Goudsche Courant, vrijdag 19 november 1869

D w wt tmmamm imn i lM Vi Udag 19 Novcmkr N 817 1869 GOUDSCHE COURANT Memvs en Ailvftrlcnüeblad voor Gouda m Oinslrekn r Do inzending van advertentien kan geschieden tot één nur des namiddags op den dag dar uitgave rechten Men ziet de hooge pryzen der levensmiddelen maar men ziet niet het meerdere geld dat daardoor in het land komt men ziet de welvaart van de landbouwers maar men ziet niet dat de welvaart ook zeer voordeelig terug werkt op onze handswerklieden van allerlei aard Gaat het dezen wel zij schrijven die welvaart gewoonlijk aan andere oorzi on toe 7ij spreken over de dure varkens maar vergeten dat de welvaart van de landbouwers ook hun geen windeieren legt Met de beschevmende rechten zijn ook vele vaderlyke bepalingen gevallen die vroeger voor de uitoefening van verschillende bedrijven v areu vastgesteld De visscherijen zijn van verouderde bepalingen ontslag m en geen haringvisscher zoude zeker die bepalingen terug wensohen en alleen die verordeningen zijn in stand gebleven die strekken moeten tot bevordering van de veiligheid zooals het onderzoek en het toezicht op de stoomwerktuigen bepalingen omtrent het pkatseu vau fabrieken onz Toch vindt men nog hier en daar een overblgfsel van dat be waren teverhoogen zij genieten daardoor grootere I nog uier xru uoo voordcelen en juichen daaiom natuurlijk de schermende stelsel en ook die overblijfselen ri I f I pfp verdwünen Nog lang is de scheeps moeten verdwijnen Nog lang is de scheepsbouw beschermd door verschillende bepalingen eerst onlangs zijn de bepahngen omtrent de bevrachtingen i i zooverre gewijzigf dat zijniet meer het Karakter van bescherming dragen Verschillende bepalingen omtrent de handelmaatschappij en de Nederlaadschebank behooieu nog tot een afgesloten tijdvak kunsit is geen regticringszaak dit woord van Oiizen grooten staatsman dat nog al eens aangehaald wordt is voor veel uitbreiding vatbaar even goed toch kan men zeggen nijverheid landbouw zijn geen rege ringszaken Zoowel bij dezen als bij de kunst moet de rogcering het laissez faire in acht nemen en dij takken van het volksbestaan zullen daardoor niet minder bloeien liet verledene heeft hot geleerd dat door bcischenuing en bemoeizucht een ongezon Vn toestand wordt in het loven geroepen dat de nijverheid en landbouw alleen vrijheid vragen om z ch te kunnen bewogoii datzy nlleon ontshigon mootou zjjn van do liandon waurdiKir zij gedrukt vordeu Men HUW nu iu Rngolaud o i Frankriik de Uirstie vrije handel of 1 seli jrming weder opwarnien do uitslag an tlieii lieriüouwden ftrijd lllft JKK 186 des koffijhvas Db oitda vau Erven 1 wel u 389 K n 53 t K n 52 re van Notaris ÜUSeneen JONloog loon vast ah ÖERKEL Wijk E N 70 Icember hiuEii LEENING ien Staat 14 Geringste prijs REGELDE AAN hik voor fl 7 likken voor fl 70 ufen inzending van Co Oosteiir k n K digd Adres t itters A Z of in r P C MAAS Jr een bril te mocteii ovor den Inst het kt artikel en oude liuii ie moeten geniiddel allen vier Isten graad zijn verItii worden door het Chantomelanus iden zal men de heren verzwiikte oogen n in vele gevallen de I ggen epr écn flacon bok ij die nog geen e dat het middel om blijven bij velen h reeds het beginsel eiig men lette maar rpligt is op verderen i h dubbel vcrtooneu at de oogeu beginnen riiiruikt iclanus ATER B per flueon by M iistrast Rotterdam i 1 KR Eiiiitriiat If K Utrecht t IS rijk fDENTIB h ook dimroia uiüt S Do uitgave dezer Courant geschiedt ZONÜi G WOENSDAG en VRIJDAG In do Stad geschiedt de uitgave in deii avond van DINSDAG DONDERDAG on ZATERDAG De prljs per driu maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 IksclicrDilng en Vrije Handel Een quaestie die men reeds als afgedaan beschouwd had treedt weder op den voorgrond In Frankrijk zoowol als in Engeland verheffen zich stemmen ter bestrijding van het stelsel van vrijen handel en tot aanpr zing van de beginselen in vroeger jaren gehuldigd Men kan daarover discussien in het fransche wetgevende lichaam verwachten en wanneer eenmaal