Goudsche Courant, zondag 21 november 1869

ii i volksvci tcgeiiWDOftligt i ilo generaal Knoop moilit iioir zomler bcaiilwooril ta worden dc or Jftgeii opmerken diit liet in t algemeen een dwaling van do liberalen ia uit de hoogte neder te ien op t krügswozen uien moet zich in tyd van nood weten te verdedigen Hfl is de schandelijke spreuk niet toegedaan macht boven recht waar hij legt dat het recht zich moet kunnen handhuvon ea hij vindt het verkeerd dat ook liberalen met versmadende voornaamheid op het leger neder ieu Dat woord zal goed doen wij gelooven het dat woord aal slaperigen uit den dommel wekken on mocht dan iij de aanstaande discussie over oorbf en marine het eenvoudig gezond verstand zich toch eindelijk eens doen gelden tegenovtv J u vooroordeelzieken waan der soldatendweeiiery Algemceii Overzicht GouuA 20 November Het kanaal van Suez is met gebruikelijke plechtigheden geopend en door een aantal schepen bevaren De onderkoning heeft zijn uiterste best gedaan om de hoogo gasten prachtig te onthalen en nu blijft de goede man bij het vertrek zjjner bezoekers met de ledige beurs over terwfll de sultan hem verbiedt nieuwe leeningen te sluiten Dit m toch vreeselijk onbarmhartig Rusland heeft de Montenegrjjnen ernstig gewaarschuwd om zich op geenerlei wijze te mengen in den strgd van Dalmatie tegen Oostenrijk De Oostenrijksche keizer wil nu den weg der zachtmoedigheid inslaan maar er is reeds te veel brutaal geweld gebezigd om de gemoederen zoo gemakkelijk te kunnen bevredigen het blgft eene hoewel kleine toch open wonile aan het lichaam dat zoo gevaarlijke kwalen omdraagt De Italiaansche zitting is door den minister van justitie geopend en loopt voornamelijk over het concilie en de financiën Twee lastige zaken vsor Italië De financiën moeten wel ontredderd zgu in dat onrustige koningrijk uit zoovele staten gebrekkig zamengevoegd die slechts zeer moeieljjk onder dezelfde instellingen tot een zamenhangend geheel worden En het concilie bedreigt bfl voorkeur het katholieke Itidie onder een koning door den paus als zfln grootsten vfland beschouwd Geen wonder dan ook dat de regeering als hy voorbaat z jn 3 rechten handhaaft tegenover de aanmatiging eener heerschzuchtige priesterschaar In Prankrflk zfln de openbare kiesvergaderingen gesloten Henri Eochefort is de held ot de hansworst van den dag De keizer heeft geen beter vriend want deze overmoedige dwaas werpt eene donkere schaduw op de edelste pogingen ter hervorming I edru RoUin Louis lilanc en Barbès hebben zich onthouden van de candidatuur Nog altjjd worstelt een onmogelijk ministerie om zich staande te houden en alijd wordt OUivier genoemd oia het te restaureeren Hoe ziende blind en hoorende doof zijn toch gewoonlijk de ministers wier ster is ondergegaan en die alleen niet kunnen inzien dat zij van allen en van alles verlaten zijn Als de kamer bijeen is dan v erst zullen zij het in ronde woorden moeten hooren dat zjj onherroepelijk verloren zijn on dat eene nieuwe orde van ziikcii aanviiugt waarin zij onmogelijk iiiiiii ii IJlt Azic vcniuciiil iiii ii van oorlogen Yarkand cu Kiishgar bestrijden elkander do riissische voorposten aan den Narijn worden bedreigd door de Kuschbegi en gevau het zoo weder aanleiding om eone schrede verder to gaan China wil indringen in Tiiibet en aan den Peraische zeeboezem vernielen vijandige stammen elkander ÜÏTENLAND P R A N K R IJ K De I emps is vnii meening dat de linkerzijde hoofdzakelijk tot handelen h overgegaan om tegen de coiu romitteereiide buiteuspcrigheden der revolutionaiic partij te reagecrcii Uit dat oogpunt besehouud is het manifest uitslekeud Hot zal niet de goedkeuring wegdragen van Henri llochefort munr bet zal in t gchcele lan I een buitcugewouen bijval vinden en vele gemoederen wieu de schrik al te voorbarig in t hart