Goudsche Courant, woensdag 8 december 1869

BUITENLAND ENGBLAND De hoer Moore een der lersche leden van het parlement heeft een uitvoengen brief aiin de Times geschreven waarvan de slotsom is dat het lersche volk alleen tevreden kan gesteld worden door zclfregcering Het parlement heeft gedurende 70 jaren niet de minste geschiktheid en neiging betoond om de grieven van het volk Ie herstellen of den voorspoed van het land te bevorderen en het gevolg hiervan is dat ofachooii de verkeerdheden van ecne slechte regcering kunnen hersteld worden niet de aangeboren organische ziekte van eene vreemde heerschappij kan gene cn worden Men schryfl uit Washington dat het gouvernement der vereenigde staten op nieuw zijne lieinidde14ng heeft aangebodeu tot regeling der geschillen tusschen Spanje en de Zuid Amerikaunsche republiek tt Naar hetgeen daaromtrent verder wordt gemeld ioa men het reeds eens zijn geworden omtrentde grondslagen van een voor onbepa ilden tijd vastte stellen wapenstilstand en zonden de gevolmachtigden der biidoelde mogendheden in Januari to Washington bijeenkomen PRAJNKRUK In het wetgevend lichaam heeft de heer de Latour Maubourg uit naam der officieren vhii de kroon aangekondigd d it ij hun ontslag aU zoodanig hadden genomen om de betrekking van afgevaardigde te kunnen blijven vervullen liet Journal Offickl verdedigt de houding derregeering in de aangelegenheden op de nijverheid betrekking hebbende De booge raad van handelwerd stefds geraadpleegd in quaestier als de onderhavige ie regeering wendde licb ook thans het allereerst tot dit staatslichaam de rechten van hetwttgeveud lichaam worden geens ins verkort hetzpl in laatste ressort beslissen Zij die weigerenhunne reclamatien voor de commissie van enquête Ie brengen verzetten zich tegen helgfcen het gemeenschappelijke doel moet zijn n 1 du waarheid Het blad hoopt dat zij niet in hunnen tegenstandzullen volharden Ingevolge eene door den keizer in de troonrede gedane toezegging zal naar men verneemt eerstdaags eene wet aan het wetgevend lichaam worden voorgedragen welke twee veranderingen in de bestaande bepalingen op de spaarbanken brengt deeersie is dat eeu ieder zoo veel geld in de spaarbank zal kunnen leggen als hij verkiest terwijl erthans een maximum bestaat namelijk van 300 frs in ééne week de tweede is dat de rijksontvaiigersen de ambtenaren cp de postkantoren inlagen voorde spaarbank aannemen en zonder kosten overmaken zullen In de conferentiezaal der kamer werd vrijdag mededeeling gedaan van het manifest der vergadering die zich als rechter ceutrum geconstitueerd heeft onder voorzitterschap van den heer Ëmile OUivier I it manifest heeft veel sensatie gemaakt Re voornaamste punten van dit programma moeten de volgende zyii eene staaikunde die den vrede tot grondslag heeft afschaffing van art 75 der constitutie van het jaar VIII invoering der jury voor drukpersprocessen afschaffing van de wet op de nigemeene veiligheid verbcJ van cumulatie vaa aanzienlijke tractementen voor mbtenaien Tot dit programma moeien reeds een honderdtal afgevaardigden toegetreden zijn De fractie der 116 die er op uit is om een nieuw linkurcrntrum ta vormen heeft gisteren eene bijeenkomst gehouden onder het voorzitterschap van den heer d Aiulelarre Ër is toen eene commissie benoemd lot het opmaken van eeu programma vaarin de denkbeelden vau de nieuwe partij zullen worden ontwikkeld Dal hei verder zal gaan dan het manifest vau het rcchler centruro behoeft geen betoog Acht en twintig afgevaardigden van de partijder prolectionuisten hebben Zaterdag eene interpellatie voorgesteld met het doel om aan te dringenop d opheffing van het handelsverdrag tusscheuKngelnnd en Kraiikrijk u lTl TSCHLAND De 15erlijnsi lie afgevaardigden hebben 500 thlr pcschrapl Tuorkomtiide op de begrooting vau cerodiciibt elke SCI II mocHt strekken lot stijviiig van de kiia van het ciKlelinggenootsehap opgericht mei het bep i Ide duel om hel evangelie te verkondi on ouder de Zuid Na cine f eaiiimcerde iliscnssie ver ochl de miniate i Il n