Goudsche Courant, zondag 28 november 1869

t ji pi i BiWiiltl i iW W WMH I i Xd 1869 N 821 GOUDSCHE COURANT Nieuws en yverlentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddasf op den dag der uitgave iild 0 1 M VER huZlEN V EN en ave van e bczorlli laars G erij i j begint 18G9 I iRr ibrieken Hl de ras Lomen ii tu franc 8 pe SLKN Biii De uitgave dezer Courant geacbieJt ZONDAG WOENSDAG en VliLIDAG In do Stad geschiedt de iiitgavc in den avond van DINSDAG DONDEkDAd en ZATERDAG Do prijs per drie maanden is 1 75 franco por post ƒ 2 Z mlag 28 Novcmlicr ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS vforden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nonimers VIJF CENTEN toking I loop IIOFF FF j dadelijk iddeleu j idö en at boven oelt zich ueter Isir 37 1 A door i geen I h d Malz iiaat om pp nieuw ileweike liorst IIaDEK rk 1 bij dei bij J C I il£KBI J l m fli proiid op ii rd dooij de ijn nidt liii u ini Il il iifvïij il lic haar ïuurlrein alcrkiiig iblliiiar i lv lil Lvtubcmu ït ond u erouderc 1 opkl uren Il f bevat rK ctracl biii e elke ihijj it hierit wel doch door blol ecu ijii di I iirüii ren orileii l ring VHE danrvuli lig I kiKsnuiiwij VOLKSTELLING BUKGEMEKS IEU on WKTIIOUDEKS der gemeente Gouda doen te weten dut do Vijfde TIKNJARIGE VOLKSTELLINO krachtons Zijner Mnjesteita besluit viin den Jdcu lunij 18 111 Sibl n 108 zfd pinals hebben op don 1 December annstaande en dat eerstdaags uilen worden rondgcbragt ea opgehaald de inschrijviugsbiljeltcn welke ieder hoofd van een huisgezin of ieder persoon die hoewel bij anderen inwonende toch afzoiuli rlijk leeft verpligt 18 naauwkeurigin te vullen mei inachtneming van de inlichtingen welke op den kant der biljetten staan uitgedrukt Wordeude voorts medegedeeld dat Hecrcn Wijkmeesters die zich wel roet de rondbrenging en ophaling der biljetten hebben willen belasten bereid zijn om iugevnl van twijfel omtrent de juiste beIwkeais iler iniinbtingen dezelve te geven aan ieder die dit vclangt En vermits van de rigiigc en naauwkeurige invulling der biljetten het dslagen de telling afhangt wordt een ieder uilgenoodigd daartoe mede ie werken Gouda den 26 November 18G0 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVKR FOKTUIJN van UEllGHX i l K l OORN ÜE IINDISCHE BEGBOOTI G Na een dertiendaagsch debat is de ludisebc begrooting door de tweede kamer vastgesteld Verschillende onderwerjien Indie betreffende zijn uitvoerig misschien wol te uitvoerig besproken vele sprekers hebben hun vuri j i li i ile voor Java in krachtige woorden uitgedrukt en daarmede zal de Javaan zich dan oolc viKirrerst moeten vergenoegen want het getiü van hen die ook door daden van die lietdo getiiigeiiiwilden geven was slechts gering Een amendement tnn de begrootiugmetOton te verhoogen om een uitgaaf te kunnen doen die door allen recht en billijk geoordeeld werd koude slechts 19 stemmen verwerven De tijd was nog niet gekomen De lavnau was altijd zonder dat geld tevreden geuresi het kon iiiig wachten dit geld nu zoo geheel vrjiwillig te geven was iinimodig men schijnt zoo deii tijd te willen afwachten dat met den sterkon arm recht en billijkheid giviseliL AVin dt Treurige bij onderheileii werden van tijd tot tijd medegedeeld Of is het niet treurig dat door liet hiMililliestmiv ƒ liliO s jiiiirs iiaii een resident gewriifei d is die deze lilid iiiili evniiigil om een selioni Aimr iiiliuidi r i te stielilen tneii het buiig snlilo mivr dun O millii i ii ln iU oegV A uelil kiiiKli I i iui 1 v i nleii Mmt men naiir dit slunilie alles idnieti n d ui behoeft men zich niet te verwonderen dat er veel te herstellen en te verbeteren valt en dat het batig saldo spoedig zal ingeslokt worden door do uitgaven voor Indie Herhaaldelijk werden klachten geuit over de opvoering der uitgaven ie Indie maar was dit niet te verwachten nadat men jaren lang zooveel mogelijk uitgezuinigd had om toch het batig slot zoo