Goudsche Courant, zondag 28 november 1869

Iff IC IraJitli lu togcuslcUmg met on7en lijd oovccl mogelijk de migaun uaar do viKomsIev Ie rcgrlon mot die beginselen en zijne strikte cerlijl licid wns hij een eldtid voor on7e stad gelijk voor elke inrichting winr hij zijn invloed deed gelden Op dit beeld volgt een ander een meer martiale figuur ridderlijke deugden moed vastberadenheid lun IJ hier ml dit donker oog stradt schranderheid en sterkte vm 7iel de gesloten mond drukt mannelijke goedigheid en tevens een hoog gevoel van eigenwaarde uit de 1 latsto eigenschap maakt het geheel iets minder behagelijk Ue acte van beschuldiging tegen hem opgemaakt spreekt van verkwisting van stads geu middelen sloopen hier bouwen daar hc nnttige treedt voor het sohooue op den achtergrond de lust om te verfraaien en te nivelleren doet menige gemetselde toi jbrug vallen Wat ten igilitiil de raid in oppo ilie tigen den burgemeester de ïI id verdeeld iii t ee pirtijen en toch wit Blanken deed was sUclils kinder pel bij hetgeen thins plaatsheeft Het is waar tr heerseht geen willekeur alles gesoliiedt in den wettigen vorm maar de resulnten schuldenlast enorme budgetten komen nu meer dm ooit onheilspellend te voorschijn Waar iijn i die wakkere strijders voor de behngen der gemeente Velen hebben wij met eerbiel tot aan de groeve der vertering gevoljl enkelen ijn overgebleven doch 7ijn de ellden met meer hotdilirium van oiuen tijd heeft ook hen aangetisl de zucht n iir v eclde bederft het huisgezin en ddi stalt Aan prnchtige gebouwen worden duizenden besteed on tegen on e bruggen voert men icn verdelgingsoorlog de antieke loog met iijp ge spierden rug is vcrvillen en op de elfde plaats ligt een houten vloei die in overeenstemming met al wit ons omringt draaien kan en veel reparatie behoeft üe scheepvaart heeft haar rechten voor een kleiof baggersthmt zou een vaste brug voldoen De hoofdstad van ons rgk is be aaid met kolossale toogbiuggeu en wiar men die niet ziet zijn ma sive ophialbruggen gebouwd en da elijks trekken er menschen en rijtuigen bij legio over t is zonder ling in tjouda kan dat met len ou ongelukken krijgen en dan s winters met de sneeuw gelukkig Awterdaml dnr sneeuwt het nooit liet schoouhci sgevoel speelt ons soms vreemde pirten onderworpen aan de rede en on e beurs verhoogt het de waarde van het leven oulshgen van deze nudgccfsters wordt hel uansintik waan in nmsmaik die tot dwaasbeden leidt waui in lie tot ondergang vo rt Niet mo veel jaren geleden bedroeg het budget onzer gemeente nog geen 100 000 gulden voor twee jvar wis het l J7 000 verleden jnr 205 000 er nn nt aftrek van buitengewoonc sub idien ruim 250 0110 gulden Het is duiilelijk de e tijd is de tijd ni t van vooiheen er zijii meer en hooier eiselien nnar juist die wetenschap moet ons spiir amer maken ew onuitputtelijke bron is de belasting betalende burgeiij niet e nijverheid erlangt een reusachtige ontwikkeling de wil iclier de kleine burger deelt in hare voordeden het minst zij schijnt zelfs de strekking te hebbin om de ongelijkheid der middelen te bevorderen Moer