Goudsche Courant, zondag 5 december 1869

Lokaal ii ® iskiN isiüim üüi Salon des Variétés van Amsterdam onder directie van P UOAS N JUDELS MAANDAd G DECEMBER 1869 BUITENGEWONE VOORSTELLING met medewerking van Mej BELINPANTE zangeres van het Vlaamsche Opera Gezelschap te Brussel m miM DE REGIMENTS DOCHTER liirocmil 7niln I cl in 2 Afiieclingen nonr t l raiisdi i I A KILIE 1 11 REGIMENT uoulcn vnu Scnbe Muiick vnn Douizetti uict nieuwe Dekuraticii en Coatumcs waarin Mcj BELINFANÏE de rol von MAlllE zal vervullen TOT slot liet verlaten Rliid van öc Straat du Ponceau lcuwc vrolijke VnudcMlle in Uee Bedrijven naar t Fiansth vnn het Palais lïojnl Aanvang 7 uur 1 RANG 99 Cents 2 RANG 50 Cents B j den Kastelein der Sociëteit ligt eeue lijst ter inteekening De loting der plaathen zal op den dag der voorstelling voor HH inteekeuaren plaats hebben des morgens te 10 uren precies en kunnen na afloop daarvan plaatsen besproken word tot des namiddags te 3 uren in verschillende Soorten zgn te bekomen on bestellingen voor extra NETTE GESTEENDRUKTE fwiti a ƒ 1 de 100 worden ten spoedigste ingewacht bü A BRINKMAN Txmge Tiemiewcff ZONDER NIETEN 30 Cents het LOT Gouda December 1869 P C MAAS West haven l p ondergeteekendu neemt bij deze de vrijheid7 vch aan het geëerde publiek aan te berelen tot het bedionen van BRUILOFTEN DINERS SOUPKRS CONCERTEN BALS en KINDEl iPARTlJEN lillende hij alles aanwendenom iju geëerde hegun stigers 7 00 door accurateal i oivR li bediening in alle deelen te voldoen Mtt achting UEd I w Dienaar Adres F K L MEINECKE Wi tli u ni N HH Takki ukdiende KOOLASCH tol lUXKIINd i i o i zeer voorilcciij re voorwiiiinlin iiiilmj ilr viiormivil strekt te verKiH lU fl UI lli t icic iiilunnduii liij l Dj WKllKaldaar eene groote Collectie PRENTENBOEKEN PLAKBOEKEN PHOTOGRAPHIE ALBUMS KNIPPLATEN alsmede PAPETERIES SCHRIJFMAPPEN CARTONNAGES SURPRISES KINDERSPELEN Enz Enz WEST HAVEN Gouda December 18G9 Openbare Aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op DONDERDAG den 16 DECEMBER 1869 des namiddags ten een ure in het RAADHUIS aldaar bjj inschrijving AAN TE BESTEDEN De leverantie van de ten dienste der Gemeente gedurende liet jaar 1870 henoodigde MATERIALEN als V Houtwaren 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ijzerwerk Spijkers en ligte IJzerwaren Lood Zink en Soldeer Verwwareu en Glas Teer Tras Kalk Grind Zand 75 000 IJsBelmetselplaveij 25 000 B l a a uwe IJssel straat klltk kers 100 000 Harde Vechtsche Straat klinkormoppen wimUorm 50 000 Lulksche Straatkeijen zullende van de vier laatstgenoemde nunmiers de monsters aan de Stads Timmerwerf kunnen worden bezigtigd De voorwaarden zullen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voonuiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselyko Secretarie en aan de Stads Tinunerwerf voornoemd ter inzage liggen terwijl do In schrgvingsBil jetten op zegel geaehreven geteekend en gesloten uiterlijk des namiddags ten vier ure van den 15 December 1869 op gezegde Secretarie moeten ingeleverd zijn Geiieesltundi e aanbeveling De STOLLWERCK sche BORST BONBONS welke mij tot onderzoek voorgelegd zijn hebben voor alle andere