hoog mogelflk op te voeren om hier rustig spoorwegen en ineenzakkende forten te kunnen bouwen Men spoorde tot zuinigheid aan als of het ambtenaarspersoneel in Indie nog zulk een aansporing noodig had Is bevordering niet geheej afhankelijk van de denkbeelden die men omtrent het batig slot koestelt ligt in dit woord niet onze geheelc politiek opgesloten Een amb enaiir die Ivot batig slot uit het oog konde verliezen was zijn betrokking niet waard AVas hij niet ntvar Indie gezonden om die kostliave kolonie ten behoeve van het raocderliuid te exploiteeren en zoude hij zijn roeliim zooverre ktmncn vergeten dat hij dit vergat en een aansporing tot zniuigheid noodig hiidy Kn toch in dit opzicht bood de discussie een liehtpmit aan Men hoorde niet veelmeer spreken van moederland on kolonie ook de Javanen werden waarlijk luenschen en dit niet alleen maar zij werden zelfs tot lamlgenooten tot Nedevliuiders verheven en dit niet door de radicalen de sloopers de vijanden van het batig slot maar de oudgastcMt behandelden dit thema omdat zij het in ilo discussie niet konden missen Java is een doel van ons land zoo hoorde men nu even goed als de provinciën in Europa maar daarom moet het ook bijdragen in de lasten daarom nioet het ook zijn aandeel ill de rente betalen van een opgeven van het batig slot kan dus nooit of nimmer sprake iju Kortom men kan alles met Java doei alle beginselen zijn goed als het batig slot sUi hts behouden blijft Is Ji va dan waarlijk een deel van Ne Ierland zooals men nu openlijk verklaart wiiiirom missen wij dan de iiCii i vuiirdigden van lava in de si aten generaal wauriim missen de Javanen dun onze beliistinrfiMi oir e rrilileii muur onk onze ilielitenY Nii j M i l niiii l M i uiiilereii Mior men Kun eg i i dut lu u een deel van Nederlund is de meeste wenschen der zoogenaamde af brekers zouden daardoor vervuld Ijn De gcljjkstelling van Java net Nederland maakt het behoud van het cultuurstelsel onmogelyk en dit stelsel zal in zjjn val vele misbruiken medevoeren maar daarover is weinig of niet gediscussieerd Daartoe is de tijd uog niet gekomen Er zal eerst nog veel gesproken wordeu De publieke opinie zal zich eerst duidelijk moeten uitsprekeu eerst zal de koloniale qutestie het schibbolet bij de verkiezingen moeten zijn want liberaal in Nederland en behoudend in Indie is nog volstrekt niet verouderd De minister heeft een poging aangewend en daarvoor zij hem ecre toegebracht om het batig slot in een vaste bijdrage te veranderen en over het dan overschietende hetzij veel of weinig nader te beschikken ten voordeele vsn Indie De tweede kamer heeft dit verijdeld en het geheele geraamde overschot als bijdrage van Nederland gestald zoodat het oude batig slot stelsel in weerwil van alle betuigingen van liefde en toegenegendheid voor den Javaan gehandhaafd is en de poging van den minister schipbreuk heeft geleden Is de minister in zjjn verwachting teleurgesteld hij volha e veler sympathie heeft hij verworven door zijl verdediging De verdedigers der Javanen mogen uit de gehouden discussie de les trekken dut de tijd voor radicale verbeteringen nog niet gekomen is en dat een minister als de tegenwoordige hij moge dan naar hun in ien te langzaam gaan vooralsnog de eenig mogelijke is Eerst moet de volksgeest ontwaken daartoe kan de maatschappij tot Nut van den Javunn krachtig medewerken Is deze wakker gestiiud dan zal do tijd gekomen zijn tot het invoe en van radicale hervormingen dan zal men met het oude kunnen breken en een gezonden toestand in het leven roepen Tot zoo lang zullen wij ons met woorden moeten tevreden stollen en jaarlijks eenige weken zien verbeuzelen om toestanden te bespreken die allen als li s lit erkennen en die toch zoo weinigen willin verbeteren Gaven deze diseussiën aanleiding ter bespreking v an grove mishniikeii doen zij d V e auu liet Nederlundselie Milk kennen dan zijn ij liieli imu tul iris nuttig I