Goudsche Courant, woensdag 17 november 1869

Ö i i l luie f nnstii vn invloed hot iclont op ilcii liirstiiiul I ll Ie uit icliton van den ariiic u cii Duwil luiiult do kinderen van do school tcrun luiiar e l nlijke en minwezeiilijkc 1 0zwai cn Het is du moedolooshoid van den geheel veranuden stand dio de handen slap en de eesleu toiiiii iiuiiikt Wezoidijke hey vviiren kmneu idloen voor Mj hijzDiidere onstamli hodeii der gezinnen on eischen buitengewone ludpniiddelen Zeer iiviiio maar belrijvige onders zenden iuer ter steile hunne kinderen tijdig ter school en zorgen oor bezigheid tii sehen de sehooliireu l d van die kinderen worden gebezigd iiipmakei mandeniaker als boodschappers en wiegeineisjes ter wiil zii die niet schoolgaan zitten dikwijls den geheele Hg ledig Het wordt meer en meer zeldzaam dat men geen werk ninakt van schoolgaan Daartoe werken zoo vele burgers ijverig mede maar het hapert hier meer aan de volharding A roeg ter schi d vroeg volleerd Er is werk in overvloed en kinderen verdienden hier steeds betrekkelijk veel De avondschool volgt op de dagschool maar niet allen bezoeken die en de kinderen moeten zooveel mogelijk verdienen Wat kan helpen tegen dit bezwaar Eenc betere verhouding tegenover de werklieden wij moeten naderen tot de ouders wij moeten wijzon op hun waar belang zij zullen hooren en goeden raad volgen Algemeen Ovei zicht GouD v IG November Bij de gespannen verwachting oji de gebeurtenissen die in Frankrijk wonlen voorbereid is het feest van het Suez kanaal eene uaugename ontspanning en oene belofte van blijde vooruitzichten voor bloei des handels en welvaart der volken Naar Home spoeden uit alle oorden de vorsten der kerk om het laatste concilie te houden De tijd der hiërarchie is onherroejjcüjk voorbij eu de drieste aanmatiging der ultramontanen kau slechts den val verhaasten van het verinolmde gebouw de befluiten der kerkvergadering zullen krachteloos blijven de menschheid is de priestertiicht ontwassen en een reiner vorm der hoogste Avaarheid zal het samenstel verbreken van menBchengezag bijgeloof en waan om plaats te maken voor de vrije ontwikkeling van den menschelijken geest ter toepassing der vooruitstrevende beschaving op de instellingen eener veredelde maatschappij Hot herstel van Victor Enimauuel en de geboorte v n zijn kleinzoon te Napels zullen einioedelijk da aanleiding zijn tot het uitvaardigeneener amnestie Een koning behoorde steedszulk eene gelegenheid aan te grijjien met beidehanden en vooral in Italië waar de oiidcrdrnk 1 den rechtmatigsten volkswensch het f dwingt tot het vervolge n willen bevorderen Ue lijkeu schoolknaap Thomas verklaar vernstigste tegen het edelmoedige plan van Prim den hertog van Genua te doen strekken totschild om zijne heerschzucht te dekken Maar de moeite van het weigeren zal wel gering zijn want ondanks alle intriges schuilt liet wel onmogelijk eeue genoegzame meerderiH id voor den cundidaat bijeen te brengen Tiiiiitc die uiet te bewegen was om langer minister te blijven is gekozen tot vice president der corlesvergadering De nieuwe ministervan financiën neemt h t budget over vau zijn voorganger maar ten aanzien der 20 pCt korting op de rente heeft hij zich niet verklaard De linancien in zuidelijk Europa leveren geen bezwaar zoolang er bankiers zijn die leeningen willen sluiten Portugal eu Spanje Italië Griekenland en Turkije welke eene schoone reeks van staten die hun bestaan rekken door het geld van het nijvere noorden Rome leent niet meer maar bedelt dan weet men waaraan zich te honden Uit Paraguay zijn berichten die nog eens het inde van den oorlog aankondigen Lopez zou gevlucht zijn naar Bolivia en men is bezig eene constitutie samen te stellen waarvan de grondslag is de afschaffing der slavernij