Goudsche Courant, woensdag 17 november 1869

X2 mmm t tairc wet af Ic schallen om liet recht ilcn oorlog te vorklaron aan den uationalcn wil Ie onJcrwcriien terwijl voorts het algemeen stemrecht als middel al worden aangeprezen om Ie komen tot een vernieuwden toestand Gemengde Berichten Het lokaal van dca raad von justitie to Batavia ia met vele archievea door braud veruiuld Guizot ziet de toekorait volstrekt niet douker tu cd acht de vrcos voor ougeregcldliedun overdreven £ r zal met I sept 1871 een telegraafkabel in werking komeu tuaachen België en N Amerika die iu tijd van oor log uu ijdig 7 1 verklaard worden Iu de provincie Pru acu ia de stad Braunsb g grooteudecU veiuield door bi and De Hruns MJkecbe regeeriog wil bare spoorwegen vcrkoopcu aan cene particuliere m atbclmppij La Kéformt profeteert voor bet einde des jaars resolutie en met Nitowjaar volksvrijbeid zekerliL id de vredes Icveudigen fanudel en algeaieeu gclnk Het Holborn viaduct te lijnden dat dertig niillioeu beeft gekost fechijot een mislukt werk elf vau de 12 graniet zuilen zijn gespleten cd brokkelen af Het bcricbt van bet uitbreken der veepest te Dakuam bij Lokercii blijkt Icugeuurhtig te ziju In de loatbto iwho jaren zijn iu Engeland 2000 protestanten overgegaan tot de roomsche kerk waaronder 17 geestelijken 200 geli i rdeu en 2 lords l e Furt ebntti purtij in Pruisen zet bnrc jTOijiugcn ter bevordering der ontw ipcuiDg ijvcng voort eu organisceit iu vcrsebillende atcdrn vtrgaderiugeu In de residentie Uantam is eeoe samenzwering ontdekt van einig oiuvang en geiinge beteeki uiH Te Home zijn purapluiea in beslag genonum waarin dolken waren verburgen Zuneh niet 20 000 zielen beeft eenc ht liotd beg rooting van 250 093 frs wnarop voor traettmenteu vuor onderwijzers der lageic sfiiülen 9 Ü20 frs Van de 20000 in dit jaar diciiHtpliebtige licrlijnera zijn slechts 3200 goedgekeurd de afkeuring gebchieddc meestal om scrofiileube gebreken De bisschop an Havana die veel geld bij i ich bad voor de cai idtun ib donderdag jl te Cndix gearresteerd Al de Italiaiiiische ministers bebaUe de Menabrea i j tegm de candidatuur van den berto van Genua l ubud betft bij tcatumnit nog IS ton gcschoDkcn voor wouingen te Londen ten behoeve iWv anni re klassen Ingezonden Voor eenige wrkeu werd in ony eu Ecmecnteraud de vr ii l cdmndeld Z d do emual belaMting wurdcii afgeschaft of zal men haar nog langer voor onze gemeente Iruuhten te behouden Een lid rau den raad namelijk de heer Ijnijtun wilde die behidling doen vervallen de overige leden waren van een ander gevoelen en wcnschten haar te behonden waartoe dan ook met unanieme stemmen op én on die van den heer L werd besloten De discussion daarover gevoerd moesten de overtuiging geven 1 dal no de gemaal bulastiug niet kunnen niissen en onzi gemeente alzoo nog altijd in en hulpbehoevenden toestand verkeert n SS dat hei behoud ilier belastitig van die hulpbehoevendheid moet doen blijken immers libel zou onstaalkniidig zijn de gemaal belasting niet zoo lang te behouden als mogelijk is Ofschoon wij voor ons de gemial belastiug vcr i foeijen en iedere oliliek die niet eerlijk is af kejrcn hebben wijeohter op dil alles ge wogen we weiende dal de ruiid ZüOcd s die nu nog is amengesIcUI de publieke opinie gewoonlijk zeer sober weet te waardeeren Thans evenwel een enkel woord liet is viin algemeene bekendheid dat de directie van den Uijnspoorweg de gemeenic Jouda vil force eren om een weg te maken die toegang verleent tot het nieuwe station alsmede om dien ueg te onderbonden en te verlichten Nu zal iede die een greinijc