Goudsche Courant, vrijdag 12 november 1869

V3 mm m iSl ii ivülging vnii Inpan Ic willen nfsliiitcn zich ni n uroolo gcv ireii iou blootstellen Ha ik laat er duilelijk opvolgen dat ik die in den laatstcu tyd uit hoofde van mijn ambt veel met reedcrijen in aanraking ben geweest niet kan aannemen dat zoodanige politiek door de reedcrijen in het algemeen zon worden begeerd Wij moeten beweren de geachte sprekers on7e kofllemiirkl behouden want Nederland is zoo uitsickeiid gunstig gelegen lot stapelplaats voor dit artikel inzonderheid voor de koffieiuslende Duitschers Al ware het alleen om de curiositeit zal ik die sleiling dat Nederland zoo bij uitnemendheid de koffiemarkt is toelichten uit een onlangs ontvangen advies van de Nederl indsohe Handelmaatschappij Deze schrijft mij onder andere Dat inderdaad Nederland niet meer de toongevende markt voor de koffie is maar dit onmiskenbaar voorrecht allengs op onze ovcrzeesuhe naburen is overgegaan Wat toch is geschied Terwijl de aanvoeren van Java küffie op de Nederlandsche markt stationair bleven zijn die van andere Oost Indische en WestIndische kofüesoorten te Londen Hamburg en elders niet alleen toegenomen maar er ook de qualiteit daarvan verbeterd Voeg nu hierbij het aantal soorten kofBe van verschillende herkomst die de Londensche markt tot elk uulcr brengt uilcn de Ceylon native en plantation vindt men er de Rio en Santos St Domingo en Guatemala en Manilla enz Ziedaar Mijnheer de Voorzitter ernstige wenken voor hen die de koffiemarkt in Nederland willen behouden en zich tegen een handelsstelsel kecren waardoor dat artikel zijn vrijen loop kan nemen Ik geloof dat wij in weerwil van alle zorg om zoo min mogelijk belanghebbenden te krenken er meer en meer toe geleid zullen worden het consig natiestelsel Ie laten varen Laatste Berichten Madrid lO Nov De onderhandelingen tnsschen Figueroln en eenige builenlamlsciie b inkjera wegens het verstrekken van een inilliiird realei tot aan den laatsten April ten behoeve der Sp wui clie schatkist heeft tot dus ver tot geen rcsullaat geleid tengevolge van de hooge eischen der bankiers New York J Nov De Spaansohe gc ant heelt eene nota aan den ininisicr Fi h gericht waarin bij hem vraagt hoc Amerika voljtens de beginselen door Seward geproclameerd aan de Cubanen het recht van oorlogvoerende partij heeft kunnen toekennen De heer Fish hnfi geantwoord dat het Amerikannseh gouvernement vooialsnog geen plan heeft de Cubanen te erkennen Louden lO Nov Op een banket in Guildhall gegeven heeft de heer Gladstune ge egd dat hij t betreurde dat de regeling der landquasstie in Ierland werd belemmeid door de misdaden waarvan Ierland aanhoudend het tooneel is De minister gaf te kennen dat hij vertrouwen koesterde in de handhaving der vriendschappelijke verstandhouding met Amerika Londen lO Nov De Tlmea valt den heer Gladstone hard wegens de moeilelooze woorJen die hij over de regeling der lerschc Innd quBBstie gesproken heeft Florence lO Nov Het gerucht dat de opening van de zitting der kamers zou worden uitgesteld wordt tegengesproken ouder mededeeling dat de troonrede zal worden oorgele cn door den mi nisterpresident Rome 10 Nov De pans heeft gisteren den heer Banneville Fransch gezant ten gchoorc on vangen Londen lO Nov De Times meldt in oen telegiam uit Florence dat de Italiaauache domeinleening bijna gedekt is Zara D Nov De Zuppa is nu geheel onderworpen Na eenige dagen van wapenstilstand zijn de operation tegen Grivschianer hervat Alontcnegrijnsehe troepen beiclten de gron en en verhinderen gedeeltelijk het terugtrekken der insurgenten Florence lO Nov De koning gaat steeds in beterschap vooruit hij heeft een rustigen nacht dooigcbr iüht en verscheidene uren