Goudsche Courant, woensdag 17 november 1869

Nb iPIB wwi ni iii i HJ I I1 I wiim saa i K a AND dan bij de eerste ter namvcrnood Zelfs achter den OCH De gaanderij bijna genegen zijn itheu bevatte dan was gedrang van ardoor geen plaats Ie spoedig toen het f c rstaan kon Alles 111 zich maar kan Il üiider liet publiek ttn uienschen beep touw zetten f iihoiF was zeer veel leuieten was hoeIfiig der meesieu te ns oordeel gaf hij r ontwikkeldeu nog iiorlijk onderwezen In we niets dan lof liiiicrkeu van dezen ke miiar zeer duidevoordnicht der 1 minst We zouop eene gewone Irru Het drietal Jbbcrs voorgedragen ler stukken scheen i ring liet niels te liuelalen kruis alhier Ifiestelijke onthulling lp morgen te s Hage lil benoemd de 1 l en Kaazus en de Iden Daar de win111 Ned ItijiispoorInistreken door hare ligheid tct tal vau Ig heeft gegeven i luwer geemploijeerde I uitgever D KroaijenIni uedergelegd dat bij de ingezetenen It is aan Z £ den Il einde te beproeven Inilering te verkrijgen leialing van 10 centen 11 KI Pareau en J van l end tot opriokting rerbond eerste volksvoorlezing Is Uobbé Jr schetste iire eschrijviug de der Japnnners gelee voor de verdicnsvan zijne taak heeft de bouwvallen van uciii deelt aan het Jing tot het ongeval ort is een gracht ge aan de zuidzijde lliKd een zware aarden if dat geenerlei on veroorzaakten druk iu nog ongunstiger Ie verduren Ike zakkingen en ver ll lie overtuiging geven rgrond ganseh niet Jli gaan niet bet hoogen Inatuurlijk geweest dat In van zijn funderingen zoowel liet werk als Invijl de graolit spoedig plaats van met water ijiia drie tonnen gouds i massa vail vijf mil Cij geiTordeu Het U UI een nauw opdat die noge mnken bodeni zoo jcijocg voorzorgen kan een met genog verII van een zijnef be t kwaamste afgovaaidigden mr N Olivier Nadat hij jaren achtereen een sieraad was geweest ifan den i eidsohen gemeenteraad werdt hij in 1558 door Kotterdam naar do tweede kamer afgevaardigd en trad in 1802 als minister van justitie op iu het tweede ministerie Thorbecke In het voorjaar van ISOli legde hij even als de heeren Thorbecke en van der JIneaen de Sombref zijne portefeuille neder en werd nog slechts korten lijd geleden door het district iiiilhorn in de tweede kamer der statengeneraal lerujigebracht Van zijn wetgevenden arbeid herinneren wij slechts de wet van 22 Overzicht vau t behandelde in de zittingen der Staten Generaal 1869 1870 Zittingeu vim 12 en 13 Nov 18ü9 Begrooting voor Ntderl Indie dienst 1870 anneer wc de redevoering van deii heer Kierstrass aan het einde der vorige vergadering gehouden mederekenen dan werd nu de beraadslaging over het depariomeut van civiele publieke werken voortgezet De heer Stieltjks vraagt ceuige inlichtingen omtrent sommige pusten Jij toont geen voorstander te zijn van heercdienst althans hij raadt al daarvan veel gebruik te luaken ovl iu UctMiimj kr icerhii Nadat nog de heer lI bsr i M VN gesproken en de minister de sprekers beantwoord had werd deze en eenige volgende posten aangenomen Doch toen men gekomen was tot den post voor telegrafie 515 000 had er een kleine sehermutseling plaats lussehen den heer van Kkiikwi k en den minister Het gold de uitbreiding van t telegraafnet De heer v Kekkwyk en de heeren s Jacob Niekstbasz en Fransen VAN dk Putte stouilcu hem terzijde vroeg eerst waarom de telegraaflijn niet was doorgetrokken van l adang naar Sumatra s westkust b v tol Sink of Bangkalis Eene telegraphisehe verbinding van Java met Singapore of Malakka zou voor den handel van t eerste met Singapore Japan eu China van groot belang zijn daartoe zou de door