Goudsche Courant, woensdag 24 november 1869

w BNfco n i i EINNENLANlK Gouda ï i Novembeu Naar wij vernemen ie de heer A J Tcrwcn tliana to Uclft aan do óogere burgerschool te Veendam benoemd tot ouderwijser iii liet leekenen 11 M heeft benoemd tot lid van de algemeenerekenkamer in Nederl Indie J 11 van Mcerlen algemeen ontvanger te Socrabaya De tweede kamer hield gisteren middag te 4 ure eenc zitting Ingckomel is een ontwerpnopens den accijns op wijn en een ontwerp totafschaffing der doodstraf ïegen woensdag v ijn eenaantal wctsontwerpon aan de orde gesteld Naafloop daarvan is aan de orde gestekl de staatsbegrooting voor 187 U Over do siiikerwet zijn totrapporlenrs benoemd de hh llasselman Lonting Moens l ranaeu van de Putte en Mirandolle Het Suez kanaal is thans feitelijk geopend Het wtislagen der onderneming zal nu grooteudccls afhangen van cene herziening en hervorming der consulaire rechtsbepalingen De heer de Lesseps heeft in de door hem lo Isinailia gehotden redevoering deze quEBslie aangeroerd en er up gewezen hoe Frankrijk juist de mogsndheid is die zich het hardnekkigst legen deze zoo hoog uoodige hervorming aankant Pe kanaal maatschappij heeft aan de ïransche regecring een verzoekschrift ingediend ton einde nogmaals op een hcrzieuing aan lo dringen en de directeur van den Oostenrijkschcn ioyi heeft dadelijk verklaard dat hij die petitie zal ondersteunen liet Noonlen noemt het maar een splinter dat de vier als schadelijk erkende vestingen Maastricht Venlo Bergcuop Zoom en lireda van IS IS 18 8 aan gewoon onderhoud jaarlijks iels minder gekost hebbeu dan 40 m en wellicht aan buitengewone kosten ook zooveel maar wat is l a millioen voor eene rijke natie die slechts 27 millioen jaarlijksche rente betaall Maar hetzelfde blad noemt het loch een balk als generaal Knooi zegt zitlting 2 kamer 13 Nov Ik geloof dat wij in Neerlandsch Indie gelijk bij ons te lande ook dikwijls gebeurt onnoodig mil liocnen hebbeu weggeworpen voor nuttelooze ves tingwerken Bn meer precies STiET TJra 13 Nov Ik heb Vernomen dat naar de hoofddenkbeelden van den generaal v D WuuK bloolgclcgd in zijne memorie van 1834 en waarmede de toenmalige gouverueur gencraal van den Bosch zich vereenigd heeft zoo ik mij niet vergis want hel juist cijfer is nog niet genoemd 30 millioen op Java is uitge geven voor werken die voor hel grootste gcdeplie iiiel alleen nutteloos maar veelal schadelijk zijn De minister spreekt het niet tegen Ik wil zegt de Waal gaarne betuigen gedurende mijne werkzaamheid in railitaiie zaken bij het Indisch hoofdbestuur een innigen afkeer van vestingen ie hebben opgedaan Wat pen zegeri zoude het zijn zoo de Waal minister van oorlog was en antwoordt eindelijk op de vraag vertrouweu of wanlronwen Zoo heeft men met millioenen gespeeld even alsof het billardballcn waren Zal het in de toekomst beter worden Wat zegt Stieltjes 13 Nov liet is zonder eenigen twijfel dat verreweg de meeste genieolfieieren te kort komen in de juiste opvalling der strategische waarde van vestingwerken Het zal dus in de toekomst niet beter worden tenzij de Ncderlandsohe nalie bcgrijpe dat er een einde moet komen aan de inv illiging der eischen van de specialiteiten voor de defensie en dat blind vertrouwen voor wantrouven moet plaats maken Overzicht van t behaadelde in de zittingen der Staten Generaal 1869 1870 Zittingea van 16 18 en 19 Nov 18 59 Begrootiiig voor Nederl Imlio dieust 1870 Eiiiilelijk is dan de discussie over de Indische begrooling afgeloopeii nadat nog een groot aantal redevoeringen waren gehouden over het onderwerp dat voor t laatste bewaard werd en waarin men stellig het zwaartepunt der geheele beraadslaging zoeken moet liet gold de bijdrage van Indië aan Nederland Tut nu toe werd het gehcele overschot der Iniliiche administratie gestort in deNcderlandsche schalkisl nu werd voorgesteld dit slechts tot ren bepaald bedrag te doen dat echter telken jarc zou worden va lgestl ld De minister wilde de bijdrage voor Nedorlnnd op 10 millioen bcpaild zien over hot meerdere zou later worden beschikt ten behoeve van ludië doch dit plan werd verwor pen met ccnc ovcrgroole meerderheid met 1 5 tegen stemmen Wat men er tegen had kan moeilijkin weinig woorden