Goudsche Courant, vrijdag 3 december 1869

Vj tw t i 5i t e DU ÉmmriT WAW IS ZAAKWAARNEMER te PUTTLJfSIIOEK btvidt idi aan lot liot beyorgen Min PLAATSVERVANGERS en NÜMMERVER WIS SELA ARS op 7eer aannemelrike voorwaarden zullende de belanghebbenden nimmer bemoegel kt worden welke omstandigheden ook met de plaatsvervangers mogten voorkomen zoodat de volgende broeder of broeders voor vrystelhng geheel gevrijwaard worden volgens Art 50 der MilitiLwet van 19 Augustus 18G1 Staatsblad n 72 ioodat een ge tn van drie wettige broeders door het stellen van eén plaatsvervanger en een gezin van vier of vflf broeders door het stellen van twee plaatsvervangers zal gevrywaard worden Waaromtrent hij zich durft leroepen op het Gouvernement von Zuip Hoi lan Is des Donderdags te spreken in het logement Hm HiRTHUib te Gouda N de rainislcrs voudon iii g en jroot aaulnl afgevaardigden litt woord iLii uiiidL hunnt Itgeustiiulera te beaniHOorden tn iin t riiidi dtr ilting van den 30 werden de algcmecnc beraadtlagiugen gesloten in werd hoofdstuk 1 dtr begtpoting hi is des konings met algcmLcne blcmmtn uangenomen Gouda 2 Deo Tarwe bragt ongeveer dezelfde pnjien op Tarwi Poolsche per 2400 kilo ƒ 320 Nieuwe ƒ 300 RoodeK l 315 Zeeu sehe per mud ƒ 9 hU a ƒ 10 Mindere soorten an 7 80 tot ƒ 00 Kogge Puike Zeeuwsche ƒ 7 50 a ƒ 7 90 Mm dere soorten 7 00 a ƒ 7 25 jerst wiuler ƒ t 50 a ƒ 7 00 dito zomer 5 50 a fa 00 Builenlandiche ƒ 4 00 a ƒ 5 00 Havrr fl lu geslcrad Korte f 4 85 a ƒ 5 00 Lange ƒ 3 50 i ƒ 4 00 Bpekweit ïransche per 2100 kilo ƒ 145 J ISO Noordbr 220 a ƒ 230 Brume boonen ƒ 9 25 a 1100 Witte boouen ƒ 10 50 a ƒ 14 Duiveboonen ƒ 8 25 a 9 00 ƒ Pairdeboonen J 25 a ƒ 80 0 Hennepiaad weinig tiangeboUen o op ƒ 8 90 gehouden De Vtemarkt met gewonen nnnvoer alle soorten gingen tot hooge prijten vlug win de hand $ h pen gezosht vette rkens vmi 3 i 28 ff tsper yf ons In magere varkens n biggen jvasde hau lel iets levendiger ilkAas Aangevoerd 10 partyen piijisen ƒ 86 00a 39 00 BoUjr f 1 00 ƒ 1 20 Burgerlijke Stand GEBOitbN 27 Nov Coruflis onder p Ifetf M nan Harten 2 Gcrri je Levina oudtra A Glas u M uog gtborci PlcteruelK ouders A Sohrlck tn van der Uijl 1 Uet Marui Dorothea oudtrs M l uusclit en M 1 van der t out Adri na i liiBbtth omlors O van Hofwegep fa J C Elshout Übrirtiaiio Heud ik oijdtra J D J Bopcke en É C M ï Uoiwel OviBimtN 28 Nov N vin Gtntwu 1 Dei A Houocur en P van Vliet 2 U vau Kntken en M Hoidijk APVERTENTI3BN Voorspoedig bevallen vau en Zoon E C T M RóPOKE BoswtL Gouda 1 December 1869 OPENBARE VERKOOPING VAN BOOIEN BAISOUT s i =i BURÖBMEESTIER en WETHOUDERS v u Gouda aijn voomemens op DONDERDAG den 9 D QB MBER 1869 te begmnw des Voornuddags ten 10 ÜRE iaeeii deilooftkiiftan de StadfiImimerwerf aUuer te verkoopen Ruim 150 Boomen door nommering aangeweisen waaronder Llpen Populieren en Elzen benevens oene partij i Top of BakUout Staande of liggende m het Tlwi oen nabfl de MallegatsUus en vfi Jat tussChen de Potters tersen Kleiwegsbruggen op den Kattensuigel de Vest athter de Gouwe de Nieuwe Haven de Turfmarkt en het terrein hij do Kwenischool Waarvan de Voorwaarden dagelyks de Zondag uitgezonderd des voormiddags v 10 tot 1 Ure ter Plaatselv ke becretane en aan de StadsTimmeiwerf ter lezing zullen liggen OpenlMire yrijvvlUlge Verkooplng 1 op WOENSDAG d n 15 DECEMBER 1869 de VEILING en WOENSDAG den 22 DE 1 CJBMBER 1869 de AFSLAG beiden des vocrnuddags ten 11 ure in het Raadhuis van iVbordWaddvixveen ftan het Dorp yan eene BOUWHANSWOHING en AANHOOEIGHEDEN staande onmiddelluk aan het Dorp Waddmmeen