Goudsche Courant, zondag 5 december 1869

S it l tl XL loIiK llJH pini i lUcff itn lit iff i lodlsbi ievcii De lir Miivioi wtiuit ni lilakciulo gunst bij Jon koizor ii loopt il anloor cvaiiial zijn invloed te verliezen want hoewcinif tot nu nog blijkt van de sterkte der partijen hot is zeer onwaarschijnlijk dat de keizer ooit weder zijn prestige herwint Men is het personeel bewind moede achttien jaren waren meer dan voldoende om elke illusie weg te nomen C Ui vier moge minister worden hfl zal het spel verliezen De keizer moge door soldatengoweld voor de orde kunnen instaan men zal zonder hem de vrijheid redden In een moedeloos oogenblik heeft hij zich zelven opgegeven en nu kan hij niet terug ofschoon hij nog weinig inziet hoe diep hij gevallen is Hij lacht om Rochefort hij weet niet hoe spoedig over hem gelachen zal worden De ministerieele crisis laat in Frankrijk nog op zich wachten maar zal spoedig aan de orde komen Te Florence Munchen en Lissabon bestaat zij werkelijk Lanza is wel geen man van wien men groote verwachtingen koestert en het zal hem moeicl k vallen geschikte personen bijeen te brengen maar hij maakt voortreffel ke voorwaarden hfl eischt eene bezuiniging van 30 millioen op het budget van oorlog dit zal den armen koning hard vallen het is ziin nobelste liefhebberij De last der regeering wordt den vorsten door verantwoordelijke ministers van de schouders genomen jachtvermaak en hofifeesten zijn tijdelyke verpoozingen maar het hoofddoel des levens is het soldatenspel Een schoon en talrijk leger en eene ledige schatkist met steeds opvolgende leeningen is het ideaal van onzen tijd In Beieren is het eene andere quiustie de koning die zich liefst met de muziek bezig houdt en van de staatszaken walgt wil toch volstrekt het hoofd niet buigen voor de ultramontaansche meerderheid Do partij van Hohenloho wil hem tot eiken prijs behouden en daar hy met de priesterpartij overeenstemt in afkeer van Pruisen hoopt nien nog altijd tot ne schikking te komen De crisis te Lissabon is eerst aangekondigd np ir daar is die ziekelijke toestand reeds chroni ch geworden en wekt geringe belangstelling In Pruisen geeft de kamer zich ongehoorde moeite om den minister van eeredienst uit te drijven maar hij vertrouwt op zijn koning Dit is de christelijke ridder de regtzinnige soldaat Een revue en vrome woorden dat is al zijn lust Daar beschimpt do soldaat den ïechter daar verhongert de onderwijzer daar is het leger het doel van het aanzijn des volks Maar allerwegen beginnen de stralen door te breken vau een beUr licht de maat der dwaasheid loopt over en als Frankiijk zijne stom doet hooren en voorgaat zal een vernieuwd ontwaken der volken de menscliheid eene schrede vooruit brongen op den weg van vrjjheid en volksgeluk BUITENLAND ENGELAND Te Dublin is een nieuw niniulemcnt van den kardinniil uilen liet liool d der katb dieke hicrurchie in Ierland aan de geluovigcn nilgevaardigd sliekkenile om het fenianiimc en alle pclieinie pcnoolseliiippdi 10 leiiiuiileelen als strijdig mcl de leer en en i iefl der kelk De TdiKs 1 in nicening dat liet welgeiend lielmivm in Kuinkrijli is bijecn ekonien niet om te boslisben 111 liüevcrre het persoonlijk gezag ilc zicli elf gestelde gieii en heeft overschreden maar om het ecua en voor alujd af te schalVcn cu om de keizerlijke alleenhecrseh ippij te vervangen door een nieuw systeem dat door alle partijen aanp uomen en gpeeibiedigd kan worden liet vergelijkt de twee partijen onder do afgevaardigden met twee ruiterbcndeu die in onstuimige vaart op elkander inrenneii en zegt de eerste butsing der partijeu zal hevig zijn De eene of andere moet opgeotfcrd worden aiin die lang ingehomlen woede aan die eerste uitbarsting van die Ie lai g opgekropte hartstochten DUITSCHLAND Vol eii3 mededeehiijren uit Mannheim hebben de geviilm lelitigden der Rijnoeverstalen de overeenkomst betrelïende de viesehenj in den