Goudsche Courant, vrijdag 26 november 1869

lIulMVNü Tnmm 1 II l nslll s7 IIassmmxn J V SS1N AII VAN 1 IJ K VAN S 11 SU IN 011 lil IMShHlK A Laat ste Berichten Madrid 24 Nov in de mmislpncele kringen wordt ver ckord dit de candid iluur vin den liertcg vnn Ocnua 70owel hier ter stt Ie als in de provinciën meer en meer veld int Na een levendig debat is in de corles beslist d it alle dccumentLn aangaande de betrekkingen tussolien de insurgenten op Cuba en op het scliiereilind nullen worden ingcdimd e motie lot cene verkliniig ter eerc v n den heer de I csseps 13 met algemeene stemmen ingenomen In autttoord op eene interpelhlie heeft de minister vnn kolüiiiin vtiMiiird dat het gouverneinmt de lyirlisten door ille mogtlijke middelen il te keer gian De I i er onlli heeft verkliird dit de piua het gouvernement liccft jjcm ichtigd om vm de getstelijkheid den eed v m trouw te eischen Florence 23 Nov De koning is alhier aangekomen en met geestdrift ontvangeu II ver ekcrl dat de heer Lin i de opdracht tot samenstelling v iii een nieuw k ibinct liteft aangenomen Parijs 24 Nov T e Comtttittmnnd zegt dat de kei cr niet mar ompn gne zal ttrugkeeren De heer Ollnier hei ft gisteren die ludientie bij den kiuir gchiil De l imtUiUwnnel vir ikert dit Z M ijiie adhaesie hu ft gi schonken nin de redenen uit Ollivier hadden doen besluiten om wel als lul V lu het wetgevend lichaam maar niet nis minister op te treden Londen 2t Nov De TuiKH houdt staande dit Prim toezeggingen ht ft van koning Victor Imm inuel m iar dat de c geen pressie n uitoe fencn op den hertog vin jeiina met betrekking tot de candid ituur voor den Spiuinselicn troon Madrid 2t Nov Generail Dutce is overleden De sterkte der troepen die in de lailste drie XI eken naar Cuba ijn gizonden bedriagl 21 000 man De geestdrift bij de aanttervingen iii de provinciën was 700 groot d it men binnen den tijd van eenige uren dni inde mmschappcu bijciii h id Port Satd 23 Nov hU uur ila momU De Aigle heelt den ginschtn terugiocht vu Suez n iir hier m 15 uren afgelegd Acht v lartnigen die am de openin 4 hebben drtlgenomin zijn zonder zich te Ismailii op Ie hibbon gehouden gedurende den nacht vnn Suez teruggekeerd ItiSanO 24 Nov De insurgenten laten nadat ZIJ in het gebergte zijii teruggedrongen nieis nuer van zich zien De troepen hebben cantonncmenten langs de kust betrokken Bucharest 24 Nov Us Voormiddags ten 11 we Zoo even had de feestelijke intocht plaats van vorst Karel en zijne echtgenoote vorstin Elisabeth De burgemeester heeft in tegenwoordigheid van duizende getuigen de trounplechtigheid voltrokken tegelijkertijd zijn nog vijftig pircn gehuwd De Binten wiren feestelijk getooid des avond was e illuminatie Berlijn 21 Nov By ilc voorbereidende beraadslagingen over het voorstel van de hecren Miquel en I asker betufhiiilc eene uitbreiding der bevoegdheid van den Noord Duitschen bond ten uanii n van het algemeen burgerlijk recht heeft de m lister van justitie zich verkliard tegen het voorstel op grond dit de verl gen oordigi ig v m een der bondssl ilcii zieh niet op deze wijze 111 de bündswetgeving behoort te mengen liet vooislel IS eMiiwel niet 211 tegiii Ub stemmen aiiigenomen NeW York 23 Nov Eene bende opstandelingen vin Ie lloodc iivier ter sterkte van fiOO roiiu heeft het fort iairy ingenomen Florence 24 Nov Gisteren heeft men de lialst