Goudsche Courant, woensdag 24 november 1869

V i c uvon oni laiidighedi U 1 üi i i viiiih imct bederven diai honderd wij oii kiuincn verliocd u Kock tbrt uiiiakt juist door iju ou cntiiciteit ijrüoten indruk op de nicni te die oproer en omwenteling wil en daauluor de lu r Alle pogingen tor wijziging van In l ministerie laishikken die onnoo elen hegrijpej den ernst niet van het oogenblik Het is ook voel beter dat zij het nog eene weck uithouden en dan ei hloc verdwijnen Geheel andore mannen iuoeteu aan het roer van den staat komen zoo nietallehoop ve vliegen zal opvrcedzamen omkeer Het Itahaansch ministerie sedert lang wankelende heeft het onderspit gedolven bij de verkiezing van den president der kamer De can lidaat der oppositie verkreeg de meerderheid en de ministers vragen hun ontslag De president Lanza zou nu belast woi den met do niet gemakkel ke taak om een nieuw ministerie zamen te stellen Uit Hongarije verneemt men dat de Deakpartü dreigt uit een te spatten De Magaryen die zooveel verkregen blijven lastig on verhoogen steeds hunne eischen tegenover het krachfedooze Oostenrijk dat onzelfstandig en onsamenhangend tot geen duurzame regeling weet te komen Het ministerie wil nu bijna eenstemmig geworden de regtstreeksche vtrkiezingen invoeren Dit zou in het vervolg kunnen leiden tot eene deiinitievo oplossing die wel nooit oeno andere zal zijn dan het herstel eerst der Boheemsohe nationaliteit en later de federatieve monarchie Daliniitie wordt met moeite bedwongen het zal door soldaten voortdurend in toom gehouden warden en op bevrediging en verzoening is weinig uitzicht Deze onbeduidende veldtocht goeft het volledigst bewijs der innerlijke zwakheid van Oostenrijk Met moeite werd een klein corps mobiel gemaaKt en nu ontbreekt het aan alles de geneeskundige Jienst is geheel ongenoegzaam ingericht de transport middelen ellendig met overmagt worden de insurgenten uiteen gedreven en by dit alles de beschuldiging dat de soldaten oumenscheljjke wreedheden bedreven tegen vrouwen en kinderen Von Bismarck zit te Varzin en men disputeert naar hartelust of hij gezond of ziek is Als hij het noodig acht zal hij gezond te Berlijn boven water komen men is daar zoo aardig bezig om collega s den voet te lichten diè verouderd en versleten zijn en waartegen hij mocieIflk openlijk kan optreden en die hij als geheel onbruikbaar gaarne ziet weggaan Camiihausen de nieuwe minister van financiën zal von Mühlert en von Roon zoo mogelijk doen aftreden en dan eerst al men tot weldadige hervormingen kunnen overgaan De Engelscho Times acht do aanneming der Spaansche kroon door den hertog van Genua ondenkbaar maar in Spanje spreekt men dit tegen wel niet uit overtuiging maar om het volk rustig te houden dat ongeduldig uitziet naar eenige beslissing Olozaga intrigeert nog altijd te Parijs ter j uiislu der Iberische eenheid Prim ijvert nog altijd schijnbaar voor Thomas maar hij heeft hem reeils opgegeven en tracht in het geheim naar eene onmogelijke Portuge ho oplos Miijr De republikeinen houden itieU stil en at gezonderd luiiuie iut ichteiM orden I iiuste i i BUITENLAND ENGELA ND Ho lieor jKulsloiif oou van h v hoofd des kuliincls lilt cche hoogo belrckkiiig bevorderd iijn Ic 11 d i irdoor zijnc plaiils in liet lairerhuis veriureii lu bbeudf i8 door de kic ers te Wliitby licrko cn Bij die gelegenlieid g il hij Ie kennen dat de rc jfui inj niet oiige iud is k ijlsctclding van sli ji iiim al dl IViiiiiMs 10 verleeuen inuiir dat het dit niet zou doen zoohiug hunne vrien len hunne veroonlceling nU een oiirechtvaiirdig vonnis uilkrelcn en op dien gruiid oiilheHiiis v iii do ü gele i e Iraf vorilcrdee 11 j eido verder d U do rejieering iii de aai staaiulc purloiiieiil itting wotbbepalingen ou vorrstellcn strekkende om aan de kinderen atom in don hindo het genot van lager kchooloiiderivijs te vir ekercn In de kringen der geiniiligde Tunes wordt cel gesproken over de organisatie eeiier nieuwe groute pulitioke partij beslaniKJe uit Torie i en Whigs die kraehtig genoeg zou we en om aan