Goudsche Courant, woensdag 8 december 1869

Iicndcn de vcchtcriijko traktementen en de rechterlijke inrichting dat alles en nog meer word besproken De reehlerlijüe inrichting d w z de wyze waarop hoogere en lagere rechters over t land zijn verspreid kost heel wat hoofbrekens De wet die sedert 1838 werkt vond veel afkeuring doch de ontwerpen door verschillende ministers voorgesteld voldeden no minder doch eindelijk mocht het den minister GoDEiiioi gelukken in 1861 eene nieuwe wet te doen iiiiiiMcmcn Deze zou uiterlijk met 18 i2 in werking treden doch deze termijn werd later verlengd en nog eens verlengd en eindelijk onbepaald uitgesteld De minister meent dat de invoering der wet afhankelijk is van andere wetten waarvoor er reeds twee untwerpen zijn ingediend en een derde bij den raad van state is Tot intrekking van de zondagswet schijnt de minister vooralsnog ongenegen Er zijn artikelen die noodwendig moeten blijven bestaan vooral die welke op de handhaving der orde in den omtrek der kerken belrekking hebben Overigens kan men van dezen minister zeggen dat hij veel belooft want over het j rootsle gedeelte der behandelde puiiten zijn wetteu in bewerking of reeds gereed Toen de algemeen beraadslagingen maar eerst achter den rug waien ging t overige vrij spoedig van de hand Een amendement van den heer v Blom om het getal der militaire auditeurs van 7 op 4 te brengen bracht den eersten stilstand in t aannemen vau artikelen zonder discussie en stemming Er zijn slechts 4 militaire afdeelingen voor elk één auditeur zou genoeg zijn daar er ongeveer 290 zaken in t jaar zijn De minister bestrijdt dit amendement dat voornamelijk op grond dat de kamer gerne voldoende inlichtingen van den voorsteller onvangt wordt verworpen met 47 tegen 25 stemmen Nu waren de gevangenissen lan de orde en wel in de eerste plaats het onderwijs in die inrichtingen dat vooral door den heer Moens werd veroordeeld Hij komt legen de bewering op dat aan dit onderwijs niet te veel zorg behoeft besteed omdat het onderwijs aan volwassen gevangenen toch geene goede resultaten oplevert Waar t onderwijs goed is draagt t ook vrucht Hij zou wenschen dat het in de drie groole strafgevangenissen zoo werd gegeven als dit te Woerden het geval is De minister beaamde veel an t geen door spr was in t midden gebracht maar hij had den moed niet gehad gelden tot verbetering aan te vragen Op het art tractementeu enz der beambten en bedienden ƒ 203 653 worden vervolgens twee amcndeinentcn voorgesteld een tol vermindering der som met ƒ 1526 door den heer v Naamen en daardoor eenige tractementsverhoogiiigcn te doen vervallen het tweede tot vermeerderini der som met ƒ 4000 door den heer Mobns ten einde daardoor het onderwijs te verbeteren ïegeu het eerste wordt nog door den minisier aangevoerd dat hij de verhoogingen op de begrooting heeft gebracht omdat hij het noodig en billijk vond hetwelk hij met verscheidene voorbeelden staaft Beide amendementen worden verworpen het eerste met 54 tegen 13 en het tweede met HO legen 28 stemmen De laatste discussie had plaats over den post voor de nieuwe gevangenis te Arnhem voor de verplaatsing der gevangenis van Leeuwarden naar Mcdcmblik en het bouwen eener cellulaire gevangenis te Leeuwarden Er worden op dezen post drie amendementen voorgesteld een van den heer v Naamfn om de daarvoor uitgetrokken som ad ƒ 144 700 niet toe te staan een van den heer Lentino om die post met ƒ 59 790 te verminderen ten einde de verplaatsing van Leeuwarden naar Medemblik te beletten en een van den heer Heemskerk Az strekkende tot vermindering van den post met ƒ 85 000 eu geen gevangenis te Arnhem te bouwen De heer v Naamen is van meening dat het niet weiischelijk is tegenwoordig zoovele gelden voor nieuwe gebouwen te besteden vooral omdat het stelsel dat toegepast zal worden nog niet vastgesteld is maar ook omdat hij niet gelooft dat het gevraagde dringend noodig is terwijl hij eindelijk nog de bijzondere bezwaren opsomt verbonden aan de verplaatsing van Leeuwarden naar Medemblik De heer Lbntino meent dat aan de gevangenis te Arnhem groote behoefte beslaat in t oostelijk gedeelte des lands is er geen Door de aanneming van l amendement V Naamen zou de gevangenis te Arnhem vervallen dit wil hij dor zijn nmendemeni voorkomen De heer HeemskeukAz wil juist t omgekeerde te meer daar de aankoop van