gesUpen De aaiivalira van koorts zijn nilcrat licht Berlijn lO Nov Do kolonel v Werder vlcugclailjiidant des konings is tot militair atlaehi bij ons gedaiilsi hap Ic St l ctersbnrg benoemd MOSSinSi 1 J Nov De mail uit Java en China ia alhier aangekomen RiO JanoirO Alhier heerscht de geh koorls en Ic Buenos Aj res ijn cie uitvoerrechlen p t l opgeheven Drosdon lU Nov Ikt huis van afgcvaanlig don heeft met 59 tegen 15 stemmen aangenomen het voorstel der Fo sc itó partij om bij do rcgeering aan te dringen bij den bondsraad van den NoordDuitscbcn bond invloed uit te oefenen om te komen tot eene vermindering der militairn lasten Gemengde Berichten De heer Puabody laat 48 miUioen gulileD dq In 180G begon hij zijue loopbaan als kruïduuicrsbcdicDilo ia Massasuchctta Portugal wil zijn tarief namnerkelijk verlagen als Eugolaiid zijne wijnen gemakkelijker toelaat De iTste kamer lu Uailen heeft de ophefliiig der gijzeling goedgekeurd De opaiund in Meaopotamie neemt toe de insurgenten bedreigen iiagdad Pruu heeft weder gedreigd met zijn ontslag dat hij echter niet nemeu zal De opstand iu Dalmatie breid zich uit naar do Turksche grenzen Men v i keizer Napoleon te Niz a doen overwinteren terwijl men te Parijs zijn werk afbreekt Te Labnstida ia Alava is eene Curlistische be vegipg van geringe beteekenis uitgebroken liet oudheidkundig genootschap to Amsterdam vraagt bijdragen tot het stichten van eeu museum Te Vlisaingen zijn in den nacht van woensdag op donderdag lichte schokken waargenomen van aardbtvuig In Kngclaud uilen 15 duizend soldaten naai huis gezonden wordcu lu de Firth of Ford in Schotland is een walvisch en lu de mouding der Klbe een haai gevangen Nog altijd worden te Grosz Gerau in Hessen schokken gevoeld van aardbfving Men verzekert dat Troppmnnn tot de volledige bekentenis zijlier gruwelen gekomen is Üe burgemeester van Luik heeft den diereutcmmcrs het gaan in de hokken der wilde dierin verboden In Oostenrijk beweert men dat Je Spanjaarden begionen te denken aan den aartshertog Lodenijk Victor broeder van den kei tr De giügra if prof Kiepert die 400 thlr tractcment heeft kiiti gtine siibhidie an CDU thlr bekomen om eene wetcu eliapjielijku riia te ondernemen naar Pakstina Üe iialiun il Ktfurni convention van joodbche rabbi s to Philiidüphia heeft besloten de volkstaal te gebruiken bij de gebeden en vele ceremoniën te wijzigen Te bt Ktienne hieft tfien besloten tot oprichting van een üiideistLuningtüuds van de mijnwerkers Te Marseille vragen de gateis verhooping van loon teLjüu hebüen de rehocnmakers ht t werk gestaakt e i teTouluuso V lUen de w inkfibedicndcn als to Parijs zondagsvnj af hebben M A 11 K ï B E H I C 11 T E N Qouda 1 1 Nov Tarwe werd weder ieis lager afgegeven alleen puik oude bracht vorige pry eii op Tiirwe PuulsL he per 2400 kilo ƒ 355 Nieuwe ƒ aSü Koude KI ƒ i25 Nieuwe ƒ 315 Zeeuwsehe oude per mud ƒ 10 76 a ƒ 11 SO Nieuwe ƒ 8 50 a ƒ 1 80 afwijkende Soorten tot 7 76 u ƒ 8 00 afgegeven Kogge puike Zeeuwsehe ƒ 7 50 a ƒ 8 00 minder kwaliteit 7 00 a 7 40 ïerst onveranderd winter 4 50 li ƒ 7 00 dito Zomer B BO a 6 25 B ilenlftnd8che 4 00 a 6 00 Haver korte 4 25 a 5 00 dito lange 3 60 a ƒ 4 50 Voor zware werd 5 50 besteed Boekweit l Vansche per 2100 kiio 170 ïi 190 Noordbr 225 a 233 Bruine hoonen 9 50 a 11 75 Witte boonen II ii 14 Duivehoonen S 25 a 9 00 Paardeboouen 7 70 a 8 25 Ueniiep iiad weinig aangeboden en op 8 60 gehouden l p veemarkt met goeden aanvoer ofschoonde prij en boog waren gingen alle soorten traagvan de hand Veile seliapen vlug vette varkensvan 25 a 28 cents per vijf ons magere varkens enbiggen traag te verkoopen Kaas Aangevoerd 22 partijen van ƒ 27 a 29 Goeboter 1 30 u 1 40 Weiboter 1 04 a 1 14 