Goudsche Courant, zondag 21 november 1869

lo MM en het linrslel van financiën dil ia de billijke bepciTtc dor bevolking Do kuuiug bevcdt het goedkeuren van het budget ann ula de eerste noodzakelijke voorwaarde om dit doel te bereiken De regeering zal vervolgens voorstellen indienen welke strekken tot hervorming en verbetering van de invoerrechten en voorzien in de behoeften van de sehatkist De burgeiij moet geen offer ontzien om alle nangcprane verbindtenisseu gestand te doen De rcgecriug en het parlement moetec zorgen dat die ofl era niet vergeefs gebracht worden Andere voorstellen ullen teu doel hebben de administratie to vereenvoudigen de industrie en het crcdiet te ontwikkelen eenheid te brengen in de wetgeving zee en landmacht te orgauiseeren en de nationale garde te hervormen De troonrede constateert dat de vooruitgang der natie op staathuishoudkundig gebied het resultaat ia der loyaal en ruim genoten vrijheid BINNENLAND Gouda 20 Novemaee Men schrijft uit het eiland Voorne De hooge waterstand vau bijna alle poldera s thans bijna ongekend Niet alleen staao de weilanderx onder maar ook veel bouwland waarop men winterkoren zou willen zaaien Het is zeer ie wenschen dal hooge winden daarin spoedig eene gunstige verandering brengen daarbij westewindcu te veel water van builen komt om de boezems te kunn n oiitlas n Nog weuschclijker zou het zijn dat de hooge walcrstand van dit najaar aan belanghebbenden de handen deed ineenslaan om stoomgemalen daar te stellen Met mooi maar stil weder toch staan de verouderde watermolens daar als koppige dwarsboomers van vooruitgang in den landbouw Omtrent het wetsontwerp tot regeling der schitterijeii dat dezer dagen bij de tweede kamer der sttttengcne aal is ingekomen verneemt hel FaCcrimid het volgende De regecring heeft daarbij een nieuw beginsel op den voorgrond gesteld algemeenc dienstplichtigheid De leeftijd waartoe deze ia beperkt van het 25 tot het 3 J levensjaar De sterkte als in het primitief onlwerp Thorbecke dat overigens veelal gevolgd is Zoo blijft de plaatsvervanging i fgtschaft alleenis het verwisselen van dienstplicht toegestaan tusI schen schutters die tot de mobiele en die tot de reserve schuuerij behoorcn De schutterijen bestaan alleen uit ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen Er is all hts ccue klasse an oproeping De oefuningeu zijn van 80 uren in het jaar voor Hts ongeoefeuden van 20 voor de gcuc eiiden De officieren moeten vóór hunne benoemingen en bij bevordering bewijzen geven van bekwaamhciil Zij alsmede de onder officieren kunnen tot het bijwonen van theoretische oefeningen verplicht worden De schuttrrijen on het leger zijn mot elkander in verband gebracht Zelfs kunnen officieren vau de schutterij lot hunne oefening eenigen tijd bij hel leger gedilachcerci worden De uniform kleeding wordt door den koning bepaald Bij verandering van uniform kan men de vorige afdragen De koning kan de schutterij van kleine gemeenlen vrijstellen van de verplichting tot het drngi u van unilorin De wapenen hot ledergoed en de munition woi den van wege het rijk verstrekt en onderhouden De kosten der schutterij worden door het rijk aan de gemeenten vergoed tot een maximum van ƒ 5 voor ieder dioiislilocnd sshutter Gemeenten die door de kosten der eerste oprichting eener dienstdoende schutterij te zwaar worden gedrukt bekomen eeno tegemoetkoming uil s rijks kas Van wege het rijk en de gemeenten kunnen jaarlijks prijzen eu prcmicn worden uitgeloofd voor het juist schieten De bepalingen tot handhaving van tucht en orde bij de schutterijen ziju zeer volledig De zameustelling der achuttersraden ia in de wet omschreven Het hooger beroep ia hij de rechtbanken Het middel van cassatie is behouden 1 Eeno nieuweovergaiigsbepaüng verzekert vrijstelling J van difiisl aan allrn die onder de bestaande schul terijwet vrijgcloot zijn of door nummerv rwisacling alsnnderzins aan hunne verplichtingen voldaan hebben Gaarne voldoen wij aan de ontvangen uil iiooiliging ni do optncrkzaanihoid on er lozers Ie V vestii on op crn gfi elachap dat sedert drie jartn ge durende do wintermaanden bijeenkomt mot hot doel oin door voordracht en discussie de ontwikkeling zijner leden te bevorderen Ieder beschaafd menach die zich verheugen mag in een ruimen werkkring moet het betreuren dat hem juist daardoor de gelegenheid wordt benomen zich zclfa oppervlakkig bezig te houden met alles wat buiten zijn kring ligt Do gcneeaheer na een dag vol van praktijk de koopman