I og d in in vroegen dagen hebben vvij dus nooili een bestuur met economische beginselen dit l ur geen eigenbelang vooi nuttige iniilregelcn terug treidl in bij de zucht voor ontwikkeling op intdleciueel gebied het matorKcle des levens met veigcet dit in lui woord de overtuiging geeft dat de belangen der iiigc Ueueii met nauwge eihcid worden behirligd en diirvoor onverbiddelijk per sooiilijko syrapalhien moeien wijken Uier eindigde mijn ilrooraerij liet wis neds lilt gewoidcn en mijne treurige gisvlam bedni le mij telkens met volkomen duislciius Ik ging uur bed Ni een rnsligin ship en eenvoudig ontbijt dachtik mn don riid v m eui vriend wit gij s avondsschrijft IC dat b morgens nog eens na en bc iliird olte ik mij neder om al wat hoekig puntigon scherp nis te verwijderen om te matigei teliuporni en af Ie ronden ik tiU met dat mijnpo ilirijl personen zil kwetsen lu hoeverre ik nuUI dit pogen bon geslaagd hicrovei besliase deUil en mijn vriind xU ovi 2 Nov m i9 Burgerlijko Stand Glboiii n 5 Nov l iLtci üudcis P den lUrtog co Pvnn ai 9 Ovtuuii 21 Nuv I 1 G Alir wol 1 Kaïisliuij SLii SU 2 II llnp l 7 ADVERTENTIEN oiiisiH ili liiMilUii Mill ten Zoon 1 1 MllOi I h IlLIl I NliLllU l i u 1 i Wed A C SCHOUTEN MAUKT A N O heeft de eer to berichten dat fl van af MAANDAG 18 uitgestald met eeae ruime keuzo artikelen geschikt voor ll5$itiÏ5isi ri € 4 jrüi3 w GEBRS RAHPHUUSEN HOFLEVERANCIERS hebben de i cr aan hunne geëerde Stadgonooten en Begunstigers te berichten dat met hctaanstaautle St Nicolaasfeest hun kamer ruim voorzien al zijn an een fraai assortiment Chocolade Suikcrwciïicn NB Dagelijks te bekomen goed gevulde warme BiTlftllTTlRS SPEELGOED De ondergeteekende geeft hiermede kennis aan 7yn geceide Stadgeuooten en verdere Begunstigers dat hl voor ien is van eeno groote collectie bPEELGOED hetwelk tegen en beneden Fabriekspnjjien wordt verkocht Ook is tr een TOMBOLA geplaatst a 30 Ct het lot H BEGEER Alwocu E 24 LET WËLTf Ontvangen nieuwe Abricozen versche l ates de foies Gras Faieant Perdnx rouge Poularde en Patés d AUouettes alles getruteerd Engelsche Kreeften G5 ets per blik Sardines a l huile alsmede nieuwe Fruit en alle soorten van versche en gedroogde Groenten Puike Chin Gember en Bourbon Vanille nieuwe Kastagnes Pate Pectorale d Arabie Revalenta Arabica West Ind Arro vrood enz Diverse St Nicolaas artikelen Liebig Vleeseli Extract 5 60 2 00 1 GO O 90 per pot NB De Thee a ƒ 1 25 de 5 ons blijft steeds bij voortdunng aanbevolen als zeer geurig en waterhoudend P J MELK BRT Ilaien Gouda ileiiei ijlu i jlwiner P f d o u il b l o c m TWEEDE VOORSTELLING op MAANDAG 29 November 1869 in het locaal Tivoii Aanvang ten 7 uur precies üc Zoon van den Veroordeelde DRAMA in 5 Bedr iven door G IIooGENDOoiiN Jr werkend lid der Kamer Voor metleden zijn Introductie kaarten verkrijgbaar a 50 cta de persoon b g den heer P V VN OUDSHOORN S ui Mir K a Aieumtcidrt rgru alCe 1011 u iM i k it hc 53 o 1 t S o 11 b o n neó i oiC £ ueflfMiitfU itan aue uU rd 11 IVO I firn C fot c V t frti 3o rf i zyft r z t eji iK t f t rj acif r jou At au i S a 7 U A