Goudsche Courant, vrijdag 19 november 1869

bescliouwdc het als de oorjank van den hloci onzer rcDiInrijcn on van onzeu handel terwijl volstrekt niet bewezen is dat de verkoop op Java voordecliger zal zijn Uit zelfde roert ook de tweede aan die zegt dat in drie nchtereeiivolgende jaren de verkoop in Kedcrland ƒ 3 79 ƒ 5 07 en ƒ 5 7Ü5 per picol voordceliger is geweest di u de verkoop in Iiidie Mindiir stellig sprak Ue heer h Jacob die iu plaats van met den heer Insinuku aehleruil te zien vouiuil keek eu voorspelde dat de verkoop op Java nadculig voor de schatkist zal werken ïegcnovev deze verdedigers stond een flinke ijils bestrijders Lkntino Blom cu Blussé Vooral de rede van den heer Blom verdient ten volle de aandacht Ue voordcelen van den verkoop in Indie bestaan volgens epr hierin dal de risico miniler IS dat uii n eerder geld krijgt dat men kosten voor verzending van geld bespaart ulindcr wissclverllcs heeft en waarschijnlijk betere prijzen maakt üntwikkeli ig van onzin handel dus zoowel hier ah in indie Batavia kun en moet de eerste handelsplaats in deu O 1 archipel wezen luaar dit geschiedt niet door de producten voorbij de deur der kooplui naar Nederland te i enden Zelfs voor Nederland is hel consignatie stelsel onvoordcclig de handel tot nu tue afhankelijk van de regeeringen de haiidehnaatschappij moet op eigen krachten steunen dan kan hel een der corsie handeldrijvendc volken worden het moet dat zijn maar daarvoor is in de eerste plaals uoodig uu met het verledene worde gebroken Juist hel consiginitie slelsel heeft onze markt doen achteruit gaan terwijl daarenboven de productie niet toenam Vervolgens behandelt spr het veiling stelsel Hij toont zich een voorstander van veelvuldige veilingen de verkoop moei zoo natuurlijk mogelijk zijn Ook wederlegt hij de bezwaren die door den heer HoitMAN bij de algetneene beraadslagingen werden Ie berde gebraelit doch hier eigenlijk t huis behuoren Ue Guudsche afgevaardigde had geklaagd dat ons and bij de veilingen den toon niet meer gaf Is dat aan t stelsel te wijten neen uan de verslapte gcesikraeht Gesteld eens zoo voegt hij hem toe dat de wet van 50 over de opheffing van de beecherming der scheepvaart werd afgeschafi ilillerentifcle rechten ingevoerd niels op Java alles in Nederland vetkc hl de vracht Wfêr op ƒ Ï4U gebracht werd dan zouden ilo reederijeu bloeien m tkelaars en commissionairs juichen de aandeden der haiidehuaalscbappij klimmen maar het algen eon welzijn zal dat er ook mede gebaat worden Niemand zal voorzeker ontkennen dat de heer Blom hier t ie r ujht man un the rii utpla w was Velen konden aan hem een voorbeeld nemen en alleen dan spreken wanneer zij erkende speeialileilen in eene aanhangige zaak waren Doch dit is zeker met dergelijke adviezen van deskundige personen zijn de kamer en het land meer geba it dan met melerlange redevoeringen van vergelen grootheden of grootheden in eigen oog Zoo als reeds gezegd is de discussie lokte gcene amendementen uil en men ging eeni e artikelen verder lot dat t bij ari y bokte Nu dit gold de spoorwegen en t is te begrijpen dat de heer Stiki ijes sijne qutestie nog eens wilde Ier tafel brengen die zich verongelijkt meciii verzuimt niet ligt een gelegenliei l en is niet altijd juist in t kiezen daarvan Doch de voorzitter bracht hem zijne afdwaling onder de oogen en zoo hnd dit punt geen gevolg dan een heelje gepraat tusscheii de beeren Stieltjes Sloet v d Beele