worden gezegd dit is zeker hetgold hier gocn partyzuak maar een beginsel Vanalle kanten was de gevoerde oppositie geen strijdtegen den persoon van den minister maar tegeneen bepaling die pracliache bezwaren had waaronder dcic wel de voornaamste zal zijn dat zij volkomen overbodig was Er werd voorgesteld te bepalen de bijdrage bedraagt 10 000 000 over het meerderewordt later beschikt Men voerde aan ditlaatste is onnoodig want door vast te stellen jria een bijdrage van 10 millioen volgt van zelf datzoo er later blijkt na aftrek van die 10 millioennog wat over to blijven dat daarover de beschikking aan de wetgevende macht moet worden gelaten De heer IIuemskukk Az gaf den ministertot raad om die woorden in te trekken en de somder bijdrage te bepalen zooals de regeering zcimeencQ dat dit noodig was Wij meenen dat deminister van koloniën verwacht dat boven de 10 millioen nog ongeveer 2 millioen zou overblijven dus wilde de heer UüEMaKEliK Az door de regecring die bijdrage aan Nederland bepaald zien op millioen Hij maakte daarvan echter geen amendement De heereu Bujusi en van N AHtN echterkwamen uu wederom raul hun umendenieiit omde prijs der kofhe lager te ramen Zij wilden deprijs der koffie van 40 op 38 cent brengen en hadden daartoe in een vorige zitting reeds een voorstelgedaan doch toen was door t amendement ïokkkr dal üorstel vervallen zooals ons vorig overzichtreeds heefl medegedeeld Nu echter kwamen zijlangs een anderen weg tot hun doel Door dekoffie op 38 cent te ramen zou de bijdrage wordenruim 10 millioen de minis er komt met eene raming tegen 40 cent op ongeveer 12 millioen daarvan wil hij 10 millioen besteden en de beschikkingover de rest tot later uitsleden Sielt men nu dekoffie op b8 cent dan krijgt de minister de 10 millioen die bij nu wil hebben en de vraag water met het overschot zal gedaan worden is onnootliggeworden want volgens deze raming zal er geenoverschot meer zijn Een ander bezwaar datwellicht het hislorisch bezwaar zou kunnen genoemdworden was hierin gelegen dat men vreesde ilooriu t voorgestelde te treden de eenheid van Nederland en Indiö te rullen veibreken Terecht vroegde minisier pleit daarvoor deze omstandigheid datde begrooting voor Indi hier wordt vastgestelddoor de Nederlandsehe volksvertegenwooriliging Zoolang de rijkswetgever levens weigever voor dekoloniën blijft vervalt deze vrees Niet minder terecht herinnerde de heer Fkansex v d Tutte aanden storm die legen hem losbarstte toen hij alsminister zcide Nederland en Indië zijn een Tegenhet amendement der heeren Blussé en van Naamex werd aangevoerd dat het de queeslie niet zuiverstelde Hel bracht de bijdrage in verbanil raet dekolHeprijzen en zou hen die meenden dal de raming der laalsten te hoog was bewegen langs dezenomweg hun doel racer juiste raming te bereiken Heeds hebben wc ge egd dat l voorstel van den minister met 55 legea U stf mraen verworpen werd het voorstel Bi ussÉ VAN Naamek werd daarop met 42 tegen 24 stemmen aangenomen Ten slotte werd hel t hoofdstuk van de wet op de middelen aangenomen met li tegen 7 en het 1 hoofdstuk der uitgaven met 4 J tegen 17 stemmen En daarmede is de behandeling dezer begrooting afgeloopen Wanneer we op die beraadslaging terugzien dan beginnen we sympathie Ic krijgen voor den minister van kolonicMi de moeilijke taak is door hem met eerc vervuld Krnstige oppositie vond bij hem steeds de meest ernstige belangstelling waar hij zijne overtuiging niet door de kamer kon dueu dealen wist hij daarin Ie bcr jslen al smartte het hem diep maar praatjes waren den welenschappelijkcn man een gruwel de praatjesmakers of moeien we praatsmakera zeggen stonden niet alleen bloot aan de pijlen van zijn sarcasme maar ook aan do bliksemtlitsen zijner verontwaardiging De nederlaag aan het einde der beraadslaging door hem geleden was reeds bij de algemcene beraadslagingen te voorzien geweest maarniet was te voorzien dat i üo n overgroüle meerderheid alles zou aanwcnilen om de meening te voorkomen dat men den minister wilde trelVcn Van bijna alle zijden werd het vertrouwen dat men in den minister stelde als t ware in cenen adem genoemd met de redenen die men had om legen het beginsel der bijdrage voor Nederland te stemmen Het