gc ond verstand heeft en weet dit die weg gelegd moet worden op een terrein dat particulier eigendom is van den Il S en daarbij ii aanmerking neemt dat al de opbrengsten van dien spoorweg in de portefeuilles glijden der aandeelhoude s en niets duurvan aan onze gemeente wordt verstrekt dood eenvoud g vragen is die direelie gek en ou uit het geval niet is don moei ij al zeer weinig gevY v van rjcht bc itten een gebrek dat wi meerraalcn bij njl e i üi hebben nangcirolfen üverweg ii le nu dat ouze gcmeenie iu Aji hnlpbehoeveiidei toestand verkeert en dat men ont iets ten lasle wil leggen dat onrechtvaardig zeer onrechtvaardig is j oo dachten w niet dat er in de verste veru sprake zou zijn om iu dit voorstel te treden en luch wat hoorden wij in deu gemeeutenad den 12 dezer bij monde van deu burgcmccsler tm voorstel van de leden van fabricage om bedoelden weg te leggen en to onderhouden 111 ij val de ipuortecg mnalidiuppij den grond wil afstaan ielukkig Jii n yeggei er die leden van don raad dank voor dat sominigen zich tegen dat voorstel kr ielilig lubben verzot en wij hopen dat wat ook bil resulUi it niiig zijii eeiiet lunferentie met den minialor en met do comiiiissie van loevijor icht op de spoorwegen zij nimmer het hoofd zuUi n buigen voor du directie van den U S die het op de beurs van üouda s burgerij heeft toegelegd wij kunnen door de slijk waden tot aan de enkels in den modder zakken en honderd ougeriefelijkheden mser verdragen maar cadeaus geven aan kapitalisten eu te gelyker tyd het brood van deu werkman belasten lafhartig toegeven aan de ondeugende eischen eener brutale directie zie dat kunnen wij niet daarmede is de eer van Gouda gemoeid Waarom is van den beginne af het praeadvies var burgemeester en wethouders niet geweest om in geen geval het voorstel van den S S toe te staan ware dit met unanieme stemmen in den raad aangenomen dan had naar onte wijze van zien de zaak een beteren loop genomen particulieren haddeu zich dan per adres tot den minister en tot de commissie van toevoorzicht op de spoorwegen kunnen wenden waarvan alsdan het onvermijdelijk gevolg zou geweest zijn dat en de dirieotie van den B S en onze gemeenteraad door deu minister eu door genoemde commissie zouden worden gihoord en wanneer dan onze burgemeester met dezelfde treurige physionomie als bij de behandeling der gemaal bela iting bad te kennen gegeven dat stads finantién bet onmogelijk mankten hieraan toe te geven dat men nog kortlings tot de oontinuatiej der ge maalbelasting had moeten besluiten niettegenslaande men zich overtuigd hield dat de afschaffing daarvan meer in overeenstemming met den geest des tijds is en ook een adres legen genoemde belasting door eenige burgers wa ingediend dan zou j raad ten minste consequent gehandeld hebben en gewis een beter resultaat mogen verwachten Gouda 1 5 Nov ISli J M JOm De Redactettr plaatst dit stut alleeti ombewijs te genen van liet doorgaand gevoelen vau deyruoie meerderheid der ingezeleiien JliJ besdiouict dezaak tal een geheel ander oogpunt De It Ü M iseeiie iuduslrieele onderneming in geval zij jOuda noodigheeft sul zij Gouda zoeken maar indien lietgeheele welzijn t a de toekomstige bloei van Ooitda onajseheiMijk is van de spoornegverbindiiig dan moetGouda zijn eigen belang kennen Is er ieniand diemeent dat op de R S M eene wettelijke verplichtingrust om toegangen tot de stations te maken Immers een en indien ile gemeente dan uiet toil zal ookniemand ons dwingen maar de spoorweg zal voor onsniet meer bestaan Burger lijke Sta d Gl BOUK 12 Nov CüMiclis oudiTS C vnu dci Kltin