Goudsche Courant, woensdag 1 december 1869

MWMWMIIHW ii imMi ww i VVoMisilas 1 üwnikf 1869 N 822 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave l G lil non IJzorkiij liclibomlou IjvNGERAAH 1 1 o Gmida op EN ZUIVER I VOORZIEN KEUKEN V raiiro opgave verzocht to i ükhandolaar3 WERVE to IJDAG den 3 ten 10 URE lente Gnwlerak Jenroede ÏET enz Loterij fLASSE begint 15ER 18C9 lOLElT ll COMMlSSIE kenniase dat 1869 inschrü de Kinderen kun de Openbare mMie Burgerieisjes de TuaDt aan de Stmis Bns aan de openiliool fel ben op boven te rijf uren in rouwenscliool on jongens zal liet lie Scholen vol belangliebbendc of mondeling kinderen wordt Inne Kinderen of Igpnomen aan de Iriangd cene verleii VVijkmeesters Ttiogendheid verI Kinderen arn de iten te zien worlimg de bewezen teling ontvangen v aan geene be Jbare Scholen opiinst ter Schele mi wel afgeloopen ikte p ida htig gemaakt kindoren op de toegelaten vóór hool Ooramiasic 1 Seeretaris komeiiy e koaten de cou n 1 Junij IHOO lt j clotenc obligatie l il ƒ 100 DOliTLAND De uitgave dezer f ourant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gesfliiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 AFKONDIGING j De BÜKOEMEESTER en VVETnOUllEES vnn Gouda doen te weten dut ilooi den lliiiiil dier gemeente in zyne Vergnderiiip vun 2 i October IS J is astgesteld de volgende Verordening VEROKDENINU op het begriiven vnn LIJKEN Art 1 De gewone lijd vnn begraven waaronder ook het vervoeren van liet Lijk door de gemeente begrepen is is bepaald als volgt Van 1 April tot Ultiino September op iederen werkdag des morgens lusschen Zes en Elf ure Van 1 October tot Ultiino anrt op lederen werkdag des voorniidilags tusscheii Aelit en des namiddags Een nrc Voor liet begraven op een buitengewoon uur is de vergunning van Burgemeester en Wethouders noodig Art 2 Bij het heersehen viiii besmettelijke 7iektc kunnen Burgemeester en clIioiKlers den frcwoiien tijd vnn begraven oüil iiiig wij ic eii aU ij in het belang der gczoiidhciil of der o ienbarc orde wenschelijk achten Art 3 liet is veibodcii Lijken oumcI van volwassen personen ils vnn kinderen te vervocron in andere rijtuigen als die uitsli ilcnd mur d il doel zijn ingerigt en door Kiirgemeeater en U i Iioui1 t goedgekeurd Het uiterlijk aan ieii v in ilie rijtui in oioet hunne bestemniing diii lelijl duen liliji di Art 4 Het is vcilioden iijiui i i ti i liet vervoer van Lijken lieslemd tut l ct viivim len van personen ook bij het be ir iveii of tol ucik ander doel ook te bezigen Art 5 Met eene geldboete van UI lot ƒ 25 en gevniijïnti lr if v in een t t drie dagen te zamen of af üiulerlijk wonlen ge traft Het begraven liiiilcii den liepii ililcn tijd en de overtredingen van An J en i dcver rordening ArI 6 ünverininderd de liep diiigen van Art H van het Wetboek vnn Strafvordering ijn met hel opsporen van de overlii dingen deer eiorileiiiiig belast de Direeteur der Algelneene liigraafplaaij en de beambten van l olilie Art 7 Art 1 en ArI 2 der Verordening van 3 September lS i7 houdende uadeio bepalingen ter voorkoming en be trijdiiig van besmettelijke ziekten zijn vervallen Zijnde de e Verordening aan de iedepiitecrde Sinten van Zuid llolland volgens linn berigt van den 8 November ISf in aftel rift medegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 3G November IStJd De Secretaris De iSiirgomeester UR 10r I I K KR KORl UUN van üKRtiKX 1 i HViMlORN OiiiweiUeliiis of Hcrvorniliiii Dit iilterMiiliel is than lit Ffniikrijk gc slehl en Knniiia iel mei de gfoiitste belaiigsieniti Ie iiilfkiiillsl le eiiiiiel Oiiilreilt den Meliniikelijkeii ill der wiuinlen bestiiiit geen bcoordeeling kan niemand weifelen revolutie is onwettig misdadig reformatie is de natuurlijke weg van regelmatige ontwikkeling Engeland geeft het voorbeeld van voortgaande hervorming en de laatste jaren hebben hier en elders vreedzame hervormingen zien tot stand brengen die wel onvolledig hevig bestreden te dikwerf in de uitvoering op weinig wezenlijks uitliepen Frankrijk heeft het voorbeeld gegeven van de jueuwere omwentelingen Niet dat de mannen van 1780 iets anders beoogden dan eeiie