Goudsche Courant, zondag 14 november 1869

Hüiiiiii riPü j mmm mm 1869 N 815 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en ömslreken r LOTERIJ ton iw der Evang Luth ii deze haren welge eii die door hot ne schenken van pr s Iwerkt tot den goeden In VREUMINGEN lEIJBROEK VEBMAAK ISTELLING VEMBEK 18G9 8 tot 10 uur en Bouw de levensasecten eerste serie t oor de HydroOxy the South Ent De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post ƒ 2 Zondag 14 November ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel moer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één u ir des namiddags op den dag der uitgave het Engelsche leger schetsen op de plaats If fcaf Officier van het jBvnement Tot slot rthologisclie Voorstel toond door Brillante groot uitgespannen ring peede Rang 50 Ct U fOLYTECHNIC LONDON i rkooping LU 22 NOVEMBER n 10 ure ten huize liERRIT VAN DAM Ierve D alles staande en en Stolwijk len Notaris MOLE ibiii s zy aa hei die nog hel Ie eene dun met jtcude is oiiUtaaii iou ustaaode middel te 1 1 woord jferigt O iKI het goede of is linre tR bekend Dil oude te Ie met zoo veel lof in J raken die uit danklir huune medemeiiscliun lijn liet middel is te Jid om daar voor pijn te iecne verschooning lérens één Depot bestaat urnnt wordt opgege Luti Rhumatische als waarvan de BiUetjlu worden onderleekcnd piiuder l LT Az te Delft iijB van 30 Cents per t gesteld bü idd igestniat liotleniam i 11 ti ii lle II d IJnsei I h lm i Ten gevolge der laatste Zeerampen is voor de achtergeblevene weduwen en weezen te Kiitwijk en Noordwijk hg de commissie alhier in dank ontvangen de volgende gitten van N N ƒ 2 50 N G coupon 2 47 M 2 50 IJ 10 A 2 50 R 1 23 W 5 W 2 50 Wij bevelen deze ongclukkigen op nieuw aan De C oramissie voornoemd VORSTMAN WESTERBAAN SALOMON HUIJ6ENS SCriONEVELD Algemeen Overzicht Gouda 13 November De verkiezingsstr d te Parijs blijft bij voortduring de aanleiding tot de ergerlijkste uitspattingen De schrijver der befaamde Lanterne Henri Rochefort schijnt als uitgelezen om regt groot schandaal te maken en de kiezers een afschuw in te boezemen van de republiek Nu is hij naar Londen gegaan om LedruRollin af te halen doch deze durft zich niet wagen op Fransch grondgebied en hij zou nu Louis Blanc medebrengen Niet weinigen meenen dat de keizer en zijne vrienden behagen scheppen in dezo dolligheden om door overdrijving der eischon afkeer te wekken van elke hervorming Het is eene gevaariijke taktiek die in de eerste omwenteling oorzaak is geweest vün sdiromolijkb onheilen En ook nu kan dit rumoer tot nieta anders strekken dan tor bemooicljiking vnn den weg der liberale partij Na ooiie reeks van geweldadige en bloedige omk onngen meende men thans genaderd to zijn t jl ooiie vreedzi me hervorming door de zedelijke kracht van den uitgesproken volkswil en den hoognioedigen tyrau in zijne drieste willekeur gestuit te zien door do bodaarde kraolil eonor voriiohte vertegenwoordiging Dit zou tcrogt te prijzen zijn als de sohoouste ou zogonrijksto overwinning dezer eeuw als de volken kwamen tot hot bosef hunner zedelijke kracht m liot geweld dor wa ii iii u onvermogend bleek tegonovor don wil vim een vreedzaam en moedig volk l e kouu 011 M M raaiKhciloii brooiou over ijii kleingeestige wijzigingen verplaatsen prefetenc slaafsche handlangers der willekeur alsof zfl niets begrepen van den ernst des t ds Anderen bespreken de kansen van eene Fransch Russische alliantie waarin Oostenrijk on Itdiie opgenomen zouden worden alles om het benijde Pruisen tegen ie staan dat de schoonsttj toekomst van macht en invloed te gemoet gaat Maar het zijn ijdele geruchten en noemde men Turkije reeds zoolang den zieken man in Frankrijk zien wij in dubbelen zin aen stervend man Frankr kkan niet zichnaar buiten bewegen en de willekeur ligt ademloos ter neder geveld Rusland ziet met diope minachting neder op den heerscher die de teugels liet glippen uit zijne hand en nu door het hollend paard ton afgrond wordt gesleept Te Suez zal men zich vermaken zonder den sultan Het vorstelijk gezelschap is niet breed uitgevallen Eugenie is de kroon en het sieraad en de Oostenrijksche keizer