Goudsche Courant, woensdag 8 december 1869

3 De voorlrelfelljkp uitkomsten welke het gebruik der Schmidtsclie Anti Bheuraatischc Waldwol Watten n 25 en ö u et het pak Dennenn i ilden OUe i 35 en 70 et de tlesch nan duizende lijders van Jicht eu Khe lulltiek heeft opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd wi ren Je bijzondere aanbevelingen van IIH Geneeskundigen geven voldoende bewijieu de deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde Waldwol Gezond henls KleedingsUikken bekend uls behoed e geneesmiddel legenalle Jicht en Bheumatische aandoeningen Schmidtsche BOUSTUONKONS a 3C et de doos zijnde het beste middel voor Sly j Hotst Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KlEFEllNADEL POMADE 60 et de flacon is een goedkoop en heiUaam middel tegen Kheumatische hoofdpijn zwakheid der hoofdzenuwen het uitvallen van het lla ir en het vroeg grijs worden Veiders verschillende Waldwol Artikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM Vfrecht ïe GOUDA Iilej de Wed BOSMAN Alplien L VAROSIEAU JioHkoop J ÜOUDKADE Uarmelen W G KUllVERS Er verdere Depots op de gebruiksaanwyzingen Aanvraag om DEPoT bij M J C HAM Utrecht R R ultsl gcpriv en eerste Ainer en Eng gepatent ANATHERIN MONDWATER PRAKTISEREND TANDMBESTER TE WEENEN 30GNERSTRAAT 2 Dit voortreffelijk preparaat beeft zich sedert de 16 jaren van zijn bestaan vcr breiding en roem zelfs ook buiten Europa verworven Desceljs aanwending is een voorbehmdmiddel tegen alle Tandpijn hoe ook genaamd teger alle nekten aan Je tefdere deelen van den Mond tegen holle Tanden lii t bloedend ziek TandvleeKh en Scheurbuik liet lost de slijm op waardoor de aanhalkitig verhinderd irordt ver riscM den smaak in den Mond en verdr jft daardoor ten eenenmale den onaangenamen reiik die door kunst o holle tanden door spijzen of tabakrookcn ontstaat Daar dit Mondwatef de Tanden en deelen van den Mond op geenerlei wijze aantast of daarop bijlend werkt bewijst hel ook als bestendig niveriiigsmiddel van den Mond de voortreffelijkste diensten en bewaart al de deelen daarvan in volkomen gezondheid en fris hhi id tot in hoogen ouderdom Allestcn van voorname genee kuiidipe aniorileiten hebben zijne onschiulelijkhiiJ en aaiibevelensHaardiglieiil erkeiul en het wordt door vele beroemile Artsen voorgesfhrcven Plomboersel waarmede men clf holle Tanden kan plomberen prijs 2 üÜ AnathörlQ Tand smoersel pnjs ƒ 1 10 Plantaardig Tandpoeder pnjs 88 cents Vorknjgbiur Ie 7ouda b j L Schenk iiikelirr op de Iloogstrant wijk A 133 te Rotterdam bjj F E van hanlcn Kullf upoth en A Scliippcreijn Iilaauwe porscleinniiikrl te s Hage bij J L F Snabilii iipoth Ic l oyilen bij E Noonlijk Utroelit bij F Allcna a i lh te Amsterdam bij 1 v iii Windlicim C vcikoophuis te Üudcwalir bij T J van Vrtumingcii te Sclioonliovcn bij A Wolll li iiiktijk MU tlit c ll l cuul rurksch Kgjptische coufo i hulpspüorwcgbi ug over do Mcta ia doorijBgnng vernield au hvt verkeer op du liju Fekraburg Moskuu audtriDatil goatremd Do caadidatuur van dcu bertog van Ooaua is du voor goed Meu verneemt uit Brcslau dat de arbuidcrs inde Waldcobuigcr steenkolenmijnen het werk gestaakt hebhen lu de munt te Parijs würdeu goudstukken geslagen van oon pond sterling die uintornatiouacs zullen hoetea IQ Hongarije ii do bel stiug op adverteutieu ongeveer vyfüiaJl hooger dan tot nu To Coblentz ia de tougblaar en het klauwzeer ouder het vee uitgebroken To Bona m Alperie zijn dezer dagen de eersto lersche landverhiii e s aangekomen Posterijen De Directeur van het Postl intoor te Goiulii brengt ter kennis van bclangliebbenden dat op den etant van brieven geadresseerd aan onbekende personen over de nia ind October 1869 voorltomeu de unvolgende adressen Afgezonden van Gouda aan Wed C van Delden P Genetten J Loors D Fluit P Welter lillen Ie Amsterdam J v d Herg te Delft A l Merx te a Bosch D Steenbergen te Uoogeveen V van Stralen te Nieuwer Ainslel A Graafland te Schoonhoven l A Timmers te Vostemeer Afgezonden