vreedzame algeheele hervorming van den rampzaligen toestand des lauds maar de verdrukking en uitzuiging des volks was zoo outzettend en de zedelijke verbastering daaruit geboren zoo groot dat het all as onmogelijk bleek de losgelaten slaven te betengelen Het geweld zegeviei de on kim slechts door vernii luvd geweld Hij steunde oji soldaleugeweld Parijs is lierHchapeii ImiTiciides zijn onmogelijk geworden oen geheel leger staal gereed om de uienigte neder te schieteu en elke opwelling van vrijhuiilsgevoel in het bloed van duizenden te smoren Zoo scheen het gcAwld voor goed gevestigd Slechts enkele stemmen verhieven zich om te protesteren togen de duldelooze geweldenarij die enkele stemmen werden gehoord en vonden weerklank liet volk begon te ontwaken achttien jaren van bange slavernij hadden een nieuw geslacht met nieuwen zin doen ontluiken en de geweldenaar schrikte van zijn eigen werk Ziek en krachteloos begon hij in tie zien wat hij in deii overmoed zijner macht niet begre ieii hiul dat met hem zijn werk in het niet verzonk Hij buigt zich voor het oordecd des volks en hij b eloolt de wet te eerbiedigen de vrijheid te hiililigi ii en het volk in zijn recht te handhaven liet is een heerlijK MTsi hijnsel de onbeperkte niiielil vnn den grool leii des iool verbroken i ir ih yedelijke knulil van den uitgesproken olk wil Dll I lie hl lolte lener lielere liiel oiie I voorde Midnikte De kransche M ilii eiiwoofiligers inoeteii de ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nonnuers VI IF CENTEN heerschappij der willekeur doen wijken voorde ver standige uitdrukking van den volkswil Bezadigd en krachtvol moeten zij de geschonden rechten herstellen de slaafsche satelUeten verwijderen en het soldatengeweld vervangen door eerbied voor de wet Moeielijk valt het ons te gelooven in dien omkeer tot vreedzame hervorming Dat die weg alloen ten goede leidt erkennen wij ondanks ons venlerfelijk vertrouwen op het geweld maar wij vragen wie zal den wilden overmoed beteugelen van het losgebroken gemeen en waarlijk die bezorgdheid is niet ongegrond Toch schijnt het volk in te zien dat de gewapende opstand en het straatoprocr slechts de gewenschte aanleiding kon zijn tot een nutteloos bloedbad eu de houding des volks op den 26 October heeft bewezen dat het zich weet te Iwdwinge Het geweid schroomt den strijd nietalti men ageeren mag met de chassepots maar num gevoelt zich machteloos tegenin er de welsprekende verdedigers van de volksrechten Mocht Frankrijk een schoon en weldadig voorbeeld geven revühitieu brengen verderf vreedzame hervormingen brengen heil aan de volken Ojiroer tegen den tiran brengt tirannie van velen De volken ontwaakt tot het gevoel hunner kratdit kunnen door vreedzaiun verzet allen tegenstand overwinnen Kn als de legers geeu dienst uiei r kunnen bewij eii ter handhaving der willekeurige heerschzncht dan zullen zij hunne waarde verliezen en bij alle eeuigszins ontwikkelde volkeu vervangen worden door algpineene instclliiigen die niet rusten op ouredelijlien dwang iimar op de hartelijke belaugsteUing van allen in het bezit ii het genot van vrijheid eu welvaart Het iseeue onzekere verwachting die wij koesteren maar het b ginsel waarop zij rust moet heerschappij voeren ill nis hart uit geweld ontkiemt het verderf zaciii uoedige wijsheid is de waarborg van vrede en gtluk Algcniecii Overzicht Gouda 30 November De keizer heeft te Parijs do zitting der kamers iet eeue vrij uitvoerige rede geoiieiul waarin verschillende veranderingen worden aangekondigd vele goede woorden gebezigd doch die zich niet onderscheidt door eenige gectverhetfing maar veeleer zekere matheid en onzekerheid verraadt Die stukkeu zijn gewoonlijk reeds afgemeten en koud vol klinkende woorden van weinig beteekeuis en hoe kou hei dan hier iniders waar de loexlaiu oo spannen en men geheel ouz ker is oiiilieiif den loo der zaken I e eigi iili ke iiiiii lie ll niet niiugeroerd het liiule van het iieisoonlijk bewind kon de keiner loi li nhicieliik besprek il lil nu is het iiKof hij ii l de mjIIiiiI yjjiiei oppeiiiiiigl eiiii e conccsMi i doel lan ijue lioor itiiie ondiu datuut