Burgerlijke Stand GiiioKïN 8 Nov Johannes Nieolaas ouders N Mes en M llogendoorn Pieter Joseph ouders H Jnger en W vnn Ziitphen 0 Geertruida Maria ouders Leeflang en C b Jansen 10 Johannes ouders A Uroekhuijzen en A Mülenoar Ovt KLLDhN 9 Nov E van Vliet 15 m II H Gecnng Ö6 j 10 R van der Draaij 10 d GkhüW 10 Nov T van der Kleij en G Hagcman G Houthoir en J C e Weger W F Coret en D vau Dam H Ltgut en f Iluijionaar A Zwanenburg en M Jaske ADVERTENTIEN Iladoi sloomhool d IJSSEL Van lOUDA Minuu iif 11 Dinsdn sin rgons Il iiri ii dl overige wcrkdai i U s iiiorg 7 uren Villi l ri ili AM ii i s flijkn liiji cu siiiim i iii cll Ihiijrhjks Jii tvur atiili ii De COMMISSIE dor LOTERIJ ton behoeve vau hot kerkgebouw der Evaug Luth Gemeente alhier brengt bjj deze haren welgemeenden dank toe aan allen die door het nc men van aandeelen of liet schenken van prijsivoorwerpen hebben medegewerkt tot den goeden uitslag haror onderneming Gouda C E van VREUMINGEN 11 Nov 1869 H A HEIJBROEK Lokaal NUT en VERMAAR GROOTE VOORSTELLING op DINGSDAG 1G november 1809 des avonds van ruim 8 tot 10 uur N 1 Beschouwing over den Bouw de levenswijze en voortteeling der Insecten eerste serie met proeven opgehelderd door de HydroOxy geen GazMicroscoop from the South Ent Comp London N 2 De Veldtocht van het Engelsche leger in Abyssinie naar getrouwe schetsen op de plaats zelve genomen door een Staf Officier van het leger voor het Eng Gouvernement Tot slot Eenige Gezichten en Mythologische Voorstellingen N 2 wordt vertoond door Brillante Dissolving Views op een groot uitgespannen doek met populaire verklaring Eerste Rang 75 Ct Tweede Rang 50 Ct M A J U OPTICUS AAN DE KONINKL POLYTBCILNIC LONDON Openbare Verkooping te Stolwijk op MAANDAG 22 NOVEMBER 1809 des voormiddags ten 10 ure ten huize van den logementhouder GERRIT van DAM aldaar van een HUIS en ERVE alsmede eenig BOUWLAND alles staande en gelegen in Koolwijk binnen Stolwijk Nadere inlichtingen b den Notaris MOLENAAR te Zuid Waddinxveen AbsLaubbin s Een zacht verwet brengea z j aan hen die nog steeds voortsukkelen dun met de ceue dan met de andere pijn welke door koude is ontstaan zouder nog immer het bovenstaande diiddel te hebben beproefd tot hen is het woord gerigt i Oaderzoekt alls dingen en behoudt het goedt of is hare renommé niet algemeen genoeg bekend Ditr oudcte bejammeren zijn voor hcii die met zoo eel lof in de nieuwsbladen van baar spraken die uit dankbaarheid over hunne geue iiig hunne meüemeuschvii tof roepen Ontlast v van uuepijn het middel is te geef 30 Cents is eeu geld om daar voor pijn te lijden eu onneteudheid is geene verschooning terwijl in elke gemeente miuslons één Dupot bestaat lat van tijd tot tijd in de Courant wordt opgegeven Geene echte Absbaubbin s of Anti Bhumatische Watten zijn te bekomen als waarvan de Billetten waarin de pakjes gewikkeld worden onderteekend zyn door den Hoofd Depothouder A BREETVELT Az te Delft die deze Watten voor den prijs vun 30 Cents per pakje o a verkrijgbaar beeft gesteid bg T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenlmizen G WILHELMUS Voerdim T W DKN UIL öc iovuhoven A KAULING Alphen J GOUDKADE Boskoop J H KELLER Weste Wagostraat Rotterdam A T EIJNARDT Oostpoort OTiO UÜOGENDIJK Capelle a dIJesel ïonu h cl nr i A IhitihindH 1869 I lil De uitgave dl WOENSC geschiedt DINSDAG DAG Dl franco pa Ten g de achtergeB wijh en Noa dank ontvan van Wij beveloq De verki during de i tingen H llenri Roolj groot Bcha afschuw ir is hij naar 1 halen doq Pransch medebreng keizer eu deze doUi eischen af Het is eeJ omwenteli lijke onhe niets and van den van go meende vreedzame van den moedige a j stuit te verlichti te prjjzi overwin u tot het geweld il over dril volk Do N