Goudsche Courant, zondag 14 november 1869

IVr bcvünlcring ilcr hcsebaviiig Jcr ncgcrutammcu in Middcn AffiU heuft het militair dtipnvtcmcnt vau hot kaulou hchwijz etiD groot nftiitiil geweren oud model met Ifl lit 111 fo Iry la IJatftillo dep du IKurr hebben do herbergiers den wij 10 c per llesch opgeslagen en de drinkebroers hebben tcriitoud eenc algüiuecnu drinkataking begonnen Don 8 on U iiüv heeft iu Oost l ruiacn een gewcldigo orkaan gewoed waardoor do stud koningsbcrgou grooteudcds werd overstroomd In de Ilonguuröche kamer van afgcvaordigdcu is cco ontwerp tr de afsehatling vun het dugblad egil ingekomen VKRGADEKING tan i ïn GEMKENTEUAAD Vrijdag 13 November Tegcnwooidig do hh van Uergcn IJzendooru voorzitter dü Grave Virulij Pmice Uraggaar Keutinger Remj Buchuer Prouglcevt vun Gennep Kist eu van Straatm Do notulen dec vorige vergadering wordeu gelezeu en gearnsii jcrd Ingjkc uien teue dispositie van hh gcd staten houdende goedkeuring der bcgr van do dd schutterij dienst 187 1 notifiratie eeuu misbive vau bet burg armbeistuur dat de leden hun ontslag intrekken op de vereereude uitnoodiging van den raad uotifieatie eenc mièbivc van de pi Bchoolcommissie aanbiedende dubheltallen voor drie vacaturen aU 1 mr J Fortuijn Droogïeever eu H W V Bonte S tJ A IVbbeubof en ll Ü J ï urstuer 6 U V Voovduin en Ü Dobbe Ter visie en bcuoeraiiig lu eene etrstvolgende vergadering eeue missive vi ii regenten vau de beide gasthuizen berichtende dat do heer M L A Kuck bereid is de betrekking üp zieb te neinru een adres van Vernes pnehte van het huis stal pont enz aan dü Goudaehe sluis bij Ipheii zieh bekhigeude over do hatdelwijze der jagers die hem s üade vertjorziiken en daarin voorziening vragende a en V gevfu eenige ophelderingen eu advisfcrcn tot afwijzing vim het verzoek waartoe algemeen wordt bt slottu Door den voorzitter wordt medegedeeld dat aan de bouwtereeuiging de afgestane grond is ovfi gidragen Notif 1 Aan de orde is het voorstel tol htt bestiaten vanden loegangsweg naar het station van di n spuorweg Öe commissie van fabricage stelt voor een weg van keii n te leggen ter breidte van vier eu ecu half el en een trottoir van klinkers ter breedte van V el en dien weg aan weerszijde te beplanten met hoornen ingeval de spoorwegniautsi hüppij den grond afblaut e heer Bnehner wijst op het huuge budget onlangs vastgesteld waarbij hoofdtlijke omslag en gemaalbelasting en klaagt over onbillijke behandeling verwijzende naar hetgene ten aanzien vun undere plaatsen geschiedt en kan het voorstel niet auiint ineu De heer Ki t zitt bezwaar in een straatweg danr die kostbaar is in onderhond Hij de De heer ileutinger ia het iu substantie eens met den vorigen spreker eu zoü zich onverantwoord achten vc or lijno mandatariasen wanneer bij toestemde een straatweg aan te leggen op een anders grond eu zal er nooit tofi komen oin danraau iels te doen en zou wenseheu dat de burgemeester van Broek eenc verordening maakte op do wegeu in zijne gemeente of dat de raad zu h by adres zou wenden tot den heer minister van binnenl z ikeu De voorzitter lieht hrt voorbeeld toe door den hr Buchlier aangehaald en niet juiat voorgesteld aangezien er eeue latere en andere decisie bestaat De heer Droogleevcr kau zich niet verceüigeu met het ontwerp van do commisBie Tan fabricage hij meent dat stilzwijgend de verplichting rust op do rijn spoorweg maatschappij en is die te arm dan mout die eenc inschrijving openen en hij is bereid daarop Ie teekenen De heer vau btraaten is tegen Uet voorstel wijst op de slechte verlichting alsmede dat de toegang tot de Leidsche boot ook iteer gebrekkig is Do heer llemy kan zich niet vcreenigen met de vorige sprekers de eer vau onze gemeeute gedoogt uiet een weg iu zulk een toestand te laten hij acht zich gerechtigd daarvoor gelden toe te staan en zou wensehen te vernemen wat B en V in deze zaak verricht hebben en wat een medelid de ei vergadering m dic vau