Goudsche Courant, zondag 5 december 1869

Vj lil u isaen en hunne 11 uit de stalen Il recht beiiueind laii een onlwcrp jgheemraadschap tü om na de slui najaar van 18 U n ten einde in olde ontwerp te v jl zijn de version tot vervoer isbüben Woerden lid aan J Knyft kcrdam laatstelijk pehreven teii name broefsloomboot1 1 Alphen hem dd 1 Dec iide natte weder tk voor zooverre Elsliout van III bevrijd bij uit 1 of weinig water liilieid om de af 1 gemeen voural f daardoor eer is Til van den vuld vroeger niet kon VI ld en stand van lij eenigzius strenge en vele andere erlost t geeu by Ir zeer bezwaarlijk dd 1 Deo Gistebijeenkomst op Ej i nwoordig waren Jc loten aan Z M Ih uge kosten voor batten werd onder tper deelgenomen cif van der Wijok ij 1 V Jorissen er Ook de vertestede aren aanwe an der Wijck wjrd Jde dat deUroninen de handhaving hellen Er was bij iistratie geene polinet comité dat de Il uit ingezetenen In rang en in poli Ueze proef is uit lit gewest Wellicht linden idelde in dd Generaal Dec 1809 or 1870 Ifilsinkken 2 en 3 ien on kabinet iles ingenomen lijk scherpe woor11 christelijkhisto KN den heer v n binuenl zaken over jt uur int wanneer ridderorden wor Jrop de aandacht ves Inale fee t aan geen geven Hat eerste wat het laatste be jicrking der geachte iipgesloten Daarop neer v Siji KSTI ujn het woord vragen t tegen l stemde wijste partij irciie sieinineu aan ciilsli iiiKen over t i werpen aangeroerd rt over iclit to RC le iT3 ren in lei op ifh vi lf r cds oüdat we die nl ui en in de k i lcn dal e in o I iN il mill ju M lUI CU i Cior Tsri iN badden een nmendemenl van nagenoeg dezelfde strekking ingediend om deze uitgave niet te duen Hc minister van buitcul zaken verdedigde zijn voorstel hiermede dat de consuls in China daardoor olTicieel door de Chinescbe regeering konden worden erkend heldeen voor den handel een zeer groot voordeel zoude wezen daar niet erkende consuls eigenlijk geen consuls zgn Het amendement werd echter met 37 tegen 35 stemmen aangenomen Spoedig daarop waren de beraadslagingen afgeloopen en weid t gehceK hoofdstuk met 53 tegen ii stemmen aangenomen De indruk der discussien komt ons voor deze te zijn dat do ministers niet op eene volgzame kamer kunnen roemen De meeste amendementen komen van de liberalnn die tegenwoordig de regeeringspartij zijn zooals men helaas wei eens die party noemt welke de ministers onder hare leden telt Het is eene gezonde oppositie daarom draagt zij goede vruchten Laatste Berichten Weenen 3 Dec De Neue Frew Preise bevat een telegram uit Konstantinopel vuu den 2 dezer iiihondcnde dat de aldaar aanwezige Fransche gezant eergisteren aan den groot vizier heeft verklaard dat ïrankrijk zich niet kan vereenigen met de zienswijze der Porte in haar geschil met den onderkoning van Egypte Met verwijzing op de Iractaten die onder waarborg der mogendheden tusschcn de Porte en Egypte gesloteu zijn heeft de gezant teveua voor dic mogendheden aanspraak gemaakt op hel recht om in deze te intcrvenieeren Het genoemd blad zegt uit St Petersburg vernomen Ie hebben dal generaal Ignatief bestemd is om prins üortschakolT op te volgen Madrid 3 Dec De republikeinsche afgevaardigden zullen morgen in de Cortes de opheffing vau den staat van beleg vragen Lissabon 2 Dec Volgens een gerucht bestaat cr eene miiiisterieele crisis De Hertog van Saldnnha zou een nieuw kabinet vormen Ter g3legcnheid van den verjinirdag der onafhan kelijkverklaring van Portugal hadden