en A bchortl 13 icrrigje uudcis L btcenburgcii fu tl de Kouiüg Cüiiichu CUrlfituia uuili r C Kettiier eu V Lueflaug 14 Ailiiaiia ouders W vaa ilcii Berg en A viui Gocb 15 Juluunu Csthariua oudeis J Oingcrt en A W Westbroek OvK I l l 13 Nov A E Kcrrebijii 4j 3 in 13 G C Muükainp 52 j 14 M van der Vegt 14 ui C du Mul Vi w advertentienI Wervleu wjj voor G dagen diep getroffen door het plotseling overlijden van onzen geliefdcu Vader HARTWIG HERMANUS GEEIIING heden oudervouden wij op nieuw een treffend verlies door het afsterven onzer geliefde Moeder GEERÏKUIDA SUSANNA MEININ GEK Beiden één in leven één in sterven heeft God huu laatsten vvensch vervuld J G HART b H HART Gkbuino Gouda 15 November 18tJ9 Up begeerte der overledenen zullen er ijeeiie uiterlijke teekenen van rouw worden aangenomen V De Heer en Mevrouw van AKEN betuigen hun hartelijken dank voor de vele bewyzen van deelneming bij de geboorte van hun dochtertje ondervonden Alkmaar 12 Nove iber 18ü9 KID HüiSHOUDSTËr Wordt gevraagd tegsn Pebruarij a s bjj eeu Heer zonder kinderen tegen goed loon een MEID HUISHOUDSTER van middelbaren leeftijd P i iu staat eeu goede burgerpot te kunnen kooken en verdere luiishoudclijke bezigheden te verrigten Iletlectercnden vervoegen zich by deu Uitgever dezer Courant Openbare Verkooplng op MAANDAG 22 NOVEMBER 18G dos voormiddags teu 12 ure in het koffijliuis De Harmonie aan de markt te Gouda vau drie Huizen en Erven staande en gelegen te Gouda en wel Eea aan den Haam Wflk O n 389 Een in de Komgnsteeg Wjjk K n 53 Een in de Komijnsteeg W k K n 52 Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris M KIST t Gouda 2 bekwame i LAATWERKERS en een JONGEN kunnen dadeljjk tegen hoog loon vastwerk bekomen bij C van BERKEL Kleiweg Wflk E N 76 Aanstaanden 1 December GROOTE PREMIETREKKING dkbLEENING van den K K Oostenrijksclien Staat van t jaar 1864 Hoofdpremie fl 250 000 Geringste prijs fl 160 wetteIiIjk gezegelde AAN DEELEN verkrijgbaar 1 stuk voor fl 7 3 stukken voor fl 20 11 stukken voor fl 70 35 stukken voor fl 200 Tegen inzending van het bedrag Rothschild Co 14 Poststraat Weenen Oostenrijk Terstond eene MEID benoodigd Adres met franco brieven onder letters Z Z of in persoon bij den Boekhandelaar P C MAAS Jr te Gouda Die wolke het ongeluk Uceft een bril te moeten dragen kan het beste oordtelen over den last het ongerief en tijdverlies van dut artikel en zonde zeker gaarne onlheven z jn dien te moeten gebruiken welnu er bestaat eeu middel allen wier oogeu nog niet tot in den hoogsten graad zijn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr ChantcmelanUS Oogenwater Bij elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkecren zoadat men in vele gevallen de bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer ijón flacon is opgebruikt Maar vooral ook zij die nog geou bril behoefden te gebruiken is dat het middel om voor altijd daarvan bevrijd te blijven bij velen ja Bij oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men voortdurend verpligi is op verderen afstand te zien dat letters ich dubbel vcrtoonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen bcginutG te steken enz enz Welnu gebruikt Dr Chantotticlaiius OOGENWATER en gg zult u beier bevinden Het is verkrijgbaar 60 et per Haoon b T A O vaN DKTH Oouda J J B1 UZEM VK KR Legden J U KIÜLLER weste wagenstraat Rotterdam Mej L A SiiiouïfcNs Siiii uTEB Oustmolenstraat J J GROENIIÜIZKN C Utrecht en meer bekende Uépöts in uns t V CORRESPONDENTIE lU t ougctctkcnili iuiijftniffits kin ook diiorom uïct JO platitst wurdeii I OoLiix Diuk van A BnnkmaH