voorts twee partijen BAllMGEONO en eenige perceelen mt itend goed WEI HOOI of BOUWLAND 1 i Gevoelig voor de vele en hi rtel jke bewijzen van deelneming ondervonden bfl het overiflden van oBze geliefde Ouders H H GEEBING en G S MEININGER betuigen de ondtrgeteckenden hun opregten dank Gouda 3 G HART 1 Dec 181 9 S H SAUr Gi erino Openbare Verkooplng van 152 ZVFARE POPULIBREN staande aan hetGoudscheRlJpadnabfl Boskoop Op WOENSDAG 15 DECEMBER 1869 des niunt nu l u de s alles aaneenstaande en lor ens ten 11 ure m het gemeentehuis te groc ir a r t weistaan van den Notaris ü geief tii m ü gelegen in den Xmdphxiio binnen unl iVoddu aecn waai van na O Bumleis try tan I vhierla tm Eerst in 17 Perceelen daarna m corabinatien eiiidelflk m massa Alles m het bretde bö verspreide biljetten 01 schreven 2 3 gwleelten van de kooppenningen kan men tegen 4 pCt op het goul als eerst hypoüie cair verband gevestigd kmgen kniitore van dm N t ui a ie utd Vadduin ii liotLoop tqn weistaan van den Notaris MAARSCHALK Op dag van betaling tot 15 MAART 1870 ZEGT HET VQOBT VlBTi VRAAGT een fatsoenlflk klom ge m aihier voor eene beiaardo Dame KOST INWONING en HUIbHELI TK VEUKEER met genot vau eene vrv 0 MHirkamer Men adresseere 7 ch met fuu o brieven en igani vnn oondituu o dii kU i bi den mtgtvtr di iei Couraut l j lar leu balo Het bc kl mg vau het ii l3 bevrijiliiig lie hoofilverIti uoIoiKlcrnijs fuitugal 3 pCt 1 iiBtre te Am gemeenteraad iij te kennen Lr stede door geheel ouafQiml wordt eu het gevaar fctreiiden vooral Istaaude het vol d leren Onder BI gelijkstelhng lieggen examina poenen toch dat I lan de kweerpen oneindig het den kweefefjehten in drie cmdidiiats eu vakken ververeu legen InsUmdt geueesrdl besl i it bij LU oH 01 ereischt wordt en ie orgen toeverorilen Hun bevooral van het 1 en op deu pajcln ld der studie Ihtid om zouveel t bestud ron en te leggen Zij i lot herstel dt er tvende macht te leringen door de 1 bel mg gedaan Jngen waubij de kundigen dienst ft ristelyk nation lal gedri slijn van i r V 111 het scliuollU rheid van slein11 ir hoofdl p uui II geene vijandige 1111 te nemen lelde in de leneraal Nov 1809 1870 lorden ijn de il gil looien leels lie uiiiiistLis dio L vrigen te bejrootingen a m de o a de minister I jLring die voornaprik Hel rbsiimi enoeg om dooi ons M or het jiar 1870 m onnadzaim aan liiMiugen Ik meen iimishouding in te orden luxt te ijn ooiang ik daartoe uatie te ben aren der oelastingin een volgend ja ir jiar mocht blijken n van een inileren 11 geene voordracht r ontvangen dan e ging van de midij in een ge ouden u ging van cenigo êldl ma ir als er Il ma worden en ei il ik met eeno f midilclcn komen il 1S81P ovoi di P be i r il gtvcn uulicn ijkt een voorstil voelen kunne doen lilsnoer vindc voor iLhooan gedaan te i lic koimig m Bucrc d ukt aan eenr nn u c ontbinding der kaniti on Jovn wiorat bericht a t it rijntoog t i afgeloüiion in do mcoto rMideuticD tu vrij go l aitgevaUun lu liet uidtn van Krliind wtl men nog voor t ee va cnuli otel 10 int pirkmtut tot cimiliduton iloUen Lub ttn fcevangeu en Mackty ctu bogen digd fenmn Htt veikoopen v n goud en het u gkpapcn von bonA te Wnihington D deewiber op d n stegtii oordigtn vott Laatste Beri dvte ul htreteUiag der penoueele rechttii i door de regccnng m de CorlL voorgesteld u WtcWs 6 PooUche biswhoppeo op Oostfior gebied hebbenver lot van de regecnng om het oicumtniich concilie wij te wontu MAEKTBË RICH TEN Londen l Dec De Mornmg Po t ziet nch in staat gesteld te verklaren dat het verschil lus schcn lurkije en Egjpte op een