Goudsche Courant, vrijdag 10 december 1869

s t m m 0 mtp i mm O luiU ïnoor lpcld om vroeg te atjrvon wenl opüiHiokkcn Mi t coii onniirigcnaiue en sraartclijke iiuiuloeuiiig verliet men dat niiirtelaiirsgebouH en terwijl men nog een Inntsten blik op de vriendelijke gciichtcn werpt van ben die handen en hoeden wuivend een laatste Good bye toe roepen treft nhvcer de ecnige lantaarn met zijn kwijnend en lodderig licht ons oog en schijnt ons met een oog door tranen beneveld toe te wenken vaart wel wij ien elkaar niet weer Mijmerend en misnoegd werpt men zich iu een hoek der Coupé en onwillekeurig vraagt het hart onder onrustige slagen God geve dat liot met mijn lieve betrekkingen niet hetzelfde mag zijn Een cigaar aangestoken en onder het genot van dien geur en lichte blaauwe rookwolkjes komt men weer spoedig die onaangename indrukken te boven en stil zegt men Ijarmes et Sourires Is men nu in het eerste geval en verlaat men ons hef pliiatsje om terug te keeren in een gezflligen familiekring waar de komst met verlangen reikhalzeiiil wordt tegemoet gc ien is alles couleur de rose de pl mken hut alias hel Btation Gouda roept u toe een huteii je hart en na voor zien Ie zijn van het plaatskaartje spoedt men zich naar buiten daar is het niet minder couleur de rose op een bank zitten ecnige levenslustige jongelui die onder de meeste jool redetwisten piquaute reprises volgen elkaar op zij zijn geestig na verloop van een tal jaren zullen zij waardig de rol van p rc noble vervullen na eerst een llinke positie in de maatschappij verkregen te hebben waartoe zij dank zij het helderziende bestnur in de gelegenheid iverden gesteld door het daarslellen van een rijke keus van stholen met uitmuntende doocnien belast met de etensch ippelijke leiding van de aiiii kumeiide enien Thans studeren zij niet die oiiileugden maar nemen een billijke verpozing na eene gued besteden raorjreii een met een joligen oogopslag laat die heertjes redetwisten maar ziet olijk naar deii aankomenden trein het doel hunner réunie terwijl hij neuriet De schooue meisjes van de stad Zou ik wanneer k mijn zin eens had llcfl kleine achoenijca maken Dat vormt e n lieve kleine voet Die somtijds ook tens denken doet Aan andere fraaije zaken I Is alles dolle jool Intnssohen komt de trein nader en menig blo jc kleurt de lieve kaakjes van blonde en andere lieve kopjes in de versichillende wagons bij bet naderen van Oouda a veste menig hartje klopt onrustig en ziel reeds bij voorraad angsti uil het portier of pa er wel is om haar bij het neerdalen op te vangen Uc trein 13 aan t Z j genoeg de heertjes met hunnen jeugdigen tenor aan het hoofd keeren tevreden huiswaarts het doel van hun reis is bereikt Wanneer men au die lieve kopjes mc r of minder gelul kig heeft zien neerdalen de e afgehaald of opgevai gen door pa gceue door een heele familie beklimt men op zijn beurt de wagon mei een hart kloppende van hoop Die den 13 November de Kleiweg afwsndelde de noodbrug overging en regts uitzag genoot vau een regl donker uitzicht iu een duo aanneming Voortivandeleude passeert men den Romein waar het helder geklots der billartballen je ouwillekeurig nitnoodigen in een gezclligen kring den avond te nassereii helaas onmogelijk om dat geiiut te gpiiielen naar hel slation is de bestemming De Spoorslraat volgende ziet men in de verte een vfiendelijk lielit op een helschen donkeren achtergrond t lokaal Tivoli 13 men ook dit uitspanniugsoord voorbij dan schijnt het alsof men de wereld voor goed ja voor eeuwig virlatcn heeft vergeefs zoekt het oog een station liet oude station of liever het jeugdige maar voor zijn tijd oude station is dood akelig iet de verlaten plek er uit geinige van zooveel lijden het sehijnl of do geest van het overleden gebouw over die waite lU jdderaohtige en donkere uilgeslreklheid heen w iart Vtr af ziel men een pai r llaauwe en zicltogciiile liehljci omlinld door een graauwe donkere en iialle lucht Dic nu in den avond van den 13 ovembcr van ilil looncel