Goudsche Courant, vrijdag 19 november 1869

toegi juichl lieden vertrekt do Ai k jevolgddoor do undefe vaartuigen hing bet kiinan u mr amiuliii Madrid 17 Mv Do impart l lo enstrafl het gerucht dat Fit uerola een nieuwe 1 mng wenschi te sluiteu Gemen iö Bcilchlcii SjQu == Te FUroDce is cuo iiimieDtic Tcrhcnd v x r oliltckc uii drijven Het FLUiBisciie heerfulMiB h eft zi h ouk rklaird Icgui dü loten icnieg Het Ci ilulhaa schu n uütene ht rcrsihit ovcrdoruht strcekiirhc verkiezingen Ix bbia 18 vcroordtelu tot eai jai r rijr renden tot O eu 3 maanden gcv ugcu rnf De upstaud 111 Dolmat D is g de lp duur ht v r ooBtoii dor oprocri ü streken De Kauntüburg under VaasBen is verkocht vour ruim cetj tou Te Zutphen is ernstig sprake van do oprichting eeucr paitrdüuslnchtor Do SpanoAche cortes disrussicerea over de afscbafling van do peiiaiocQcu der miuiBtcrs Hi t pliiii tot bet graven vnii etn kanaal door Sleeswijk UoUtcui b uitgeutcld om het dcHcit In de arhtirbuurttn van Louden is bij de Bcharlnkeii de hoiig rkourts uitgebroken Adit visBchcra De l uin che regeenng wil den geniceuterand van Panjs doen btuotiuen door het i ietg lichaam In Pruisen is de mctsrüerjan boid vanlgesteld op 21 jaren Dinsdag as de vaart te Krooustad door ijsgaiig gestremd Te Mtlbourno ziju zeer groote eu scbooiie parilen aangebracht ni Nicol baai op dü Austrulibthe kust govuchl l en 13 dezer Bmorgeas te 3 uur zijn weder sebokken van onrdbevLUg gevoeld te Darnistudt eu to Groaz Gcrau Do gcmccutcra d te Veeenen wil een nieuw stadliuis bouvicn dat nagenoeg 6 miUioen tl kosten zal De opbrengst de katoen in Amtiika is dit jnar nagenoeg gelijk met die voor den oorlog en du qualiteit nooit overtroticD terwijl de prga het dubbele van vroeger bedraagt Nabij Zaute ib aan boord vau do boot waarop 7i h de hertog eu do hertogin vau Aostc be onilen de siooiiiketel gesprongen en daardoor tien zcehedi u gedood ca dertig gew ond I dru Rüllin blijft to Londen tot dat hij te Pargs gekozen IB Tc Zoutelaudc is een Frausche loggir ge trind geluden mct ijn en eognnc dedorptliugon sloege n aan hit pliindcreu eu zijn door dragonders cu maréclmussees moeten beteugeld worden In het EugcUche lioogerhuis zijn 10 nieuwe pnrs benoemd ter versterking der liberale partij Men beweert dat bevel gegeven is om Tedru lloUio to vatteu zoodra htj zieh op Frausrh grundgebieil vertoont Theologunten en juristen te Utrcclit hebben een debatmgclub opgericht voor de christelijke histunschc richting De Uraziliaii iOO voet lang met 20 voet diepgang is vau Liverjwol vertrokken om terstuiid ua de opcmug door het kauaal van Suez naar lïumbnjr to stoomcn Posterijen De Directeur van het postkantoor te Uondn brengt ter kennis van belanghebbenden dat op den staat van brieven geadresseerd aan onbtkmde personen over de miand Sejitember 1869 voorkomen de navolgende adresicn Afgezonden van Gouda aan V Werlee Adul en J F Lourenp allen te Amslerdam L A Werkheijn Ie Krnlingeu j Wakker te Nijmegen Korneha Bakkeren te Oosltndam W van Uoon C Diroks en A Koster allen