Goudsche Courant, woensdag 1 december 1869

j jj i i a B ff yff a i der bcgrooting beurt om beurt j crs vergroot eil gen aftn de andere r die een kaleidoshc beelden die zij li willen doen betaar niet zaten tot hl dan zou het oen J iur geredeneer en clite a gevaardigde ziet Kan de geeen blauwe heeft zijne inzichten te chte afgeviiordigde liij hem mia3 hien tci pt een iinder en toekomst gekleurd 1 uw glas is vuil Isl rozerood Hoe fcren van hunne ver n praten wanneer ll ind wasj maar nu nu er eer nadeel rbabbelde tijd zoo achtende wetsoutna kan ons dat o idrn we wensehen i vdalagingen verboiul verlegen oordigers i recesjes Ic houden zoo en deallcidii g 1 el eens gezocht in lliuUandei 3 lan raiakunnen gebruiken UI de kamer zitten worden door in den deze algemeene hein dat het woord aan e 1 ï in elven tot vieren t woord de heeren JTEN V AkBBLAKEN MONDE V SyPESTEYU i redevoeringen zijn f i zeker enkelen daarr de stof waaruit zij van zelf aangeboden portefeuille of in het Ir V KuiJK begint en aantal punten Ie preken om eindelijk KT hij wel zal spreken Uit den stroom van nlielcn op die althans Il let zijn die woorden Ircleel over t plan der lan eu geen denkbeeld n ter gemoctkoming in siuig Vs ps itmen it niet onder voor den Ti n spreker i rywe klorisch af gevaar iJigde eugd der zelfverlooche d inrna door een groenen door een zwarten de 3 de koloniale qusestie kiesqnawlie door een KiiK A J te bekijken deze rogcering moet L u3scheii de stations ki en Maiirabergen ligt iel eens beweerd dat 111 den heerv LlJNUEN wcnschclijk zijn deze r er te hebben afgezet Iiiiis als jong kamerlid ijne rede hebben dat t l uroot aantal belangrijke iiken Ilocd te keuren niet al is ij raissehien Il er in de en afgevaarmeenen grond te mogen mamen der tuekmml te quieslie Ier tafel Hij Inge wijs jeer en groole Tl hoe Tilouiir cKE reeds lat mot de Incn ver ciiJj iri njk niet zou l iei lijd do grenzen 1111 nilgc cl l oi ii was I laii dl orde thans wel ijn 0111 niet op de I l eUen en door hcr if ie wenden 1 lijdende volkikl wse n i V in irt Il j u het rcolil v ui don sterke den meestor t gcnover den zwakke den werkman wordt gehuldigd in het belastingstelsel dat cl minvermogende bovenmate drukt in hel militaire stelsel dat duizenden ontrukt aan hun werkkring in het kiesstelsel dat duizenden uitsluit Algemeen stemrecht is het beginsel het ideaal de verwezenlijking moet echter trap igewijzc plaats hebben maar men moet mede voortgaan nis men niet wil omvergeworpen De heeren v Akkul vkkn eu v Be ïma bespreken alleen den lin incieelcn toestand die niet te wijten is aan de tegenwoori ige regecring zelfs niet geheel aan vorige legeermgcii maar in het algemeen acn de wetgevende macht die zuiniger had moeten zijn pc wijze tot dekking van l deficit en de denkbechlen oiclrent de bfschaffing der patentbelasting in verband met de ovirdracht vnn V van t personeel wortlen door hen bestreden Ue heer BiciioN slaat op t standpunt van den heer v Lijnden en deelt vele grieven van den hee V KuiJK maar zal elk wetsontwerp naar haar eigene waarde beoordeelen Ue heer v SYPESrEïN de man van de oppositie qumidméme de ambtenaar bij kolonii n die zijn uiinisier bistrijdt en die altijd met hatelijke nieuwtjes voor den il ig komt die dan nog vaak n i blijken te zijn geeft natuurlijk in eene langgerekte rede zijne ontevredenheid over deze rcgeering te kennen Voornamelijk treedt het koloniaal regeeringsbeleid op den voorgrond dat even als bij de Indische begrooting onbepaald afgekeurd werd Uoch nu wefir kwam spr met ecne verrassende mededeeling voor den dag die zijne onbescheidenheid al weder aantoont Zijn pink heeft hem verleid dat de minister er over dacht om de Nederl bezittingen aan de kust van Uuiuea los te laten en dat daarover het advies van den raad van state