Goudsche Courant, woensdag 24 november 1869

2=5 9iMW m ïï iwht ht $ m M k QOÜDA IiANGE TIENDEWEG D n 60 t goelien en ÏÏ iJdfcliiiften wovdm binnen den horW mogflijlifn tijd gcltüwd rrtommundfcrt zich oor I StiiikiliMf kt tegen zeer billyke prezen Heeft mede voorhanden ALLE SOORÏEK van llll ia tSf ALSMEDE ALIZARIN SCHREIB und COPIER DIN TE KAISER VICTORIA DINTE ANILIN SCHREIB COPIER DINTE CLCiEN ZEER LAGE rilIJZLN In alle ItluHen en BuUcnlandsclic COURjINTEN y orden dadelijk opgezonden wafirvoor één afschrift voldoende is Geneeskundige controle De eiken dag meer en meer plaats hebl ende vervalschingen der chocolade maken dit product zoo als het zijn moet zuivere cacao met suiker tot eene zeldzaamheid Gemalen koren vet verf eu specer ien maken veeltijds do eenige bestanddeelen uit van het fabrikaat hetwelk voor zuivere chocolade verkocht wordt Het is blijkbaar dat ook de opregte fabriekant hieronder luden moet Dit zijn de redeue waarom wij meenden onze chocol ide fabnck in haar geheelen omvang onder geneeskundige eontrClc te moeten plaatsen Het opzicht door gedurige analysering betreft zoowel de tot de bewerking gebezigde grondstoifen als het gereed zijnde product en bied i den Consumenten een vekeren waarborg aan dat ij eene voor de gewondheid zeer heilzpme chocolade gebrmken Wij bevelen den Geneesheeren Apothekers alsook den Bestuurders van hosj italen en kostscholen onze cacao fabnekaten aan welke in koekjes of als poeder en vr van olie ia de voornaamste handels etabhssementen van Nederland verkrijgbaar gesteld zlin Franz Stollwerek ui Zonen te Keulen a d Bljn Hofleveranciers j W Bf umi i tj Milm 74nJdï j t Wl Mrt GeiiiciiKdc Berichten Met het bogm voti 1870 znl ile Noord Uuitaubi Uo d tBüo gcrcgeldo Btoorabootilicust openen op Vrost ladio lie iiiuir Abd ol Kador was reeds m tijda uit Syne to CaiiQ aanwezig geweest ter bij soning der openlug van bot hutzkanaal Efiü orkaan had den 10 oct groote verwocBtingcn aangericht op do rivier do la Plata Vctrtien scbepeu zijd geatrnnd De gov one lichting van iccruten i8 tegen jan 1870 in Itusland vaBtgestcltl op 4 vau dt dui tud lu het Be giscbe leger ziju 200 kavallerio paardeu bezweken an een aoort an typhus Ue Poolflche biasi hoppen hebban nog geen verlof om naar Koioe te gaan Pi ma Humbert hi eft mt eigt tondacn 100 000 fr voor do armen gegivcn Dt Prui8i3i bc mmiater vau Binn zeken heeft de uoodzaktlijkheid van de wij ifcuig der drukpeiswct erkend De i urksche regtciiug hecïr toiut sau veiletnd voor den aouleg van den spoorweg naar Uumcnuj Het getal apoorwtg ougclukktn anruipde nitnschcnlevfns gemoeid wartn was ni de vijf pren van 18 2 1ÖG7 m tiigUuid 4715 l r N crdcn ni dien tijd 2705 mi uöchtu overrtdcii 196 vukn uit een wagtn of vau dt locomotief door het tegen elkander etooten van twee tiCMicn kwamui 91 miusihcu om het Itvni door het pringcn van den ketel 10 enz Nu de opening van den Atlantic Pacific railway is de afst ml van New Vork naar ban PrancisLo 33 3 nnjlcn welko iiföta d in 161 en tcu half uur wordv afgUcgd zoodat mtn doontULudo m ruim i eu eeu Inlvc dug den afstand kun üliei n De reis vui ban ïrnntiaco iiuar Japan duurt ge mi ldtld 19 dagen codit de rcia van Liverpool naar Japau met langer dan 83 u 34i dageu duurt u 4 wck n korter dan inct de land muil door het hüci kauial Do afstand van li iigiiiud naar Australië zal langs dezen weg ook onge eer 5 weken vu kort worden ie Athene iiju uit de de Bchntkist dve elk gchpcl ledig aehttt toeh nog 150 0U0 drachmen gestoUn ie Mcppil ordt eene petitie geteekend ter strikte handhiiving der zondagawet In Wnrtemberg wil men evengraüg soldaat worden ali te Irauktort maai Zwitserland wttcrt die heldhaftne vaderlauders Door het verbranden der houten bpooiwt brug over do Msta 18 de directe v rbindiug gcatieind tusschcu Moskon en Peterpburg dat aan toedeienvervoer ecne dageiijkscbe sehudc vcrooi aakt vau 50 ÜOO roebels De goudwii beherij u