de geavanceerde liberalen het hoofd te bieden Lord Derliy vroeger lord Stanley en de markies vuu Westminster ziju de manuen die als de Icideis dier partij genoemd worden Het ontbreekt erhter niet aan organen die met het plan spotten en het ecu kasteel in de lucht oemen Het C enlraal Engelsche amnestie coniite dat ten doel had te truchteu eene agitatie in hei leven te roepen om de rcgeering Ie dwingen de in hechtenis geuonien feuiaus in vrijheid tu stellen is outbüuden De Time juicht dit verstandige besluit toe en hoopt dat de kleinere vereenigingen die met het ellde duil werk tam waren het gegeven voorbeeld zullen volgen P R A N K R IJ K Bij keizerlijk besluit is de heer de Lcsscps benoemd tot grootkruis van het legioen van eer Er is een rapport van den ninister van koophan del openbaar gemaakt omtrenl de werking der handelstractaten De minister splitst het tarief zoo als hel bij de li indeUlractaten vastgesteld is in twee decleu Iletcersic dal deel van het tarief omvattende hetwelk tot geeiieernstige kracliteu aanleiding heeft gegeven is in een wetsvuoistel veranderd dat in lie begin der zitting aan de goedkeuring der vertegenwoordiging zal uorilen onderwurpce liet tweede deel loopeiide over de taiief wctgeving die iiilegeudeel tot ernstige klaehieu aanleiding heeft gegeven zal een tweede wels oiitwerp uitmaken maar eerst nadat eene enquête gehouden is oier de katoen linnen ei geweven goederen industrie en over de werking der lijdelijke onlheRingeii De keizerin is den 2 1 te Suez gearriveerd liet kanaal is van het begin tot liet einde zonder eenigcu hinderpaal bevaren Alzoo zegt het Journal OJficiel is de hoop vervuld die het gruole werk van de verbinding der twee zeecii heeft doen ontblaan In het bulletin van het Journal Ojjiciel wordt gezegd dat de Itatiaaiische minister president den koniug het ontslag van hel ministerie heeft aangeboden Volgens een gerucht zou de heer Menabrca den koning den raad hebben gegeven om den heer Lanza met de taak te belasten om een nieuw knbiuei Ie vormen DÜITSCHLAND Daar er niettegenstaande vele geheimzinnige aauduidingen en eiitrclilets in de otflcieuse l ruisisclie bladen v in den kant der regeering feitelijk nog niets is geschied om de grievende beleediging ter zake van het Celler moiiument eenigermate uit te wisselien zullen de afgevaardigden Miquel von Auerswald graaf Schwerin eu graaf Belhusy lluc gesteund dnor vele leden der linkerzijde en der liberaalconservatieve fractie in de volgende bewoordingen aan het ministerie eene nieuwe interpellatie richten 1 welke inlichtir gen heeft thans de koninklijke regeering bekomen over de feiten die betrelfende de opruiming van het monument Ie Celle voor de bij Langeiisalza gevallen Hanoversche soldaten opgericht vroeger nog niet met zekerheid bekend waien 2 Welke is de uitslag dezer iiiformatien 3 Ligt het in het plan der kouinklijke regeering om door gepaste raaalregeleu den pijnlijken indruk weg te neineii welken de verwijdering van het monument te Celle in ille deele i der l ruibisehc monarchie heeft te weeg gebracht De Uadensche tweede k inier heoft do gewijzigde wet op het burgerlijke huwelijk aangenomen Do r ile e nieuwe wet woidt hei bnrgu lijke huwelijk verplii lileiid ge teld met dien versl imle dat geen keikohjk huuclijk zal mogen worden voltrokken onder vei looniiig van het certificaat van den burgerlijken stand Vroeger wus dit in Baden niet h t gei il Men kon eeiat het kerkelijk huwelijk doen in egcncn om Inter het burgerlijke te sluiten hetgeen natuuilijk tot veel miabrniiv aanleiding gaf To Miiuchcn zijn door de grondkie ers reeds van de M kic ers 357 aaiigo e cii daarvan bohuuren 2 l lot do partij van den voornilgaiig Hl tot de ultramontaneu en 31 lot de middenmuiinon Als een bewijs van do verhittoririg waar nede de strijd wordt gevoerd kan dienen dat de zoot e oemde volkspartij die zich op vele plaatsen aau do sterainiug onttrekt door i o lUramontanen voor al wiil leelijk en versehrikkelul is uordt uitgescholden Als een afdoend tcoken van de buoshei 1 