hem verlangde lijn eeu eerste slap wezen daarenboven lal zonder ongelukken Singapore in een volgend jaar over Ceylon Bombay eu Suez met Kuropa in telegrafische verbinding staan j doch toen door den Diinister hoewel er niet legen toch de grootc voordeelen van die lijn werder belvvijfeld stelde de heer VAU Keukwuk als amendement voor om den post met 2Ü 000 te verhoogen tot aandrang bij den minister om de lijn door te trekken doch het werd verworpen met 41 tegen 23 stemmen Bii de 1 afd Oorlog werd de verdediging onzer ü beziltingcu ter sprake gebracht De heer uB Ugo VAN Ai Df iiwiiUELï betreurt het dat het cijfer voor defensie nog steeds zoo hoog is vooral omdat zoo weinig daardoor verkregen wordt Spr beiwijfelt of de vloot ons voldoende kan verdedigen of liatavia gevrijwaard is tegen vijandelijke onderneiniiigen het ligt open en bloot en bij een aanval zou het bestuur zijn zetel moeten verplaatsen waardoor de verwarring vermeerderd zoo worden en de bevolking zou denken dat t bestuur op de vlucht ging Spr geeft boven het steunen op leger en vloot de voorkeur aan eene vrijzinnige handelspolitiek en een vrijzinnig stelsel van bestuur maar toch moeien wij op een voldoende strijdmacht bedacht zijn llij acht t onverantwoordelijk dat het eskader iu indie verminderd is Vervolgens brengt hij de grieven van het Indische leger ter sprake De minister wilde dit liever in comité in geheime vergadering behandelen doch bij meent dal zij tot openbare behandeling juist vatbaar zijn De heer DK Caskmimiodt is dit laatste niet inel hem eens hoewel hü zich overigens vrij kan Daarop was aan t minder met t nangevot e j niet in dat de opstand van het Indisch defensiewezen zoo slecht is Sahepen en vluchthavens zijn goed gelooft hij maar dit is waar ook in Indie evenals in Nederland worden milliocnen vermorst aan veslingwcrken Hij acht dat met een leger van 14 a IHOOO man als men maar bekwame opperbevelhebbers heeft Java zeer goed tegen een Europeeschen vijand te verdedigen is Ook door hem worden de grieven van t Indische leger besproken en aangedrongen op tegemoetkoming daarvan Teu slotte W spr de aandacht vestigen op de weuBchelijkheid eeuer unuwc verbinding vau t Indische leger met dal in t moederland Niet om iets nieuws te zeggen dat zou niet raoyelyk ïijn over dit onderwerp niemand ontkent de groote voordeeleu die aan deze verbiuding zouden Ie danken zijn ieJereeu is er van overtuigd dat de ondervinding in Indie opgedaan onschalbaar is maat vorder kumeu we niet Dut is zoo onze volksaard traag en llauw te zijn in t lot stand brengen van hervormingen Hij erkent dat er bezwaren zijn maar het is juist de plicht en taak eciier bekwame rcgeeriug nm die bezwaren Ie boven te komen Aan t einde zijner reile geeft deze jonge afgevaardigde men herinnert zich dat generaal Knoop eerst sedert September jl in de kamer zit zijn koloniale geloofsbelijdenis Eens zal Java zelfstandig en ouafhankelijk zijn maar niet voordat de bevolking zedelijk en maatschappelijk is ontwikkeld door ons die reeds zoolang in onze verplichtingen te dien aanzien nalatig zijn gebleven Nu t zoover nog niet is moet het leger goed eu sterk zijn niet om veroveringen Ie maken maar om te behouden wal we hebben want zooals de toestand nu nog is zou t ullernoodlolligsl zijn voor Java zoo de banden die het aan Nederland kuoopcn werden losgemaakt Deze eerste rede van onzen generaal deze maidenspcech zal dunkt ons een goeileu indruk geven eu de blijdschap vermeerderen over de verwisseling in t distriet Alkmaar van l ouF Ksr den man met de eene redevoering per jaar met Knoui De heer Stieltjv 