Het is te hopen dat de dolzinnige uitspattingen van enkele volksleiders het beter deel der l arijsche bevolking zullen wekken tot vcrstandigeii ijver Het is steeds opgemerkt dat de vijanden van weldadige hervormingen het gemeen aanzetten tot onzinnige buitensporigheden Dit heeft in den loop der vorige omwentelingen oneindig veel kwaad gesticht en bedreigt ook nu de goede bedoelingen Mocht bedachtzame kracl t den boventoon behouden en de razernij van ontzinde oproerkraaiers worden beschaamd F R A N K R IJ E ïe Parijs hi i ft ineu op het oogeublik eene werkstaking een strike van ile eerlijke f ilsoeulijke mensohen egt de I l i uru Zij zijn ontmoedigd en met belreureuswnardifte onvg ichilligbeid wonen zij het droevige drdini bij dat iu hunne legeiiwoordigheid gespeeld onlt Zij laten het terl ein over aan een iimengeraapien hjop mannen zondt r uaani die niet gruote wourdi ii schennen die bolle phrases gebruiken en die Ie meiiM hen zand in ile oogeii strooien met hunne snorkeiule woorden socialisme railicalssme V elil vuar allen en alles Parijs schijnt hun toe tt oeliouriMi ij heerschtn als meesiers zij doen groüle beloften aan hunne lichtgeloovige toehuorder e i de versi iiidige lieden van alle partijen slaan liiiijiie oijgcii l ii lieiiicl ina ir l itoii lieu begaan n dc e e iiirlijke oiibe egelijkliful moet een einde komen tial ons liber ile icficiivcrgaderingeii huilden ten einde uau liet vulk de gelegenheid te geven zicli legen de onver oenlijke raddraaiers te vfikl ireii De Times heeft de meest overtuigende be ij eii in liiindcii dat een menigte verstandige nieiiselieii in l r uiki jk gi oüle somnx n golds naar Engeland üvcr ciuliii uin die aldaar voor ben in j eeoiisolidecrildi te beleiigeii ten mule ten minste een gadeelto aii hun fortuin in zekerheid te brengen De vrrenuleliiigi u vcilaten Parijs de handel staat stil lugemcntliiiiiders en inkeliers klagen de tiklieden van barou Ilausniaiiii kunne geen erk i ieer vinden en niets blijft hun overig d in barricades Ie bouwen er is een leger van 150 üü barbaren te l aiijs dat oproer geweld en plundering vveuaehl O O S T E N R ÏJ K Het feit dat men ijverig werkzaam wil zijn om lai gs den weg van overreding de moeielijkhedeu in Dalmatic zoo veel doenlijk weg Ie ruimen besehouMt de J n xae als een benijs dat de regeering inderdnid vredelievend en verzoeningsgezind is Trouwens het gezond verstand wijst ons dien weg als nren weg nan zegt gemeld blad maar hen hier zien betreden en en dat het th ins gcscnieu WIJ vernemen een doorsla mu geest vai ver oening welke h iar be ieu benoemen van een nieuwen disiricis ciiramissaris van Caltaro in de plaats van den tegenvvoordigen titularis die bij de bevolking aldaar niet gunstig aangeschreven slaat Naar men beHceu d als zoodanig orden benoemd de heer voi escetar thans Ie Uagusa gevestigd BINNENLAND Goun 16 Iv oM MiiEu firooter toevloed van meuacheu dan bij de eerste volkslezing op II Zondag laat zich ter uauvvernood denken De geheele zaal was vol Zelfs achter den katheder had men plaats genomen De gaanderij was meer dau he ct We zouden bijna genegen ziju te zeggen dat de zaal meer mensoheu bevatte dan er in Londen Aan de deuren was gedrang van hen die te laat kwamen en daardoor geen plaats kjiideii krijgen doch dit eindigde spoedig toen het bleek dat men buiten loeh niets verstaan kou Alles ging trouwens zoo ordelijk als men zich maar kan voorstellen Vele vrouwen waren onder hel publiek dat in t algemeen uit die soort van monschon bestond waarvoor men het plan op touw zetten In de lezing van den heer ïebbenholf was eer veel schoons dat voor dit publiek te genieten was hoewel er oneindig meer de bevatting der meesten te boven moet gegaan zijn Naar ons oordeel gaf h Icvcel en dit werkt op