groot door zijn akeligheid genooi al in lang den noodkreet niet vorpeten die omstreeks acht uur in den avond gcsla ikt erd door een oermaii die eene familie van t spoor haalde eii met paard en rijtuig in dat moeras alias den eenigcn toegang tot het nieuwe slation wegzonk hel rijtuig was gestrand on met de nu Cbiu niueite zijn equipage en rijtuig gered Ondank men noodzakelijk uil de stad moet ziet rocii van ijii reis af lot den volgenden morgen lloc gtk iiocg men voor eenige jaren elkaar heb j die dame ge ien mejufvrouw A S die hei ft een hoepel 111 haar rok t Was drommels Mk de kooplui in hoepels maakten intusschen giiule aken want hoe gek ook spoedig zag men nlli il imia uut eei h iepel aiiilclen het artikel wiril l iui tiiie iiuiiiiid en de hoepel werd her1 i vjiMi Ui re uil iiu mIIii iic To n de meid van 1 n u o k uil 1 luinlii iiiji aaiideiil en de erino linisalie bevorderde verdween bij de lieve sohooncn het artikel geheel t Werd te algemeen Is het nu omdat de kleinste plaatsjes zich langzamerhand van gas gaan voorzien dat het station Gouda zegt c est trop commun en petroleum brandt was de vraag die ik mij zelven stelde toen ik den 30 November na mijn aandeel iu den donker genoten te hebben van het slik en modderbad dal de direclic der N 11 spoor haar begunstigers gratuitement toedeelt en het slation bereikte verlicht door twee akelige lampjes door petroleum gevoed hel licht was juist voldoende een aardig vriczinnelje te zien drentelen met een lantaarn voorzien vnn drie kaarsen De trein naderde en iu een oogenblik ia de vlugge vriezin gewapend met haar lantaarn die in navolging van Diogenes nu juist niet uitsluitend een rechtvaardig mensch zocht maar haar jufvrouw die stellig alle de door Diogenes zoo gewenschte deugden bezat De heer M alationachef geërgerd door dat heldere licht waarmede de reizigers uil de Kgyplische dniaternis gehaaid werden begon met ons aardig vrie innelje te worstelen die mei echte vrieschc stijfhoofdigheid geen duim grond gewonnen gaf maar steeds den goeden heer M niet het hoofd maar haar lantaarn voorhield onder den uilroep Ik etaan blijf moet jufvrouw helpen Op het geror p van ons vriezinnetje schoot er een helder Hollandsch meisje toe eveneens vau eene lantaarn voorzien die thans ook uitsijhalerde wanneer wij met de lantaarn weggaan vinden wij onze jufvrouwen nooit In diet tusschentijd is de trein anngekomcn de verschillende passagiers komen als schimmen uit het dui irr op de iviee lantaarns aan en in het onvcrmijdeiijke gewoel bij het aankorien van vreemdelingen hoorde men een welluidende en krachtige slem roepen Lantaarns voor Nu nam de caravane een aantogt of liever een doortogt door het nioeras dank zij de driekae rsige lantaarn door de onverschrokken vriezin gedragen hebben wij geen metischen levens te betreuren gehad ook het Hollai dsche meisje mei haar lantaarn mag niet vergelen worden zij ook stond allen die in nood verkeerden Irjuw ter zijde en hoorde men een noodkreet opgaan van een togigenoot die de on ekercn en glibberigen bodem onder zijne voeten voelde wegzinken onze noordsche en westelijke meisjes snelden eenparig ter hulp Onze logt werd door een eminent ingezetene vergeleken b j 9 chiistens leize naar de eenwigheid Het eenige verlies dut wg na aankomst in de spoorstraat beircurdeu Wiwrea eenige damesoverschoenenen heerenlaar en pHfapluies en dergelgkc kleinigheden die In liagchelijke oogenblikken de voelen en handen onzer togtgenolen ontsnapt zijn Tl A rkTt TTsTfl il l l N Gouda J Dec Tartte wederom in flauwe steinining alleen puike partijtjes brachten ongeveer vorige prij en op Al het aangevoerde Ier veemarkt ging tothooge prij en vlug van de hand Veile varkens van 25 27 3 eeut per vijf ons De handel 111 magerevarkens eii biggen was iets vlugger Kaas A ingevoerd 18 partijen prijzen ƒ 27 00 a ƒ 2i i il Boter ƒ 1 00 Ti f 1 28 Burgerlijke Stand OvKi Ki t N r t cc F Awi rs wcil M Ic Koning 84 j 7 A Aiiktr 5 m iiinnvi 8 Dec J Klingen en A E fan Tiocuwcn n nn