3 vereenigt zich veelal met t geen door den vorigen spreker is in t midden gebracht Doch wat hel onafhankelijke Java der toekomst betreft daarvoor is hij niet bevreesd De bevolking vau Java toch is niet gekoloniseerd maar inlaiidsch en daardoor ligt die afselieiding nog zoo in t verre verschiet dat hij er discussie oiinoudig over vindt Deze redeneeriiig vin den kiiniligeii oud ul laal bevredigt ons niet in de eerste plaats toch wordl door lijn antwoord de discussie die hij onnoodig vindt begniinen in de tweede plaals sprak ook de heer Ksuci van t verre verschiet iu de derde plaats was er niets afkeurenswaardigs in dat deze bij zijn eerste rede zijne koloniale beginselen mededeelde want een nieuw afgevaardigde moet zieh bekend maken Ook de heer Nieiistras mengt zich natuurlijk weer in ile discussie en daarop beantwoordt de minister de sprekers Hij moet ten i 7 c geheel afgaan op de inlichtingen die hij oiitvangl doch hij gelooft niet lal de loesland van t defeiisicwe en sleehl is herstel der grieven van t leger zal worden beproefd Wal de verbiiidiiig tusschen de beide legers betreft de minister acht de afstand van lava een groot bezwaar er zou een te groote macht steeds op zee zijii Na uog enkele opmerkingen van ondergeschikt belang was ile eerste der beide zittingen waarvan wij heden verslag doen nfgeloopen Den volgenden dag liep de discussie in de eerste plaats over onderafd 94 geiiiewerken ƒ I ssi u3il Op den voorgrond treedt de heer Stii i tjüs die tengevolge ecner speciale opdroehi al de stukken die hrl defensiewezen betroHen in haiideu heeft gehad toen hij in ISOU voor de zaak der spoorwegen imar Java gezonden werd Z jne bevindingen v aren dat er een aantal veslingwerken geheel en al nutteloos zijn waardoor millioeiien zijn weggegooid llij iiocinl Ainbarawa de citadels te Batavia Samarang en Soerabaija Ouk diukt de vcstingbouw op de bevolking geloofwaardige personen verhaalden hem i nu de hongersnood te Demak en Urobogan gedeeltelijk was toe te schrijven aan di n bouw der veslingweiken Ie Ambarawa l i sprak de heer IIassklman tegen doch spr wees op een rapport van den gouv gen llochnsscn en op een van een goiieeskiindige Later was men wel tot betere inzichten gekomen maar er seliccn geen stelsel te zijn Met den heer iiE lloo zou spr t beter vinden wanneer deze post alleen hel gewoon omlcrlioud betrof en er een afzonderlijive voor buitengewoon werk werd gemaakt hij vreest zelfs dat er plau op nieuwe werken best aat De minister geeft de verzekering dat er geen dergelijke plannen bestaan alsmede dat iiij een iniii P afkeer van vesli iing uu iiBU nuiuiiui i pusi was met ruim ton verhoogd voor betere voeding De heer iiK Itoo VAN Ai nEitWEUKi T wijst er op hoe de belangstelling in deze zjiak grooler wordt en reeds lot verbetering heelt geleid llij twijfelt niet of de gcheele kamer zal genegen zijn mede te werken ook de voeding van t Indisehc leger te verbeteren toch komt hem de voorgestelde vcrhouging tamelijk hoog voor hij wil niet voorstellen die Ie verminderen maar hij beveelt den minister aan om de uitvoering by gedeelten tol stand te brengen De heer Komuacii is met de cn pu3l zeer ingfnomen llij vraagt wie kun den lieurigen mopfl liebben daortcgcu te stemmen of dien ic willen verniindcren Velschillende leden betuigen hun sympatliic voor de hoofdquajslic al versehililoii zij dan ouk over do onderdeden Twee daarvan vermelden e de jenever en de vrouwen De eerste noht de heer Iiizkkda voorzeker een bevoegd beonrdeelaan noodzakelijk in soinniigc gevallen zelfs oninInbaar voor den Iniliselien seldaut De heeren