Goudsche Courant, vrijdag 3 december 1869

liiiuuubovoii het voorstel gedaan oiu do iiiilÜHtors iu staat van bescl idi ing U stellenwoReiis luoovddadige liiadeliiigeu op hun lastgepleegd i Gister is do hr Schneider tot president benoemd Welhaast zullen de beraadslagingen hoogst belangrijk worden eu de stand der partijen cone gedecideerde richting aannemen De bekende OUivier die altjjd minister moet worden is weder genaderd tqtdp keizerljjke partij die niet veel ander uitzicht heeft dan weldra overvleugeld te worden door de voortgaande be we ng De president Lanza zoekt in Italië steedsnaar ambtgcnooten tlie de moeielijke taak met hew deelen hjj zou dan de financiën op zichnemen Men noemt min bekende namen enverwacht niet veel van den president die tengevolge van Jiet misnoegen over de veroordeeling van Lobbia tot het bewind geroepenwordt Het blijkt nu dat koning Victor Emmanuel werkelijk zijn neef Thomas koningvan Spanje zou willen zien maar ook dat demoeder dit plan stellig verwerpt De koningwil zgn gezag als voogd niet doen gelden enverlai gt vr jwilUge toestemming Eagelsche bladen beweren dat iiet geschil van den sultan met den onderkoning gecce ernstige gevolgen zal hebben in Frankrgk en Oostenrijk ia men meer bezorgd en werkelijk schgut er een ultimatum naar Egypte gezonden De ministericele crisis in Beieren is ernstiger dan in Itaiio de koning wil zich niet onder werpen aan do ulti amontaansche meerderheid die althans gedeeltelijk door misleiding verkregen is De mislukking der pogingen om don opstand in Dalmatie te vernietigen is zeer verderfelijk voor het prestige van Oostenrijk en zal zeker medewerken om de overige dringende quaestien te bemoeielijken pn den strijd der partijen aan te vuren BU ITENLA ND ENGELAND In hel vereenigd koningrijk zijn 2 4U6 katoen fabrieken waarin 152 li5ü maunfn en 20t 39 vrouwen werken 1 420 wol fabrieken met 52 Ü0Ü mannen en 50 000 vrouwen 587 aijde fabrieken met 12 000 werklieden Het gclieele rtnntal fabrieken in Engeland en Wales is 5 698 met 278 78S mannen en 390 830 vrouwen In Seholland zijn er 507 fabrieken met SO ÖOO mannen en 82 000 vrouwen in Ierland 198 fab iekpn met 22 i22 mannen en 50 301 vrouwen F E A N K R IJ K Pc Patrle verzekert dat de sultan lietjultimatum door zijne ministers opgesteld goedgekeurd heeften ilat een adjudant van den grootvizier het aan den onderkoning overbrengt Deze wordt daarin gesommeetd binnen 10 dagen onvoorwaardelijk aan alle vordcriDgen zich te onderwerpen op stralfe van afïetling Zijn broeder Pazyl I acha die iu Egypte vele aanhangers telt zat duu iu zijne plants benoemd orden Ust oordeel der onafhaukelijko pers it ongunstig over de troonrede Keeds het begin zegt de Teiiips maakt een slechten indruk Door gewag Ie maken in de verwoestende hartstochten van de mitidadige overdrijvingen en van de onmacht der aanvullen heriiiiierl de keizer iian de troonreden van Karel X en Louis Philippe kort vóór hun val Zulke gelijkenissen inuest men vermijden Overigens heeft de keizer iet slanripunt van het persoonlijk güuverneiDCiit iiicl initiatief der llli zooals deze gemeend hadden lint is het logische gevolg der vroegere hervormingen en mitsdien even als deze enkel eeue welwillende concessie van het ge ag die door het persoonlijk gouveruemeDt weer ingetrokken kan worden Wat de binnenlaudsche hervormiDgeu uanga at ze zullen zifh tot een minimum heplMen In de rede komt ook niets voor omtrent art 75 derojn stitutic van het jaar VIU t geen bijna onverklaarbaar is Niets omtrent eeue herziening der kieswet die driiigend noodig is Niets omtrent de opheRing viUi het zegelrecht der d igbladen Geen beroep eindelijk op het initiatief der afgevaardigden wjer mandaat enkel als een eerepost beschouwd wordt üe regeering spreekt nop altijd op een wijze als had zij de wijsheid alleen m pacht als wist zij alléén wat der natie past Het