Goudsche Courant, zondag 28 november 1869

3 dclstraclatcn zouden worden gehandliaafd en dat den handel zoo binnen als buitenlands nlgchcclo vrijheid zou worden verleend Dene rede heeft groolosensatie gemaakt NeW York 25 Nov Do directeuren vanden Üriespoorweg hebbou van het hooggerechtshof uilsiel verkregen van de uitspraak waarby zij in hunne betrekking geschorst worden De gele koorts heerscht op Martinique Guadeloupe en Santiago de Cuba Cairo 25 Nov Prins Hendrik der Nederlanden 13 met zijne echlgeuoote naar Opper Egypie vertrekken Londen 25 Nov Op het banket aangeboden door den Lord Mayor waren o a tegenwoordig ie koning der Belgen de hertog van Cambridge en vele ministers Z M zeide dat Engeland de oude vriend van België is en dat hij daarvan op nieuw de bewijzen mocht ontvangen De hertog van Argyle gaf namens de regeering den wensch te kennen dat de koning en zijn afstammelingen gedurende vele geslachten zich zouden verheugen in de liefde hunner onderdanen Londen 24 Nov lle prinses van Wallis is van eene dochter bevallen Florence 26 Nov De O K nJoBe meldt dat de heer Lanza gisteren door den koning ten gehoore is ontvangen Z M heeft nog geenc beslissing genomen ten aanzien der samenstelling van het nieuwe kabinet De Gaceta d Italia zegt ten op iehle van den brief van den markies llappallo opgenomen in de Tiims dat deze markies niet gemachtigd is om aan eenige mededecling omtrent hetgeen de hertog van üenua al of niet zal doen een officieel karakter te geven liet hoofd der koninklyke familie is Victor Emmanuel en deze moet beslissen Munchen 26 Nov Het resultaat der verkiezingen is aldus gekozen zgn 80 Ultramontanen en 74 liberalen waarvan 12 onafhankelijke liberalen genoemd worden en 62 leden lot de ForUchrittspartei behooren Triest 20 Nov Volgens berichten uit Cattaro is van de vervolging der iusurgenlen die zich in het ontoegankelijke gebergte hebben teruggetrokken afgezien Tengevolge van het slechte weder zijn de troepen in de havenplaatsen gekazerneerd Het hoofdkwartier is naar Cattaro verlegd Op vele gewichtige punten die ingenomen zgn weiden blok huizen aangelegd xcmeiifdc Berichten T c Italiuniischc flimncicu zijn vcrbetiTtl de achtcrstaud is rt i1a ri I tlil tot 626 nuUioert Kon telegrafisch bericht is uit Suez in 3 uur 40 rn ic Brus Sbl ontviuigcQ en eeu uit s lingo te Grouiugcu iu 3 uui Ü miiiutcu Dü uat ieg van den stationsweg kost eau dn gcmeeuto Assen ƒ 14 0 1 lie fliaiiteusc Nillson heeft een hraceict outvniigen vna kuhiugin Virtoria Het is iiotniuur 101 111 l ruiaiu trkciit men diit eene vermindering vnu het liudgel van üoilog hetzelfde betcekent nla de hcvordiiing vnn het iilgumeun olzijn des lands en de outwikkelii dts volks Den 17 nov wns op de Ni wa veel ijs Tu Miiiltiil is MToidciid dat ilk die iiitt tol de burgerWiH lit Ix liODrt binnen drie dugiii nlle unpens in zijn be it niiKt iil g ven Mncrlvilijk is hit versehil van de som die het cene volk itij h t iimiire vtrgcli ken nnn de cer tu l acnilie van den staat tu koste le t Kii sland staat huven aan iu de rij I c kii cilijke liiniilu kost het niet niiiidiT dan j at 1 700 000 tiiwijl ij iu Frankrijk p st l K nuO ni in Turkije p st i i fi OU te vertertn lifuft Dan voluit Oustcm ijk dat p st 8 il l Mior liet huLs liab l urg t ur heeft daarna ilalir met p st i 10 000 Pruisen met p st 480 UOO en Kngeland niet p st 470 000 e Heiersche koninklijke familie moet ieii rond te komen met p st 250 1 00 dm van Portugal met p l 13 i 000 Die van Holland is tevreden met p st 100 0 i die vuu Zweden en Noorwegen met p t 5i 000 tü die van Denernarki ii in et p st 4S 000 teittijl De onlangs overleden grnaf Dt rliy I iat een vermogen un dat jaailijkt p bt 100 000 aiMeipt Het Nttlcrl fregat uracim is van Java door de lïuodc zee en het kanaal un Hue te Isniuila anngckünien IV Arloii in Luxemburg zijn do zeven gevangenen