inijii in den iMont Cenis aan de zijde van Italië luen springen liet Itiliaansche gedeelte van den tuiinfl dl 10 meters groot is voltooid Madrid H No in de Coile heeft de mi iiHicr vin külonun een ontwerp der constitutie voor Porto Hko looi ilczdi Uct begii sel van godsdienstviijheid 15 d 1 iriii opdcnomin maar de slavernij woidt iio ilUiuis vüoilüopig in stand gehouden jieaii iiü li Uci iclilen Ill Huk ml is il milsili Un ItiliuBvt vnn hc volkHonilrr WIJS viui 1 iut l lio lil rtl Uii inii luiliils VLrliooj d Dl kuin i i lil 1 i UI II lili Hr mlnti Inj tlt ANttinrif l tl 1 tt il m I Inji i gUuil lil II 11 11 1 en iilil 1 l n J t HILU lit liu IJ H U IJl VtallllLlU ovtiUlln u hiti U Il Crni7 Oorftu ilnrc i tlo nnrUrli kkpii Ürako do Ligcnnnr der ceitjto pi tiolrum liron dn ccuh 21 ton wiuiil was ia oiilaiiga to icw ork m een armliuis ovtrie UI lliotimavnör verzekert ten steUigslc dnt zoonlief geen koning wil worden Ie Madrid iijn samcnspannuigcn ontdekt tor gnnatc vau den pnua vau Asturio Den 20 dezer 7ijn op den spoorweg Vicrsscn iladbach Dusaeldorf twot treinen botsing gekomen waardoor droe vigr ongelukken wtrdtn vcroowiiikt De Spannsche cuites lubbtn bn stemming uitgemaakt dat de Ltsseps zich jtgena de inuitbcUuppij vtiditiistclijk liteft gtinankt Üe gouverneur van Bombay heeft een brief ontvangen van Iivingatone dd 13 Mci ItJO J Dc er dagfu ia ten expeditie corps van 24000 uit Spanje vertiokktn i mr Cuba Pi mi houdt vol tegtn do Timca dat ïhomaa konmg zal worden In Üpptr Silcsie is de veepest weder mlgebroken De nltrainoutanen in Beieren willen deu mi iister van lliihenlühe in st iat van bcaehuldiging stellen De gouvcruLiir vin Kicw heeft do vciüidcningcn ver nicu d w initnj het verboden ia aan Joden en Polen land tt vtriinehttn op striffe v ui verbeurdverklinn De sultan bedieigt den onderkoning van fcjgypte maar ia de wil goed de kraehtcu i jn iwak De lesaepa wil nu nog tens 150 millioen leeocn op dit gerucht zija d aandeclcn 23 frs gedaald M A R K ï B E U 1 C II rii N Gouda 2 Nov ïarwe kon eder moeijelijk vorige prijzen cpbrengen Tarwe l uolsehc per 2400 kilo O Koode KI ƒ il5 ecuwiihe per mud Jonge 10 iiO J II Oö Nitnwe J J 10 1 ƒ y 10 mindere suorltn J T üO a ƒ S 00 lloggc l nike Zceu 90he ƒ 7 75 aJ S 00 Mindere soorten y 1 80 ii 7 00 C erst winter ƒ 5 60 a ƒ G 50 dito zomer 5 20 a 5 60 Buitenlaudsche ƒ 100 a ƒ 5 20 lliver veel aangeboden korte ƒ i 00a ƒ 1 25 Lange i 00 a ƒ 4 00 Boiktteit zoiidir verandering Fransche pc 2100 kilo ƒ 105 1 ƒ 180 Noordbr ƒ 225 i i ƒ 230 Biniiie boüiien ƒ ü 50 il ƒ 11 75 Witte boonen ƒ II l H Dniveboonen 8 00 ƒ 8 25 l aardeboonen 7 00 a ƒ 7 50 Ildintpzaud ncinig aangeboden en op ƒ 8 90 gehouden De veemark met goeden aanvoer alle soorten werden lot hoogc prijzen vlug verkocht cite larkens golden vin 25 28 cents per vijf ons de liiiidd m mag re varkeoB en biggen was traag tle sihapen aren vlug te verknopen Kus A ingevoerd 16 partyen prijzen 27 50 a ƒ 2 50 Hüter 1 Ot a ƒ 1 24 Burgerlijke Stand Gmuiuin 22 Not Aiilhuinuü uiiders J 1 Jiiapors cii B L nueubuit 23 i icti ruilla ouders 1 de Werk OU C Verkerk OvminjtN 2Ï Nov J Tan tlocile 9 m Natzijl 8 j M J vau der Mast huisvr vau J J üroogleever 29 j J S iULiil ur 72 j iii i Anuaars J lu 25 A van Kc t 10 m Gtiiiwu 21 Nov i Starrtnburg en 11 Mis A de Kiicgt cii l Itakker W van Ham en W L Bossuug M