oud guuverLcur generaal en FinKsEN van ue Vutte oud niinisier van koloniën Kr was nog een zeer gewichtig amendement op dit art voorgesteld door den Heer v ioLTsïEiN om den post met 1700 een duizend zeven honderd gulden te veriniiidercn het bedrag der tractementsverhoügirg van den rijkscommissaris welk amendement bijna zonder discussie verworpen werd met H tegen 24 stemmen Vervolgens kwam do toestand der militaire geneeskundigen Ier sprake Ue heer i E Koo kan t niet goedkeuren dat de geneeskundigen die de minisier oproept niet worden onderworpen aan de eisehen die voor de officieren van gezondheid hier te lande zijn voorgeschreven De heer Idzekua dit gevoelen deelende zou ook het staatsexamen op de kwiekelingen voor de geneeskundige dienst in Indie willen toepassen Ue minister kan zich daarmede echter niet vereenigen hoewel hij gaarne de verzekering wil geven dat bij eene volgende oproeping op het verlangen der beide sprekers zal worden gelei Nu was een der hoofdpunlcn van deze wet aan de orde nl de regeling der bijdrage aan Nederland doch op voorsiel van den voorziller werd besloleu deze zaïik lo lalen rusten loldat men genaderd was lot de wet op de middelen in Nederland Op dit geivichlig onderwerp nu is dus de beriiadsliiglnf over de wet op de nilgavcn afgeloopcu en begun uicn Uisloml aan de wel op de middelen t w de iniddcltii die iu de vaslgcsltkle uilgavcn moeien voorzien en wel in de eerste pl ants de middelen iu Indie waarop de heer Nierstkasz voorstelde weder te brengen den post pacht der pandjeshuizen Het gold vooral de vraag of de regeeriug het recht had deze pacht bij titduit af te schaffen hij en de heorcii UAsaEL MAN en van GoLTSXEiN stemden er al dadelijk mee in meende dat daartoe Im chcnkumut der Ke gmentk macht werd gevorderd Uooh dasrbij kwam ook de opoll ering van 4 ton terwijl er toch geheime pandjeshuizen zouden worden gehouden Ue minister verdedigt het recht der regeering bij koninklijk besluit eene betasting in Indie in te trekken llij wijst op art 19 der comptabiliteitswet dat z i dut recht huldigt Wat de zaak zelve betreft kan hij kort zijn men zegt wel dat die pandjeshuizen niet zijn in t nadeel der behoeftigeu omdat dezen er geen gebruik van maken maar wel degelijk vindt men er de Sarong en het kapmes verpand Sommigen vervullen met het daarop gekregen geld godsdienstige verplichtingen maar andaren vieren daarmede hunne verderfelijke en booze lusten bot Ue 4 ton mag toch niet het het eeuig argument zijn om den post weer te nemen hij althans kan niet gelooveu dat de vertegenwoordiging van t Nedirlandschc volk verlangen zal dal de Nederl staal voortga met een deel der winsten uan te nemen door de Chinezen in de paniijcshuizcu gemaakt Ue heer Niehsthas verzocht aan de kamer permissie om zijn antwoord tot den volgenden dag Ic mogen uitslelleu hetgeen zij hem met 41 tegen 24 stemmen toestoud Kindelijk verzocht de voorziller den leden voortaan wat vroeger te komen hij kan dikwijls de vergadering niet voor half twaalf in plaats van elf i ur openen Alweder kleine reeesjes op eigen hand en dan neemt men generiial Knoop zijn tmag en flauw nog kwalijk Doch ook in de volgende vergadering liet het antwoord van den heer Niekstrasz zich nog wachten Uu heer UuMiiAU karaklerisecrdc dadelijk de gehecle ijnaisiic het amendement kou geen eft ect bcbleii als de koning hel reclit heeft belastingen in Indie af Ie schaHen waul de pacht is reeds afgcsoiiaft liet