Goudsche Courant, woensdag 1 december 1869

Van éa din 70ji i hi vcr cUoi d tc 7 i u Kftl dt ordc ImndliiiviMi dat is ijn goloof in dc woiid Tkracht der tbassepots Jaiumer dat het wondorKL lüof zoo weinig past in onzen tjjd Als do ledun der vvotgovendo niacUt eenstemmig het groote doel de vernietiging der willekeur in het oo houden dan zal de overmoedige heerscher weldra eene erbanuelüke figuur maken als hij afdaalt tot den rang van hen die zich voegen moeten naar den wil der parlementaire meerderheid Op het oogenblik is de eenstemmigheid der afgevaardigden nog ver te zoeken maar eldra zal hotbosef van den ernst Iranner roeping eene meerderheid doen ontstaan die richting geeft en gang brengt in den loop der zaken De republikeinen z n weder verschenen iu de vergadering der Cortes zij kunnen lichtelijk verdragen dat drie vierde der liden hun voorstel ter afkeuring der geweldige maatregelen verwerpt want hun is de toekomst het zoeken van eenen onmogelijkeu kouiag zal eindelijk verdrieten en allen die het wel meencn mei hun land zullen zich langzamerhand aansluiten bij do onbezweken voorstanders der republiek De feesten te Suez zijn nauwelijks gelukkig afgeloopen en nu twist men reods over de waarde of onwaarde van het kanaal bij eene feestviering worden de zaken van de lichtzode voorgesteld maar overigens is het wel te begrijpen dat het grootscho werk kostbaar zal zjjn in onderhoud en dat er zich nog telkens onvoorziene bezwaren zullen voordoen De onderkoning dio alles inspande om zijne hooge gasten luisterrijk te onthalen zit machtig in de klem nu de sultsui hem beperken wil in het sluiten van leeiiingeu die de gemaakte onkosten dekken moeten De twist tusschen den leenman en deu leenheer zal wel gesust worden door de vredelievende mogendheden maar het blijft een element van latere ostersche verwikkelingen Oostenrijk is machteloos tegenover de oproerige Dalmatiers radeloos tegenover de hardnekkige Czechen en zal nu de quasstie der rechtstreeksche verkiezingen ter tafel brengen van den ryksdag zeker met het doel om de verwarring ten top te voeren en uit den chaos eene nieuwe schepping te doen verrijzen büitenlandT F R A N E R IJ E Engelsche bladen vinden het over het ulgenieen een onrustbarend ïerschijnsel ilat iemand als Ruchefort gekozen is alleen omdat men meende dat uiemand den keizer onuanpenauier zon kunnen ijn Hij sielf heeft zegt de Èaüy News waarschijnlijk he toppunt van zijn roem bereikt ea het beste w t h ia zijn positie doen kan is in de kamer een schandaal uit te lokken en zich de deur tit t laten smijten Maar het is duur zijne verkie ing gebleken dat zelfs de meest vreesachtige burger het een onschadelijk genoegen vindt den keizer iu bet aangezicht te shian Hït Journal OJfictel deelt het programma vande plechtige opening der kamers op 29 dezer mede De keizer zal een troonrede uiiapreken Een telegram uit Ismailia vau 26 Nov geteekend deLesseps zegt gij kunt tegenover Je onzinidge geruchten die de kanaal aaiideclen doen dalen verzekeren dat in 10 dagen 50 schepen roetende 35000 tonnen van de Middellanilschc n iar de lloode iCe en terug gegnan zyn eu dat uergens de oever vernield is Naar men verzekert is in den kabinetsraadbesloten om de 7itting die heden geopendwordt te beschouwen als de voortictting der bijitengewone Mclkc uo onverwachts geprorogecrdwerd Hetzelfde bureau van vroeger zal dus vooreerst fnngeeren en wanneer het onderzoek der geloofsbrieven van do nog reatecronde vijftig afgevaardigden ten einde ui zijn zat het reglement vaoorde worden vastgesteld Aan enige afgevaardigdenwordt het vonrneinen toegeschreven om op de vermeerdering van het a intal vice presidcnten aan to dringen opdat de versehillende nuances beier in hetbureau der kamer vettejrcriwoordigd kunnen zijn Het Journal OJjitifl tlcelt eene circulaire medevan den minister van koophandel van i i dezer waailiij lU k imei s laii koopha idel uitgenood wouUii eilclegi fiilen ic zenden voor ilc enqnétc he io iui lie VMkiii der h uulelstraetatcn zalKiliDviiieii wimUu Di t a a dc ifgov urdigden bchuu KiuU tut de voorinsligc meerderheid in hel wetgevend liehaara zich in hel hotel du Louvre vereenigd hebben 1 Munileur deelt mede dal in de vergadering van 110 ledcu van het wetgevend