ïloot en A 11 Wiczcr ADVERTENTIEN f Heden beviel voorspoedig vnn eene dochter nujne gelicfele Vrouw S M E LAFEBER J 11 BOERS Gouda 21 November 18G9 C JANMART Koninklijk Machinist Rookverdrijver Kalveristraat schuins over den Heüigcuweg D 34 Amisterdam AANNEMER om de sleihtste schoorsteenen rookvni te maken GOEI oi GEEN GELU lictft de eer te bengten dut lil aan verscheidene ï erk aainheden te loiiila en omstreken werk aam ijnde op VUII 20 NOV en ZATUllDAO 27NOV te spil lull ol te ontbieden al i n iii hit logi iiK lit I b It o M 1 1 N bi den Iltti A LAl EBEK te Oomia Men verlangt tigdi Md 1870 te Guulu o on goeden stand te liuui EEN lilVER mus OF VRIJ BOVENHUIS VOOUZIEN VAN VIJF OF ZES KAMERS KEUKEN en VERDERE GEMAKKEN Fianeo opgave van liuurpn s en stand worden verzocht to bezorgen onder letter G bi de Boekhandelaars J B VAN GOOR ZONEN te Gouda 271 Staats Loter Ue Trekking tier EERS iE KLASSE begint op MAANDAG den O DECEMBER 1809 VEEVOEDER PULPE der Beetwortel Suiker Fabueken zuivere blanke kwaliteit afkomstig uit de raspen en persen geen sni sel te bekomen m ladingen van mimlen 30 a 40 m kilo s franco voor de wal te Gouda eu omstreken i 8 per mille kilo s Adres bij GODF BOELEN Binnenweg 120 Rothtdam I Uitgeteerd door Longontsteking en met nieuwe Levenshoop 9 bezield i Den Ileere Hofleverancier JOHANN HOI F Ie Berlijn U Berlijn 15 Jnlij 1869 Verzoeke dadalyk O toezending van Uwe Geneesvoedingsmiddelen A MalzExtrf t Malz Chocolade en BorstMalz Bonbons Niets gaat boven Y dcrzelver genezing Mijn Zoon gevoelt zich 4 door het gebruik deriehen dagelijks biter A UN DEU Andreasstr 37 V Berlijn 5 July 1869 Mijn Zoon was door x longontsteking zoo uitgeteerd dat ik geen tf A hoop meer op het behoud van zyn leven had A Echter door het gebruik van Uw Malz V Extract is hg Goddank re ds in staat urn U uit te kunnin gian Verzoeke op nieuw toezending van U e CSlOCOlade dewelke ï hij lil plants vnn melk zal drinken en Borst f Bonbons ARL LlNDtll I A Centraal Di pot Smalle Illoemmarkt bij de A j Stilsteeg F 164 te Amsterdavt i Prol PERGIii il D ALIOIX Haar Extract Dit bovengenoemde Ettract geheel gegrond op de regelen der etenaehap en gdoulerd door de ondervinding en het gebruik is kii ha ii middel geheel eenig in zyne zapienstflling li il afugkinil van alle ander tot nog toe uilgevondtiie hnrinid delen Dit extract veiceni t alle voorirclTilgke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dieiislbair zgn het verfrisebt en erhel lert durtoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uit asemingen maikt de zickehjke haren eder gezond zet de wortel vast zoozelfs dat de reeds verouderde en verllensde haren weder langzimerhand opkleuren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap v in dit iUirliKtrict bui ten uUe andere liairolie of pomade welke aliijd met vet of olie verbonden zijn is dat hierin illa vetmengselen zorgvuldig vermeden zijn die el voor hel oogenblik eenige glins aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stol en vuil en het dus dubbel aaru g is daarvan een proef te nemen Het IS met eene volledige gcbruiksnaiiwgzing u 10 ets per llacou verkrggbaur bij Mej de Wid BOsM N Qouda r A G vN DEllI 1 H h rXLiai liuttmlaiii I ÜOIIONIE lil i Dn I urn A llinihitin Y Mede echt te verkrygen te Gouda bij J C ïtt V VuEUMiNGEN en te H oerden bg Henbi J jt V D Berg