reeds was gevraagd doch dat de oppositie in dat lichaam den minister van zijn plan deed afzien Hij deelt dit eenvoudig mede om den minister gelegenheid te geven hel Ie kunnen weerspreken Van welken kant men deze zaak beschouwt de heer V SïPtSTBifN maakl een erbarmelijk figuur De heer Ruigehs eindelijk bestrijdt ook de financieele plannen Aet regeering Ook in de tneede zitting voeren 8 sprekers het woord de hli I ljis IIkkmskeuk A v Dei hen V VOOBTHIJIJZKN SaaYMANS VaDEII lloiTM N t E BiiuiJN Kops en ViiiuLY Veeiuidgge Alles dr iaide weder om het onderwerp dat nog ontelbare malen ter sprake zal komen voor het in behandeling is de fiuaneieele qiiiestie touh werd zij door den laalstcii spreker van een anderen kant bcseliowd e heer VluutY Vehiiiiijgoe meende d it de belastingen reeds hoog genoeg waren de heer V VooiirIIUUZEN had er op gewc en dat Nederl iiid na Engeland het meest per hoofd betaalde Engeland ƒ 28 Nederland ƒ 22 IScIgiü ƒ 17 13 l ruisen ƒ 12 50 en dat dus bezuiniging meer p ible d iii verhooging der lasten Het rccripl wa irv m hij heil verwacht is reeds van 48 en heet bezuiniging door vereenvoudiging l e verplii ilsing der gevangenis van Leeuwarden naar Medcmldik een eer dure nieuwe Ie Arnhem een g anlsch ip in China en om t voornaamste t laatst te noemen 52 millioen voor oorlog en marine hier en in Indic Vooral over dit punt wijdt spreker uit Gaat het aan 23 millioen voor oorlog eu marine uit eigen inkomsten opbrengen d i ƒ VV per hoofd Men heeft gi egil t is de assurantieplein ie onzer onafhankelijkheid m iar hij vraagt is on e onafhankelijkheid dan geassureerd liezuiniging wordt reeds toegepast op de begrooling van marine maar de 14 millioen vour oorlog moeten verminderd anders moet spr voor de zevende maal tegen die hegrooting stemmen Voorts loont hij aan dat de cijfers nog lelaag zijn omdat ook op andere hoofdstukken uitgaven van oorlog voorkomen het hoog militair geruehlshof en de militie terwijl ook het productieve arbeidsvermogen door al die soldaten ordt verminderd Eindelijk herinnert hij dat onder het laatste conservatieve ministerie de defensiekosten met 4 millioen zijn vcrhuagd le zwaardere lasten waaronder het volk gedrukt gaat zijn het gevolg van de handelingen van dat ministerie niet van het tegenwoordige Door den loudschcn afgevaardigde Hoi fman nei d in de zitting van 24 nov jl bij gelegenheid der discussie over het 3 wetsontwerp tot bekrachtiging der provinciale belasting in Drenthe waarbij het tarief van rechten op t lloofdka iaal werd voorgedragen het volgende gc egd Drenthe het maar ik beer g dat een andere uit nicdc dat het Ik vcieenig mij geheel met het gezegde door dengeacliten afgevaardigde uit Leiden omtrent deze zaak iaariie wil ik gelooveii dat n cn i k inaul Htnschl produelief te maken treur hel ilal de ernstige wil vanden minister geen lueer eni iifr gevolg heeft gehad mij dunkt een jaar tij l lang genoeg was om kuniil 11 c rwnehten lireiigl hi t belang vai sommigi weik door het rijk worde overgenomen dan zal wclligt de berekening waarvan de minister sprak in dat belang wat hoog zijn opgevoerd en dat groot verschil met de opgaaf van den waterstaat zijn ontstaan iat anders ondenkbaar schijnt Ik zal stemmen tegen dit omwerp £ n nog Tk moet bij het straks gesprokene nog voegen dat het hier geldt een hoog tarief tot dekking van beweerd tekort op de kosten van het boofdkanaal maar ook het Oranje kanaal op aandeden daargesteld wordt door dat taiief gedrukt en kau zyne kosten niet dekken men zou alzoo hier een cadeau doen aan den een uit de zak van een ander dat mij onbillijk voorkomt een ben Parijs 29 Nov De keizer hseft heden de zittingen van het wetg lichaam met eene troonrede geopend Na gewezen te hebben op do moeielijkheden om de vrijheid tot snnd te brengen