cr vele demonstraties plaats IJIunChen 3 Dec Aangaande de ministerieele criïis kan worden incilegcdeelil dat prins Ilohenlohe en de nuiiister vau oorlog per telegraaf naar Uo euschwangan bij den Koning zijn ontboden Londen 3 Deo De Herald deelt een telegrafisch ibcricht mede volgens hetwelk Frankrijk een voorstel zou hebben gcilaan tot cene eonferenlie ad hoc ter verelTening van het Turkseh Egyptisch geschil Madrid 2 Dee In de zitting der Cortes heeft de heer Ochoa den wensch te kennen gegeven dat rr cene enquête zou worden ingeslcld naar aanleiding der beweringen des heeren Figi croU dat de ex koningiuuen Christina en Isabella zich ile kroonjuHcelen tcr waarde van 73 millioeu realen zouden hebben toegeëigend De heer Figiierola verklaarde hierop dat hij nimmer zulk eene verklaring had kn incu afleggen aangezien hem nooit zulke feiten waren medegedeeld Dit antwoord des ministers wekte de verbolgenheid op van d n heer Ochoa en van eenige niid ministers die heftig tegen dit beweren te velde irokivoii deiieraal l rira randde de orics aan oin in nik eene ernstige zrak niet met overhaastir p Ie erk tigaan Met 1 8 legen 42 stemmen erd eehter besloten cce enquête in te stellen Parij 3 3 Dec De inhoud van het telegram gericht a m de Wcener Neiie Freie l re ae betreHeude eene verklaring die de gezant van l rankrijk te Konslaiitinopel len op iehte van het conflict dat tnssplien Kgypte en de Porte gerezen is zou hebben afgelegd wordt verklaard van grond Ie zijn ontbloot Parijs 3 Dec In strijd met de bewering van de Horning Herald wordt verzekerd dat er geen qnoeslie is van eene conferentie tot regeling van het geschil tiisschen den Sultan en den Khedive gerezen Do afgevaardigde de heer Guizot heeft een brief gericht aan zijn collega den heer Pichoii waarin hij betoogt dat het noodzakelijk is dat allen die de handhaving der orde op prijs 3lellen zich aaneen sluiten ini aan de revolutie weerstand Ie bieden Parijs 3 Deo In de zitting van het welgeveiiil lirliaam heeft lloehcfort het voorstel gedaan lint vonriiin de nationale garde zou belast zijn met het hmaieii der vergadering De nationale gurue en de kio erü zijn de natuurlijke beschermers der kamer Ie elke verru sing vim welke zijde die ook komen iiiii e n oiuler dit gouveniement is nuMi vuorliliTi i il lil vrnMbsiiigeii hlootgcstelil Deze woordeii wekten de hilariteit van eukek leden op De heer Gambetta voerde daarop aan dat do kamer zich wellicht eenmaal zou beklagen deze voorzorg niet te hebben genomen Berlijn 2 Deo De staats Ameiijer mtldt dat den heer Delbrück de waardigheid van minister van itaat is verleend en het recht om de ziltiiigen van het ministerie bij te wunen ook nadat het den heer V B smarck verleende verlof zal afgeloopen zijn De wet tot consolideering der staatsschuld is door de budgetcommissie in haar geheel aangenomen Slechts 13 leden verklaarden er zich tegen Bucharest 3 Dec in de zitting der kamer werd de heer Gregor Kalsch tot president verkozen en de heeren Kalimaehi Florescn Waruesco en Cantacuszino tot vice presidenten Do twee laatstgenoemden namen met de keuze geen genoegen Parijs 3 Dec In de zitting van het wetgevend lichaam is bij het onderzoek der geloofsbrieven de verkiezing van den heer lleriniuc met IIS legen 90 stemmen nietig verklaard Weenen 3 Dec De IFimer Zcitiwi deelt het keizerlijk patent mede tot bijeenroepiiig van den rijksraad tegen 11 dezer Parijs 3 Dec In de zitting van het wetgevend lichaam