in biberie leveren bij voorldnriug gun stige ieHult iteu lu deu magyaarschen landdag ia de wttop de recroteenng doüigegann met 19i tegen 128 ötcnnnen I edru RüUin noemt Uucbefort een wonderlijken Parijscion kw jongui Burgerlijke Stand GmoRLN i9 Nov Johanna Heiminn ouders J llimrtraan en J M N Idauw i l Cathinim Johuiua Jacola ouders J It Boer en b M E Lafcber 22 Arie judcra H de Mooij eu b bot Johanna ouders S Ve meulen en J Lenvcnink 0 iHi niiN 19 ov J Tak 57 J 21 S Dubbel IS d D A ilutgers 24 d 22 N llroekhuij en 78 3 P vin Velzen 12 w C van llecaishergen 1 11 m ADVERTENTIEN Heden beviel voorspoedig van eine dochter myne geliefde Vrouw S M E LAFEBER J H BOERS Gouda 21 November 1869 Zaturdag avond is verloren EEN BRElTASOH JE waarin Breiwerk met OOUDEN AKERS gaande van de Haven naar de Spieringstraat die hetzelve terug bezorgt aan Jen Uitgever dezer Courant al eone goede beloomng ontvangen Uoum 23 Noveinber 1869 Aanstaanden 1 December GROOTE PREMIETREKKINU uKiiLEENINO van den R K OosleiirijKschen Staat van t jaar 1864 ïloofdprcinie fl 2 0 000 Geringste prijs fl 160 WETTELIJK GEZEGELDE AANÜEELEN vcikri gbaar 1 stuk voor 11 7 3 stukken voor ü 20 11 stukken voor 11 70 35 stukkeu voor fl 200 Tegen in ending an het bedr ig Bothschild Co 1 t I dststra it O steuryk 271 Staats Loterij IV Ti kk i ï der KKliSTE KLASSE begiut ov MA M V 1 11 DECEMllEll ISoü De KERKERAAD der Remonstrants he gemeente te Gouda ip voornem ns op O December e k des morgens ten 10 u e in de consistoriekamer dei gemeente openbaar aan te besteden onder nadere approbatie van E E M M H H Gedeputeerde Staten van Zuid IIoUand HEÏ BOUWEN EEN B NIEUWE KERK waarvan het PLAN met BESTEK en VOORWAARDEN van 22 November tot 4 December van 9 4 ure aan de oude kerk tei inzage zullen Uggen terwijl afzonderlijke Bestekken op franto aanvrage a 1 bij de Boekhandelaars J VA N BENTÜM EN ZOON te Gouda zullen verkrijgbaar z jn De aanw zing in loco zal op MAANDAG 29 NOVEMBER des middags ten 12 ure door deu Architect A Kooulvaau plaats hebben En verder op 6 December ten 12 ure te doen verkoopen door den Notaris W J FORTUI JN DROOGLEEVER fe ü fa tor zelfder plaatse De oude Kerk ter amotle benoveus het KERKORGEL deu PREEKSTOEL het DOOPHElt beide laatst voorworpen zich door hun keurig fijn oud houtsnijwerk onderscheidende en hetgeen verder teil voorschijn zal worden gebragt Zaturdags te voren van 9 1 uur voir een U dci te leu 5ï i M Gedurende het 20 ang bestaan fflALZ EXTRAGT wordt lielzeWc nis bet voorlreffelgksl neesmiddel voor de bcdenkelijkste iiekt D elfs door de vooriinamsie standen erkend Den Hcpr Hofleverancier JOllAïsN UOFF te Berlijn Xuftrt 12 October I8 j9 Gedurende negen j iren gebruikt m jn Man uw geae end MaU E triict en Kan hel elvB met meer ontberen UMMA llONs geb VvoNDORï Voor ai jiie leke Zuster verzoek ik v n uw geneien M iU Exlracl Dr IIOTIIE Slafdoktor m het 7e Briindenbuig Infantprie llegenient No 60 te Koningsbergen Leihau 11 Oclober 1S69 Uw MaU Extraci heeft Fr ZUHM bepaald sterlend en genezend gewerkt HEINKICH KANTOR Uwe lloiï sche M ilzChocaladt dewelke niij door den doktor in de plaats vnn koflij was aanbevolen beeft mijne vervallene ligcbnamsk loht weder vernieuwd en is een langename eer welsmnkeiulc drnnk Bestelliug Gravin ZU nOHNA geb traun VON Noaru te Kolïenau Van uwe voorlrellelijke tegen lie hoest oo buitengewoon werkende Borst M il Bonbin8 ver oLk ik toezending Grn in V ed ZU MIBVJH SCUüNBERG te Carlsruh ui überichlesiLU jl j Centraal lVpoi Smalle Bloemraarkt bij i de Stilstcpg F l A te dimterdam Bi l de echt te verkrijgen te Gouda bg J 0 m v VuFUMiK EN ea ie ff otj itoj bij Hüniu J v u Btiio liol liA Ih k tan A Jiiitdimn teil èm I Ie jgeseW ffloiipleerieuiiii vdMf diimsc t JsiWHi iijJw k mmta Mfkmit oow ste Ui ij gH jto f hut IS d 11 1 M ii ml 1 11 iifl l AKiniidepkt tt tf 1 w lij M iij n ii M I Vftiifc 1 fete tafel ta lullij mes V C Sn m 1 ji j lil 11 sSSP S