de geest van protectie wordt aa igoroopeu dan al men ook hier spoedig weder de klaagtoonon hooren over ons handel stelsel want nog alt d bestaat er een kleine partij die door den vrgen handel schijnbaar benadeeld de oude beschermende wetten terugwenscht en nog van tijd tot tijd i e begin iclen van den vryen handel aanvalt Zulke wenscheu kunnen echter nooit een open oor vinden noch bij de Nederlimdsche regeermg noch bij de Nederlaadsche volksvertegenwoordigers hier heeft men vroeger de nadeelen der bescherming maar al te zeer ondervonden en de voordeelen van het vrije hanvlel stelsol kan ieder duidelijk waarnemen als hij alom die menigte nieuwe fabrieken van velerlei aard ziet en als hij de heerachendr welvaart wil opmerken Dit neemt echter niet weg dat men ook hier een kruistocht tegen do vrge handelsbegrippon kan verwachten en dat op nieuw de voor en nadeelen van de twee telsels zullen tor sprake gebracht worden In den joeden ouden tij 1 had moii de bof o hormende beginselen by uitnemoudhoid hel gildowezeu was niets anders dau de bescherming zoo hoog mogelijk opgovciord Na de gilden kreeg men do suljsidioii mm nijverheid oii hnndol hoogo luluiiiu Uili n clilon om dcu iuviiov uit den vrooiinl fgoii to gaan vaderlijke bi i dingon tot regoL ig dor uijvorheid en der visseborlioii alloii iimalio olon dio zich tijdons hot vadorlijk bosiuiir viui Willem 1 in grootcn bloi i uioclit n vorheiigon Toon vorluof zich dl luuulol door do ojirii litiiu der hiuidoliuiiiit i iiu i iii tiioii lir i iiiii ii Ai i iibiiokeu te lilooiou luiuu di i lin Ir ti o l aiiil was ongozoiiil on tnon d lv Miili irou Kwiuuou toen door m ldgoUrok kV hiilwiilioii iiioi stoii ingetrokken wordou vor iolou di liiliriokoii zij ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels It 50 Centen iedere regel meer 10 C nten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN hmlden geen levensvatbaarheid do bloei der nijverheid was slechts schijnbaar geweest Hooge inkomende rechten ter bescherming van de ny verheid hebbeu altjjd en overal krachtige verdedigers gevfmden hoe vreemd dit ook schynen moge Men lette te veel op hctgene men zag en j sloeg geen acht op hetgene men niet zag i Wat toch is de zaak met die hooge inkomende rechten In Gouda bestaan ongeveer 1000 menschea van de pflpen industrie De fabriekanten vragen ter ondersteuning van zichzelf en van hun werklieden bescherming tegen den invoer van buiteiilaudsch rookgerjj en de regeering aan dit verzoek gehoor gevende heft hooge inkomende rechten an pijpen enz die uit hot buitenland hier ingevoerd worden De Nederlanders zyn nu gedwongen of alleen Goudsche pijpen en pijpjes te gebruiken of de dure buitenlandsche producten te koopen De pypenfiibriekanten zijn nu ook in de gelegenheid den prijs hunner waren te verhoogen zij genieten daardoor grootere i i i i genomen maatregelen toe Zy konden hun fabrieken vergrooten n r volk aannemen dat zag men maar men zag niet of wilde niet zien dat alle rookers in het land hun pijpen duurder moestijn betalen dat de smokkelhiuidel door die bcsiiliormendc rechten een ont ettende uitbroidlug verkreeg dat do wol vaart van enkelen gekocht word ton koste vau hel gcheele volk oil dat eiudolijk de voordeelen slechts ingel eeld waren als men bodoiikt dat alle producten dor nijvorhoid evoneens buschonnd worden en dus do i ijpenfubriokantcn hunne waren wcl iets diuirilor verkochten maar zij evenzeer gedwongen wiireii Imn bohoolton duurder te betalen Niet sleelils wordt do U hot b chcniule handolstelsel d invoer belemmerd ook de uitvoer moet tegoiiifogaan worden en dit gedoolto van liot stoU vindt nog dikwerf vuri fe lx uonderaars Ot hoort inou niet dikwijls dut hot scluuido is dut oii e liesto kooien onze b lor linze Iviiii onzo prudmleu dagoüj uaiu Kii foluiid M i vuei d worden dut wij iliiai iloor alles ie ierdiiur moeien heliden en iiiidon mot volon il mrti eeii niimt regelen i enomeii willen ziou V Kn liieli dit zonde even verkoonl i n iili de 1 liosiherumig dor l ilinolveii iloor Imugei iKuinendo 4 llglix