cümmissarissen der maatschappij heeft gednaii De heer irnly antwoordt den vorigen spreker dat hij zif h niet bevoegd ocht het iu eenc andere vergadeiing beBl rokent hiev mede to deelen Ue voorziHir zegt dat ecu toestand als de tegenwoordige niit beslendigd mag worden brengt voorbeelden bij vau wegen aangelegd in andere gemeenten la daar is de vveg naar den Zuidplaspolder Ilij beweert dat het plicht ia ter vooikoniing van ongelukken iu deu toestand te voorzien en meent dat alle pogingeu vruchteloos zullen blijven Hij beeft ook nop doen opnemen de kosten van een grindweg en trottoir die geraamd zijn op ƒ 2400 De heev Iteutinger wil al is de hoop gering nlles beproeven en vvciihcht nog tot geeno stemming over te gaan LU eenc eommissie te benoemen uf aan B en V op to dragen om te handelen met den lainistei van binnenl zaken Dit voorstel vindt genoegzame ooderateuning de beer Drouglcever dringt er ernstig op aan om door eeue eummi io de belangen der gemeente bij den minister voor te staan De heer Kiot wenseht eene bepaalde klucht bij deu minister iu te dienen en beweert dat langs dien eg meermalen cuncessien vei kregen ijn De voo zitt r zegt dat men zich outhnudcn heeft van yoodanige maatri gelen om de gezegde ƒ iOO ook uiet in gevaar te brengen De heer Ucinj Uelit Ijn voorstel nader toe ter vooiioopigo VDoi icnnig lu den toestand door pnin en koulaseh en daur hem de vcrlangiUi inlichtingen niet kunnen gegeven worden veiklanrt hij zieh vuor hr voorstel van den heei Keutinger Du lied Didogltevir kan in geen geval huegenaanid ovei gum M hl 1 miiiltuj en vim eeu weg IJe hter KiH is imt heviet nd vuui htt verliea der ƒ ÜOO v anl dat bagatel ou liij toch niet nceoplrcren en liever ah de gemeente overgaat tot het leggen van den v dit dan alleen doen Do heer van Gennep stelt voor too te voegen aan het voorstel vau den heer Ueutingor dor commissie c q m mandaat to geven ook iu overleg to treden met do commissie van toezicht Do heer Buchucr merkt op dat do gceat van tegenwerking duidelijk zichtbaar is bij het spoorweghostuur dat ingeval het had willen medewerken het deu ouden wegni willekeurig zou afgesloten en betere maatregelen getrolVcn hebben De voorzitter wil uiet beweren dat de maatuchappij wel toegeven zal eu gelooft niet dat de gemecite haar zou kunnen noodzaken eu stelt voor om zich sehriitüijk te wenden tot den heer minister De heer Heutirger ia voor eenc pertoueelo eoramiiisic die naar deu minister zieh begeveu zal en tevens handclca met de commissie van toezicht Hiermede vercenigen zich vele leden eu noodigt de vourzittcr den heer Keutiuger uit zijn voorstel te formuleercn Dit gesehiedt en nu wordt het in stemming gebracht eu aangenomeu met algenieenc stemmen behalve die van deu heer Viruly dio buite i stemming bleef Do heer Keutinger verlaat de vergadering De heer Prince geeft iu overweging dat de voorzitter aU meer gebruikelijk de commissie beiiocme doch de voor itler zag liever dat dit door deu raad gesuhicdde waartoe wordt overgegaan De commissie zal bcstaau uit drie leden Voor het eerste lid wordt gekozen de heer van Bergen IJ endooru met 9 steramen Voor bet tweede lid behbeu drie stemmingen plaats en werd gekozen de heer Kist met zeven steiuinen en tot derde lid bij eerste stemming de heer Hemy met even st De heer Kist stelt voor het benoemen van een plaats ervanger en wordt daartoe benoemd de heer van ïeiincp 2 Wordt pClezen een adres van H au Pruissen Vi tot verkoop van hQUtgew s btaaiidc op de hoefslagen der gemeeute Gouda langs het Jaagpad De adressant vraagt dit tot IS doch aangezien het Jangpad UI dien tijd wel veiuadenng zal ondergaan wordt daarop ahMj end hescliikt 3 Komt in behandeling en wordt toegelicht een voorstelvan het gemeentebestuur vau SUiipwijk om de schuldvorderingen wegens verleenden onderstand duur uitgifte van obligation te kwijten Na korte discussie wordt dit voorstel aangenomen Voorstel tot het doen verpachten van eigendommen