Heemikkiik Az en lS AVM Nn Vaiuui zouden liever het geheelc leger lid van de afschaffing zien maar de eerste neemt er althans genoegen mede wanneer voorloopig niel meer wordt aangeseliaft De dames bracht do beer l iiAS ii x v u I tirrn ter sprake Hij vond t minder goed dat de vrouwen der inlnndseho soldaten op kosten der schatkist onderhoud genieten Doch de heer NliiiisTiiASZ hoopt dat de minister meer sympathie voor die dochteren Eva s zal hebben cu ze van s rijkswege onderhouden De minister beantwoordt do sprekers voorzoover dit noodig is wat de jetiever quaistic belrel t verzekert hij dat die steeds aan de orde blijft en t verstrekken daarvan gaandeweg afneemt liet voorgedragen stelsel van voeling is de vruehtvan een ve Tljarigc oiiderviinling De heer VAX IIoltln slell voor die som met mini 1 ton te verminderen dan blijft toch nog ton over llij wijst op onze beperkte fiiiancieele krachten terwijl de ervaring leert dat t moeilijker is uitgaven te verminderen dan ze te vermeerderen Daarenboven schijnt t niet noodig te zijn de gehcele verbelering in eens in Ie voeren lerwijl zoo do resultaten overeenkonien met de verwachtingen der voorstanders elders b v op hospitalen bezuinigd kan worden De heer llnoKits en de minister zijn tegen dit halveeren men kan niet een deel van t leger goed eu een ander deel slecht voeden De heeren Knooi en SïiEl rJrs verklaren zich ook legen hei ameiidenient De eerste zegt zelfs dat de aaiiiieniiiig eene verongelijking van het Indisch leger zou zijn liet werd verworpen piet 50 legen 10 stemmen Het overige gaf lol geen discussie van gewicht aanleiding eu zoo werd tenslotte het geheele hoofdstuk uitgaven in Inilie aangenomen met 4S legen IS stemmen 48 IS = i i waar bleven de overige 14 leden r Het officieele reces vermindert waarlijk de recessen op eigen hand niet Laatste Berichten Parijs 15 Nov De keizer beefl gisteren Ie paard eeue revue gehouden in het park v n eumpiègiic over de regimenten zouaven en karabiiiiers der garde Napels 15 Nov De prins van Napcis is gedoopt onder den naam van Victor Emmanuel De stad Napels was hierbij vertegenwoordigd door deu Mairt en de Junta Konstantinopel ü Nov De dagbladen deelen mede dat de leening definitief is gesloten met de Disconlobank te Parijs tot den koers van uitgifte van 54 pet Parijs 15 Nov Gisteren had tcu huize van den heer Jules Favre een vergadering van 19 afgevaardigilcn der linkerzijde plaats men kwam echter tot geen besluit zoodat de bijeenkomst heden hervat zal worilcii da Stemming der gemoederen tuesland niet kent Parijs 15 N ov ll iruii voii ge eld van prins Latour d Auvi voorgestel i Op eene in de ïolu a BeVenUe gehouden openbare bijeenküiust heeft llochefort ontkend dat hij in vcrslandhouding slaat met de Orieanisteii Ik heb een zoon van acht jaren zeiile hij onder anderen die niet gedoopt is en het ook nooit zal worden Verder trok Roehefort de woorden in die hij gisteren omtrent l edrn Rollin gesproken heeft llij bad alleen willen zeggen dat l cdru Ilollin zieh geen rekenschap heeft gegeven van de hij den waren Werllier ussel w A ji i i lil hceienhuis is een voorsiel van graaf M mister waarin verklaard wordt dat de conei ssie voor de premienleening van 10 1 millioen onvcreeiiigliaar is met het belang des staats aangenomen liet huis heeft het welsnniwerp goedgekeurd waarbij do leeftijd vereiseht oui inecrdeij uig te zijn op 21 jaren vasigesield wordt Parijs 15 Xuv in hei manifest dir 27 afgeva irdigdeu der linkei ijde wordt gezegd dal met du intirpellatien welke de linker ylr omwerpt om te komen lot hervorming wordt lieoogd om de inili