Rijn en de daarin uil iiterendc rivieren op den 27 der vorige maand jTC iloIcn Zij besi i it uit 16 artikelen en zal naar men il renieen boopl den gunstigslen invloed op de zaak UI qujïsl ie nitoefenen De volksvergadcringen der liberale partij teMunchen hebben tot adressen geleid om den koningte verzoeken met het oog op den bestaanden toestand het ontslag van den minister vou ilohenlohec 3 iet aan te nemen Van alle kanten komt er een storm opzettentegen den minister van eeredienst den heer vonMnhler De heer Ziegler die in de kamer vanafgevaardigden hem zoodanig de les heeft gelezendat hij zoo spoedig mogelijk zijnen zetel moestvrrlaien ontvangt talrijke blijken van insleinmmg vooral nu het ook gebleken ia dat de minisier gedurende de laatste jaren een hoogst ongunstigeninvloed heeft uitgeoefend op de zaken in Hauover Daar des ministers broeder eene belrekking bekleedtbij het kabinet des koniiigs verwacht men niet datmen er spoedig in zal slagen den minister te verwijderen il Ll 4 DF n MIiKll Uit de achterstnande advertentie blijkt dat het St Twee onzer stadgenoten wenschen een eerlang voor hen aan te breken feestdag op te luisteren door ongeliikkigen Ie ondersteunen terwijl een aantal andere belangstellenden t r eere van dien feestdag en die feesiviereni en hunne medewerking hebben tuegp egd Het zijn de heeren II J Stef nbeiigen Gymnaaliokineester en B F C Veubeeck Adjudantonderofficier lier dd Schutterij die op den 7 December a s hun vijfentwintig jarig schennmeesterschap vieren Het is op dien dag dat hunne talrijke vrienden op waardige wijze dat voorrecht willen gfdenki n door in t lokaal Nut en Vermaak een Aib ut te geven terwijl hot mu iek kurps der dd Schultern niet achter il blijven in de ondersteuning van dit plan en inedewcrking heeft toegezegd en ook de leerlingen dei gymnaatiekschool blijken zullen geven hunnei vorderingen Het zal dus een luisterrijk feest zijn dat gevierd wordt en menigeen zon watertanilcn naar t genot om uilgcnoüdigd Ie worden daarbij tegenwoordig te ijn maar de jubilarissen hebben ieta anders bedacht waardoor zij de gevaarlijke klip ontzeilen van menschcn die eene uitiioudiging vei wachten voorbij Ie gaan en tevens het is reeds gezegd het lot van ongelukkigen willen ver achten Geen uitnoodiguigen worden voor dit feest gedaan maar ieder die 50 cents wil itfalaan voor de nagelaten betrekkingen vim de onlanga verongelukte visschers te Katwijk en Noordwijk wordt toegelaten Wij twijfelen dus niet of allen die anders uitgenoodigd zouden worden maar ook zij die dnaiop geen aanspraak zouden maken uilen nu wedijveren in t nemen van toegiiiigshe ij eii l r is in die vissi hersilorpen veel noodig acht inoi tïers zijn vn t hare t c tff otaott n tiwe en tinntiy kinilvren mn linnne vaders lerimjd Het genot v iii mede feest te vieren op den 7 wordt een diibhel genot nis we ludenken dat t leed de cr treurenden ook d ioron i imdeueikiii al worden vern iinlerd ile iiili ki ihiK II Udisehen we dus toe aan de lijsten dom A oig iiiier eiinunissie lii t laiiiU ml Ie hli 1 I l niiei li II I de I iiige i ii 1 M vollc zaal daarenboven aan de jubilausben en liunuc mede feestvierenden Door Z M is aan de commissien uit do atalen van Zuidholinnd Noordholland en Utrecht beiioeind tot gemeenschappelijk onderzoek van een ontwcrpreglemeut van bestuur voor het hoogheemraadschap van Amstclland magtiging verleend om i a de sluiting der statenvergadering van het najaar van lïfli J hare werkzaamheden voort te zetten ten einde in vereeniging met elkander bet bedoelde ontwerp te behandelen Bij beschikking van 27 Nov jl zijn de vergunningen voor UB stoombootdiensten tot vervoervan reizigers goederen en vee tusscbe i Woerden Amsterdam en Leido vroeger verleend aan J Kn lïAz en tussi hen Uuuda en Men schrijft ons uit Gorinchem dd 1 Deo Niettegensluande net voortdurende natte weder liggen de landerijen in den ouitick voor zooverre