zijn de verkie iiigen in Isèrc Tarn en eeuige andere departementen geldig verklaard Morgen voorzetting In den senaat heeft de heer Roiiher hulde gebracht aan de naged iclitenis dei in dit jaar overleden senatoren De zitting is verdaagd lol dinsdag De yliffle heeft ten gevolf e van storm opunllioud gehad en is heden morgen van Corsica verlrokken Rouaan 3 Dec In cene bijeenkomst vau 2500 personen alhür heeft de heer Pouyer tournier medegedeeld dat te Parijs definitief een algemeen comité voor industrie is geconstitueerd Voorts heeft hij in eene rede de cijfers wederlcgd die door de vergadering te Bordeaux waren aangegeven Hij toonde aan dat de heer Simon aldaar zeer overdreven cijfers heeft genoemd Hij bewees dat de uitvoer van wijnen sedert de in werking treding van het FranschEugelsch handelstractaat weinig is vooruitgegaan Vervolgens deid hij een beroep op de loyaliteit der discussie en gaf den wensch te kennen naar compenserende reehleu bij ophefling van dit tractaat Gemengde Berichten fcn verwacht de ophcSlng vaD de habeas corpuaactc ia 1 erin 1 1 in do Europccsch Turkachc provinciei vord n talloozc ülKotrige proclaiiiatieo onder ao cliriatcnen verspreid Moritz k ichciiheiin herft 23 1U Ü th gisrhoiikcn toi den bt u viui et n Israi litisch wcenhuia te Berlijn Te Maaslricht bcsttiiit hot voorucmco om een haven aantL lt ggcu ÏD de ZuidwiUciusvuart bg het ontworpen goederenBtatiüii De onderküuing van Egypte heelt te Hinningarn aangekocht lOO Odü Lchterlaadgeweren en bij Armstrong ceu groot aautul kanonnen besteld Op eeuigen afstand van San Francesco zijn twee trcjuen in botstug komen waarbij ceuige persuueu siJD omgekoinen en een 50tnl gekvtetst Baron Haussmann wil nog een tal vnn millioencn besteden aan de wedergeboorte vau Tarijs het deficit bedraagt nog bltehts 750 millioen De op de reis der Fmnsche keizerin met haar luan ge wi silde lilt griuinnm hilibui llïO OUU frs gekoet Tc llcilijn IS in filjnrigcn üuderiloin oveiUdcn de be lurinilc r Hngerra en trcursptilster liilia f risi Du kmiüiiguiir Krupp te Ksson laat hij Werden ecu ilut Ihiiu 11 dut hem l en een half a 2 iDilliocu zal kostfn irootc massa s eneiiii hcbbm hul verkeer gestremd op dni Follsebcn poorweg over den Mont Ceiiis Nn wordtii de larnelii tcn in Rusland met hen op barbaarsehe wij e te verwijderen van de grenzen Diiar hi t in ï ruiscn nirt helpt onderwijzcrs kweekeliugeii lo lükkrn met premtun zal men nu de weesjongeiis desigiicercii Df staat Jowa telde in 183fl slechts 10 000 inwoners in ISfiO 07 9ia en thans 1 33 178 l c nieuwe Oostenrijkschc W urn dl ge weren zijn in het gebruik doeltoui bevonden In den mieht v u 2U Nov is te Tilburg een groot bljii afgf wcrkt fabriiksgcbonw door hcvigenmiDd geheel ingestort tn de Ver atnten zijn 454 305 vrijmetselaara Wïiarvau in N IJork 74 079 De volkatelliiig heeft een bejaarden boer uit Dalfscn het volgende doen zeggen Uo non as se mi de munscn soo hogiut te tellen dan iBt hoaate edoan met nii unit ik liuldr der niks lan van Bukke kunsten loat onsen leven heer iii olk tellm VEKGAÜKIUNÜ van uen CiKMKKNTKllAAD Vrijdag i December Tegenwoordig de hh vnn Bergen Lhendoorn vourzitter de iruve Uraggaur Westerbaan Itemy DrüogUever van CJenni i Kist CU vim Straaten De nol uien der üngc vrrg ulering worden gelc cu en goedgekeiiri Ingekotnen trsrliillende brieven ala van Cnnilurcu der latijiisehe M liool on andcic rollctiu n inirinleiulc twrelaljen ter nanbnvi ling vnn voui ziening