangeaomen In de zitting van Dinsdag werd het eerst aan de orde gesteld het ontwerp tot wijziging dor O I comptabiliteitswet Het gold wijziging in de samenstelling der rekenkamer Hel was noodig dit beginsel vast te stellen voor de daarop betrikking hebbende posten der begrooling konden behandeld Na eene zeer korte discussie en bijna geen verdediging door den minister werd het eenig art verworpen met 37 tegen 31 stemmen waarop de minisier het ontwerp intrekt Dunrop gaat men over lot de voorl elling der beraadslaging over de Begrootiug van Nederl Indie dienst 1870 13ij de 3 Afd Financien onderafd 20 Departement ƒ 273 840 stelt de heer v tidi iHTlUN voor het art mot ƒ 2 5 410 te verminderen liij is legen uitbreiding van het personeel hetgeen van dieu post het gevolg zou zijn Doch dit amendement kon slechts 2 i voorstanders verwerven en werd mitsdien verworpen Bij n 23 in en uitvoe rechten 532 818 bespreekt de Leer FaiNSEN v in de Puïte het besluit omtrent de pakhuishuur en de goederen in entrepot volgens hetwelk deze laatsleu zouder verlof van den directeur vau financiën niet langer dan een jaar in t enirepüt mochten blijven Onlangs werd echter aangeschreven dat binnen een maand die goederen moesten inof uitgevoerd Dit zou voor handel en fabriekwe cn tnberekenbare nadcelen opleveren zoodat hij hoopt dat de regeering op snelle wijze daarin voorzien zal De minister antwoordt dat hij het belang der z aak inziet maar dat hem nog geen belanghebbende daarover heeft gesproken Bij n 28 traetementen pensioenen enz ƒ 1 180 000 vjidt de heer v Keukwuk goed terug te komen op het pensioen van den heer Francis Ilij was niel bij de algemeene beraadslagingen geweest toen deze zaak behandeld werd ilaarom wilde hij er nu nog eens over spreken De ilg beraadsl zijn dus hier vour goed dat de zaken d in althans tweemaal besproken worden zou dit een voordeel zijn Bij de 4 Afd Binnenl bestuur wordt bij n 4B een belangrijke discussie begonnen die wij daar zij in deze zitting niet afliep in ons volgend overzicht mededeelen In de zitting an h iiov xeide de Goudscbe afgevaardigde Hoi i M vNN bij gelegenheid van de algemeene beraadslagingen over lie begrooling van Ned Indie voürls7U het volgende Een enkel woord slechts mijnheer de voorzitter om reden van iiiijiie stem te geven Meer dan eens heb ik vroeger ofschoon peen specialiteit op koloniaal gebied aan koloniale discussicn deel genomen doch mij steeds bepaald bij de belangen van handel en scheepvaart met betrekking lot Java vooral maar de f ilale geest omtrent die belaugen waarvan de eerste werking mijns inziens dagteekent van 1850 is sedert zoodanig toegenomen dat ik steeds in de minilerheid hier verklaard heli daarvan verder sli iwijgeud de gevolgen lijdelgk te zullen aanzien Die gevolgen Mijnheer de Voorzitter zijn niet uitgebleven zij liggen vrij duidelijk open voor ons in den benarden toestand zoowel van Indie m iar niet minder in Nederland Ik zal niet herh den wat vroeger daarover door mij gezegd en geschreven is maar alleen verklaren dat ook ik niet zal slemmen voor deze begrooting waartegen onder meerdere grieven door andere sprekers reeds breed uitgemeten de uit de Memorie van Antwoord op ie maken geest van dezen iMinisier vioet leiden tot veinieliging der Nederlandsche reederijeu en evenzeur van onze reeds bedorven koloniale markt ïoen de beslaande vier koliieveilingen waartegen de bezwaren bekend zijn tot één voor en écu najaarsveiling bepaald werden was onze markt de toougevende er is geen ander bewijs voor noodi dan dat men in de couranten van alle vreemde havens van Europa in de prijscouranten van koloniale waren las nKoJfie nominaal in afwacMing der Hollmidsche veiling Sedert de rai andelyksche veilingen heeft dil opgehouden wij feven dus dien toon niet meer En de koloniale bijdragen Mijns inziens door dien maatregel zoo onzeker wat moet daarvan het gevolg zijn Dit Mijnheer de Voorzitter om onze Staatsbegrootiiig te doen sluiten behoeven wij p m 14 millioen uit Indie we brengen direct aau stands schaikisl ruim 56 millioeu op missen wij die Indische bate dan zullen dus al onze belasiingen met 25 percent moeten worden verhoogd en het oogenblik dat wij die baten missen zullen is nabij Of dal in den geest van ons volk zal vallen meen ik te mogen betwijfelen Een punt ben ik met den minister eens dit namelijk omtrent de vaststelling hier van de koloniale begrooling die altijd maar deze bij uitnemendheid uiets anders is dan eene fictie Ik wil door mijne slem inde ver mlwoordelijkhcid daarvoor niet dieicn In de zitting van li Nov werd hem daarop door den minister geantwoord Een derde piaii is het consignalieslelsel waarover de herren van Wassenaer n HoUuian hel woord hebben gevoerd Beiden ellen Miorop dal de Nederlandsche koloniën moesten blijv i aangewend bepaaldelijk ten behoeve van de Ne lerlandseho scheepvaart en aiidrie i ikken vim nijverheiil Omdat dit eene zoo algeuKene beu lin i acht ik mij verplicht er de niTUiigiiig tegenover Ie stellen dut Neder nd door op die wi ize zijne kolonie in mÊim mm m