Goudsche Courant, zondag 21 november 1869

Vjj MM mM UZIEK 1869 Zondag 21 November N 818 GOUDSCHE COURANT Nieuws ftii Adverlenlieblad voor Gouda en ömslreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave te Franeker o Koningin erge C B 0 30 léro C B 0 30 Jziirka DC 0 30 Dinance C 0 40 hgiöses B 0 30 tvoure B 0 50 1 cloches C B 0 40 C 0 40 on C 0 30 GRATIS ï ijn steeds voorliindelaar te Gmula IK gevraagd een HUIS en Zolder tegen kde üpgaaf van anco ingewacht Boekhandelaars 1 iden llTË Pillen aam van In MAAGPIIiLEN lige ondervindiii daar dezelTe boven iis elijlcs ontvangen ld rijven do Gal en g en bevorderen voor 40 Cts l Utrant Icnjen Wcstcindc 26 Ai Otheker randlieclkuiidige Wceiien J ovember 18 ö innifren dank toe Ijke ANATHE lor UEd vcrvaarlii Tii idvleesoh derlurcnd bloedde der bekwaamste Ir inroepen leed ik i iiinclijks had ik lNATHERIN tl of ik was ge nek ik UEd mijn 11 zoo vele Igders teisterd en thans n aanbevolen dat dondspoeling Pm ik mij Bnihl N 26 Schenk winkelier lloderdam bij F 1 Schippereijn C Ili ge bij 1 Ij K C It oordijk te Utrecht bij V van W iiid iilcwnter bij T J bij A VVolir nnkinan De uitgave dezer Courant goschiedt ZONDAG WOENSDAG en VlfIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr a per drie maanden is 1 75 franco per post f 1 IPj TElSTTEIsr Kennisgeving BUUGEMEESTER en Wl yiHOUDERS der g mcciile Gouda brengen ter kennis van alle l ntentpligtige ingezetenen wier namen voorkomen op do suppletoire rcgislera voor het dienstjaar 1809 70 d it de Patentbladen in gereedheid eu op de Secretarie deier gemeente verkrijgbaar lijn wanneer zij ich daartoe persoonlijk a iiimelden van en met M mnilag den 22 November 1389 tot en mei Z itui dng den 4 December il iaraaiivolgende de voormiddags van 10 tot des namidd igs 1 ure de Zondag uiti P onderd zullende overeenkomstig A M besluit van 17 Octolipr 1820 de binnen ditn tyd door de belanghebbenden niet afgehaalde Putentoii door den Ueur aarder der Directe belastingen aan hunne liui en legen lietaliiig v in tien centen worden uilgcn ikl lerwijl de ii ilaligen vervallen in eene boete vun vijftien gulden bijaldieu zij aangevraagd wordende hun l atciit of een afschrift van hetzelve niet kunnen vertoonen Gouda don 19 Novemher 1869 IJurgempester en Wethouders voornoemd Do Secretaris De Burgemeester DUO0nr EEVEHÏOUI i iJN VAN liEKGEN IJZKNDOORN Bezuiniging Hoe men het koere of wende hoe men het verbloeine of ontveinze do vette jaren ziJn voorbij Wy zijn een tijdperk ingetreden waarin wjj niet meer mogen rekenen op die ontzettende bat n die de steeds verhoogde uitgaven mogelijk maakten en tevens de gcbgonheid gaven tot aanzienljjko schulddelging Ikt bezwaar is zoo groot niet daar wjj ons in een welvarenden en bloeienden toestand bevinden Maar bjj de zekerheid van mindere inkomsten moet de meest gewone voorzichtigheid ons raden toe te zien op eene nauwgezette regeling onzer financiën en alle weelderige en nuttelooze uitgaven te besnoeien om krachtig het noodzakelijke voor te staan Wij moeten zuinig loeren huishouden geldverspilling vlieden maar daarom niet bekrompen en kleingeestig worden Het onderwijs mag meer en meer kosten als het voor allen toegankelp steeds toeneemt in waardo als do grondslag van volksboschaving rn vollisgi luk Ü11 1 uitgaven ijn drioerlci reiitebetuhiig huihhoudiiig van staat en krijgskosten Ih t triac n Ie haiidliaving der eer van onzen KodofltiudhLlii U nuiuii Dit is de eerste verplichting die op ons rust onze goede trouw is onze titel ona aanzijn daardoor gelden w altgd nog in Europa en werden geteld onder de Tolken die vertrouwen waardig zijn Do uitgaven voor onze staatshuishouding zijn waarlijk niet groot als w letten op degroote kosten die wij steeds behoeven voor den waterstaat en zoo tallooze andore belangen Zullen wij nu daarop moeten bezuinigen voorzeker even zoo min als op