Goudsche Courant, woensdag 8 december 1869

jMnt iiiiiiiiiMÉillWWIIiMWBIMIW tXi m Woensdag 8 December 1869 N 825 GOUDSCHE COURANT NIenws en Adverlenüeblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave H m PÜTTERSIIOEK het bezorgen vau ANGERS en i aSSELAARS Ijl e voorwaarden Inden nimmer beraoefle astandighedon ook met gten voorkomen zoodat broeders voor vrijstelling ni volgens Art 50 der tuhtus 18G1 c taatsblad jn van drie wettige broe n één plaatsvervanger i vijf broeders door het Irvangers zal gevrijwaard hjj zich durft beroepen pan ZuiD Hoi LANi li spreken in het loge Gouda gevraagd Iruarij voor jonggehuwde IeNEDEN of BOVEN met opgaaf van pr s r by den Boekhandelaar Jfraat F 217 Aimterdam bekomen vortsntie kosten de cou1868 en 1 Jung 1869 Juny 1868 uitgelotene dlB60 n 406B9a£100 NOX PORTLAND laiibestcding IKEMRADEN van den geland zjjn voornemens op DECEMBER 18G9 en ia het Posthüis te ele inschrijving aan te i neene uitwatering worpen leidijk door zem van dien polder an af den 10 DE EMaanvrage tegen l eta Isemplaar verkrijgbaar bjj AN BENTUM en ZOON 1 zijn te bekomen bjj DIJK AUEN voornoemd zooEXALTO 1 Opzig iiordreclit die aanwüzing WOENSDAG den 22 in des voormiddags 11 lire its Loterij ïKUSTE KLASSE begint II DECEMBER 1869 Iboot rt IJSSKL idag en Dinsdag s morgens rkdagcn smorg 7 uren 1 lip t clijkc dagen s nam h itoiii l Kiifcri can A ISiudmoH De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Ju de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 Algemeen Overzicht GouuA 7 December Europa mag zich verblijden in oon toestand van diepen vrede De spaanscho beroerten werden spoedig gestild don Carlos vond geen steun bfl het volk en de republikeinen waren te voorbarig en niet toegerust tot den stryd De onlusten in Dalmatie zijii verdaagd tot het voorjaar Oostenrijk kan de Bocchezeuende Morlaken in de bergen niet bereiken Maar deze gelxikkige vredestijd is niet zonder schaduwzijde er bestaat onrust en wantrouwen nien vertïonwt niot op de zekerheid van den vrede Dat doen de volken niet die do dreigende onweerswolken bekommerd gadeslaan dat doen de vorsten niet die hun heil zoeken in altijd toenemende wapeningen waaronder de financiën eindelijk wel moeten bezwijken en dan zou de oorlog onmogelijk worden De bekommering der volken is niet ongegrond de nieuwere denkbeelden in staat en kerk winnen veld de toepassing der veranderde inzichten wekt onrust en het oude vindt steeds overal vurige voorstanders de geheele maatschappij is in gisting er zullen vernieuwde uitbarstingen komen en niemand kan bepalen hoelang het duren zal en waar de voortgang gestuit zal worden tijdperk van IB jiivin e De willekeur liuij nor Irn iii Il nlk iM 11 k 111 maar men staal Engeland dat zich thans zoo verre houdt van buitenlandsche bemoeiingen koestert een onverzocnlijken v and in zjjn schoot Ierland is een kanker die ongeneesel k schjjnt Alle toegevendheid is aan ondankbaren verspild de eischen der Ieren ijn onredelijk maar de diepe verbastering van het ongelukkige volk is alleen het gevolg van de schronielijkste onderdrukking Engeland zelf is lijdende aan de sociale qucostie het pauperisnie en de woelingen der viferklieden verraden een ongezonden toestand waar tegen maatregelen beraamd moeten v or den Bcscha ing door degelijk onderwijs is het nitnemendste hulpmiddel maar het is eene langzame geneeswijze en de vraag is kan het duren tot dat een nieuw en beter geslacht is opgegroeid In ranhrijk is een slaveniij d Hirwi r teld de voniieiiwile ilclijke treedt een iiieuu tijiliiei voor het onbekende de toegezegde veranderingen zijn ongenoegzaam de beloften zijn te onbepaald en de eischen zeer uiteenloopend Het bewiitd zou zoo gaarne met de minste opoffering vrij willen komen maar hoe zal het mogelijk zjjn het ontwaakte volk weder te doen insluimeren Voor een oproer waren do chassepots voldoende maar zij vermogen niets tegen zedelijk verzet De tijd