ontvlnelit die tertilit iiiüesteu staan en iit dus het gereelitshof outheveii van ulle luueite De predikant te Maassluis din zonder te redikeii den kansel verliet heeft zijn gedrag in de N K 0 zoo helder nU do naeht verklaard Kenc juaiiijkselu uitgave van It millioen vour oorlog kan geene bt rieinding Nekki ii wij moeten dankbaar zijn dat liet niet miM i H VKIKiADKKlNti VAN hen GKMHKNTKllAAU rij l ii 2 i Niivi liiliir Ti fftivvüüi tU ilc lui nn van llu ui I I i iulooni voorz icnr l riiicc ltr i j iiiir Hi iinnj i r liriiij liui hiicr M il lllH KinI ui V ill S i iLi II 11 tlfr iiri r Cl Mii l MIg WOlllcil jïI ltVl ll UMI lll ii ln llr II gum II tl lluor iiet iior illir wonll inidipi dei ld dal d i IS hel diiu t van geld t vocrbcüld liülcn c i bij rimping van 1 1 dat tone 1 hot cnonnu ir belang Is uu met weerzia haar groudtroon en de 1 cder begrgpen huisvader het ii v dubbcUjei I l rgerman lidcr der laatste I warticrcn ge tidie uit vrees Uders was uit op het lagere r druk mede lUtigeu achter li hier vooral luewerat maar 11 t veld te Il Ucii te drassig op vervoer te vullen j heeft bepaald J gedragen het B bedoeld in Jriiisehen te vor t loopende jaar December e k ai de commissie reu van heu I otheker weu maal in het dinsdag den n te Utrecht hoewel van ig was echter t3stapel in den üstand betreft Il eene uitge kl het volgende li ide der vorige Ie dan 86U35 tij 8320 vee en io de weide g ta worden 11 dit gewest uit 205 521 179 was Au I tijd onder het ran longziekte lm voorgedaan vn dd 525 Nov toestand van ps hoon de verniet van dien Iz en is geweken leer van het iriig snellende I cioos in een ihet bewustzijn yi re val op hot Ie ifcrordeningea Igiliandhaafil en inig verzekerd ncdsonmiddel l ii hieromtrent tf dat het toe iprhodsbepaliii klciuc steeucn bifle ia de o loraal v 18G9 li i iiic welsunt i t I ll bijna allen i Niig drr pi ojrlruf de siibru ija uit pro li J i r li op l e lib iiUTAMA Vadeii en üioiion meeudeu dat lie subsidiëu voor provinciaal onderwijs niet mochten toegelaten De minister van binncni zaken hield zoowel de bevoegdheid der provinciën voor bel cenc zoowel als voor bet andere staande doch aun den anderen kant kon de kamer in de voorgestelde wetsontwerpen de noodig gekeurde wijziginge i brengen hoewel t haar niet altijd mogelijk zal zijn te bcoonlcelca wat provinciaal belang is en wat bet niet is 20 hel ontwerp be ireffende de scheepvaartreehlen in Drenthe Van verschillende zyden wordt verwondering betuigd over de vernieuwde voordracht dezer heffingen Vooral de heer Übatama kwam daar tegen op en wel met een paar boiidgenooteu buiten de kamer de Economist en eeu brochure van den heer Krmerins Het hooge torief drukt zeer en t is boog tijd dat bet ryk het werk overneemt zooals behoort daar het een rijkswerk is De minister is het volkomen eens dat aan de heffing dier rechten eou einde moet gemaakt door bet kanaal van rijkswege over te nemen maar aan de spoedige uitvoering daarvan zijn nog bezwaren verbonden Zoolang de zaak nog in staat van onderzoek is kan Drenthe niet van de heffing verstoken blijven De rechten zijn trouwens niet hooger dan dt kosten Dit ontwerp werd met 32 tegen 21 stemmen aangenomen 32 + 21 = B3 27 leden namen dus alweder een stil reces dat is j der kamer 3 Het ontwerp tot wijziging der telegraafwet waarbij de queestie der verbinding van post en telegraafkautoren werd ter sprake gebracht door den heer Stobm Hij vreest dat daaruit vctmi rderiiig van omslag en misschien ook van kosten zal ontstaan anderen betwijfelden dit en zouden die verbinding op kleine plaatsen zeer toejuichen 4 Het oniwerp tol rogcHng der ontvangsten en uitgaven van t pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren overl87ü De hardheid der pensioenwet wordt door verscheidene leden besproken Iemand die op eenigszins gevorderden leeftijd ambtenaai wordt moet een geheel