lichaam aangenomen is het voorstel des hecren Ollivier om het ministerie te iutcrpellccrcn over het voornemen om de vergadering te schorsen na bet onilerzoek der geloofsbrieven ülfl TSC H fTATNlj Iu antwoord op de interpellatie Miquel over het vernielen van het monument voor de gevallenen van L iugensiil a te CcUe heeft de minister van oorlog gezegd dat de toestemming tolde oprichliiig met geweigerd zon ziju als er slechts om gevraagd was Maar de oprichters hadden heimelijk gehandeld Het voorgevallene was ook overdreven voorgesteld er waren gceue Haiioveraanscho soldaten tut het wegruimen van het moiinmeiit gekommaiideeid Ue lieden dic van liet gebeurde tuk een oplu f ina klen staan m beirekkiiig met lliel uig oor allen gelul gelijk recht en de schuldigen zullen bestraft worden maar mm moet niet tegen windmolens vechten He discussie waaraan ook de ministers van biunenl zaken en van justitie deel namen duurde drie uren Men had eene verzoenende houding van de ijde vuil het ministerie verwacht eu hel tegendeel li ul plaats De discussie was dan ook eer heftig en van alle kanlen van hel huis werd de minister aangevallen Uat een generaal die een rechterlijk bevel als niel beslaande aanmerkte met gealr il t is ge t uiden kou de minister niet ontkennen Maar Ie rcgeeriug I bekommert zich uiel veel over de verontwaardiging van afgevaardigden en audeic uiidcrdaiien l e onlangs op 1 1jarigcn leeftijd overledenVrins Albert von Schwarzburg Uudolstadt zal door ijncn zouii den Erfprins üeorg Albert wordenüpgevul id Lit elle wordt gemeld dat de verdere beli iiideluig van het proces ter zake van het doorden l ruiaisch Mi cummaudant vernielde monument tut den Iti december e k is uitgesteld De recht b iiik heeft voorloopig het voorstel gedaan dat totoprichting van het gcdonktcekeu een ander terreinzou aangeue en worden Naar de JiayrUche lMi 1e eitutig bericht hebben de Beiersche ministers naar aanleiding vanden uitslag der verkiezingen hunne portefeuillester beschikking van den koning gesteld V a N J Èi De rcpulilikeinsche afgevaardigden zijn weer in de Cortes veischencu Zij ziillni een voorsiel indienen waarbij het gedrag der regeeriiig gedurende de scliursing dtr constitiitiuneele waarborgen afgekeurd wordt BmNËNLAJJD Ü0L I 30 NoVEMliEll Z M de koning heeft goeilgevonden op hetdaartoe door hem gedaan verzoek een eervol ontsloguit den militairen dienst te verleencn aan den 2denluit der Inf op non acli itcit H VV G Koning Uu Amsterdam wordt gemeld Burgemeesteren Ueihoiiders hebben bij deu gemeenteraad hunprseadvies ingezonden over het voorstel Van t snheer Buchner e s tevens overleggende de adviezen der plaatselijke commissicn voor middelbaaren lager onderwijs en van den inspeetcur van helmiddelbaar onderwijs dr Steyn Parvi Conformlaatstgcmeld advies stellen zij de oprichting voorcener hoogere burgerschool met vijfjarigen cursusvoor meisjes Het onderwijs op die school zal omvatten de Nederlandsche Fransche Hoogduitschc en Engelsche taal en letterkunde aardrijkskunde geschiedenis rekenen wiskunde natuurlijke historie natuur en scheikunde boekhouden de gronden der staathnishondkunde het teekeneu handwerken zingen en gymnastiek Aan de e school zouden worden benoemd vijf onderwijzeressen elke op een Iraclemenl van ƒ 1600 £ ene dezer onderwij eresscn zou als diitctricc nan het hoofd der school staan tn J 1000 bovendien genieten henevens vrije woning Uc verdere onderwij eressen ot leeraars zouden betaling genieten naar gelang dor uren gedurnide welke zij werk nam zijn Overzicht van t behandelde in de zittingen der Staton Gonoraal 1869 1P70 Zittingen van 20 eu 27 Nov ISii Nta itsliogriioliii Is hit tl vuül iiii d il leii l iuggiiLkt debat auii de werkelijke behandding der bcgrooling zal voorafgaan Dc leden iiemi n beurt om beurt hun eigen brillen lorgnons kijkers vergroot i u verklemgla cn in de hand ca zeggen aan de endere Icduu wal zij fieii ja et zijn er die een kaleidoskoop hanteeren en de fantastische beelden die zij te zien krijgen als werkelijkheid willen doen besohouwcu Wanneer die heereu daar niel zaten tot bevordering van s lands belangen dan zou het eeu zeer vermakelijk schouwspel zijn hun geredeneer en getwist aan te hooren De geachte afgevaardigde uit A die door eeu