Journal des Séoaü zegt dut de keizer van de buitenspqriglieden der drukpers en kicsvergaderingeii sprekende de geheele drukpers schijnt Ie ivillen lle ohul ligeu Intusschen is het ulgumeen bekend dat de revolutionaire beweging juist tengevolge der houding van het meereudecl der dagbladen is belet Op vele andere punten is genoemd blad het verder eens met de Temps Helpt mij de vrijheid redden zegt de keizertot de vertegenwoordiging maar het keifCfrijk aldus leest men iu de SiicU dat voorgeeft devrijheid te redden heeft h iar nog niet ge rroiidvest Het keizerrijk beeft tot dus ver attgd geschermdmet de woorden vrjjheid en despotisme Indie verwarring zocht het zijn kracht en de troonrede bewijst dat het verder op dien eg meeut tekunnen voortgaan Maar het bedriegt zieh Pi rnatie zjjn de oogen geopend Van alle kanten wordl geprotesteerd legende endnote omtrent de werkin f der handelstraotaten die men ongaarne van de regeeriug ziet itgaan Inmiddels heeft de daartoe benoemde commissie hare werkzaamheden reeds aangevangen De gemeenteraad van Marseille heeft dcD wepteb uitgesproken dat het beginsel van den vrijen handelmoge worden gehandhaafd en beslaten zich aan te sluiten bij de kamer van koophanilel aldaar en bijde maatschappij tut bevordering van den vrijenhandel in het nemen van al zoodanige maatregelen die naar bet beoogde doel kunnen leiden In Thiirinpcn en FnjUkenland heeft men verschijnselen waargenomen Wier oorzaak de atirdl eviiigeu kitnuen zijn Bergen zijn ingestort en dalen zijn opgerezen tot een aanitierkelijke hoogte scheuren en spleten zijn in den boilein g komen elkc de bewoners der omstreken met angst vervullen zoo heeft men in een bergnig welke zich in dcricliting van Mergeiilheim verliefl spleten ontdekt tike meer dan 400 voet lang zijn O O S T E N R IJ K Blijkens de uit Dalmatie ontvangen berichten gaan de zaken aldaar niet vooruil Het doel van den tocht naar de Crivosciais niet bereikt de troepen in weerwil vau gruote dapperheid en volharding zijn op eeiiige punten niet tegen den vijand bestand geweest zij hebben aanzienlijke verlie en geleden en de voorwaartsohe beweging moeten staken de generaal Auersperg is zelf met het huofdkwnitier ter nauuernuud het gevaar onigiian van door de opstandelingen te worden gevangen genomen Die generaal hee t bij dezen tocht de overtuiging verkregen dat de strijd in het tegenwoordige ji irgetijde en bij de gesteldheid van liet terrein niet dan met de grootste offers voortge et kan worden Hij gelooft dat het voor het tegenwoordige voldoenile is de hoofdgemeenschap door het vestigen van vaste posten te verzekeren en de plaatsen aan de kust Ie b zeiteii 001 die voor mogelijke rooverijen der opstandelingen te beveiligen ITALIË De kamer van afgevaardigden heeft de uitvoering van het eorrcctioneele vonnis tegen den majoor Lobbia haar medelid gestuit door een besluit om zelf den loop en de stukkeu van het rechtsgeding nn tu gaan waarvoor zij eene roinmissie uit haar midden heeft benoemd Tegen deze ininenging in de taak der rechterlijke macht heeft de rechterzijde geprotesteerd BINNENLAND Iloi m i Dt i 1 Miiiiii 111 alle giften on legaten i iii ile iniial chappij v iii WLldadighuil gcM liuiikMi ordt tiiaiid een vaal fonds gevormd lol a ii kuüp aii Neilerl sliiiits papier waarvan de renten elk loopend jaar ten bate der instelling gebezigd mogen worden Het bedraagt thans reeds ƒ 4500 nomin ial Uij gelegenheid van de onvhulling van hetmupumeut ter herinnering aan Nccrlands bevrijdingin 1S13 ia van ecu onbekoiide aan de hoofdverfenigiug voor christelijk nationaal schoolonderwijs gezonden de gjfl van 10 obligatieu Portugal 3 pCt ieder groot ƒ 120Ö Curatoren van het athencGum iilustrc te Amaf rdam h bbeu f B brief aan den gemeenteraadaldnar iugezonfl n Daarin geven zij te kennen dat de gcncesltundige schoei daar ter stede dooroorzaken van hunnen wil en