Goudsche Courant, vrijdag 26 november 1869

Ifê 1869 Vrijdag 26 Movcmlicr N 820 60 l R t GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken N van m VICTORIA De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG iVOENSDAO en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 refuels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave A T E N IS iiken dit product iialen koren vet piit hetwelk voor i kant hieronder lek in haar gebt door gedurige t gereed zynde voor de gezond pothekers alsook I welke iu koekjes ïi Nederland ver eranclcrs rig bestaan IRAGT ireffelijkal geld ijlc te lektau dii len erkend il ANN HOFF lüL er 1869 Ge ikt mijii Man n kiui het elve SI A IIONS geb ie zieke Zuster i M il ExIract net 7e Braü we lloFF sche Il door den dok j w 8 aanbevoliKcImnnidkrnoht i ingennme iseer li Iclliug Gravin voN NosTiz te ittrelfelijke legen vt erken le Borst 1 ue endiiipt GraS HoNBKRO II itloemmnrkt bij sterdam Il Gouda bij J bij Hknui I 1 üniditiaH De iXedeiiaiulschc Siaatsloterij Nog steeds behooren onder de inkomsten van onzen staat de winst die gemankt wordt met de staatsloterij Nog steeds wordt jaarlijks meermalen de geschiedenis van den pelikaan in omgekeerden zin zooals Dickens haar noemt bij ons vertoond Hoe dikwyls bestreden overwonnen vernietigd in rapporten aan den koning redevoeringen in de kamers en in brochures of tijdschriften altyd weer lezen we in de couranten Het plan van de tweehonderd en zooveelste lotery is goedgekeurd of zien we i uithangborden enz ons vrlioiidigd Aanstaanden maandag begint de trekking Het is of het monster niet te doodcn is oi voor den afgehouwen kop terstond een zevental anderen in de plaats treedt want zoo onbegrijpelijk komt oas de taaiheid van dit ondier voor dat we bij dergelijke aankondigingen bijna aan mysteriën aan demons aan den duivel zouden gelooven Eene instelling van den duirel voorzeker en dns niet minder stellig een schandvlek voor ons land moeten we die Nederlandschd staatsloterij noemen Daar is nooit geweest daar is niets en daar zal nooit iets zijn dat liaai bestaan in t verleden in t tegenivoordjge of in de toekomst rechtvaardigde rechtvaardigt of zal rechtvaardigen Want wie zal den moed neen de vermetelheid de brutaliteit hebben oiu tot hare verdediging te wijzen op een stapeltje geld dat zij in de schatkist brengt Al groeide dat st T peltje tot stapels aan zoo hoog als kerktorens en al konden al onze uitgaven uit de e bron worden bestreden dnn nog zou de poging van hem die daarrede het bestaan der staatsloterij wilde verdedigen voor altijd zijn naam schandvlekken Meer is er echter niet voor te zeggen daargelaten nog of dat argument wel zeer klemmend i Vllnt dat zij de peelzucht bevordert in plaats viin tegengaat zooals men vroeger wel eens beweerde dat wordt hoe langer hoe meer voor ieilenen hiiilchjk V iil moe II burger soorul de mi nier oiit il 1 1 Il liinri i ili iiKeii lll eem ivjiciiing iilli 0 rlll lin t hüudtu 1 i l inKpi li 11 M rbii iH dir lil lii l auiil iiiiih j 11 au vreemde loterijen straft maar die te gelijkertijd zelf een hazardspel opent van de ergste soort namelijk zoo een waar een der spelers de staat altijd wint en waar dus noodwendig ttl de andere spelers tezamen genomen altijd verhezen een hazardspel dus waar de kansen niet gelijk staan Moet niet noodzakelijk de gedachte by hem pkomen dat de vrees voor concurrentie den staal tot die verbodsbepalmgen omtrent vreen de loterijen heeft gebracht i En waar dan die loterijen hunne enorme