was ulaof men vreesde den minisier met versnelden pas naar t stuileerverirek te zullen lerngj igen maat toch ook dat üll er moest brengen zoo t noodig ware Doch het zal niet noodig zijn de minister weel te goed dat eerst lang aam de eeuwige beginselen der waarheid aiin t licht komen Laatste Berichten Florence 22 Nov De heer Menabrea is van San Kossore teruggekeerd lieden avond is op nieuw ecu i i iBtcrraad gehouden De iaiime verzekert dat met het oog op s konings gezondshcidstoestand de ontmoeting tusschcn Z M en den keizer van Ooslenryk lot laler verschoven is Londen 22 Nov De koning en de prinses van België woonden gisteren te ild Windsor de mis bij de leden van het buis van Orleans waren daarbij mede tegenwoordig Donderdag e k zal de Lord Mayor den koning een feestmaal aanbieden Madrid 22 Nov De Imparcial logenstraft hel bericht van den Time belrelfende de candidaluur vnn den hertog van Jenua Het bltd meent te weter dat de koning van Italic als voogd zijne toestemming niet zal weigeren Londen 22 Nov Mr is buiten het bewerea van den Times dat de hertog van Genua geweigerd zou hebben de Spaansche kroon Ie aanvaarden hieromtrent met ickerhoid niets bekend Parijs 22 Nov Het aantal kiezers die gisteren opgekomen zijn was vooral gering iu het eerste kiesdistrict De ministers zijn heden ochtend ten 9 ure op de Tuileri u onlboden en zij bevonden er zich op het middaguur nog Berlijn 22 Nov De Nord Dadsche Mig Zeitung spreekt hel gerucht tegen dat de Pruisische met de Nederlandsehe regeering in onderhandeling zou zijn getreden over den afstand der Bandaei landen aan den Noord Duitschen bond Parijs 22 Nov In het eerste kiesdistrict is Rochefort gekozen met 17051 stemmen zijude ongeveer 1800 steramen meerderheid In het achtste kiesdistrict is Arago gekozen met 22110 stemmen De heer Gent verkreeg er 5274 stemmen de heer Herold 24G2 en de heer Tyat ongeveer 1000 Voorts is Crémieux gekozen met 20 489 steramen De heer I ouyer Querlier kreeg 967 i stemmen In het vierde district herstemming tusschcn Glais Bizoin met 11811 Brisson met 507 3 Allou met 7552 en Picard met 468 stemmen Marseille 22 Nov De kamer van koophandel heeft hare overwegingen omtrent de intern iiionale handelsverdragen openbaar gema ikt Zj bhjft overtuigd dat tie handelsvrijheid pen vruchtbaar beginsel is en dat de heersebende malaise moet worden loegeschieven aan algemcene oorzaken onafhankelijk van de tarieven maar tevens noo t ikelijk was om onze fabriekanlen in slait te stellen tegen de concurrentie te strijden Zij achl eene enqucle nood akelijk om deze quajstien op te helderen en steil daarom eene parlemen aire entiuêle voor Ook de vrije vcreeiiiging tot bescherming van den handel maakt eec programma openbaar dat gunstig is voor de handelsvrijheid Zij voegt er ech er bij dat zekere maatregelen te overijld zijn genomen De vrijheid naar buiten moet hare versterking ontvangen in de inwendige vrijheid Parijs 22 Nov Volgens telegram uit Suez van heden middag vertrekt de keizerin aan boord van de A ujle naar Middcllandsche zee met de inwijdingsvloot Madrid 22 Nov De repnhlikeinsche afgevaardigden zullen heden niet weer in de cortes verschijnen zoo als men gemeend heeft Doch het is waarschijnlijk dat er zullen terugkomen nadat zij een manifest aan hunne geestverwanten zullen hebben nitgevaardigd Dat stuk zai geredigeerd worden den heer C aslelar en daarin zullen de republikeinen worden aangespoord tot het in aeht nemen eener groote gematigdheid hij hunne polemiek in de dagbladen en bij hunne beraadslagingen in de clubs als de constitutioneele waarborgen hersteld zullen zijn Florence 22 Nov De C jmere Itaüano zegt dat de koning den heer Lanza de vorming van een ii suw kabinet heeft opgedragen Het antwoord van Lanza aan den koning is nog niet bekend Florence 22 Nov In de kamer van afgevaardigden heeft de vice president na het ontvangen eener mededeeling van de regecring gezegd dal de verdaging der kamer noodzakelijk wiis De kamer heeft aangenomen een voorstel van den heer Comin om eene commissie voor het budget voor 1870 en andere permanente commissien te benoemen Parijs 22 Nov lilden atoml ten S i uur iilc vcihan Itld u=ehe IS op de lluiilevanl de 1 voor 71 70 Aangeboden