der barricades is gelukkig voorbij maor ook die van het mitrndleeren des volks Wonderbaar is de rustige houding der menigte wat heeft dien driftigen volkshoop bewogen stil te huis te blijven op 26 Oct en nu op 2 Doofnber Indien dit berust op boter inzicht des volks dan is het uit met deii i e welden aar dan herleeft de vrijheid in Frankrijk dan zal het nog eens de volken voorgaan op den weg eeuer heilzame hervorming In de Pruis ische kamer der afgevaardigden begint een betere geest te heerschen De nieuwe minister van financiën is eene aanwinst maar de minister van eercdieust staat nog pal voor alles wat op de vooroordeclen rust van een voorbijgegaan tijdperk en hoe hevig aangevallen en van allen verlaten hij is ontzettend taai en wijkt niet steunende op het vertrouwen in hem door zijn ouden vromen meester gesteld Stuitte de poging ter vermindering der oorlogslasten te Berlijn af op den Pruisischeu overmoed in Saksen bleek beter van de wenscben des volks en ook elders gevoelt men den zwaren druk der militaire convention met Pruisen Do Saksische tweede kamer getuigt van haren verhcli en en vrijen zin maar de eerste kamer wil dezen weg niet inslaan en verwerpt geregeld alle vrijzinnige maatregtloa door lie andere goedgekeurd In IIosseu Darmstadt heerscht een liberale richting maar vele onzekerheid ten aanzien der toekomst Ook de koningrijken Beieren en Wurtemburg worden in onrust eu gisting gehouden door de partijschap voor of tegen Pruisen Beieren is daardoor in groote diigelegenlieid gekomen want do ultraiiiontanen hebben partij gekozen voor de patriotten die Pruisen verlocijen eu 7C1I li liben zij eene ineerderlieid M ikK uen die lil n koninu eer lielenniieri De uije li niiiii isalkiiiiL vin alli laaUliemneimg iiri u liij ii tmli Ie Milulit om deiiuji ilig ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ïi 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN het hoofd te buigen onder den priestordwang Hij hoopt nog altijd zjjn eersten minister die volstrekt geen vriend van Pruisen is te behouden maar hjj zal anderen moeten opofferen aan den onverzocnlijken priesterhaat Allerwegen zjjn de priesters en geestelijken in rustelooze beweging het geldt het behoud van hunnen eeuwenouden invloed De nieuwe wereldbeschouwing de vrucht van wetenschappelijken vooruitgang bedreigt de verzinselen van vroegere nienschenwijsheid met onherroejjelijke vernietiging en nu verheffen zich vooroordeel bekrompenheid en onkunde en zweren samen om de resultaten der wetenschap krachKiloos te maken door de vernieuwing vau het versleten blinde gezag De paus dacht een meesterstuk te doen toen hjj een oecumenisch concilie bijeenriep dat een dam zou opwerpen tegen de instroomeude verlichting Het plan gelukte m zoo verre dat de hoofden der r k kerk van alle kanton naar Rome zijn opgekomen maar in don boezem der kerk rjjzen zoo vele l edeiikingen er verheffen zich zoo krachtige stemmen tegen de aanmatigingen der ultramontanen dat men veilig kan berekenen dat de hooge vergadering goene vrucht zal opleveren dan het geval was met alle vroegere concilien verdeeldheid en twist Italië blijft machteloos tegenover de ontevredenheid dos volks en den reddoloozen toestand der geldmiddelen Lanza is te kort geschoten in zjjne poging hjj kan geen ministerie tot stand brengen Cialdini schijnt gelukkiger te slagen Men nount reeds de namen van hen die Cialdiui ter z de zullen staan De candidatuur van den hertog van Genua is afgestuit op het gezond verstand van zijne moeiiti die haar kind het slachtoffer niet wil laten worden van iutrigeerende hcerschzuclit lioew sommigen lieweren dat zjj dreigt to bezwyken voor den drang van den eerzuciitigen voogd Het kanaal van Suez is geopend maar hot blijkt meer en meer dat liet nog niet bevaarbaar is voor de handelsvloot Het zal nog groote selmtten en laiit iliinge inspanning kosten eer het lieiiiltuoiMill aan het m ootselic doel rngtm mmmmm