te Uollerdam j Wed J de Fremery van Teutum te Scheveningen G Uithol te Sliedrecht K Herman te Zuid Waddingsveen Afgeionden v in Boskoop aan P de Bijk te Halfweg K Loef te Lange leke Afge ondcn van Goudcrak aan J van Walscm te Harhngen Afgezonden van Moordrecht aan Mina van ïoor Ie Hekendorp Afgeionden van Waddmysveeii ann L Vis te Alphen i Sch ile Bekkcr Ie Beuningen ü Schouten te Gorinchein 1 v in Eenmen te plaats ouIcesbaar Regthebbenden kunnen de e briefen tegen betaling van hel port lerng bekomen door middel van het postkanloor te Gouda GotJOA De Directeur voornoemd 14 November 18tl9 KOETSVELD M A R K T B E R I C II T EN Gouda H Nuv Bij tragen handel konden vuor l inM sleclils mucitlgk vorige prijicn bedonj in woiiliii T u c I oolschc p i 2ino kilo 320 Roode KI ill ccuwsclie i r mud oude ƒ 10 75 a 11 75 lUwe ƒ J 0 1 i ƒ 10 25 miiiiUie soorten 7 80 r s ii l oggr mcl ciiut hiindil l uike Z cnH8chc jr y s 00 Mm kre soorten y 7 lijl ij Icrsl inter ƒ 0 00 a ƒ O 71 dito omer f i tO i ƒ b üO Buile ilandsi hc ƒ l 00 n J 5 lO Haver tot iets minder prijs te koop Korte i OO u ƒ 4 5v Lange li 10 ƒ 4 00 Boekw it zonder veranderirg Franschc per 2100 kilo ƒ 1 tt ƒ 2U0 Nonrdbr ƒ 225 a ƒ 235 Bruiuc booneu ƒ 10 00 a ƒ 11 75 Witte booneu Ui 14 uiï l ionen ƒ 8 26 ii 9 50 Puardcboonen 7 BO r 8 00 fleiiu aai weinig inngeboden eu op ƒ 8 liO geh JU iei l veen arkt mei gewonen aanvoer alle soorten ingen t t ze r booge prijzen vlug vau de hand ule rmien van 5 l 30 cents per vyf ons vette schapen tlug magere varkens tii biggen ofschoim ue prj cii h ig waren gingen echter traag weg Ka s iangevu ld 16 pari cu van 27 ii 29 Go bour ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Woiboter ƒ Cüö 1 1 06 Burgerlijke Stand Gi iioitEN Nov Jülmuna ouJcrs H vaa der Kingen J A Mcjser il Soartje ouJcrs P Snel rn C J SIoüH MBgd leua Maria ouders J NieuwLuhuucn en M Ovirkaniji Joseph Willem lieter oudirs F Meerloo eu £ Lans Ovtiti iDtN 15 Nov G S Mcimnner vred II II Oeoring 0S j J Koenians 40 j 15 C van liuurtu 73 j 10 J Maree 3 m C J M Kabel 7 w Gfhuwd 17 Nov J Kleiwej en G T Lindeboom ADVERtENTIEN Lokaal TIVOLI bjj het Station van den Nederl lljjnspoorweg te GouuA 2do VOOESTELLING in het Abonnement Sohouwburc van Rotterdam onder directie van den Heer LOUIS BOUWMEESTER C DINGSDAG 23 NOVEMBEll 18Ü9 des avonds ten half 8 ure SATAH TE PARUS OF DE GllAAF DE SAINT GERMAIN Groot beroemd drama in vjjt bedreven naar het Franstli De Graaf de Saint Geriiiam De Heer Loris B0U MEESTEB Openbare Verkooplng te GOUDA op MAANDAG den 22 NOVEMBER 1869 des voormiddugs ten 11 ure in het Koffijhuis De Haemonie aan de Markt te Goxida van VUF Huizen en Erven staande en liggende te Gouda en wel Een in de Kleiwegsteeg wjjk N n 237 Een aan den Raam O n 280 Een in de Doelesteeg L n 140 En twee achter de Burger Jongensschool L u 27 en 30 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FCRTUIJN DROOGLEEVER te Gouda 27V Staats Loterij üe Trekking der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG den G DECEMBER lB i9 