miiider oiitHikkeldeu nog ongunstiger dan op hen die behoorlijk onderwezen zijn Na deze opmerking hebben we niets dan lof uieer Eenvoud is een Jer enmorken van dezen spreker met zijn schijnbaar zv akke maar zeer duidelijke stem reikte hij overal ijne voordr icht der dichiproeven was vooral niet het minst We zouden weuschen den spreker eens op eene gewone Nutsvergadering te mogen hooren liet drietal muziekstukken door eenige liefhebbers voorgedragen voldeed eer goed De keu e der suikkeii scheen goed te bevallen en do uilvoering het niets te wensehen over De beide sectien van het metalen kruis alhier uitgenoodigd ter bijwoning der feestelijke onthulling van het monument voor 1313 op morgen te s Hage hebben in hunne vergaderingen benoemd de 1 sectie de hh P van der Suial en Kaazns en de 2 sectie den heer i V Weller Men schrijft ons uit Woerden Daar de winterdiensl van 5 Nov jl op den Ned Uijiispoorweg vuor de e gemeente en omstreken door hare ontoereikendheid eu ondoelmatigheid tot tal vuugrieven eu bezwaren annleidiug heeft gegeven isdoor den heer W Adriaan Brouwer geemployeerde ter gemeente secretarie bij den uitgever D Kraaijenbrink een request ter teekeiiing nedergelegd diit reeds eene gewenschte adhmsie bij de inge elenen ondervindt en lietvvelk gericht is aan Z K denminister an binnenl zaken ten einde te beproevenin den bestaanden toestand verundering te verkrijgen De teekening geschiedt tegen betaling vau iü ceuieaten voordeele der algem armen Door de heeren Mr A M Pareau en J vanDam worden pogingen aangewend tot opriohtingeener a deeling van het schoolverbond Jl Donderdag heeft de eerste volksvoorlezingplaats gehad de heer de Vries Hobbc Jr schetsteons in eene degelijke populaire beschrijving dezeden gewoonten en gebruiken der Japanners genoemden heer komt alle lof toe voor de verdiensrelijke wijze waarop hg zich van zijne taak heeftgel welen Een bouwkundige welke de bouwvallen vanhet fort bij Abcoude heeft bezocht deelt aan het Vaderland omtrent de aanletling tot liet ongeval hel volgende mede Om het fort i een gracht gegraven van 12 meiers breed en aan de zuidzijde tegen het steenen gebouw aangelegd een zware aardenwal liooger dan het gebouw elf uat geenerlei ondersteuning tegen den daardoor veroorzaaklen drukvond ja zelfs door die jjracht iu nog ongunstigertoestand geplaatst was om dien Ie verduren Niettegenstaande aanmerkelijke zakkingen en verschuivingen van den aarden wal de overtuiging geven moesten dat het met den ondergrond ganseh niet richtig was is men maar voortgegaan met het hnogen van den wal en het einde is uatuurlgk geweest dat het gebouw io vooruitgeschoveti van zijn funderingen en geheel tot een ruine werd zoowel bet werk aU de drie omliggende bruggen terwijl de gracht spoedig volgeperst wtrd met grond in plaats van met water Alllus is eene uitgave van bijna drie tonnen gouds geheel nutteloos geworden een massa van vgf mil metselsieeiien is tot pnin geworden Het ii au een nauwopdat die SL i no e makea en ons leere uai m bodem zoo belangrijke werken niet met genoeg voorzorgen kan aanleggen Nederland heeft Vrydag een niet gering verlies geleden door het Overlijden van een itijnef ht kwaamf ei hij jarc r den l eidj llotterd ii trad in tweede 1800 leg van der en weri district generaal arbeid OveÜ zl Zil Begvo aiiiJ Kierstral houden f over ha voorlge tingen voorstal af dajrJ der Ker eu de deze I lil toen mi tUSSClli ll Het gof heer V en Fii J vroeg getrokkl tot Siaf ding vl den ba China hem boven pwd in telegl minis el deelen met fi minista verwoil Bij O l Koo voor zoo w e of de tavia gen zou he door bevolkl ging tIooI liliek toch dacht eskailel hij if De mtf vergoa to op DF Ca hg kan i mindel oiet il rezen i goed f evena aan 14 aj TelhuH pecsun O leger