ilriunciulnU den post met van de begrooting do Ik l iuuirt kn m Viti how a vu het woord Zijiic rede was hoofdzakelijk van dezen iiilmud Al du eiidelii ggpiiüütscli ippen hebben bleehts deze resultaten gehad dat zij twist en t cedriicht haat en vervolgmg hebbeu geslicht ViUi daar het feit dat zij krachtig hebben medegewerkt om de oorspronkelijke bewoners in zoo menig verwijderd land uit te roeien Zij hebben nog een resultaat waar eeu genootschap van dien aard kumt ziet men weldra een tweede oprij on maar dat wat anders predikt dan hel eerste W il meu daarentegen het geluk der onbeschaafde volkeren bevorderen dan truclite meu hen te beschaven Buiterjewoonluide bijval Met 131 tegen 95 stemmen werd de post daarop afgesicrad Bij de beraadslaging over het budget van buitenlaiidsche zaken in hel huis der afgevaardigden is aangenomen het amendement van den heer von Hovcrbeck trekkende om de posten uitgetrokkenvoor de gezanleu te Hamburg Oi lenburg en Wismar in het vei volg Ie doen vervallen eeu dergelijk umendeinciit belrelfeude het gezantichap te Ure deii is verworpen SPANJE Men wil weten dat de Spaiinsche gezant te Florence aan zijne regcering heeft doei welen dat koning Victor Kmaiiuel alle pogingen bij de hertogin Viin Genua heeft aaugewend om haren tegeiislaiid ten aanzien der candidatuur van hertog Thomas voor den Spaanschen troon Ie overwinnen Doch de aandrang des koniiigs mocht niet baten de koning heeft den ge aiit ziju lecdwe en hierover betuigd en de Spaansehe regeering bedankt voor het aanbod der kroon aan zijn neef De minister van Rnaucien vciklaarde in antwoord op eene interpellatie in de Cortes dat er nog 39 millioen reuten betaald moeten worden van de coupons der binneulandschc schuld waarvan een gedeelte reeds den 30 Juni II vervallen was maar in den loop dezer m land zullen deze achterstallige 39 millioen voldaan worden De heer Salazar gaf hierop het verlangen te kennen dat de Cortes zich vooral met decconoiuische hervormingen bezig zullen houden en het budget in beraadslaging ziilleu nemen vóór 1 Januari Hierna had een langilurige en levendige discussie plaats over de leening die de provinciale raad van Madrid gesloten had ITALIË De Diritio gelooft dat de heer Sella de porlefeuille van financiën zal aiiiiiemeii en dat de icneraal Cialdiiii neldra aan de kamer zal mededeelen dat hij een nieuw kabinet heeft gevormd De Coirex ioHilance Jtalieiine van den irm iii spreken Ic die Ie l oileaai den onderkoning van l gyple heeft gezonden zegt dat de firmau krachtig maar niet dreigend is De 1 irie verklaart dat ij al de privilegiën die aan Egypte verleend zijn deakt te handhaven en de verklaring des onderkonings iu yiji eersie antwoord aan den grootvizier aanneemt doch de l orie dringt aan op de tnee punten die door den kliedive verworpen zijn volgens welke de onderkoning geen nieuwe belasliugea noch nieuwe leeningen mag uitschrijven zonder goedkeuring van den sultan BINNENLAND V Goi D 7 December De aanbesteding der nieuw te bouwen Hemoustrantsche kerk alhier heeft heden plaats gehad Tien biljetten waren ingeleverd De laagste inschrijver was W de Jong alhier aan wien onder nadere opprobatie van heereii üedep Stalen van ZuidHolland voor de som van ƒ 13 795 voorloopig het werk gegund is De hoogste iuschrijving bedroeg ƒ 15 8ü3 Gisteten avond vergaderden de leden van de tweede sectie Metalen Kruis in het gewone lokaal le l aauw alhier na alloop daarvan vereenigden de leden zich met hunne Dames tot een Jlal dat lot in den nacht voortduurde en in de beste orde is afgeloopen Men verneemt dat de minister van liinnenl zaken de pi innen voor de ricliliug vanden spoorweg van Mil tot de IVuisische greii cii ijmle een lak van de lijn Ikixtel Wesel elk door de Noordbrabanlsclic Diiilsclu spoor wejj iuaaUcli ippij ordt aangelej d liccll jocdgekeiird De aaiiv iiig der Hcrk Mainlicilcii daiir ter pli a se ordt dus icrlangIe gcnioel gc ieii in de Vrijd ig gchcnidi ii iltiiig viiii den geneeskundigen raad van Zuid llulland is o a tucdcgedceld dat de inspecteur zich over