lier Hoij en J U buol A Bnteubur en C G llnyciinin ¥ de Weger en C Uipparon G Verdouw en 1 van ili r Dnasen ADVERT EMTI EN OouuA 9 December 18Ü9 Ontijdig bevallen van oen Zoon die kort na de geboorte overleden is J W Schaap geliefde eclitgenoot van D DüBBE Eeniije kemiisgevitiff j Voor de vele en hartelyke bewgzen van belangstelling gedurende m ue ziekte ondervonden betuig ik mijn oprecliten dank Dr LUIJTEN iouDA 9 December ISüO Togen 1 Mei 1870 vfordt te Gouda EUN UIJIS te huur s vraasrt Huurprijs clivii 250 Adres letter 15 franco Ui den uitgever dezer Courant Een Heer vraagt een LiEMKUi KLl lKKDE KAMKR mot SLAAl VEimiEK liriovoii wiifiloii l iaiiro oiulor letter A iiigew iiolit mot i igiivi vau prijs en stjuiil iiiiii liol ISuroiiti ilo or duraiit OPENBARE VERHURING 186 BUllGEMEESTEll en WETHOUDERS van iouiu zijn voornemeua op VKlJDAü den 17 DECEMBER 1860 des namiddags ten 1 ure in het Itaadbuis aldaar to verhuren 1 liet rogt tot heffing van doorvaartgelden door het lleeuwijkitche en Slnipwijkscbo Verlaat met het gebruik van de liuizinge on hot land daarbij behoorende voor den tijd van zes jaren en 2 Het Pakhuis aan de Bogen voor deu tfld van drie jaren beide ingaauden den 1 Januarij 1870 De nitgai WOi gesch DliN S ï kü frand Waarvan de Voorwaarden dagelijks de Zondagen uitgezonderd van des voorinidilags 10 tot lies namiddags 1 ure ter Plaatselyke Becrotarie ter lezing zullen liggen Men vraagt ten spoedigste een KOEKBAKKERSKNEGHT of PIKSCHEN LEERLING loon naar bekwaamheid Adres franco of in persoon by A Brinkman Courantier alhier Men vraagt ten spoedigste eene Ns KEUKENMEID meente 1861 I Militk aan htl ter in iol Januurm volgend Arl l Bchrevel 1 Jaiil VC moede gnuetei Slaalai 2 gedurq van di tien 3 gei icd hij bi wordll tot verpliJ aau2ia keerig Arl V f de beidel 20J de gJ faeerti bnite hü 0 een in zijn wood Al 1 van I 2t derld iugej jti van 1 of kt A word Burgl den I rjjii ïijii die of NOODHULP van goede getuigschriften voorzien Adres met franco brieven of in persoon bfl den uitgever dezer Courant De COMMISSIE van TOEZIGT over de Stads Muzijkschool te Gouda brengt ter algemoene kennis dat zij op ZATURDAG den 11 DECEMBER 18G0 inschrijving zal houden voor de kinderen welke aan het onderwas in de Vocale en Instrumentale Muz jk op genoemde School wenschen deel te nemen De inschrijving zal plaats hebben op bovengenielden dag des namiddags vtui één tot drie ure in het gebouw ïAuti Ltui Vereischten voor de toelating zfln a De leeftijd van negen jaren voor jongens en van tien jaren voor meisjes 6 Vatbaarheid voor het onderwas dat zy wenschen te ontvangen waarvan ten genoege van den onderwgzer moet blijken Het aanschaffen van Instrumenten is voor rekening van den leerling Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geene kinderen op de Stads Muzijkschool meer zullen worden toegelaten vóó de volgende inschrijving welke in de maand December 1870 zal worden gehouden Namens d i Commissie van Toe overde StadsMuzijkschool C C KNAAP Secretaris G ouda 3 0 Nov ember 1869 Openbare Verkooping op MAANDAG 13 DECEMBER 1869 des voormiddags ten elf ure in jukt Hekihuis te Gouda van 1 Een kapitfinl zeer ruim en sterk WOONen WINKELHUIS en ERVE aan de Markt wijk A n 58 te Gniuli achter uitkomende aan het plein van de St Janskerk kad sectie C n 176 groot 1 Roede 26 Ellen iii welk perceel zich beviuden een zeer ruime Winkel boven en beneden onderscheidene Kamers goede Zolders Keuken Kelder en allerlei Gcniiikken en in welk perceel sedert onheugelijke jaren met goed succes wordt uitgeoefend de APFAIRE in GAREN BAND WOLLEN SALIETTEN enz Te aanvaarden 17 Januarij 1870 2 Drie ruime storko HUIZEN en ERVEN in het zoogenaamde J ir idiJ wijk M n 35 on 37 te londa niet regt van overpad iivor oigoiidom viui den Hoor A icoiyoet nitkoiiiou lo iu den Vogoleii iiiig aldaar Alks broeder bij Biljotlou 011 iiadoro inforiiiatioii t u kautoro viui Notiins Mr KIST to ilimilii lliililiA Ihid iiiii A liiilihiiim W M MHJ üWiyjMii ii V l pim P c