grond ad ƒ 85 0 10 te Arnhem niet goedkoop is cu deze zaak allhans voor uitstel vatbaar is Do miriisler verdedigt zijn voorstel Het cellulaire stelsel is in beginsel in de wet opgenomen maar kan uit gebrek aan cellen niet toegepast De gevangenis Ie Leeuwarden wordt algemeen afgekeurd haar te verbeteren zou veel meer kosten verüorzaKcn Over den slechten gezondhcidslocstaud van Medemblik is veel geroep doch de str ftetnbellen licwij en t tegendeel Tegen de gevai i eni3 te Arnhem schijnt minder bezwaar als teger den duren grond maar die welke men op t rog heeft is de eenige geschikte en dan komt dit i ug voordeeliger dan om de g vangenis een half ur van Arnhem af te bouwen Onder de leden der kamer uaren er geene die t plan van den minister verdedigden en ten slotte werd t eerste amendement r ingenomen met 42 tegen 27 stemmen waardoor de lieide andeie amendementen vervielen Tot verbetering der gevangenis te Leeuwarden vraagt de minister nu voorloopig ƒ 58 760 bestemd voor werken tot nachtelijke afzondering der gevangenen deze som wordt hem met 51 tegen 17 stemmen toegestaan Ten slotte wordt het gehecle hoofdstuk met algemcene st aangenomen Een voorstel van den heer v Oatwïck om een adres uit Utrecht betrekking hebbende op de eeredienalen te doen drukkvin en ronddeelen wordt aangenomen met 25 tegen 21 st en daarna de vergadering gescheiden In de zitting van 2 Dec hield de heer IIoifman de volgende rede bij gelegenheid van de beraadslaging over het amendement v d heer Dumbau om de post voor t gezantschap in China te schrappen Mijnheer de voorzitter ik heb beide amendementen van den heer Dumbab en v Goltstein ondersteund De handel op China is mij door ondervinding nog al eenigszins bekend Ik moet verklaren dat wij gedurende vele jaren in China een uiterst bekwaam consul hebben gehad al de inoeile echter die hij zich gegeven hcefi kon m onze handelsbelangen aldaar geene verbetering verkrijgen ik twijfel of een diplomaat daarin beier zal slagen Ik bon hel mei den heer UE Casbmbboot eens dat wij moeten trachten onzen handel op China zooveel mogelijk uit te brc den maar niet dal dat alleen te doen is door het aansi ellen van een gezant integendeel geloof ik dat men met meerder grond dit aan een consul zon kunnen opdragen Vo ir de uitbreiding van onzen handel is vooral noodig dat wij hel stelsel waarmede UoBEUT Peel de Kngelsche handelsbelangen hooft behartigd namelijk alleen s lands belang te iM idplegen tot het on o maken Dat is lol mijn loi Iwezen bg ons niet altijd het geval geweest Wij hadden vroeger een meer uilgebreiden handel op China dan nu ik heb zelf als handelaar gniraoht dien handel uit te breiden dat is mij gedoeltelijk gelukt Daar hebben echter onze scheepvaartttctlou van I860 een einde aan gemaakt De minister van financiën groot voorslander van die wellen zal zich herinneren wat ik daaromtrent bij de discussie over die wellen in de eerste kamer hob te horde gebracht en lot mijn leedwezen is alles wal ik toen voorspelde gebeurd Wij hadden hier vroeger rechten op de thee in het belang van onze scheepvaart en van onzen handel Zoo als EoaEKï Peel heeft gezegd moei men eerst lenen op hel belang van zijn eigen land dat is bij die gelegenheul niet geschied China had niets met het stelsel dier wetten te maken want China ia nog geen Engelsche kolonie liet zou het kunnen worden waniioer de Engelschen Canton nog eens bombardeerden maar dan zullen zij zich geheel meester maken van den handel op China en ons niets overlaten Het evolg is nu geweest dat terwijl gedurendede jaien 1843 1850 de thee met 14 Nederlandscheschepen hierheen werd gebracht dit vau 1851 185 1 met slechts 5 Noderlaudsohe en 6 vreoindc van 1854 1856 mei 5 Nederlandsche en 8 vreemde van 1857 1859 i oi 12 vreemde schepen gebeurde en sedert geen enkel Nederlandsch schip uil Chinameer hier komt zoodat die geheele vaart op hiervoor ons verloren is gegaan hetgeen ons jaarlijks gelijk ik in 1850 aantoonde één millioen en meerschade berokkent Ik heb mei genoegen gezien dat de minister uitvoerige gesprekken heeft gehad met het Chineesche gezanischap hetwelk Europa bereist Dat die gesprekken vriendschappelijk zijn geweest wil ik gaarne geloüven hel zou onbeleefd zijn geweest indien hel aiuU is geweest ware met een gezantschap ook door den minister zoo goed ontvangen Maar ik heb in de memorie van