is geslagen gerust stelien De liberale dagbladen geven over liet algemeen hunne ingenomeulieid te kennen met hel maiiifist der linker ijde vin het elgeveud licliaam liet Journal d Vel ofschoon van gevoelen dat eenigc der daarin voorkomende denkbeelden niet voorveiwezcnlijking vatbaar zijn acht de in dat stuk opgenomen beginselen dierbaar aan al wat liberualdenkt Ten huize van den heer Gambon is eene bijzondere kitsvergadering gehouden Er werd mededceling gedaan van brieven van de hb Louis Blai cen lli rbi s Louis Blano verklaart daarin dat hijniet ua ir Frankrijk wil komen uit vrees dat hij tv ecdraelit zon zaaien Barbès is door zwakke czouilhcid niet in staat te komen Beiden raden aanoproer te vermijden In de noordelijke departementen neemt de protectionistische handelsbeweging zeer toe in hetzuiden ziet men daarentegen inanifcstaticu voor devrijheid van handel plaats grijpen De Public het orgaan van deu ex ieekeizer noemt het manifest een glas melk na deu sterk aaugeyelten drank die op de kiesvergadcriugen is aangebudcii Het programma van den be r Rouberwordt den le crs nu weer opgedischt en natuurlijkwordt het liberalergenoemd dandatdcrzevrnentiviiitig Het manifest heeft een storm in de revutiitiounairc clubs te weeg ge i iulit Men tierde enraasde er In een dier kicsvergaderingen is de afgevaiirdigde ianibetta de volksniislcidcr van zijn mandaat vervallen verklaard Door het ouderteekrneii van het manifest waarin het iroperatief mandaat veroordeeld wordt heeft liij tot zijne eeuwige schande een schelmstuk gepleegd Dat verdiet werd Diet eenpailge stemmen uitgebracht De keiler zal vóórdat de stembus geopendwordt te Parijs komen Het schaal dat hij elkoogeublik op de hoogte wil gehouden worden vnuden electoralen strijd Op 23 dezer aU h t pleitbeslist is keert hij naar Compicgoe terug Ter beurze liep donderdag hel gerucht dathet ministerie spoedig zal gewijzigd worden De PuMie zegt datOllivier minister van binnenlandsche taken Foreade minister van koophandel worden zal De Gazette de France zegt dat een ministerie 01livier zonder voorwaarden zou geconstitueerd worden het wetgevend lichaam zou ontbonden worden nadat zijn aangenomen het budget een nieuwe kieswet en een wet welke de aanstelling der gemeentebesturen regelt Nanr men zegt zal ook de heer Thiers hetmanifest der lii kerzijde teekenen De heer Sleenakers afgevaardigde uit het departement der Haute Manie heeft bereids te kennen gegeven dat hij zijne ailbaesie aan het stuk schenkt Indien nu de verkieiingen te Parijs iu liberalen zin uitvallen gelijk men hopen mag dat zal het manifest reeds ói si i i oiiderteekenaren tellen De bisschop van Orleans msgr Dupanloup heeft een brief aan de geestelijkheid in zijn diocesegericht Hij zegt o a dat hg op dit oogeublikhet teerstuk der onfeilbaarheid van den paus nietzal bespreken Hij acht den tijd daarvoor nog nietgekomen Men schrijft uit Ismoïla dd IS Novr Gisteren is door deu heer de Lssseps een banquet aangeboden aan de leden van het handelscongres de kamers van koophandel en de administratie van het Suez kanaal De Lesseps hield eene rede waarin hij zeiile dat de arbeid aan liet kanaal elf geëindigd was maar dat men de tegenwoordige organisatie der justitie in Lgypte moest hervormen welke de krachlcn der compagnie verlamt en den handel kncit l c regecriug van Kgjpte il haar dan üok in overeenstemming met de mogeiidhede i hervormen Maav de Lesseps constateert met leedwezen dat het de regeering van Frankrijk is die dun meesten tegenstand biedt aan het voorstel tot hervorming welke toch zoo noodzakelyk is voor de compagnie de inwonende vreemdeliugen en de inboorlingen De Les eps eindigde met te zeggen dat de raad van ndminittratie der cumpagnic aan de regeeriug van Frankrijk een verzoekschrift heeft ingediend ten gunste der hcrvormMig