na een dag vol van zaken do ambtenaar na een dag vol van allerlei drukten te hebben beleefd mogen gealemd zijn eeno ligte lectuur of een hombertje Ie genieten voor bezigheid die meer inapanning vereiacht heeft men in de uren van uitspanning geen lust Men heeft behoefte om krachten te verzamelen voor den arbeid die morgen ons wacht men wil dus uitrusten maar daartegen verzet zich de geest van den beschaafde hij begrijpt dal door zich alleen te bewegen in den kring waarin hij geplaatst ia eenzijdigheid hem bedreigt On hij weet dat daarin een groote kwaal der maatschappij bestaat Hij gevoelt duabehoefte aan hulp hij wil zich bondgeuooton in dien atrijd verwerven en een deel zijner kennis verruilen tegen die van andoren Aau deze gedachten heeft het gczelicliap l Nuttige kennis het onlalaan te danken Daarin kan iedereen worden opgenomen het eenig veieisehte voor t lidmaatschap is dat bij de ballotage minder dan der leden zich tegen een persoon verklaren De vergaderingen worden van September tot April gehouden en in den regel begint elke bijcenkomal met eene voordracht door een der leden vrijwillig op zich genomen Daarna volgt dan gewoonlijk iscuasic over het behandelde J leu vraagt inlichtingen aau den spreker men bestrijdt hetn du discuaaie veranilert in oen diacours dal zich niet altijd binnen de perken van t opgegeven onilerworp houdt maar dal voorzeker den avond gezellig on tot een ware uitspanning maakt Men geniel do mi eale vrijheid or i te komeu of weg te blijven of heen te gaan oni e spreken of te zwijgen Er ia echter nog meer Een week voor de vergadering wordt het te behandelen onderwerp aan de leden bekend emaakt ten einde hen daardoor de gelegenheid te geven hunne gedachten daarover te doen gaan of hun bibliotheek daarover te raadplegen De discussie toch zal gniotendeols moeten slouncn op licn die zich daartoe voorbereid hebben op welke wijze lau ook Daardoor wuidt dus aan de uren van uitspanning eene richting gegeven die niet meor in panniug eischt dan men er aan gt ven wil Bij gebrek aan een spreker wordt do toevlucht genomen lot een veoh l geshlcii bock waarin door de leden over alles vragei kunnen gesclircvon worilon Naar aanleiding van do een of an lore vraag wordt dan eon dóbat geopend dat hoewel niet altijd vruchtbaar toch aangenaam den avond doet omvliegen Wij bobben gezegd gaarne de opmcrk zaamheid op dit ge elschap to willen vestigen omdat wij verwachten dat daardoor eene grootere uitbreiding aan de vcreeniging zal worden gegeven omdat wij weischen dat Nuttige kennis in bloei moge toenemen on dat velou door deze medoileeling opcewekl mogen worden ora zich laaraan te doen vooraiellon W j hebben slechts de aandacht hiorop gevestigd omdat wij meenden dat het beslaan an dit gezelschap niet zoo algemeen bekend is we hebben het dus willen bekend maken Niet om een kwijnend leven lo verlengen hoeft hel nieuwe leden noodig maar wel ora daardoor hel doel meer en meer to bereiken dat het steeds voor oogcn hooft oulKilkding Het beauiar verandert jaarlijks en bestaat nu uit de heeren Dr Terpstra Dr ïubhenholF en van li iiliork Laatste Berichten Parijs 19 Nov Ook de Oaulois ea ie Figaro maken gewag van hot gerucht dat het ministerie gewijzigd zal worden Er is echter zeggen die bladen cH zekerheid dionaangaande nog niets bekend Volgens een gerucht zou de Czaar en de keizer der l ranschen weldra eene bijeenkomsi te Ni zza hebben Madrid l Nov Het ministerie heeft verklaard dat de verkiezingen zullen plaats hebben na ophc ring van den staal van beleg Men verzekert dat de candidatunr van den hertog van Genua aan de goedkL nring der Italiaansclic kamer zal worden onderworpen Parijs l J Nov De berichten vermeld inde dagbladen omtrent eene wijziging van het min stevie worden tegengesproken Do keizer zal hoilon avond te l arijs aankomen Florence lll Nov Dcmiiiisleripcle afgevaardigden hebben bfbluton om den liccr Mari tot preaidcnl dor kamer te bcnoi moii Het kabinet verzet zich hiertegen en zoo i onoomil lid tot proaidont worcll bcnuemil zal hel ministerie or cciiikabincts quKïtic van maken ISinaïla Ih ov Do kclzoiin hoeft een tochtje te paard gedaan Zij is zeer toogojuicht Heden ten 2 ure 4 j min hebben de schepen voor ïimsah het anker uitgeworpen Berlijn lU Nov in de zitting van het hoeronhuia werd het voorstel dea heeren v Bulow betreffende do invoering van het tabaks monopolie binnen het gebied van het tolvcrbond behandeld De commissie van onderzoek heeft op het aannemen vau dit voorstel