macht geheel onafhankelijk iu hare ontwikkeling gestoord wordt endat bij langer voortbestaan daarvan het gevaardreigt dut gaandeweg het aantal studeerenden vooraldat der militaire studenten niettegenstaande het volledige van dat oiiilerwijs zul verminderen Onderdie oorzaken sommen zij op de nietgelijkstellingdezer instelling ie i opzichte der af te leggen examinamei de rijks hoogescholen 2 ij vermcenen toch datde inrichting der staaU examjna waaraan de kweekeliiigen dezer inslelljpg zijn onderworpen oneindig bezwarender is dan de ijze waarop het den kweekelingeu der boogeschoien wordt toegelaten in drie afgebakende gedeelten propeedeutisch candidaats en doctoraal examen over gndersuheidene vakken verdeeld de bewijzen hunner kennis Ie leveren Tegende mate van keunis die van de aansta indc geneeskundigen door de wet gevorderd wordt liesta it bij curatoren geen bezwaar Zij zijn ton rolU otertnigd ditl die male van kenuis vereischt wordl endat zü A instelling aan hunne zorgen toeverIrquvird ten volle verkregen Lat worden Hun bezwaar geldt den Ie grooten omvang vooral van het natuurkundig examen Curatoren wijzen op den nufleeligen iilvloed voor de degelijkheid der studie veroorzaakt door de noodzakelijkheid om zooveel omvangrijke vakkeu te gelijker tijd te bestuderen endaarin binnen één jaar examen af te leggen Zijvragen aan den gemeenteraad zich tot herstel dezergrieven met aandrang tot de wetgevende macht te wenden opdat de aanzienlijke opofferingen door de gemeente Amsterdam in het algemeen belang gedaan niet vruchteloos worden opofferingen waarbij destaat voqr zijnen militairen geneeskundigen dienstvoorzeker niet het minste belang heeft De hulpvijrceniging voor christelijk nationaal onderwijs te Uotlerdam heeft de gedragslijn vandr K uyper c s op de vergadering v iii liet sehoolverboud gevolgd met groote meerderheid van siciuineu iifgekeurd Voorts heeft zg haar lioofdl e liinr verzoent tegenover het schoolverbond geeno vijandige maar eeue afwachtende houding aan te nemen Overzicht van t behandelde in de zittingen der Staten Generaal 1869 1870 Zittingen vau 29 eu 30 Nov 1869 Staatsbegrooting voor 1870 Spoediger dnn verwacht kon worden zijn de algumeeiij beraadslagingen geëindigd iroütendeels komt daarvan de eer toe aan de ministers die ronduit zeiden veel liever al die vragen te beantwoorden wanneer hunne begrootiiigen aan de orde waren Touh maakt hierop o a de niiiiiater van finapcien terecht een uitzo deri ig die voornamelijk de financicele jUOBslie besprak Hel résumé aan t slot zijner rede is kort genoeg om donr ons te worden overgenomen Voor het oogenblik namelijk voor het jaar 1870 acht ik het onnoodig en d uroin onraadzaam aan Ie dringen op verhooging van belastingen Ik meen dat de gelegenheid om de sluatshuishoiiding in te krimpen en hetgeen geacht kun worden luxe te zijn te verminderen nog bestaat en zoolang ik daartoe kans zie weusoh ik raar ipij de natie te bewaren voor den last van verhooging der belistingen Maar ik voeg er bij indien iii ecu volgend jaar of zelfs in den loop van dit jaar mocht blijken dat s lands belai gen het volgen van een anderen weg vorderen znl men van raij gcene voordracht tot verhooging van de begrooting ontvangen dan te gelijk met eene wet tol verhooging van de middelen Ik bedoel dit natuurlijk in een gezonden zin Niet als het eene verhooging van cenigo houder Iu of duizende guldens geldt maar als er belangrijke uitgaven moeten gedaan wolden en er geen oude baten beschikbaar zijn zal ik met eeno vourdr iclil lot verliouging van de middelen komen llerliaKi hoop ik dat de discussie over deze bcgruutiiig aan eeuig lid aanleiding zal geven indien ijii gevoelen viiii het roijne afwijkt een voorstel te doen opdat de kamer haiir gevoelen kunne doen blijken u ik daarin ook een riclilsiiocr viiidc voor lieigu ii vtrder door mij zul behooreii gedaan te wuK cn