bezoedeld als ze was door de uitspatting de drukpers en na geconstateerd te hebben dat het gezond verstand des volks die schuldige overdrijvingen heeft te keer gegaan zeide de keizer dal Frankrijk de vrijheid wil maar met orde gepaard Ik sta in voor de orde help mij dan de vrijheid redden laten we 113 evenver van de reactie nis van revolulionnaire theorien verwijderd houden Er is een roemrijke plaats in te nemen tusschen hen die alles zonder cciiige verandering wcnsehen te behouden n hen die alles wensohen ouiver e werpen Toi i ik naar aanleiding van het senatus consult eene nieuwe aera hoorde aankondigen van verzoening van den vooruitgang uwerzijds en mij hebt gij niet willen handelen in strijd met het verleden en noch de beslaande macht noch het keizerrijk willen omverwerpen Thans moeten wij die beginselen in toepassing brengen door ze in de wetten e i zeden over te plaatsen De maatregelen die de ministers u zullen voorstellen hebben allen een zuiver liberaal karakter Zoo gij ze aanneemt zullen de volgende verbeteringen tot stand komen De troonrede kondigt een onderzoek aan omtrent de octrooien dat in de eerste zitting zal worden ingediend Een wels ontwerp op de doaanen De troonrede constateert verder dat de indirecte belasfjngen 30 000 001 nietr hebben opgebracht dan in l i8 De loopende hiidgeileii leveren aanzienlijke OvTscliotten Verder Ik wenseh mij geluk te iien dat de vreemde inogenillieclen vriend ichappeli e üetiekkingen met ons onderhouden orsten en volkeren begeeren den vrede en houden zich bezig met den vojruil Miig der beschaving De troonrede zegt verder dat men van de bijeenkomst van alle roomsoh kallinlioke hissehoppcn te Rome slechts ecu werk van wijiheid en verzoening moet verwachten De buitengewone zitting zal heden worden hervat Na 1 1 t onderzoek der geloofsbrieven zal du gewone zit iiii oiiiniddelijk aanvangen De troonrede eindigt alius De meer rechtstreeksche deelneming van liet land ian zijn eigen zi kcn z il het keizerrijk nieuwe kracht geven De vergaderingen hebvoortaan een grooter deel in de verantwoordelijkheid Dat ze die aanwenden ten behoeve van de grootheid en den vooi spoed der nalie mogen de verschillende denk ijzen verdwijnen waar het algemeen belang dit eiscbt en mogen de kamers door hun geest evenals door hun pratiotisme het bewijs leveren dat Frankrijk zonder lot betreurenswaardige buitciisporigheden te vervallen in staat is te leven onder de vrije instellingen die de eer uitmaken der beschaafde landen Müdrid 29 Nov Onder de houders van staalsiehuldbrieven circuleert een adres ter teekening om te proteslceren tegen eene korting van 20 pCt op de rente zooals door den vorigon minister van financiën bij de indiening van het budget was voorgesteld Athene 26 Nov In de kamer is met eene meerderheid van acht stemmen een lofim van vertrouwen jegens het ministerie uitgebracht Het budget is aangenomen De inkomsten worden geraamd op 33 en de uitgaven op 32 millioen Londen 29 Nov De koiiuig der Belgen verlaat heden middag deze stad om naar België terug te keeren Parijs 29 Nov Gisteren avond is de Fr rente verhandeld tot 7L47 Er had gisteren ecne bijeenkomst van afgevaardigden der meerderheid ten huizo van den heer Thiers plaats Kr waren 1G5 afgevaardinden tegenwoordig Een voorstel van den heer Ollivier om fpne interpellatie in de kamer te deponecren het onderzoek der geloofsbrieven van de afgevnar digden zal geëindigd zijn is tegen 2lJ aangenomen met llt2 stemmen heer Diiru die presi De eerst nadat deerde zeide dat de vcrgndoriiig bcncld is met de gemeenschappelijke gedaclile um liet keizerrijk te behouden en het te vereciiigen met de vrijheid Florence 29 Nov Do generaal Govone en de heer Costagnola zyn hier aangekomen Zij zijn ontboden om deel uit te maken van het