Goudsche Courant, woensdag 17 november 1869

m i ii p m gl ia t ii i ii iii MWiiiiiHi i iw i wningi i r M N 816 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverlcnüeWad voor Gouda c ömslreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave AK lUNG 18G J i iir levens fel ste serie lydro Oxy A Ent i lie li ger de plaats f van het Tot slot Voorstel r IJrillante If üspannen 50 Ct LONDON l De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Li de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 Woensdag lï Novcmkr ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Ceuten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzouderlöke Noramers VIJF CENTEN Izi medege Ks naniidUiieteit zicli BOLL zoodanig pwoon gun lEN vr jen l J UUR ÏEW e A medegedes avonds Icfieteit ich 11 BOLIi zoodanig gewoon gun K11EN vrijen 5TUUR October 1869 iT van beide en AÜRI bij haren iriER Bouwpn van meer i f Konings I 23 geregihaar gevcu jn erderjnrigpn van art 478 filOFP l roniveur 15 DEN NOIrUR Kamer wijk en nomlir Bureau van kllLlNG l vioviMi l i l Kennisgeving BUROEMEÜSÏEU en VVfiTHOUDKttS van Gouda gezien het besluit van Ileereu jedepulcerde Staten der Provincie Zuid Holinnd van den 29 October 1869 n K 5 l rov blad N 100 brengen ter Kennis van bcl inghcbbenden het volgende Volgens art 2 van het Koninklijk besluit van den 31 J inuarij 1824 Staatsblad n 19 wordt voor het oprichten of veranderen van stoumtuigen de veigunning van Gedeputeerde Stateu vereisuht Volgens art 1 van het Koninklijk besluit van den 2i September 1859 Staatsblad n 154 heeft ieder die een stoomketel in werking wenscht te brengen daartoe de vergunning noodig vna den Minister van Biauenlandsche Zaken Deze twee vergunningen zgn wel te onderscheiden zij behooreo elk op zich zelve aangevraagd te worden De eerste aan Gedeputeenie Staten de tweede aan den Minister van Binncniandsche Ziiken Het verzoek aan deu Minister om een stoomketel in werking te brengen moet eene opgave bevatten van a De naam en de woonplaats van den vervaardiger b De zelfstandigheid waaruit de ketel benevens de kookbuizea vuurgangen en vtiunpijpen vervaardigd zijn c Den vorm de afmetingen en de wanddiktevan de onder genoemde deeleu d De uitgestrektheid van hel oppervlak datverhit zal worden e De veiligheidskleppen en hare afmetingen De toestellen dienende om het waterpeil waar te nemen en op de behoorlijke hoogte te houden g De toestellen dienende om een ontstaan watergebrek aan te kondigen A Do grootste werkelijke drukking uitgedru t in kilogrammen op den vierkanten centinioirr die men voornemens is den stoom in den Kelel te laten uitoefenen De werkelijke drukking is het verschil tusschen de drukking welke door deu stoom en die welke door den dampkring tegen de wanden van den ketel wordt uitgeoefend Gouda den 10 November 1800 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DUOOGI EEVKR KOIirUlJN van HUKGEN UZENDOORN Schoolverbond ssx v Na de vergadering te Utrecht gehouden is reeds door hot fungeoreude voorloopig hool dbestuur eene circulaire gezonden aan du deelnemers om aan te sporen tot het vormen vim ai deelingeu en het beginnen Ier werkzaunihedeu Zeldzaiun is do algemeen opgewekte b liviighteliiiig waanncdc dit even eenvoudig als voortrellelilk pliui van alle kanten i begroet eu het is aan geen redelijken UijlM ondeilii ig of het zal goede vruchten dragen hoe verscheiden ook de opvatting en uitvoering moge zyn Het is uu gebleken dat werkelijk niet ongegrond was het vermoeden dat het deidïbeeld door het edel broederpaar opgeworpen zjjne aanleiding ontleende van den toestand in den vreemde waar schoolplichtigheid bestond Dit was de eerste grief die zich hier en daar openbaarde maar die niemand mocht terug houden van toetreding tot eene vrjje overweging