prijzen voorspiegelen en onder de hand voor een bagatel hurne loten trachten te plaatsen is het d ar wonder liit diezelfde biji ger én uit zucht tot het veil ene én uit instiuctmatigen afkeer van elk monopolie behalve het zijne iu stilte de vreemde loterij begunstigt die met zooveel schooner dissolving views hem t vaak duur verdiende spaarpenningske ontfutselt De speelzucht bevorderen dat doet de Nederlandsehe staatsloterij en wel vooral hierdoor dat zjj om de dubbeltjes hare loten in zoo klein mogelijke gedeelten splitst Even als de onaanzienlijke kermistent heeft zij behalve do prijzen van den eersten tweeden en derden rang ook nog staanplaatsen voor een dubbeltje Die geen heel geen half geen kwart lot kan betalen hij koope een tientje of een twintigste voor allen heeft men wat en even zeker als de eigenaar van een heel lot den geheelen prijs die er op valt krijgt even zeker krijgt de eigenaar van een twintigste lot een Aviiitigste vaii dien prijs De latuuilijke luiheid van den mensch drijft hem er als t ware van zelven toe om zonder arbeid te leven de uitgave is gering de kans is groot men waagt en verliest waagt nog eens en verliest weer eu zoo men ten langen leste al wint dan zou indien men al de uitgaven tegenover de eene oiitvajig st iclde die winst al zeer twijfelachtig zijn Maar men kan ook dadelijk winnen t is waar men lan ook dadelijk winnen om dan een sprekend voorbeeld van t spreekwoord 00 iji WOhiien oo ijcrcmien te geven iiio ii ii krijgt li Hiili rs of Oneindig veel grooter dan de kans om te winiien is die om te verliezen en niet alleen liet gi de geld rankt men Kwijt velal ook hl t III den ailjcid terwijl men daarvoin in de l l ts lln 4 lil De debitaiileu liKwijls lust iukroei toili iju ook Kri althans zj tappen een borr Atje Waar het gedeeltelijk lot is gesleten wordt aangedrongen om dikwijls te komen vernemen of men er al uit is en waar de hoop is vervlogen wordt men getroost met een volgenden kans en gaat men zgn leed in drank verdooven Wanneer al de rampen jammeren en ellende door de staatsloterij veroorzaakt konden geboekt wanneer de statistiek bij moohte was van al die ongelukkigen de cijfers te noemen een rilling zou door tgansche Itind gaau en afschaffing van de Nederlar dsche Rtaatsloterij zoueeneisch worden oneindig meer dringend dan dien van afachafiing van voormalig dagbladzegel van de preventieve gevangenis of de doodstraf De speelzucht wordt door haar niet gebreideld maar gesteld eens het ware zoo zou dan daarin de rechtvaardiging vanhaar bestiian ijn gelegen y Ook dat niet Want dan zou nevens de staatslotei ij ook de slaatskroeg en het staatsbordecl moeten verrijzen Het behoort niet tot de staatszorgen de hartstochten te leiden en te hestoren en waar de staat hare zorgen uitstrekt over hetgeen daaraan ontwas sen is daar baart deze inmenging iiimmor geluk Even onwaardig als t voor Nederland was om onder zijne inkomsten de pacht der pandjeshuizen in Indië te lubben even onwaardig is het daaronder de Oj ilirougst van de staatsloterij te nioete tellen De afscliatfing is niet minder dril fi nd Wanneer zal zij gt chi denV Algemeen Overzicht GouüA 23 November De verkiLzingeu in Beieren zullen geen gunstig resultaat opleveren men De i ruisische minihter van eerediensi cu onderwijs Vim Mühl rt virke rt in nog gevaarlijker positie ijii lüiibigeiiuot van finaiiLieii ainpliimsiu virloodi mli liem cu lii V iul in het huis der nlgc ii ii ii M n ccii i kelen evilcdi fci 11 7clK il i ir huilen n het I ctal ijnef