jaar traetement missen voor t pensioenfoniis ook de commissarissen des kouings moeten daaiaan contribueeren bijna zonder kans om ooit te trekken jeugdige ambtenaren meteen kiein traetement houden na af rek der storting bijna niets over een gepensioneerd militair die burgerlijk ambtenaar word moet weór van voren af aan gaan storten De minister van financiën kan zich nu met dat alles niet inlaten er wordt aan eeo nieuwe wet gewerkt waaraan echter nog al veel te doen is 5 liet ontwerp tot wijziging der bcgrooting van marine voor 1869 Eeu gepantserd riviervaartuigje wilde de minister niet op de rijkswcrf te Amsterdam manr op cene particuliere doen bouweo en vroeg daarom ƒ 5ü 00ü verhooging van de gelden daarvoor reeds op de bcgrooting van dit jaar toegestaan Men bracht de doelmatigheid van dit scheepje en natuurlijk ook weer do quBslie of particuliere werven soms de voorkeur verdienen op het tapijt Dit ontwerp werd met ii tegen 20 slemnien aangenomen Ten slotte werd nog beraadslaging gevoerd over een adres van eenlge ingezetenen van ZwangVVeat einde en oml jjgende dorpen oin een halt bij t wnohthuisje op den stnatsspoorweg te Zwa igWesleiude Door de commissie voor de verzoekschrifien was voorgesteld het advies te verzenden naar drii minister doeh de heer Bkïma wenschte daarliij bet ver ock om inlichtingen te voegen Waar niuct het heen zoo vroeg men wanneer de kamer al derg ïlijke zaken waarmede zij lastig gevallen wordt naar den minister zendt en dan nog wel met verzoek om inlichting De plaatsing van halten behoort tot de uitvoering van t spoorwegnet dat aan den minister opgedragen is De niinislcr van binncni zaken geeft te kennen dat het onmogelijk is aan het verzoek te voldoen er wordt reeds over te veel hallen geklaagd Met deze inliehtingen acht do commissie voor de verzoekschrifien de zaak voldoende toegelicht zoodat zij nn cenvouuig t adres Ier griffie wil ncdcrleggen liet voorstel van den heer Beïma wordt daarop verworpen met 51 togen 9 stemmen en het voorstel der commissie aangenomen Laatste Berichten BordOaUX 25 Nov Heden is alhier eene talrijk lii uchle mreling gehoiulcn van vooistamleis van liel vrijliandelHslelsel I lr waren KIOD personen legeiiwoiinlig De maire nam hel voorzitiersidiap waar Vier al j evaardigileri uit de Gironilc hebben rcilevoeiinfiini uii esjiroken die zeer toegejuicht werden Julea yinioii heclï er op aangedrongen dat de lian licluiiljiiip n oponj ovnilen ilc gomccotccliiiiiicr e i Alnsli iiliuil Dvcriijilru van litlrekl iiig van lugdkümeii 1 ilisposilicn van lili Rcilipiitcmlc statrn limidinJii cw lkcurnig viiu cvm oi vck lauilhbraluituii 1 bttrcir ndü dcu vorkoo i van booincii i lo vcnndciiiMp o i Ju bogrnnfnlaation J lo Dubsulini aan ilo iiisnillingcn van wiildailigbcid en 1 den slaat van brgi uoling over 1810 Infunn cenc misiivc van U ca W In overleg met ia sehoolüIKiener en ouderwijjcr oonbicdcndo een drictol om daaruit te vooriien in de vnceereiide beliekliinK nn huliiondcrwijzer Al 1 Arraenscbool bentaundo uit de h h II li H Hori aaa dü C ker Ouderkerk n d lJ el J Ileijkoop Goudcrak 11 liosson Tjoosdreeht Ter yiaie en benoeming in cenc volgende vergadering Eene inisüive van regenten van liet vrrcenigd Wees en luleinoczeniershuis aanbiedende een dubbcllal ter vervulling der vacature veroorzaakt door het overlijden van den heer C Kramer beslaande uit de heercu ü l o e en O Lnngcraar en voor den aftrcdcndeu regent A Kabel de heoren A Kabel en A I liiezeiiaar Ter viaie en benoeming in eene volgende vergadering Kene missive van do commissie voor de muziekschool om opgegeven dcnen verzoekende cenc verhooging harer toelage vnn ƒ 3S Ter visie j een adres van M F Verzijl verzoekende In üonmerking te komen voor de betrekking va Amslerd schipper Ter visie Aan do orde is en ordt gelezen een voorstel tot vaststelling van het besluit tot helling van belastiug