misvotstand berust Dank zij de brmiddeling van de diplomatie van ingeland tn Frankrijk en de houding der Porie is het gevaar vermeden dat de vrede zou verstoord worden Weenen Deo Bij de heden plaats gehad hebbende trekking der lolen van 1864 7ijn de volgende nomraers uitgekomen met de daarnevensstaande prijien Serie 2156 n 3 fl 250 000 serie llbl n 48 fl 26 000 serie 1 29 n 87 fl 15000 serie 21ot n 80 fl 10 000 Voorts iiyn uitgekomen sertin 348 753 1657 en 2498 Weenen l Dec olg ns de AeKe Preise is d n 29 November jl het ultimatum van de Potte nnn den onderkoning toegcjiopden Daarin wordt onvoorwaardelijk ondernerping gevorderd en bevplen dat in geval de Kheilive weigert het besluit tot at etting door gansoh Egypte moet openbaar gemiikt w orden Berlijn l Dec De Prqvmcml Cormp benpbli dat graaf von Bi marck voornemens ih tegen kerstmis e k van Varziu naar Berlijn terug te keereo Pari S 1 Dec Door het wrtgeveiid lichaam 19 Ie heer Schneider ajet l l sfemm n tot president gikoieii Voorls zijn nog uitgebraehl op de hetnu Lerouc 53 en Segris en 37 stemmen terwijl 28 biljetten bUnto zijii mgelcverd Weenen l ücc Vol ens o Pmse heert de nad v m btsinnr van de Tz t fti i aj besloten om dt uitiioodigiiig V m dbu heer Hirsoh tot deelneming lan de uitgifte van de lurksehe spoorwegkeiiiii n dt huid ti i ijzcn Parijs 1 Deo In Je hedep ge ioi d mitting van hit wet evenil Uolium he ft de heer Schneider die lot prtsideiit verko eii werd eene rede uitgebprokeu wafirhij hij irh geluk weiisphte FQet bet btwijs VIII achting dit hem vm de zgde ijnir Collega s WIS ten ditl gcialleii nu zij hem aan hun hoofd hiildtii giplinlbt l ersooiihjke redenen zoudeu hein hebben kiinniu btwtgen die eer van de h pd te wij en ina ir hij icliite ich verplicht iiich ter beschikking te btelleii ijner collega s vooral in een tijd dat Int Und elfoportering eischt Bij de verkiezing van vipe presidenten werden 271 stemmen uitgebrathl De heer Talhout verkreeg 2H Chevaulier 141 JctSme David 137 Dumirit lit stemmen zood it deze heeren wenlin verko in De heer Grevy vereenigde 98 atemroeii op ich Buffet 75 Bisson BuUault 67 Stgris 28 en Mege 24 Pesth 1 Deo Onder een nlgemtcnen bijval is tot dt itgecring een interpellatje gericht om een antwoord te ontvangen op de vraag wajitom de Je iiielen m llongirijo worden geduld ht 13 ingediend een wets ontwerp tot hervorming van het geheele belaslingstelsel en een ontwerp lot oprichting van elementaire scholen voor volwassenen Brussel l Dec De kamer van afgevaardigileii hettt het budget van oorlog aingeuomen mil 5t tegen 23 sttmnien terwijl 12 ledtn zich vin slemmen onthietdtu xemeiigdc Bcrlcliteu Do biBschoppeu vooral mt Ziud Anienka brengen Jeu pqiis l raclUij Lil kürttbnrL gtschtukcn HiijilsLlic uittLtertii ulUi met toestemmiog dir konuigiu titliulp Hum 7IJI1 bij It orgnmaatie en oefening iltr IVrziscbe artote lilt iiiüiiunuut vau 1813 is door de zorg der gcinecnti t Grovuihii u om cv n door l en ijxereu hek hidatoiio botlt uaugtkocht het landgoed Aatou Ö23 acres groot met dnc kolciinnjiicn dat janrhjks opbrengt ƒ 30 000 Dt ir da cn ia Jncob de Vletter overgtbracbt naar de Btrafgcvii jiiuia te Lt tiiwardtu Aan hf t Ilnudbl wordt geaehreven uit lamailia dat het kanaal tot nu uut ia dan lu giuütc bliu lu nut half voltüüid Mtu spreekt over ecu apoorweg van iulphtn naar Hotter Iftm ov r AptUüürn 1p O pil IS iLu jongeling Op Jivn norltu uilirtidheicii giinaakt tot mvu itulijki Ill lp tllWullvLU Il 11 hl uil uicii Iloi 1 itrattcp organmccreii tegen 8 dct Ulu dflg dci üpu II b wu 1 ut tomilu