tegen heeschheid hoesten etc aanbevolene middelen de niet te miskennen voorkeur dat dezelve slechts uit suiker en plantennat vervaardigd door het ligchaam ligt opgenomen worden en de spjjsverteering niet verstoren Dezelve worden ook door Kinderen en zwakke personen met goede uitwerking aangewend waai van ik injj zelf door proeven in het onder mijn bestuur staande hospitaal overtuigd heb nreddu 21 Februari 1847 Dr BiiiiKNMi pract arts wondhceler etc sli lil 1 10 i nt T II Hoiic tl I IM tl H h inttfl r K Oosim AN Vl l UMINI hN Deze Borst Bonbons zijn echt in verzegelde pakjes iiicl tri lirnik aiiiiwij iiig verkrijgbaar gete loudn liij den Apotlicker lliHisiriihf liij ni lui K 1 on te Si looidiore bjj A Woiii 7 AS ZAAKWAARNEMER te PUTTENSHOEK beveelt zich aan tot het bezorgen van PLAATSVERVANGERS en NUMMER VER WIS SELA ARS op zeer aannemelijke voorwaarden zullende de belanghebbenden nimmer bemoeijelijkt worden welke omstandigheden ook met de plaatsvervangers mogten voorkomen zoodat de volgende broeder of broeders voor vrgstelUng geheel gevrijwaard worden volgens Art 50 der Militiewet van 19 Augustus 18G1 Staatsblad n 72 zoodat een gezin van drie wettige broeders door het stellen van één plaatsvervanger en een gezin van vier of vijf broeders door het stellen van twee plaatsvervangers zal gevrjwaard worden Waaromtrent hjj zich durft beroepen op het öouveniement van Zuid Hoi land Is des Donderdags te spreken in het logemei G Heï IIeiitiiuis te Gouda Te huur gevraagd te Gouda tegen 1 February voor ion gehuwde lieden een KLEIN BENEDEN of BOVENHUIS Brieven franco met opgaaf van prys onder t motto Woning by den Boekhandelaar P Gbobnenduk Spuistraat F 217 Amsterdam Terug te bekomen tegen betaling der Advertentie kosten de coupons van 1 December 1868 en 1 Jun 1869 a 26 55 van de op 1 Jung 1868 uitgelotene obligatie 4i j Rusland 1860 n 40659 a £ 100 Wed KNOX DORTLAND Openbare Aanbesteding DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Zuidplaspolder in Seldeland ziyn voornemens op WOENSDAG den 29 DECEMBER 1869 des middags te 12 uren in het Posthuis te Moordrecht bij enkele inschryving aan te besteden Het bouwen van eene uitwatering sluis in den ontworpen leidijk door den hoogen boezem van dien polder De bestekken zgn van af den 10 DECEMBER 1869 op franco aanvrage tegen betaling van ƒ 1 per exemplaar verkrijgbaar by de Boekhandelaars J van BENTUM en ZOON te Gouda Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij DIJKGRAAP en HEEMRADEN voornoemd zoomede bij den Heer I EXALTO 1 Opzigter des Polders te Moordret ht die aanwyzing in loco zal doen op WOENSDAG den 22 = DECEMBER 1869 van des voormiddags 11 tot des namiddags 1 ure 27r Staats LoteriJ De Trekking der EERSTE KLASSK begint op MAANDAG den 6 DECEMBER 1l 69 Haderstooniboot d1 IS8l X Vun iOUDA Maandag en Dinsdag 3 morgen 6 uren de overige werkdagen smorg 7 uren Van ROTTERDAM oj gelijke dagen s nam 2 uren Pinjclijla Rftoiiikiuwten Ctovn JJriik vnn A II iiihaoH 186 De uitga WO gesc DIN DAii fran pyisi komoi duren wordi En van b onver is eci toegi eisclio verba het K En queest werkl waar den iiitne langz dnrou opgi In slavi de f trei