PULPE der Beetwortol Suiker Fabriekeii zuivere blanke kwaliteit afkomstig uit de raspen en persen geen snijsel te bekomen in ladingen van minstens 30 li 40 m kilo s Jratiru voor de wal te Gouda en omstreken ii 8 per mille kilo s Adri s l ij GODl BOELEN Uiuiieuv eg 120 RoUinhiin GOEDKOOPE MUZIEK PIANO Uitgave van F KOKSMA te Fm el er Hofleverancier van H M de Koningin BADAftZKwsKA La Prièrc d une viergo J B 0 30 BAUMFM nmi Op 23 Li Prière d une vicrge C B 0 30 Faust Op G La Violette Mazurka D C O 30 lliiss Op 17 Rc erie sur la romance Oh vas tu petit oiseauï C 0 40 Kitiio Op 131 Ahendgebet Religiöses Tonstück B 0 30 KuHE Op 19 Polka de bravoure B 0 50 LiiïEBUBE Wei ij Op 54 Les cloches du monastère C B 0 40 RiniAiiDs SybiUe Romance C 0 40 SwNTi Eii Orpheus Marsch von Offenbach C 0 30 Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden biJ den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gmula Te Gouda wordt TE HUUR gevraagd een NET BOVENHUIS met 3 a 4 Kamers Keukeu en Zolder tegen January of February aanstaande Opgaaf van Huurprijs en stand worden franco ingewacht onder Letters K O b de Boekhandrlr irs T HOOIBERG ZOON te Leiden ËNGEL8CHE Gezondheids Pillen beroemd onder den naair v m ENGKLSCHE GAL SLIJM kn MAAGPIIXK f 0oor eene meer dan 25jarjg0 ondervinding worden deze Pillen veel gebruil daar dnzelve boven velen de voorkeur verdienen dagelijks ontvangen wij er de bewij en van Hare werking is zacht zjj drjjven do Gal en Sljjm af versterken de Mat en bevorderen de Gezondheid Doosjes van 25 Cts dubbele voor 40 Cts verkrijgbaar te Gouda J H Boers Apoth Wijdslrant Gravenhage J v Roggen in nrogerijen Wcstcinde 2B Rotterdam C J W Snabilii Apotheker Dordrecht J Kuns Jr Zoon n Jae Markus Vlaardingen Van der Kop Utrecht T P van den Bergh Aan den Heer Dr J G POPP Tandheelkundige Bognergasse N 2 te Woenen LEIPZIG 2 November IStiC VVel Edelfl Heer Ik neem de vrijheid UEd mijn mnigen dank toe Ie breniren voor de voorircffclijke ANATHE RINMONDSPOELING door UEd vervaardigd Sedert vele jaren wns mijn Tandvleesch derwij e aangedaan dat het voortdurend bloedde Niettegenstaande ik den rand der bekwaamste Geneeshceren en Tandaitsen bleef inroepen leed ik voortdurend vreeselijke pijnen Naanwelijks had ik gedurende eenige weken Uwe ANATHSRINHONDSFOELING gebruikt of ik was geheel hersteld Tot heil der menschheid verroek ik UEd mijn brief openbaar te maken Er z jn zoo vele lijders ann de kwaal die mij heeft geteisterd en thans kan hnn een geneesmiddel worden aanbevolen dat voortrefleiijk is namelijk uwe Mondspoeling Met de meeste hoofrichting noem ik mij L MORI BoFKUoUüEti Bruhl N 26 ïe verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 Ie Botlerdnm bij F E van Sant Kolfl apoth en A Schippereijn O fblaauwe poreelemwinkel te s llage bij 1 L F Sn iIiiIk apoth te Leyden bij E Noordijk j te Utrecht bij F Alleiia apoth te Amslerdam bij F van Windlieira 1 vcrkoophuis Ie Oiiilennter bij T J van Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolll CiOlUA J nd van A lirtfih ian