waarvan de hnnr met 81 dec vcrachijnt een pakhuis opde bogen en de doorvaartrecbteu van het liceuwijkschc vtrhiat zoodrn dit geregeld is een en ander wordt goedgekeurd Wordt gelezen een adres v n den oannemer van denonderbouw der Kleiwegsbrng De voorzitter verlangt daarover eenc mcdeeliog te doen iu eene gesloten zitting daartoe wordt overgegaan en na de lieropening wordt opgegeven dat do beweringen an den aannemer minder juist zijn on op dieu grond wordt afwijzend beschikt op zijne aanvrage Ka besluit tut uitvoering zonder resumtie eindigt de vergadering Burgerlijke Stand GhfioBkN 10 Nov Eldcrt ouders E Schuurman en G M Thijsse 12 Theodora Mana ouders J ileislerborg en A van Wijk OviiiLtDhN 10 Nov M van Dantzïg 16 m G van der Kemp huisvr van D Meijer 75 j 11 C de Jong 17 m D vau Vliet 20 j 12 L Leellang 26 d A C do Vries huisvr vaü P Onsleuk 80 j ADVER TE NTIEKf De Heer en Mevrouw van AKEN betuigen hun hartelijken dank voor de vele bewezen van deelneming bij de geboorte van hun dochtertje ondervonden Alkmaar 12 November 1809 Voor de vele bowij en van deelneming bij het overlijden van onze Dochter Zuster eu IJehuwdzuster ondervonden brengen wij bij deze onzen opregten dank D VAN VREUMINGEN T VAN VREUMINtlEN GouuA M G VAN VREUMINGEN VAN DEU WaNI 13 Nov 18G9 D J van VREUMINGEN Dz P J H VAN VREÜMINGEN PllINS HEID HUISHOUDSTER Wordt gevraagd tegen Februarij a s bij een Heer zonder kindoren tegen goed loon een MEID HIJISUÜUDSTER van middelbaren leeftijd e 1 in staat een goede burgorpot te kunnen kooKen en verdere luuHliüudelijke bezigliedeii Ie verrigten UeHeeterenden vervoegen zicli bij den Uitgever dezer Courant Lokaal IJT cii YEHMAAK jrXH GROOTE VOORSTELLING op ÜINGSDAG 16 NOVEMBER 18 il des avonds van 8 tot rui u 10 uur N 1 Beschouwing over den Bouw do levenswijze on voorttecling der Insecten eerste serie niet proeven opgehelderd door de llydroOxy geen GazMicroscoop l roui the South Ent Comp London N 2 De Veldtocht van het Engelscho leger in Abyssinie naar getrouwe schetsen op de plaats zelve genomen door een Staf Officier van het leger voor het Eng Gouvernement Tol slot Eenige Gezichten en Mythologische Voorstellingen N 2 wordt vertoond door Brillantc Dissolving Views op een groot uitgespannen doek met populaire verklaring Eerste Rang 75 Ct Tweede Rang 50 Ct M A J ü OPTICUS AAN UK KONINKL POLYTECHNIC LONDON Sociëteit 0 S GÈXÖRGWr HEEREN LEDEN wordt bij deze medegedeeld dut op ZONDAG 14 dezer des namiddags ten één ure in de genoemde Sociëteit zich zal doen hooren de Heer ÏIIEOD U ü L L FioUandsche coupletzanger die als zoodanig zich in verschillende steden buitengewoon gunstig heeft doen kennen LEDEN met DAMES en KINDEREN vrijen toegang Het BESTUUR OouuA 13 Nov 1869 SdlIEfEITTREDE REST HEEREN LEDEN wordt bij deze medegedeeld dat op ZONDAG 14 dezer doa nvonda ten 8 ure in de genoemde Sociëteit xioh zal doen hooren do Heer T H E O D U O L L HoUandschfc couplet zanger die als zoodanig zich in verschillende steden buitengewoon gunstig heeft doen kennen LEDEN mot DAMES en KINDEREN vrijen toegang Het BESTUUR Gouda 13 Nov 1869 De HOOGE RAAD heeft op 22 October 18C9 aan ADRIANA COMPIER dochter van beide wijlen ADELBERTÜS COMPIER m ADRIANA OOSTERLAKEN wonende bjj haren voogd den Heer GERARDUS COMPIER Bouwman te Gouderak verleend brieven van meerderjarig verklaring goedgekeurd bij sKonings Besluit van 4 November 18 59 n 23 geregistreerd 10 November 1869 welke haar geven al de rechten bij de wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van art 478 Burgerlijk Wetboek KRAIJENHOFP Procureur men VRAAGT tEgW DËnTs ÏJ NÖ VEMBER A S TE HUUR Eeue Gemeubileerde Kamer te Gouda Adres niet opgaaf van wijk en nomnier 23247 aan het Advertentie Bureau van H N1J IH to Rotfvniam Men vraagt ten spoedigste een rooilbakkers LEEIILIING Adres hl persoon of met franco brieven bij den Bockliiuidi liiar A lililXKMAN langen Tieiiilt wcg uUiicr lUi i Jhttfc van A lirinkman