van Boskoop aan K Mesman te Amsterdam J Klnassen te Steenbergen W Klberls te Oudgk P Weijmiin Ie Ziiiliüliein Afgeioiiden van Capelle a d IJssel aan Wed D Goudsbloem te Boskoop Afgezonden van Oouderak aan L llonkoop te zi sJer plaats van beatemmiiigy Afgezonden van Haastrecht aan F Straafver te Gouda Afgezonden van Ouderkerk a d IJsiel aan Mej 111 Bether te Anisterdain Afgezonden van ff addingsoeen aan C Duikeren te Amsterdam In de maand Julij 1899 afgezonden van Gouda ain S Jacobs t Brussel en Mrj M Graswinkel te Honnef Eegthebbenilen kunnen deze brieven tegen bet iling der port terugbekomen duor niidu el van het postkantoor te Gouda Gouda De Directeur voornoemd B December 13ii9 KOETSVELD Burgerlijke Stand Oeuoihn Dec Arend ouders J van Eijken eu M E Ilogoveen 5 Johauim ouders ü bcholteu en A S Vcrseliut Corut lis ouders C llons en J Prins Cornelia Maria ouders J ü Jausea ea A M Oosterhug OvtKLEDBN S Dec P J Nieunland 5 w A DVERTE N TIEN V Bevallen vau een Zoon E P W M WERNINK VAN Lak Kil VELU Blanken Wadoinqsveen 4 December 18G9 Voor Ie vele bewijzen van deelnemingontvangen b j het ovpvlijden van hunnen geachten vader betuigen de ondergetepkendenook namens familie hunnen hartelijken dank P J KRAMER üouDA J C KRAMER C Dec 1869 H J C KRAMER Naar men verneemt is Vrijdag 4 Decjl bii tien gonieenteraad een request ingekomen van lie hh beurtschippers der barge op Amsterdam hüudonde het verzoek om geen schipper aan 1 ii btellou in de plaats van den overleden sclii iper i Lii Miuiui duur er toch vier schippers zijn lil ooals zij beu eren om de tien dagen varen lost Naar het solirijver dezer voorkomt is er maar 1 il schipper iiiiiuclijk JoNKEii daar Goeue ï vA iHN en ISi RiMi iN het slechts in naam z jn lil aiigsÜ liiini ii UU te varen Zoh i is sedert 111 I 7iek Dus is lii t el nooilig den genieeni iiid ill iivrr U iiig e geven iiiig een si liipper trilrii ilir iiiimIcviiiu t en ijn viiK verstaat l ii 1 Itint lull I lliililuuuii Dc Rottcrdanischc Vcrcenlglng wil taps brengt by deze ter kennis dat zy voomeraesis ia te dezer stede te geven eene PoONEEL y OORSTELLING waarvoor de zuul kTivoli bereid niUig door den Heer van HEES en Mej Je Wed van SOLINOE is afgestaan de Netto opbrengst zal strekken ten voordeele der nagelaten betrekkingen der verongelukte visschers te NOORDWIJK en KATWIJK aan ZEE datum enpograinma zal later bekend gemaakt wordendoor deze Courant ook de inteekenlijsten zullen binnen eenigo dagen in de stad circuleeren De Entree is bepaald op f 0 49 Het BESTUUR Men verlangt een Tweede MEIS JE BEKROOND 1 1865 I O P O E T O ZILVEREN MEDAILLK Is H USTL KUSSE Hela Hazerswmde Mej J ÜAARlCEUKEiSr Moulfoort J A JACOB Oudeicater J van LIEFLAND tusschen de 16 en 18 jaren in staat eenig huiswerk te verrichten en niet onbekend met de behandeling der wasch Nadere informatien bij A BRINKMAN Langen Tiendeweg OPENBARE van AFBRAAK waaronder MtmiPi en BRANDHOUT op VRIJDAG 10 DECEMBER 1869 des middags ten 12 ure aan de Vest eu Turfsingel daarover te Gouda Informatien b Notaris Mr KIST te Gouda Chocolade fabriek van FiiANZ Stoii werck enjIZoNENteA êuiwi a d lijn Het belangrijkste établissement in den Pruisischen Staat Premie ontvangen voor echtheid en deugdelijkheid Vertegenwoordigd in alle steden van het vaste land van Europa Men gelieve te letten op zegelden fabriekmerk tot HOOGING is op zeer voordeelige voorwaarden zoolang de voorraad strekt te verkrijgen aan het Asclihok te Gouda Nadere informatien bij P DE WERK aldaar Hadcrstoomboot I DSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen s inorg 7 uren Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Dagelijks Jietourkcarten I BEKROOND I 186 7 I PABUS MmiüNZI N MEDAlLlK i e r i g t Roelofsarendteen H NADEEMAN Rotterdam Wed P de KOSTER Schoonhoven Wed WOLEF en ZOON Woerden Geb PFENNING JFouhriigge A de VVILDE IJssehtein 3 B MOLLE 18 De uil W l tl 1 Guiii dn h bestJ gein va i liinl regti V0 gfii keui Nedl lai OVfk nici 1 onil al II ciilqi PRl I