beantwoording volstrekt met gevonden dat dit ergens toe geleid heeft Wij hadden allijd tegen Engel iiid te kampen waardoor do Nederlandsche producten nietlegensiaande alle moeite van de consuls hoogcr belast waron dan de Engelsche Bovendien hebben de Engelschen het groole voordeel het onmogelijk daarbij hebben zij geo i belang meer Ik geloof dus dat do handel dien wij nog met China drijven niet waard is dat wij er meerdere kosten voor maken Ware hot anders dan zou ik tegen die kosten niet hebben opgezien maar bij den logonwoordigen stand van zaken acht ik consuls voldoende en ik zal dus voor het amendement stemmen Laatste Berichten Home 5 Dec De paus heeft het decreet goedgekeurd waarbij vier werken op den Index zijn geplaatst waaronder voorkomt dat onder den titel van Paus en Concilie door Janus onder welk pseudoniem men gelooft dat de kanunnik Dölliuger schrijft Er zijn 520 bisschoppen aangekomen Florence 6 Deo De koning heeft eene deputatie uit de kamer ontvangen die het antwoord op de troonrede den koning moest overhandigen De Opiniune zegt dat Sella de portefeuille van financiën heeft aangenomen Cialil ni zou zich met di3 van buitenlandsche zaken eu het presidentschap belasten Er loopl con gcruohl dat Bertole Viale de porlefeuille van oorlog zou aanvaarden Bixio die van marine Depretis die van openbare werken en ïouigiani dio van landbouw Zoodra het ministerie zal saraengesield zijn zal het kredietwetlen aanvragen Weenon 6 Dec Ten uur des voormiddag De keizer is in den besten tlslnnd hier aangekomen Triest 6 Dec De keizerin van Oostenrijk is gisteiou avond naar Aiicona afgereisd Madrid 6 Dec in de zitting der Cortes is met meerderheid van stemmen besloten het ledental der commissie belast met het ontwerpen van een wet op do formalileiten die de benoeming van een koning vercischt te completeeren Dit besluit dool vermoeden dat men zich bij de keuze van den herlog van Genua zou wenschen te bepalen Florence 6 Dec De Gazette d ltalia meent op goede gronden te kunnen mededeelen dal Zaterdag jl de koning met de hertogin van Genua eene conferentie heeft gehouden en dat de laatste na ecnig beraad zich niet ongenegen heeft getoond om lot de caudidaluur van haar zoon hare toestemming te geven Indien Cialdini in het kabinet zitting neemt zal het vraagstuk der caudidaluur welks oplossing voor hel Iialiaansclie vorstenhuis van zooveel belang is spoedig worden uitgemaakt FiirijS 6 Deo In hel wetgevend lichaam werd heden beraadslaigd over de wettigheid der verkiezing van den ai t evaardigde van het departement du Haul Khin den heer Migean De commissie van onderzoek slelde voor de verkiezing nietig te verklaren op grond dal t bij haar niet naar behooren was toegegaan Dit voorstel werd ondersteund door de heeren Jerome Daviil Peyrusse en Mathieu en bestreden door de hoeren Picard Leroch Joubert Keiler Chevaudrier en Ollivier Ten slotte verklaarde de kamer de verkiezing voor wettig met 110 tegen 94 stemmen New York o Deo De ontvangsten van 1869 bedragen 160 millioen voor 1870 zijn zij geraamd op 175 millioen De vermeerderde opbre igst der laatste zes maanden a 20 millioen wordt hoofdzakelijk geweten aan verbeterde werking der belastingen op sterke dranken en tabak ÖciHcngdc Berichten Prim heeft aau de cortea de ophefiing voorgesteld van den Blaat van beleg Kei erin Kugcnie is zaterdag teruggekeerd in Fraulirijk Kgjlite kau iiug yeld lecüen tcgca 10 pet Turkije moet reeds l i pet betalen L e lïeiersche meerderheid wil de oorlogBaitgaven verminderen Ook te Siie k ligt een adres ter teekening dat vcrmiadering v iu uoilügiliigteu vraagt De Ncdtil lendingsvereemgiug te KoUerdiim heeft van een oubekeuJc cciio waaide van ƒ 10 0ÜU ontvangen iu diverso eltLcteu Hij Oisterwijk is een schoon en bijna sneeuwwit hermelijn gibthoten lu geheel Duitbchlaud bestaat voor de offieiercn do verjdiebtnig om vooraf latiju te Icoren Do speelbank te liadeu heeft weder couccs iio tot hot ciud van 1872 In llusloiid is eonccssic verleend lot een telcgraollijn naarChuia eu Japau Ikirbés ttil uiet l geu Olais lli oin optri den nis caudidaut oor de uitbivuliug ou verfra iiiiig m l injs iju lu do laatste 17 jnnn uUü geven lillV maliii fi Üc iioouMg tussclHU l eleisbuig en W ibcn g al wildrn Keolh id vvüldtu llil Wecuir biuri eoiiiilé hedt liikloteu de uuuwo lurk clii lultu van do beul te wenu