aangedrongen Bij den aanvang van het debat las de minister van koophandel eene verklaring voor waaruit bleek dat de alaatafcgeering bedenking maakte ora het voorstel nader toe te lichten de regtering achtte het haar plicht met het oog op de verbonden mogendhedet en den tegenwoordigcn handelatoesland om zich to onthouden van eene discussie over dit ontwerp Parijs l J Nov Naar men verzekert zal de keizer eerst Maandag a s alhier aankomen Madrid lO Nov Do unionistische dagbladen komen op tegen de beschuldiging dat de unionialcn aaincnspannen om de kroon in handen te spelen van den hertog van Montpensicr Zij verklaren voorts dat het vestigen eener nieuwe dynastie alleen mogelijk is door medewerking van alle liberale elemenlea in hel land Ien weel nog niet wanneer de staat van beleg zal worden opgeheven De Imparcial zegt berir hten uit Florence ontvangen te heoben die gunstig luiden voor de candidatunr des herlogs van Geuua Zijn candidatuur heeft thans den steun van IGl afgevaardigden Florence IS Nov Tot proaidcnt der kamer van afgevaardigden is mei SUti stemmen gekozen de heer Lanza De heer Mari verkreeg 169 alemmen Madrid l J Nov Do Imparcial zegt dat de betaling van hel aanstaande semoaler der staatschuld verzekerd ia Giiiiienu lc Berichten In tic nabijheid van Snu ï rauceaco zijn op den PacificBpoorftcg twiHi treinen in botsing gekomen aaidüor 15 peróuncn otukwamcn en een 50 tal gekwetst wi rdon De kostbaar ingerichte concilie zaal ia half verknoeid en ongeschikt voor het doel daar geen redenaar verstaan zal kunnen v ordcn Een gevangen funian O Donova Kossa is door zijne partijgenooten in l ippcrury candidaat gesteld voor het lagerhuis De stad iVnjif ls hcift ecu wieg van 50 000 fra geaehonkcu aan den Italiaansclicn crfprina Spanje is wettelijk eene monarchie en werkelijk eene ongeregelde republiek Te Dannatudt zal 23 nov e nc koopmansbcnra geopend en telken dinsdag gehouden worden In 28 groote steden van Pruihcn is de belasting op het gcslncht en het gemaal afgeschaft ilet piov gerechtshof van Drenthe heeft vernietigd het vonnis der arroiid rechtbank te Assen vaarbij mr M 01denhuis Gratanm veroordeeld ia tot gijzeling omdat hij het advies nnu een bc ehuldigde gcgev n niet wilde openbaren In eene vau dt bcet ürtcl siukcrfabrieken in Noordbrnbant is nicn door aanlioudtnd zoeken van de commiezen lot do ontdekking ijckotuen d it de ketel aarin het aap der uitgeperste beetwortfla gewogen en genieten werd een gaatje te veel had waardoor in VNcinige minuten eene verbazeudo hoeveelheid sap zich in andere ketels ontlasten kou onder dat de commiezen dit konden bemerken suikcrsnp derhalve waarvan de rechten niet wer n betaald Door eene zeer eenvoudige vernuftige uitvinding werd genoemd sap aau de controle onttrokken Met den voet word de kraan geopend en gesloten eene bijna onmerkbare beweging Üp laat van den controleur is die inrichting dadelijk veranderd Tc Brussel werd ruim twee jaren geleden een spoorwogbeambto tot vijf jaren gevangenis veroordeeld wegena een diefstal van 5 biuikbiljutcn Tan 1000 fr in eerwil dat hij zijne onschuld volhield Dezer dagen heeft men ecu anderen ambtenaar die een der gewichtigste getuigen ii charge bij het proces geweest was betrapt toen hij een der gestolen bankbiljetten uitgaf Het bleek nu dat deze de dader vun den diefstal en de et rste onschuldig was Het lijk van den heer Peabody zal door een Bngelsch oorlogschip naar Amerika worien overgebracht Uit de vereenigde staten aal mede een oorlogschip worden afgezonddn ora cerstbedoeld schip te begeleiden Uit Cork wordt gemeld dat de woning van een pachter in limerick dezer dagen door een troep volk aangevallen werd De boobwichten losten verscheidene schoten door het venster doch gelukkig zonder dat iemand eenig letsel bekwam Dit vuren door de vensters schijnt thana ia zwang te komen lift is t Amsterdam verboden in lantarenpalen te klimmen Een Yankee heeft een kanon uitgevonden waarmede men 7 uren ver kan schieten Twee Eiigelschc Hchcpcn zijn bij den ingang van het kn naai van Sncz aan den grond geraakt en niet dan met veel moeite weder vlot geworden De steenkolenmijn te Wigan ia in brand geraakt Acht lijken ijn gcvondin negentien personen wonlen nog vermiat lng 7 oiukii Met genoegen l i i n uij in de jondsche Courant van 11 Nüvenibei jl il il Alejufvr de wed N SoLiM i en ilo Hen n N Hi l s mets onbeproefd lat om loadi s ihgc eteiicn aiulcrmiial een genot vol eu aauMuaani avondje Ic vcraeli ilVcii op diiig d ig