aannemen van t amendement zou dus slechts een votum van afkeuring zijn tegen den minister maar men doe dit dan openlijk door de wet op de middelen af Ie stemmen of dooreen motie tot afkeuring eeiier ministeriecle handeling voor te stellen Het eerste punt der boraudaiaging de bevoegdheid van den koning om belaslingen iu fiidie af te fchallen nameen grool deel der vergailering in met dil resnllaal dal dit koninklijk recht onwederlegbaar bleek vasi te slaan Ue heercn Ueemskluk Az Kkansen V II Vutte v Kck e a bcwizen dii duidelijk en de heer NlKitsTin sz kroop toen HeemsKEHK gesproken had half iu den schulp en wilile lil punt ilal in ijix trfe i y talercu op dm voor jfiiiid stond ter zijde lalen llij laaide hoofdzaak lui maar grijpt zich nu des te vaster aan de afscliaffing zonder icmiivalenl ja wat erger is hij bislrijdl de afsehaliing op ziclizelveu beschouwd Als t zedelijkheidsgevoel hierdoor wordt gekwetst wat ordt er dan van de opiumpaclil onz staatsloterij en do uederlandscbe gemeeiiielijke banken van leeninf Maar mijnheer de afgevaardigde moeten er i ceue verkeerdhei cn worden afgeschaft omdat er nog zouveelc anderen overblijven wellicht grooler maar daardoor des li moeilijker af te schaffen Wat is dat voor eene redeneering de pacht der pand j jcshuizen de opiurapaclil de slaalsluterij de banken j vim leen il zijn verkeerd ik kan eeluer alleen voorslianils hel eerste maar afschaiVen de rest niet dm ik schaf niets i l Ook de politieke quajstic of de minister door de aanneming een votum van afkeuring ontvii wrrd nog bi sp roken o a door ile hecren FiiANsi N V u Vltte en OL BUAtW Uit gedeelte van liet debat nemen wc later volledig over Verschillende sprekers dringen aan op intrekking van t amendement nu het eeu oudig een qux slic van vertrouweu wordl maar de heer Nieustuaöz staat pal en krijgt 13 zeggen dertien sleramen voor zijn amendement Al hel overige wordt zonder discussie aangenomen en het gehecle hoofdstuk met 43 tegen lü stemmen Vervolgens ging men over lol hel hoofdstuk middelen ui Nederland Alweder werd een vraagstuk van algemeen behing Ier laf l gebracht eu el de bevoegdheid iler kamer om den slual van raming bij de wet overgelegd te airendeeren Ue heer BllssÉ had voorgesteld de kollic die ad 4U cent was uilgetrokkdi op 38 cent te ramen en maakte er toen de minister meende dat 411 cent hel gemiddeld bedrag was en daarvan niets wilde afn men een amendenieiit van De voorzitter maakt echter bezwaar om de boven op egeven reden dit auiendenicnt in licliamlidiiig ie brengen Ucic qna slic moet dus eerst nilgiiuaakt c ministers van kolüiiieii en justitie nij en iir op dat voor do uitgaven vasle cijlers moeien vuur gcstcld doch dal de middelen eciivoiiilig worden uamjiKoum bij de wet ter ijl de iiiming daarvan bij een afzonderlijken staat wordt overgelegd Ue heer I okkeu stond tussehcn beiden in hij voud de beweringen van de ministers zeer juist maar vond toch ook t bezwaar van den heer Blissk en zijne medestanders niet ongegrond nu hij iu art 1 dezer wet leest waarvan de raming der opbrengst bij deze wet is gevoegd doch z i zou met die woorden het bezwaar vervallen llij sielt dus voor die tusschcnzin weg te lalen Uit vindt zeer veel bijval ook bij den minister en de heer Blussé verklaart dat door de aanneming van hel amendement Fokkeu en i icerd naugenomen met 54 legen 12 stemmen zijn nmeudemcut zou vervallen Do qusestie werd dus eigenlijk meer doorgehakt