de heilige verplichting der rente betaling Zoo er bezuiniging mogeljjk is dan kan hot alleen zijn op de krijgskosten Dat ziJn enorme HÏlgaven r jj verslinden b gniv een derde onzer inkomsten En wat hebben wij daarvoor Die vraag moge ieder zich zelven beantwoorden en het zal moeite kosten dit aan iemand duideljjk te maken die onbevooroordeeld nadenkt Op onzen tjjd ligt de vloek van den gewapcnden vrede De Fransche geweldenaar wiens keizerrjjk de vrede heette heeft de mogendheden met schrik vervuld en opvolgende oorlogen Sebastopol Solferino en Sadowa hebben wel bloed en schatten verspild maar zonder vrede dat is rust en zekerheid te brengen en nog gaat Europa gebukt onder den ondragelijken last van ontzinde krjjgstoerustingon die alles met zeker verderf bedreigen en door uHputtiiig en armoede omwentelingen voorbereiden waarin de geheelo maatschiippij Jreigt onder te gaan De heerschzucht der groote mogendlioden is ons vreemd en wat hebben wjj vretdzanie en onkrijgshaftige kooplieden te doen met de oorlogsplannen der mogendheden Wjj zjjn een klein volk groot in nijverheid en beschaving en juist daardoor af keerig van alle oorlogsbedrijf Dat is reeds eeuwen zoo geweest en wij hielpen ona vroeger met gehuurde vreemdelingen Maar de Fransche dwingeland dwong ons soldaat te worden eu dit was de grootste vloek der keizerlijke onderdrukking Wij juichte in do horstelliug van ons volksbestaan maar de oiidragelijko last dor conscriptie duurde voort Hebben 50 jaren ons verzoend met dien dwang Zijn wij er I krijg liaitiger door geworden Hebben onze i jongelingen lust gevonden in den krijgsdienst I 01 is do hiatste sprank van dat vuur uitge ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN doofd en hebben wij voor goed gebroken met elk gevoel van soldatenmoed Wjj gaan een betere toekomst te gemoet de volken die te lang zwegen zullen zich doen gelden De vertegenwoordigers die met slaafschen zin de geldverspillingen goedkeurden zullen zich verzetten De ontzettende druk heeft nadenken gewekt de toestand moet veranderen de staande legers het grootste kwaad onzer maatschappij zullen voorbj gaan De hoofdoorzaak van het tegenwoordig drukkend leed is gevallen de tirannie van het persoonlek bewind bezweek voor de zedelijke kracht van de volksstem in Frankr k en daar gaat de kreet op t en het staande leger van gedwongen onwilligen die de slavemjj verfoeien Vraagt ge dan waar en wat wg bezuinigen moeten Wij Nederlanders willen geen en kunnen evenmin oorlog voeren Het is belachel jjk te hoo ren van onze sterkte en kracht van ons leger van onze vestingen van onze middelen van verdediging Als de deskundigen spreken dan verneemt men niet anders dan bewijzen van nuttelooze geldverspillingen van vestingen die afigebroken worden van linien die niet te verde ligen zijn Eu toch altijd meer geld voor krjjgatuig voor wegzinkende forten Wij hebben den rentelast verminderd met zeven millioenen en wjj heblieu de nuttelooze krijgsuitgaven met zeven millioen verhoogd Moet het land verdedigd worden dringt de nood zijn wjj dan in staat het op te nemen tegen een der groote mogendheden of moeten wij altijd steunen op de onderlinge afgunst die ons in den tegonwoordigen toestand allecu beveiligen kan Moeten wjj bloot afwerend handelen en onzen bodera beveiligen tegen plotselingen overval dan ware het beter geen leger van gedwongen lotelingen maar de algemeene volkswapening die uit edeler beginsel de onafhankelijkheid handhaafde Waar een volk geheel vervreemd is van krijgsmoed en vaderlandsliefde zal het wol niat staande blijven door onwillige dienstknechten Wjj weten dus waar en wat wjj bezuinigen moeten en hot zul later verbazing verwekken hoe ooit onder vrije suaatsinistellingen bjj vrij gekozen volksvcrlcgouwoordigers zooveel schandeli k ijlden ohvcoI slaiil sch toegeven kou plaats gi Ul ï Ü Ü sïOüver nog niet