dier partij wordt genoemd de candidatuur van de beroemden slatislikus Kolb die te Kaiserslautcrn eene schittereude zegepraal behaald heeft Immers dic man zegt de ultramontaan teekcnt alle dingen op hij weet precies hoe vele huizen akkers en injnbcrgen er lu Beieren zijn hij kent alle belastingschuldige labaksgrunden alle paarden osseu sehapeu en ezels Moet zulk een man geen vriend des boozen zijn Bij de behandeling der wet tot regeling der ponsioeeeu ten behoeve vau weduwen en weezen van onderwijzers bij de lagere scholen is de minister in Miihler in de kame van afgevaardigden te Berlijn hevig nangevalleu Uel was reeds een ongewoon verschijnsel ilat terwijl de beide bij deze wet betrokken miuisteis van onderwijs en van linancien hierbij tegenwoordig waren niemand opstond om hel ontwerp te verdedigen terwijl het door eene gehcelc reeks van sprekers werd bestreden Indien de minister von Muhler nog had toegestemd om de som met CU OüO thaler te verhoogen gelijk nicu ooa stellig had verwacht dan zou liet debat ongetwijfeld een anderen loop hebben genomen dueh uu hij zich daartoe niet bereid toonde had hij van alle kniiien met oppositie te kampen Het gehcele debat resumeert zich in eeue rede van den heer Zicgler die zich wel wat bijzonder sterk uitdrukte maar toch algemeen indruk maakte De zin van ziju breedvoerig vertoog was als volgt Ik moet ile waarheid met harde woorden zeggen De minister verklaart dat hij over geen geld genoeg te beschikken hc jft welnu ik zul hem daartoe een handje helpen Waarom begint hij niet met de univ iicilseuratorcn op te heffen DauiiuLdc zou alreeds 12 00Ü thaler worden uitgewonnen Waarom maakt hij geeue wijziging in den oppersten kerkeraad Dut toch zou eene besparing van 25 000 thaler opleve en Het domkapittel van Brandenburg iu 1810 opgeheven is weder hersteld waartoe Als hij dat opruimt worilt er eene som van 30 000 ihaler gevonden Zoo iel dus de minister dat hij over meer geld kan beschikken dan hij noodig h jeft en toch zegt hij dat hij te kort komt Eeiii Iraaio administratie Of meent hij dat alle Pruisen voor de wet gelijk staan behalve de heer n van een domkapittel Da minister komt n i met allerlei stukken van algemeeiicn aard hij beroept zich daarop en wil dat wij daarover iu discussie treden Nu ik ivil dut niet Ik ben dat moede Neen wij raoeteu ons tegen hem verzetten lu alle kringen moeteQ wij ons aaneensluiten om een adres tot den koning te richten wairvan hel slot behoort Ie zijn de minister von Mv hler moet van zijn post ontzet worden Vroeger toen hel vailerlaud in gevaar was ben ik de eerste geweest die riep voort naar de greuzcp Wcluu thans is het vaderland in gevaar de vijand ligt tegenover ons op de loer Daarom moetiu wij ons doen hooren Terwijl na deze hevige taal zich geeue enkele stem van de rechterzijde tot verdediging van den minister liet hooren werd ten lotte een amendement tot wijziging der door hem voorgestelde wet aangenomen OOSTENRIJK In Dalmatic zijn den 18 tot het forceeren der naar Dragali leidende passen eenige ernstige gevechten geleverd welke i iel zonder resultaat zijn gebleven Het voortzetten der aanvallende beweging tol verovering dier passen schijnt alsnog noodwendig toe liet verlies aan de zijde der regeeriugsIroepcn bestaat uit 1 stafofficier verscheidene hoofdofTicieren en om Hreeks 30 manschappen De insurgenten hebben door het geweervuur veel geleden eu zijn bij Braic gedeeltelyk over de grenzen teruggedrongen S P A N J E In de eortes heeft de heer Veiiader de regeering hevig aangevallen wegens de executie van Carlisten en in t algemeen wegens hare handelwijze te hunnen op iehte De geiier ial l rim heeft hierop geantwoord dat de legeenug de tJarlisteii met edeliiuiediglieid bohaiiilold heelt Hij neemt de Virantwourdelijkheid van hetgeen gedaan is op zich De siiljidlcrue otlieieren hebben gehandeld overconkorablig liuuiioii plicht Het gold hier een groot belang langdo maiilbcliappij inoebt gered worden Hij voegde er bij dat liij ui dergelijke omstandigheden weti iVLii Uü üU haiideleii