dan opgelost maar dat neemt niet weg dal de heer FoKKEit een goeden dienst bewees de zaak zou tot eindelooze discussie aanleiding hebben kunnen geven terwijl toch geen ander resultaat daarvi n was te wachten dan de vaststelling van een thcorelisehen regel die kracht had zoolang men dit goed vond dus een willekeurigeii regel Het eerste art wordt daarop aangenomen en uu overeenkomstig ecu vroeger besluit het art 43 van hoofdstuk 1 Uitgaven in Nederl in behandeling genomen Het gold de bijdrage aan de Nederl sclialkisl ƒ 10 000 000 doch daar de discussie niet alliep bewaren wc dit gedeelte liever tut ons volgend overzicht Ue voorzitter stelde voor Woensdag onllmlling van het niomument niet te vergaderen maar Donderdag weer present te zijn Ue lieer van Delues zou graag eene avoudzitling willen hebben waar de minisier niets legen IluI m iar de kamer wel het voorstel werd mei 35 tegen 29 sleinmen verworpen Laatste Berichten Madrid lü November Ue regent zal donderdag e k den l orlugeesehcn gezant den heer Curvo teu gehoore ontvangen Men gist dal Corvo tegen het einde des jaars door een ander zal vervangen worden Iu de zitting der cortes heeft een langdurige discussie plaats gehad over de onafzetbaarheid der overbcidspersonen De dagbladen die de cnididatuur van deu hcrlog van Genua voorstaan uilen de verwachting dat de koning van It ilie zijne toeslcmmiug niet weigeren zal Madrid 17 November M cu verzekerl dat weldra de verkieziiigeii zullen worden uilgesehreveu voor dertig vacante zetels in de cortes Men gelooit dal zich alsdan eene meerderheid van 20U steiniuen op d m hertog van Genua zal vereenigen Konstantinopel n November Het antwoord van deu K hedive is ontvangen Uo onderkoning wil op alle jiintca loegeve i behalve op een hetwelk vordert dat hij de toesteinining vau de Porie zal vragen voor hel sluiten van Iccniugen Ue ICngeliclie en Fransclu gezuntcn hebben den sultan geraden om op ilat punl toe te geven hetgeen deze echter weigerde Parijs 17 November Gisteren had er céue periiculiere kiezersvergadering ten huize des heercn tiainbon plaats Er werd inededeeliiig gcdaau van brieven der lieeren Louis lilano en Barbcs Louis Blanc verklaart daarin dat bij niet naar Frankrijk wil komen uil vrees dat hij tweedracht zou zaaien Barbcs is door zwakke gezondheid niet in staat te konien Beiden raden aan om een oproer te vermijden Parijs 18 Nov Ue liemlaMie i aiWc deelcn een brief van Ledru Kolliii mcile waarin hij verklaart van zijne candidaleiii aï te zien Uc keizer wordt Vrijdag terugverwacht Liverpool 17 Nov Ue Mac Muii is van llio de Janeiro alllier aangckoineii met tijdingen loopcndc tot den 1 dezer inaanil Zij brengt geen nieuw van liet ooiKigslcrreiii mede BerlijU 17 Nuv Bij het llecrenhuis is een voorstel ingekorueu vau graaf zur Lippe belrcIVemlde verhouding der liuudsweigeviiig lot de weigcving van l r iifcu Ue minister van justitie heeft uit naam der regeerliig het voorstel onaaniicembaar verklaard Na langdurige beraadslagingen is do eenvoudige orde van deu i v ten aanzien van dit voorstel aangenomen met 58 tegen ii sieinmeu Cairo 17 Nov Dc keizerin der Franselicn is gisteren ic l orl S iid aan wal gestapt Dc plechtigheid van liel iii egencn des knnaals is door den Kiiedive door de kei criii den keizer van Oostenrijk en de hoogc geiioüdigdcu van dc verschillende naliiu bijge oOüd dc bij die gelegenheid gtdioudcn toespraak wi id door een lallüozc ineniglo uitbundig