op het gfniual Zonder diseussie in sleinniing gebracht wordt dit voirstel aaiipenüinen met algcineene stemmen Wordt gelezen ccn adres van J Sterkeiiburg daarbij verlenging verjoekeiidc van den termijn van oplevering van den onderbouw der klciwcgsbriig of el te worden ontheven ïon het afmaken von dat werk op de door hem gestelde voor aardeu Hit verzoek hiidlom eene lijdsverlengiiig van 3 maanden en rcnc verhooging van 1500 voor het verder uitbreken of anders onlheniiig met uitbetaling van zijne gemaakte kosten ad f 67S5 Cii6 Ue voorzitter verlangt in pesloleu vergadering to dezen aanzien eene mededeeliiig te doen Nn ccnig opoullioud oiJt de vergadering heropend en deelt de ocirz tter mede dat de ondervinding tegen du gesi hiktbeid van den aaiiiuincr getuigt en dien ten gevolge wordt afwijzend besehilU op het verzoek om uitstel en verhooging Vervolgens wordt ten aanzien van het alternatief medegedeeld dat de door hem gemaakte kosten ten behoeve der gemeente begroot zijn op f 7M tO welke som hem naiigebodcn zal worden Urwij de raad verder bereid is de door hem gemaakte eontraeteu met andere bazen te continueeren ingeval blijkt dat zij zijn m liet belang der genieenlc Een CU ander wordt goedgekeurd met algemeeue stemmen Een verzoek van 11 A Uarendsc om te mogen huren een huis te lloskoop der gemeente behoorendü wordt toegestaan voor 8 jaren a ƒ GO sjaars Een verzoek van dcu heer J N Seheltema tot het rooijen van hoornen op de vest langs zijn tuin wordt toegcstonn op gunstig advies der commissie van fahrieage Aan de orde is de beiioeming van 3 leden van dfl plaat selijkc aehooleomniissie Is ingekomen lelu missive van den heer mr J Fnrtuijn Droogleevcr verzoekende buiten aanmerking te blijven voor lid der plaataelijive sehooleommiisic inform Is ingekomen eene missive van den lieer V F Itarbiers president der pi sehooleoinm houdende bedenkingen tegen de ingezonden aanbevelingen De heer van Gennep geeft hierover zijne hevrceniding te kennen Overgegaau tot de bciioeniiiig worden gekozen de iih 1 11 Koemans met 9 steinincn 2 iM IJuchner nut 7 stemmen en y D Dobbe niet 7 stemmen Daarna wordt be Ooten tot uitvoering zonder resumtie en eindigt de veigadering Ingezonden nüraaibrugften raanie ziedaar een der ziekten waaraan men tegenwoordif in Güada laboreert en die by soniinigea tot volkomen razernij schijnt over te slaan Toen ik voor eenige dagen deze satirieke opmerking hoorde meest ik er om laolien er zijn menschen die overal een iii op hebben en met hnnne geestige nilvallen het privdegie bezitten om de massa voor zieh te winnen de lachers op hunne zijde te kr jgen zulk een was mijn saliricns met zijne gewooiie bewcgelijkheid roert hij alles even vluehiig aan valt nooit in den vervelenden betoogtrant en weet zioh overal met een kwinkslag of bun mot door te redden liet was avond en lang had mijn geestige vriend mij reeds verlalcn toen ilo geschiedenis van den dag en de gevoerde gesprekken mij weer op nieuw te binnen kwamen en gelijk het ons meermalen gebcart wanneer wij wakende droomen dat wij afdwalen met onze gedaehlcn en souvenirs van vroegere dagen nit de asch van bet verleden voor onze verbeelding oprijzen zoo ging het ook mij liet is jaren geleden de jongeling van toen is een man geworden de blonde lokken vertoonen reeds hier en daar den naderenden winter des levens en nog zie ik ze de tijdgenooten mijner jeugd en onder al die geslaüen bespeur ik in de crste plaats een eerbiedwaardige type reeds op Imogen leeftijd geen aristocrat ische vorm fatsoenlijk en wolgesleld is hij geheel de burger v in vinegir dagen deftig in ijurkomen g iiig en giml II y l vat de liefde zijner stadgcnonli ii c ii m hl rinle ilir mA ten volle aan het houfii n ui oii r gcnm nte gepl i ilst wist hij ili lirgirisi li ii vour eik liuisliiinilen op zijn bcslnur Ige II ii i si n hij a op kleiiughcdeu en X