die door de sloomgeuialen aan den KIshont van het overtollige polderwater worden bevnjd bij uitnemendheid gunstig De meeste polders hebben geen of weinig water boven hol omerpeil De tevredenheid om de afvoering Tan het polderwater is algemeen vooral dewijl de waarde der landerijen daardoor eer is loegenoinf n Thana kon men oggcn van den veldarbeid zeker te zijn iets waaraan vroeger met kon worden gedacht toen men van wind en stand van het rivierwater afhankelijk was Bij eeuigzins sticuge vorst hoopt men van de slakken en vele andere schadelijke insecten te wordeu verlost l geen bij hoogeu stand van het polderwater zeer bez waarlijk werd geacht Men sohrgft uit Groningen dd 1 Dec Gisteren avond i ili de daartoe belegde bijeenkomst op welke ongeveer 250 ingezetenen tegenwoordig waren met bijna eenparige slcmmeu besloten aan Z M een adres te endeu over de hooge koslon voor oorlog en marine Aan de dabatten werd onder praïaidium van den heer 1 Zeper deelgenomen door de heeren van Ittersum prof van der Wijck prof Teilegen 1 U Uoelfsema E J P Joriasen J W Straatman en pruf Moltzer Ook de vertegenwooidigcrs der pers to de er stede waren aanwe ig Op voorstel van prof van der AVijck werd eene zinsnede iiitjovoegd houdemk dat deüroningera s lands ouafhaiikehjkheid en de hindhavuig onzer nationaliteit boven alles stellen Kr was bij voorbaat gezorgd dat doze demonstratie geene politieke kleur kr eg Daartoe was het cnmilij dal de ingezetenen opriep zaniengesield uit ingezetenen verschillende in raaatschappelijken rang eu in politieke en godsdienstige gevoelens Deze proef ia uitnemend geslaagd cu z il slellig in dit gewest wellicht in geheel ons land tiecrklank vinden Overzicht van t bahandelde ia de zittingen der Staton Generaal 1869 1870 Zittingen van 1 en 2 Doe 1869 Staatsbegrooting voor 1870 In deze zittingen zijn de hoofdstukken 2 en 3 der staatsbegrooling hooge collcgicii en kabinet des konings Buitenlandsche zaken aaiigciioinen Bij t 2 hoofdstuk had eene tamelijk scherpe woordenwisseling plaals tusscheii den christelijkhisto riachen afgevaardigden v LlJNOhN den heer V SlJl EsiElJN en den minialer van biunenl zakeu over het niet vermelden in de Staatscourant w mneer aan vreemdelingen ncderlandsche ridderorden worden gegeven lenvijl zij ook hierop de aandacht vestigden dat bij t jongate nationale fcc4 aan geen Nederlanders de Leeuw is gegeven Het eerslc zeide de minister gebeurde moer v at het laats c betreft geloofde hij dat in de opmerking der geachte afgevaardigden eene reclame lag opgesloten Da irop vatten beide heeren vuur en de heer v SiU r sïEijtl moest zelfs voor de derde maal het oord vragen en de kamer gaf hem dit met 43 tegen 1 steairacn De minister koos eindelijk de wijste partij en zweeg Het hoofdstuk H rd met algemrciie slemincn aan genomen Bij ile algemeene lieraadsligiiigeii over t 3 hoofdsliik werden iilleilei onderwerpen aangeroerd waarover t onmogelijk is een kort ovei ieht to geven laar voor de niceale on er Ic era ecii inleiding zou nioelcii voorafgaan dio op ieli zeil reeds oii p gren eii zou ovcrsehiijden zoodat wc die ai geniceue hei iadsl igingen vuoibijgaan en in de i l illiiig gespiniigen ini dedeeleii dut we in hun gei II ge iiiil ulliii klijgeii on iila de mi1 luslii liad vooigcjtcld De bccicii Dlmuvi en llJs col 1 MlentK Uil Ut W ruit llttft t lu toü 7 Iniile ftl H i t GiO tl ll J P m lil itit It itW ilei feiomill W ni ie Koto il t pW i p i s o m1iiU5 ip K 9 Mated ii ii èD iilleii ioffii ia w ilei Mil III Wi Ijisabon Bit i ei K i miiislirwle niii duin iDi n iini bil i Tei icltpital IM I lilililijliitllinii iD Ibl4 Imoiiinliaphiij Swiss SSk k iJ itii UnoikiiéntilH 1 lil iMiiiiii TO iiiii i lieniibiiiiiH lij jj ijii J IiOBdeii j fc I fall teiobi Bui i i I WMel Ml leb jiilu 1 1 4 te 1 WMi 1i it 1 11 0 flriiiiM 1 11 we ril IBIt PJillli M teid Ud SIS 1 Wt i iliif I 1 lil j f iiifr Cr i mi Hl Nu V till o 1