kabinet Lanza Madrid 28 Nov Li de corles is met ecne meerderheid van drie vierden der btemmen het voorstel der republikeinsche afgevaardigden verworpen waarbij het gedrag der regcering gedurende de schorsing der constitutioueele waarborgen afgekeurd werd Liverpool 29 Nov Volgens berichten uit Brazilië van den S November jl door do Arno medegebracht zijn de geallieerden van St Fslanislas opgerukt om Lopez te vervolgen Men verzekert tevens dat graaf d Eu met de helft van het Braziliaausche leger huiswaarts zal keeren en dat aan den generaal Polydoro het bevel over de expeditie zal worden opgedragen Kopenhagen 29 Nov De minister van financiën heeft bij het Folkethiug het ontwerp budget ingediend De balans sluit met een deficit van 5 j railiioen dat gedekt zal worden door het gebruiken van 3 millioen die in kas zijn en voor de rest door eene inkomsten belasting Parijs 29 Nov De Patrie zegt dat nooit bij de opening der kamer de keizer met zooveel geestdrift is ontvangen geworden als beden Toen hij in de troonrede zeide Ik sta in voor de handhaving der orde barstten van alle kanten toejuichingen los femen le Berichten De Porte zal den Khediie een ulfmatiim zenden In ODze noordelijke provinciën is iren begonnen met het inzenden van adressen van ndhscBie bdtreffeudc het ontwerp tot afachaffing der doodstraf Op de llussisch Saksischo gronden hebben zich gevallen vnn veepest voorgedaan Ho oproerinakcr O Donovau Kossfi de veroordeelde en gevangen Fenian voor Tipperaiij gekozen in bet parlement Lan a stelt als voorwaarde eene groote vo mindering an het budget vnn oorloif Onder de gesneuvelde opstaoddingen in Dalraatie In Ic nabijheid van Ülokzijl vertoonen zieh vele zrcliondnt die groote schade toebrengen aan de netten der vih chcis Etn wild zwijn van 175 pondon 19 op de goedi icn van den hoer van Palland vau Waarilcubnrg en iS cernjncn gcscliottü door zijn ooq Op de Eugclscbe kusten hebben van het begin des jaars tot na reeds 2632 zeerampen plaats gehad De wetgevende macht van Ecuador schendt hare l luflcn om de diep gedaalde schuldbrieven zelve in te koopen Men beweert dat de tocht der schepen door het kanoal van Suez eene eebade van twintig miUioon heeft vtroorzaakt aan de werken Üe kapel in het winterpaleis van den Russischen cznar is brutaal geplunderd en van sierndcn en edelgesteenten beroofd Overal in Ierland worden druk bezochte meetings gehouden over de landqnaestic e republikeinsche afgevaardigden zijn terug gekeerd in de cortcs Op den juli jl waren in den Frulsiseheu staat niet minder dan 1j70 hoofd en 822 hulponderwijzers plaatsen onbezet Te Saarhrucken heeft men den 24n nov des morgens ten 5 uro weder een schok van aardbeving gevoeld De aandeden Suez kanaal zijn cei reinig gerezen op gnustigc berichten betreifende de doorvaart iocu Engeland weigerl aau Frankrijk ecnige concessie te bij de vernieuwing van het handelstractant l c vorst van lïumenio heeft ter gelegenheid zijner terug komst aan 72 politieke veroordeelden amnestie geschonken Geikkini 25 Nov Lambprtua Gcrtirdus ouders O de Mooij en C Schuilenbiirp 26 Willem ouders V Zevcrbdoiti CU M Pokt Joliuiina Maria ouders J van Leeuwen CU M Hüsroau 27 Johauna Elizabeth ouders C Jaspers en A C Stigter 28 Jacoba ouders J Bili en J lloo gewouiug hiiiion Lodottijk oudcis G I iluinincr eu J Hollander Jacoba Berthn ouders lï ter I at en M T E Vroom P Bakker Oveiit ed n Graaf 50 j g e 30 Pietcrnclla ouders M lJ ielaar en 26 Nov A Jaspers 5 d 27 B da AD VERTONTIEN 27r Staats Loterij De Trekking der EEllSTE KLASSE begint op MAANDAG deu ü DECEMBEli 1809 Raderstooniboüt rt IJSSEL Van IfMJI A Muaiidivgon Dinsdag smorgona i nri ii de i cri fc workdiigcn i iiioi g 7 uren RD I l KliDAM iHi ui üiKi dun cii siiam Villi iii i ii iiji i i i IhuliV llM l ln n i rlrli m