groene bril ziet kan de geachte afgevaardigde uit B die eui blauwe heeft er maar niet toe brengen om zijne in ichtcn te deelen en terwijl hij het geachte afgevaardigde uitspreekt minacht uf veracht hij hem umsdiien Ziet door mijn kaleiduskoop roept een ander en ge zult ontwaren hoe donker de toekomst gekleurd IS üch zegt een derde uw glas is vuil door mijn kijker is de toekomst rozerood Hoe vermakelijk zou het zijn die hecren van hunne verschillende slandpuntea te hooren pr iten wanneer t maal ten voordeele van t land was maar nu dit althans zeker niel hel geval nu er eer nadeel aan is verbonden omdat die verbabbeldc tijd zoo goed tot onderzoek van al die wachtende wetsontwerpen zou kunnen besteed nu kan ons dat gebabbel niel vermaken en zouden we wcnseheu dat er een anli algcmeeue beraadslagingeii veibond werd opgericht tenzij de volksvcrlegeiiwoordigeis raoehten goed vinden die in hun recesjes te hundeii Het IS I rouw 1118 in alle landen zoo en dcallciding van t woord parlement wordt wel eens gezocht in l fransche parier zoodat wij Hollandcis dan misschien voor jiartmnetit zouden kunnen gebruiken praatstoel De beleekenis van in de kamer ziiten zou dan verduidelijkt kunnen worden door in den praatstoel zitten Doch t wordt tijd dat aan deze algemeeue beschouwingen een einde komt eu dat het woord aan de afgevaardigden wordt gegeven In de eerste zitting die van elven tol vieren duurde voerdin 8 leden het woord de heeren V KuuK V LiJNDESf V Holten v Akeiiuken V BeyMV BiCUON f IJssr LMONDE V Sypestky eo Rl toeiis V UozENBURO De rode oeringcn zijn als zoodanig misschien allen en zekcr enkelen daarvan zeer merkwaardig maar de stof waaruit zij sameugestcld zijn wordt later van zelf aangeboden men had ze dus veilig in de portefeuille uf iii het hoofd kunnen houden Haantje de voorrte de heer v KuUK begint op slechtcu redenaarstiant een aantal pui ten te noemen waarover hg niet zal spreken om eindelijk te komen tot het punt waarover hij wel zal spreken den Unancieelcu toestand Uit den stroom van woorden visschen we er enkelen op die althans eenigszins aan de orde zijn Het zijn die woorden waarmede een afkeurend oordeel over t plan der regcering want t ia eeu plan eu geen denkbeeld geweest werd uitgesproken ou ter gemoetkoining in dc afschaffing der patentbelasting j t personeel aan de gemeente te ontnfmen De heer v Lijnden doe niet onder voor den woordenstroom van den vorigen spreker Jn ijne hoedanigheid van chriitclijk historisch afgeoaardrgde zal hij eerst de christelijke deugd der zclfverloocheiiing met voeten treden om daarna door een groenen bril de onderwijsmiaestic en door een zwarten de fïnancicele quiestie vervolgens dc kuluiiiale qiiEestie door een vergrootglas en de kiesqua slie door een verklcinbril model Hl i MbKEKK Az J te bekijken om dan hiermede te eindig ii deze regi eriiig moet hoe ecider hoe beter weg Tusscheii dc stations van den rijnsspoorweg Zeist en Maarsbei gen ligt ten hall Maarn men heeft wel eens beweerd dat die halt voornamelijk ten bate v iii den heerv LlinüEN is is dat zoo dan zou het ttcuschclijk zijn deze lialt op te helfcn na dien heer er te hebben afgezet De heer v Houiln zou althans als jong kamerlid deze vcrnntscbuldtging vuur zijne rede licbbeii dat hij zijne beginselen over een groot aantal belangrijke onderwerpen wilde bekend maken iocd te keaien is ook ijne breedsprakigheid niet al is ij misschien te vironl sehuldigen Veel is er iii dc en afgevaardigde dat ons aantrekt c meencn grond te mogen hebhen om in hem een der mannen der toekomd te len Hij brengt de arbeidcrsquiestic ter tafel Hij wijsl er op hoe dc diep innige wijsgeer en groote hervormer van ons slaalsreelit hoe Tuohhfcke reeds lil IMt er up liiid gen c en dal met dc toen verlangde hervüimingeii liel dui eniljarig iijk niet zou zijn verkregen maar dal In later tijd dc grenzen v iii i si iatsbui crielnp UKiesIrii nitge et Tueii was lie irbndeis iiiPbtie luig niet laii dc orde thans wel UI i OU siruisvugelpolitiek ijn om met op de telkenen der lijden te willen letten en door hervorming een dreigend gevaar if Ie wenden Dc 0 ir ken van b slaan cener lijdende volksklasse liggen vul 111 on e wetgeving b v in nrt invnn iwctbuck vuil strafrecht naar ict rcelit van ilon