ter bestrijding van eene schandelijke kwaal Wg z n dan ook dank verschuldigd aan den hr O Verhagen van Goes door wiens bemoeiing het punt der schoolverplichting tot zekere beslissing kwam Hij wensclite schoolplichtigheid te stellen tot doel van het verbond Maar deze raeening telde slechts weinige voorstanders eene verpletterende meerderheid verwierp dit beginsel En naar ons inzien volkomen te recht ook dan als die verwerping ontsproot uit de overtuiging dat de invoering der schoolplichtigheid in Nederland volstrekt onmogelijk zou bevonden worden als in stryd met hot ingeboren gevoel van burgerlijke vryheid des ifolks en de overoude gewetensvrijheid De liberalen werden bij voorraad verdacht en beschuldigd dat zij het voornemen koesterden de schoolplichtigheid als bij overrompeling te willen invoeren Vinden wij in deze beschuldiging niet volkomen bevestigd wat wij eenigen tijd geleden opmerkten dat het woord liberaal in deu partjjstrijd zijne echte beteekenis verliest ruim en vrij van geest steunende op redelijke overtuiging met verw jrping van alle dwingend geweld Wij weten dat onze nutatschappij dat alle mensdielijke maatschappij rust op dwingend geweld Wjj onderwerpen ons daaraan wij gehoorzamen aan de voorschriften uit dit beginsel maar wij gelooveu niet daarin wij kennen een hooger beginsel de zaehtmoedige kracht der redelijke overtuiging wij hoi en eene bet re toekomst di rusten zal oj i elüii groiulslag van hen lijker waurheiil En zouili ii wij dan nu als wij ons ongeroepen en vriiwilllg vereenigen tot ei ne slechts door liet geweien al eevergde taak zouden wij voorstanderh an waarheid iii liefde gi iil n wilen uaai middelen van dwang en geweld Dankbaar voor het aanvankelijk resultaat der vergadering te Utrecht bevredigt het ons niet de schoolplichtigheid is wel op den achtergrond geschoven maar niet geheel en volkomen verworpen Menigeen denkt in het uiterste geval aan dat laatste redmiddel als elke inspanning alle ijverige pogingen blijken ongenoegzaam te zijn Wettigt dan het mislukken der goede poging het bezigen van ongeoorloofde middelen Dit zullen wij niet beweren maar w behoorden dan liever het gebrekkige onzer welgemeende pogingen te erkennen dan dat wg het hoog beginsel verloochenden van alle ware liberaüteit den weg der zachtmoedige overtuiging lUiberaal is boven alles de dwang De echte liberaal eerbiedigt s menschen zelfstandigheid als het hoogste beginsel en wij kennen geen mensch dien eemaam oe die zich het recht aaiunatigt zgn broeder in welk opzicht ook door geweld te dwingen De liberalen verwerpen den schooldwang Wat bewoog de aanbidders van het menschengezag op te komen tegen den schooldwang Omdat z vreesden gedwongen te worden tot de openbare scholen zg kennen den liberaal niet hij verfoeit den dwang Maar zij verfoeien dien niet zjj willen geen schooldwang onder deze wet eerst als zij de wet gemaakt en de school onder de kerk gesteld heblien dan ja dan zullen zjj de onrechtzinnigen wel dwingen want dwang en onderdrukking van den vrijen geest is het beginsel van elke orthodoxie De jCisch der zich noemende voorstanders der nationale christelijke school was dus ten aanzien der schoolpliclitiglieid ongerijmd als reeds in hun zin volkomen beslist en het verzet tegen het kosteloos onderwijs niet veel beter want de vergadering behoefde dat 7 jet m te voeren en kon het jiét afschaffen Wi staan nu op zuiveren grondslag on wij kunnen terwjjl wij ernstige en duurzame maatregfden beramen inmiddels beginnen het goede werk door aanmoediging overre liiiu en vermaning te bevorderen Als wij dien langzanieu weg volgen zullen wij gehoor vindenen ons verb i ze i over het feit dater nier gevonden verdeii dl nii l naar school willen Het lager iiiderwijs wiu dt door allen hoog geschat Mi U