moet gelden als eerste persoon T huis is hij naauwelijks de tweede en kan gemist worden niet om gemis aan ernstige bemoeiingen maar omdat hfl er toch zoo luttel aan toebrengen kan De onmogelijke Spaansche koning is nog niet gekozen zelfs Tliomas kan het doel niet bereiken zijne kansen dalen en nu keert men den blik nog eens naar Portugal Prim is in zijn eigen net gevangen en hij zal nog eindelijk moeten overloopen naar de republikeinen om eene uitkomst te vinden Victor Emmanuel is behouden hij begint de ziikon wodor op te vatten Zijn dood had hot sein kunnen wezen van gevaarlijke woelingen Hij is als men let op de bezwaren zijner positie een der beste vorsten van Europa die ht t wilde Italiaansclie bloed veelzins met groote wijsheid weet te bedwingen Hot rijke en machtige Engeland gaat gebukt onder den vreosolijkon drang eener hongerlij lindo menigte die werk vraagt Te Londen vooral is do nood groot niettegenstaande de verbazende sommen die ter bostrjjding worden uitgogovon Dit telkens voorkomend vorschijnM l wijst ip inwendige gebreken der maatschappij die in hut algemeen belang dringend voorziening oisclion en niet vorholjien worden door giften vn gaven noch woggonomon door enkelen naar vone koloniën te zenden BUITENLAND ENGELAND Nu alle middelen om de regeering te bewegen de in hechtenis genomen Fenians in vrijheid te doen stellen hebben gef iald hebben de leden der broederschap aanschrijving ontvangen om hel outhojdingsysteem toe te passen en zich zóó lang het gebruik van tabak en gedistilleerd te ontzeggen totdat aan de slachtoffers gratie zal zijn verleend Zoo zal dan toch hel Feuiauisine ergens goed voor zijn 1 A N K R IJ K De ComtiM umnel meldt dat de minislera Alfieil Leroux en Bourbeau zich oandidaat hebben gcsleUl voor het wetgevend lichaam de een in het depiirleinent der Vendee de ander in dat van de Vieriiie Hetzelfde da bl ul bevestigt het bericht dat in dca raad van mii isiers Je grondslagen zjjn vastgesield van eeue wetsvotrdrticht lot wy iging van het im dikwijls besproken art 75 Ier coiisliiutie van bel jaar VIII Bij het i i uvve ontwerp wordt aan de burgers het recht toegekend tot dagvaarding van openbare beambten zonder inmenging van den raad van state maar tevens bepaald dat ingeval het geinoriminierde feit niet kan worden bewezen de klager wordt beschuldigd en op zijne beurt zal worden vervolgd De electorale v rnarring draagt haa vruchten Een gevoel van neerslachtigheid van moedeloosheid heefl zich van de gemoederen meester gemaakt Inde staatkundige kringen is men ongerust defioancieele wereld onthoudt zich zooveel mogelijk van het doen van zaken men neemt eene afwachtende houding aan Doch tot geruststelling kan gelegdworden dat het manifest van Ledru Rollin over het algemeen door zijne vrienden slecht is ontvangen Een tal van kiezers in het eerste district die de gevaren begrijpen elke de liberale za ik dreigen wanneer de schrijver der Lanterne gekozen wordt hebben zich tol den heer Carnot gewend met uitnoodiging om in het eerste district als mededingervan Rochefort op te treden Carnot heeft zijn besluit nog niet kenbaar gemaakt doch men hooptdat hij den strijd zal aanvaarden De houding der depailemtntale drukpers met betrekking tot den verkiezingsstrijd te Parijs is opmerkelijk Zij legt met uilzondering van eenige groote dagbladen eene hooge mate van onverschilligheid aan den dag Uit Bordeaux wordt bericht dat de handelsstand aldaar eene groote meeling wil houden ten gunste vau den vrijen handel liet oiTicieele orgaan behelst ccnige rapporten eu besluiten die niet van gewicht ontbloot zijn Vooreerst een rapport van den minister van fiuanoien aarin voorgesteld wordt eene enquC e te houdeu over de werkzaamhednn der oommissien tot regeling der munl eenheid met het doe l om te overwegen 1 of goi lsliikken vm 25 fr zullen geslagen worden en 2 of de dubhelc standaard afgeschaft eu de enkele de gouden aangenomen behoort te worden Vouils behelst het rogeeringsblad een besluit tot afschaffing der rechten op het zout dat voor den h ndbouw btsteind is en ecii ander tot wijziging der saraei stelling van en bivüidcriug bij do keizerlijke garde Vt 3wn