ni de periodieke afutding ter visie iii i küiiien nii i ive v in da hh 1 van Ilinloopcn l abberton mr IT J an ïeump m K Mars Ijcdniikende voor hul liduiaatschnp van de pl iiitMÜjke schoüleüniniissié uotif een tiijifs van vier sehippcrs van het Amatcrdnmsehc bargevter vcr ui keiuio uni de door litt overlijden van J Spellenburg opeiigeviillen betrekking niet te vervullen om de geringe jpbreiig t en het even nla te Aiufaterdum te doen uitalervcn tot drie Ter vi iu Vier adreasen van verselulleiide personen die verzoeken in aannierkiiig te kouieu bij de benoeming van een scliipper op Anibterdam een adres van J 1 Versnel pachter van een huis enz aan de Goiidaelie si nis verzoeken Je fachadeloofistelling voor mindert oiitvangsten tot een bedrag van 2 i Door den vuui itter wordt medegedeeld dat een dergelijk verzoek voor eeiiigen tijd is afgewezen en dat het tegenwoordige idleen verseliilt door de aanwijzing van het bedrog der schiidelousstclling en adviseert nlzoo tut afwijzing waarloe besloten wordt net nlgeraecne stemmen Aan de orde is een adres vnn S Stcrkenburg annnemor van den onderbouw der Kieiwegsbrug waarbij een voorstel tot schikking De annneiner beklaagt zieh over de te zijnen aanzien gebezigde uitdrukking dat de opneming vnn het werk onjuist w as w e hal ve hij v ooi st el t ccuc vernieuw de opname door desi iiiitligen en verlangt daarop binnen 4 dngen antwoord en zoo niet zal de ziink wolden nitgcne eii door den regtcr De cüiiiiiii ssie iui fabrieage keurt den toon af van dit adres en nvLent ilat ln t vroeger gcnouien besluit moet geliaudhanfd worden en stelt v or ü er te giian lot de orde van don dag D lih Ki jt U iny en van Gennep verklaren uitdrukkelijk leii te vcreenigen met d t vooorstel dat overigens met iig nieeiic tenuueii wordt aangenonien Keil adres viui D A Cats houdende verzoek tot hare opneming in h t i t tii lit voor oude Tprnclietcn Duur den voorzitter Honil de e zaak toegelicht en herinnerd aan het vroeger voorgeviillene en zgn IJ en W uu van oijiileil dat iiiui moet biriibtcn in de nittpraak va lirt Uraelietiseh annbestunr daar deze vergadering niet jcvoegd is hieromtrent te beslissen eu wordt di uvereen kiini tig algemeen bcsioten Door den vour Uter wordt medegedeeld dat zijn uitgeloot S ubligatien der geldletuing van 48 ra en wel de nummer 7 10 1 1 19 23 ia VAa en 21rt Hierna eindif t de vergadering Burgerlijke Stand Ver OviiitLF nKN 3 Deo J van der Vlist 8 m G meulen wed V Baan 70 j J Bons 2 j 11 ra ADVERTENTIEN GOEDKOOPE innZIEK PIANO Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Konin in AiiDiTi 11 bncio der Kuss Walzer 2 druk C ƒ 0 40 Batoiamn Op 111 Fantaisie sur Orphée aux enfers 2 druk D C 0 40 BotJMAN Maria Walzer C 0 50 CiioisEZ L Afrkaine Air de Nelnsko C 0 40 KiiUG Op 131 Ahendgebet Religiöses Tonstüok 3 druk B 0 30 LuMBi Tj aMwiWHer Fantaisie 2 druk C 0 60 Maukuli Op 54 lUustrationen ilber deutsche Volksweisen No 2 Thuringisches Volkslied B 0 30 No 3 Andreas Hofer B j 0 40 RiCHAiiDS Sybille Romance B C 0 40 SïitAtiss La helle Héline Quadrille 3 druk C 0 4Q Complete Catalogussen GRATIS Allo uuniraera dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Openbare Verkooplng van 152 WARE POPULIEREN staande aan het loudsehe Hijpnd nabij Hof k op Op VOENSI A i 1 DKCKMHKU ISdltdes iiKirgciis ten 11 ure in brt f iMiiei iitelniis to Bodni i ti M ovci rftjiaii vim den Notaris 1 MAAlfSCIIALK ü i Ing van hAnV uy U i MAAKT IK70 2i üT HKÏ VOO T r