r i ie ycntijh r 7 u O r t rn t f A k c f fj SJ cc Er wordt ten spoedigste eon JONGELING gevraagd an 14 tv 16 laar om in ooii ll nwinkd behulpzaam te z pi Helanghcbbi udi u gelieven 7ich to frvoegcn bij G LANGERAAH op de Zengstraat Men verlangt tegen Mti 1870 to Gouda op oen goeden stmd te huur EEN ZUIVER HUIS OP VRII BOVENHUIS VOORZIEN VAN VIJF OF ZES KAMERS KEUKEN en VERDERE GEMAKKEN Fr ro opgave van huurpujs en stand worden vor ocht te bezorgen onder letter G b de Bookhandolaars 1 B AN GOOR ZONEN te Gouda Do Deurwaarder B II van m WERVE te Gouda is voornemens op VRIJDAG den 3 DECEMBER 1869 des morgens ten 10 URE aan de nu uw gestichte Watermolen te Gowleral te vorkoopen een Greenen M O L E N R O E 1 E albinodc de Afbraak an een KEET enz 27r Staats Loterij De Trekking der EERSTE KLASSE begmt op MAANDAG den O DECEMBER 1809 OPINBARrSGHÖLENr De PLAATSELIJKE SCHOOL COMMISSIB te Gouda brengt ter algemeene kennisse dat op AVOENSDAG 1 DECEMBER I860 mschraving zal worden gehouden voor de Kinderen wier plaatsing wordt verlangd aan de Openbare Jongejufvrouwenschool de Ilollatidirhe liwqntehoolvoor Jongens en die loor Meisjes de Tusmliersihoolvooi minvermoi enden of aan de StadsArmen en Bewaarschool benevens aan de openbare Scholen verbonden Avoudsthool De mschnivmg zal plaats hebben op bovengemelden dag des namiddags te iijf wen m de respective Schoollocalen Voor de Openhare Joxqeptfvrouwensihool en de Burgerschool vooi mei ei en jonqen i zal het bi genoegzame plaatsruimte in die Scholen voldoende zijn wanneer door de belanghebbende Ouders of Voogden schnftelflk ol mondeling de wensch ter plaatsing hunner kinderen wordt te kennen gegeven Voor de zoodanigen die hunne Kinderen ot Pupillen wenschen to zien opgenomen aan de StadsTusschens hool wordt verlangd oene vorklanng afgegeven door Heeren Wflkmeesters dat ij m staat van mmvermogendheid verkeeren terwijl zij die hunne Kinderen aan de Armenschool verlangen toegelaten t zien worden uitgenoodigd m hun belang de bewezen mede te brengen dat zi bedeeling ontvangen in welk geval hunne plaatsing aan gceue bedenking onderhevig is Alle Kinderen aan de openbare Scholen opgenomen moeten bg hunne komst ter Schole voorzien zijn van een bewfls van wel afgploo en vacoiie of doorge itane Kinderziekte Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geene kinderen op de Scholen meer zullen worden toegelaten vóór de volgende inschrijving Namens de Plaatselijke School Coramissie K MARS 1 Secretaris GouDv 25 November 1869 Terug te bekomen tegen betaling der Advertentie kosten do coupons van 1 December 1868 en 1 Junij 18ö v m de op 1 Juuij 1868 mtgtlotene ohhgat 472 o l ii lund 1860 n 40059 a ƒ 100 Wed KNOX DOUTLAND Goud Druk lan A lli n nun ftBlIClMWl e GmJi iloei l riiipdll J ÏEKOBMMM 1 Il k All 1 Dt CU J iei d U fff Wi ïn 1 ipil UlB i to Je 1 11 lüück 1 1 Otlolii lol 11 eiU i i tuomiil ijs ni h lilt Ti r 1 kftim tf f 1 taaiB ï m I lijl m kijnm tórnij ii 1111 1 UI tój itla i h I Kilo lliwi pil rt 11 allien IJ lp I ¥ S Ji Nf lmil Hel j i leltiiiii He t Ijle He f It fep wilJiB Il ttll mij Uil f