het groot aantal sterfgevallen te Gouda bij het gcmeeulcbesluur vervoegd en ten antwoord bekomen heeft dat de oorzaak voor bet meest moet worden toegeschreven aan gemis van voldoend voedsel voor pasgeboren kinderen terwijl de moeders in de abrieken werkïiuim zijn en voorts aan het schier uiet verslrckken van geneesmiddelen Die opgaven zijn door andere leden van die streek nader bevestigd Aan die leden werd daarop door den voorzitter aaubevolen deze zaak bijzonder te willen ter harte nemen en daarbg te willen letten op meer krachtdadige hulp van fondsen die dan toch blijken te bestaim Vtr DU Den 30 Nov is in eene meeting te Groniageu vastgesteld het volgende adres Aan Zijne Majesteit den Koning Geven met den meesten eerbied te kennen de ondcrgetcekendeu allen ingezetenen der gem Groningen dat Uwer Majeateits onderdanen zwaar worden gedrukt door de rente der Staatsschuld thans nog 27 miUiocn in het jaar bedragende dat echter de verbintenissen van den staat heilig zijn eu dus bg deze uitgaaf al het andere moet achter staan dat daarvan evenwel het noodwendig gevolg is dat er ter bestrijding van de staatsbehocften zoo veel minder beschikbaar blijft dat het nu de vraag is of het overblijvende op die wijze wordt bestreden dat er eene evenredigheid bestaat in hetgeen aan de onderscheidene takken van staatsbestuur wordt ten koste gelegd dat volgens der adressanten bescheidene meoning dit niet het gevat is met de uitgaven voor de defensie dat deze toch voortdurend zijn vermeerderd zoodat hetgeen aan de eene zijde door amortisatie op de rCijte bespaard werd aan de andere bijna geheel en al aan meerdere uitgaven roor oorlog en marine weder ti loor ging dat die uitgaven thans zijn gestegen tot bijna 23 millioen eene som die meer bedraagt dan de opbrengsten van grondbelasting personeel en patent ad 21 318 ÜÜ0 en die de opbrengst van al de accijnsen geraamd op ƒ 26 300 000 nabij komt dat wanneer men van de opbrengsten van al de belastingen gevoegd bij de overige gewone inkomslen des llijks te zamen bedragende 75 millioen aftrekt ic rente der Staatsschuld ad 27 millioen van de overblijvcudc 4 S millioen bijni de helft vercischt wordt voor de defensie dut Sire deze cijfers Ie welsprekend zijn dan dit ZIJ eeu gc toelichting zouden behoeven dat het niet kan uitblijven of bij dergelijke verdeeling der Staalsuilgaveu moet veel nagelaten worden wat voor de outwikkeling en de welvaart der natie zou behooren te geschieden dat er bovendien daardoor niet alleen niet kan gedacht worden aan de afschaffing van menige drukkende belasting maar dat zelfs zoo de weg der bezuiniging niet wordt ingeslagen nieuwe tasten aan de natie moeten worden opgelegd lat adressanten met het oog op deze omstandigheden de toekomst van hun Vaderland met hezorgdbeid te gemoet zien dat zij aan hunnen plicht van Staatsburgers zouden te kort doen en tevens niet handelen als trouwe onderdanen Uwer Majesteit zoo zij met hunne bezwaren niet naderden tot Uwen troon en nalieten op de opheffing dier bezwaren aan Ie dringen dat Uwe Majesteit zijne onderdanen die allen iC hr onderscheid de krachtige handhaving hunner nationaliteit op hoogen prijs stellen ten duurste aan zich zoude verplichten indien door Uwe Majesteit een betere toestand werd in het leven geroepen en de nilgaven voor de defensie in evenredigheid werden gebracht met de finantieele krachten des volks Uedenen waarom adressanten zich wenden lot Uwe Majesteit met eerbiedig verzoek dat het Uwer Majesteit moge behagen middelen te beramen ten einde in de uitgaven voor defensie bezuiniging worde aangebracht Ghoninqen 30 November 1869 Overzicht van t behandelde in de zittingen der Staten Qeneraal 1869 1870 Zittinscu vim 3 eii 4 Dee 1869 Ötaatslieijj üoting voor 1870 In de e zittingen werd het hoofdstuk voor justitie afgedaaii De algenieciie beraadslagingen die reeds den 2 waren aaiigcvaiigen loopen al weder over alle iwiticn die aan de orde ijii wanneer de justitie ter pr ikc kunit De yoiidnga el en het notanaul de jiii en de politic hel leehlswezen en de