en dal hij hoopte dat allen die daarbij belang bodden dat verzockachrirt zouden ouderstuuucn De tronwplcehtigheid van vorst Karcl van llumenic met prinses Elisabeth vou Wied op het slot Neuwied werd behalve door de koningin van Pruisen benevens de groothertogin en de prinses Wilhelm van Baden ook door verschillende andere booggcplaatsie personen bijgewoond De gaiischc familie van vorst Karel de graaf en de gravin van Vlaanderen en de gezauten van Uuslaud eu Frankrijk aan het Berlijnsche Uof waren tegenwoordig Het huwelyk werd eerst volgens het katholieke en daarna volgens het evangelische formulier voltrokken Men meldt uit Petersburg Het keizerlijk manifest is bekend gemaakt bctrelfeiiilc de gewone recruleering in fanuari li 7ü Daardoor zullen in het gchecle kei crrijk en bet Poolsche koninkrijk vier man op de dni end wurdeu opgeroepen Bovendien moet in het Poolsche koninkrijk de achterstand op vroegere reerutecr iig worden gecompleteerd De keizerin wordt weldra hier verwacht OOSTENRIJK De Zuppa zoo bericht de Netie Freie Prease was wel is waar ten onder gebracht doch slechts zoolang als de troepen er verwijlden Nauwlijks ia hel hoofdkwartier raar Cattaro ve plaatst of de opstand breekt op nieuw uit Men had dit kunnen voorkomen door m het bedwongen gjwest de noodige militaire m icht achter f e latxn naar hierin bestaat juist de moeilijkheid wijl de Oostenrijksche strijdkracht in Datmatië lang niet toereikend is De geheele macht wanrover de opperbevelhebber te beschikken heeft bedraagt niet meer dan SODO man hiermede nu is het onmogelijk in een bergachtig en woest land t ls Dalmatie waar zoovele puuteu te bezettea zijn en de natuurlijke gesteldheid aan de inboorliugeu zooveel voordcelen iu handen geeft den opstand te onderdrukken Wil men dus gelijk de Oosteurijk iche regeoring wensoht vóór de volgende lente do rust iu Dalmatiii hersteld zien zoo zal men nog aanzieulijke versterkingen naar Cattaro moeten zenden Lan ga telegrafischen weg heeft keizer Franz Joseph uil Athene aan deu militairen commandantte Cattaro bevel gegeven om tegen de insurgeutcnmet alle mogelijke gematigdheid te werk te gaan lugevolgs de e lutnsclirijving zijn een aantal ter dood veroordeelden begenadigd Graaf Auersperg heefteen proclamatie uitgevaardigd waarin hij alvorenaden veldtocht legea de districten Grivoscic en Dra gnli te openen de oproeriga bevcdking tot onderwerping aanspoort De Aea Prenae deelt mede dat de su tan aan AU Pacha heeft opgedragen om na afloop der feestelijkheden te Suez een commissaris van de Porienaar Cairo te zenden ten einde den Khedive bijwijze van ultimatum uit te noodigen de in bettweeib schrijven vau den grootvizier gestipuleerde punten onvoorwaardelijk aan te nemeu of in bet tegenovergesteld geval zichzelf tan zijne waardigheid als ontheven te beschouwen Do minister van justitie heeft de troonrede voorgelezen waarin gezegd werd d it de koning diep geroerd is door de bewijzen van gehechtheid nelke hij bij gelegenheid zijner ziekte ondervonden heeft eu met nudrulc zijne vreugde te kennen geeft over de geboorte van zijn kleinzoon Deze zul een nieuw onderpand zijn van de eenheid eu vrijbeid van het vaderland De betrekkingen met alle mogendhedeu zijn zeer welwillend Lidien vrede de wensch is van allen die den vooruitgang der volken liefhebben hij is vooral de wensch van hst Italiaansche volk dat zich loelcgt op inwendige reorganisatie De regeeriug heelt gemeend aan de bisschoppen het g un naar het concilie niet te moeten beletten Dü kulling hoopt dat het concilie een geloof en wetenschap godsdiensten beschaving verzoenend woord zal doen huoreii Maar wat er gebenre het volk k iii ekcr ijii dat de koning de rccliten van den staat en zijii eigen waardigheid oiijjesuhonden zal bcware ii Het vormen van erne goede administratie