Goudsche Courant, zondag 12 december 1869

1869 Zondag 12 December N 827 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor fiouda en Omslreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAfl WOENSDAG en VlilJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pry3 per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GllOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave INSCHRIJVING VOOR DE Na tionale Mili tie EERSTE KENNISGEVING BUUGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda pe ien de wel van den lU i Augustus 18H1 StaatMad n 72 betrekkelijk de Nationale Militie herUiueren by deje alle belanghebbenden aan liunne vcrpligting lot het doen van aangifte ter inschrijying voor de JVaWowaZe Mtöie in de maand Januari 187n en brengen ter hunner kennis de Tolgeude bepalingen der genoemde wet Art 15 laurlijks wonlcn voor de Militie ingeschreven alle mannelijke ii gf eleiicn die op den 1 Januarij van het jaar hun Ut jaar waren iugcircden Voor ingezeten wordt gehouden 1 Hij wiens vader of is de e overleden wiens moeder of zijn beide overletlen wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 2h Jiilij ISüO Slautélad n 44 2 Hij die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in de esrsie zinsnede van dit arljkel vermelde tijdstip voorafgaanile achttien naanden in Nederland verblijf hield o Hy van wiens ouders de langstlevende ingeieten was al i zijn voogd geen ingeziicn mits hij binnen het tijk verblijf houdt Voor ingezeten wordt uiet gehouden de vreemdeling bchjoreiide tot fiien staal waar de Nederlander niet aan de verpligte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstpligtigheid het beginsel van wcderkeerigheid is nangeuomen Art 16 De inschrijving geschiedt 1 Van een ongehuwde in de gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zijn beiden overleden de voogd woont 2 Van een gehulde en van een weduwnaar in de gemeente waar hij woont S Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deze is aehicrgelaleu of wiens vuugd builen s lands gevestigd is in de gemeente waar hij woont 4 Van den buiten s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake vnn s lands dienst in een vreemd land wooni in de gemeenle waar zijn vader of voogd hel laatst in Nederland gewoond heeft Art n Voor de Militie wordt niet ingeschreven 10 De in een vreemd rijk aohtergcliloven zoon van een ingezeten die geen Ni derlander i 2 IJe in een vreemd rijk verblijfhoudeiide ouderloo c zoon van eeu vreemdeling al is zijn voogd lug ze eti Nederlander die ter zake van a lands dienst in s rijks over cesche bezittingen üf kuluiiiiii woonl Art is l lk die volgens art 15 behoorl te Honleli ingeai lireven is vcrpligi ich daartoe bij Rurgrinoesler en Wplhoudcrs aan Ie geven tusscheii don 1 en ïU Jannanj Jtij iiigc lcl lliCHl afwezigheid of ontslenlenia ia ijii viulcr i f ia lo i ovciledin zijne moeder of ijii beicicii uvnii liii ijii voogd tut htt dom van die uuiigil ïti igl l c wijze waarop van hel doen van de aangifte blijken moet wordt door Ona bepaald Art 20 Hij die eerst na het intreden van zijn l J jaar doch vóór het volbrengen van zijn 20 ingezeten wordt is verpligt zich zoodra dit plaats heeft ter insehrijving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschrijving volgene art K moei geschieden Daarby gelden de bepalingen der i en M zinssnede van art 18 i ajne inschrijving geschiedt in het register van het jaar waartoe hij volgens zijnen leeftijd behoort Burgemeester en Wethouders voornoemd roepen diententjevolge de iii ezetenen die in bet j uir IS ïl zijn geboren en overeenkomstig hot vorenstaande lu leze gemeente tot uangifle verpligt zijn op om zich op de volgende d igeii en iii de daarbij vermelde orde te doen inschrijven te welen die woonaohtig zijn in de wijken A li C D E E G 11 en I op Mnandag deu 3 Januurij 1870 en die wonende in de wijken K L M N O P en R op Dingailag den i laiiu irij 1870 Voorts strekt tot informatie van de Belanghebbenden dat het register van inselirijving op den 31 January des namiddags ten vier ure voorloupig wo dt gesloten en zi die alsdan verzuimd hebben de voorschreven aangil ie te doen ingevolge ar 183 der wel vervallen in eene bui lc Vaii 2a tol ƒ lUÜ dal ieder die voor de iMilitic niuet Wür en ingeschreven zich behoort te voorzien van een exinict uit het geboorteregister hetwelk bij de aangifte moet worden medegebracht dat dit extract aan hen die binnen de e gemeente zijn geboren op hunne aanvrage op het Bure in van den burgerlijken stand i ratia zul orden mlgercikl lerwijl i ij die elders geboren zijn zich ter Genu eiiteSecretarie kunnen aanmeldeu ten einde genoemd extract vnu hel gcmecnlebestuur hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dat een ieder gehouden is te zorgen dat hij bij de iiiselirijving Wijk en Nomuicr zijner woning juist kan opgeven Gouda den 8 December 18ü9 Burgemeester en Wethouders voornDciud De Secretaris De Burgemeester DKOOGLEEVEK FOUTÜIJN v vs UKROEN IJZf NDOnilN Kennisgeving De BUlUiE MEESTER van Gouda brenf t bij deze ter kennis van de belanghebbenden d it door den lieer Coniiniss iris des Koiüiigs in de roviueie ZuidUnlliind op den 2 i November ISCü is execiiiüir veiivlaaid het kohier voor de belasting op het pi raoneel dienst lsr 9 IS70 2 kwart ial n 5 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontviingcr dat iedei daarop voorkomende verplit i zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voot Ic voldoen en dat heden iiig ial de termijn vnn DlUE M WNDEN binnen welke de lecliio ea behooren te worden ingediend Goiin dril 10 Dceoiuber 1869 Dl Itiivgi iiii fstcr vooniociiid Va n IJElïGKN l JZENDOORN Algemeen Overzicht Gouda 11 December Do discussie over de betwiste verkie iiugcn houdt nog altijd de Fransche kamer bezig do oude meerderheid doet zich nog moestal gelden maar de voorteekenen van den aanstaanden strijd zijn niet te miskennen Ollivier geeft zich vele moeite tot hut bijeenbrengen eener sterke gematigde partij hij lieef t den Iteizer zyn program toegezonden dat der geavanceerde partjj flauw en ongenoegzaam voorkomt terwijl het den keizer vrij enorm toeschijnt en de ministers bewoog aan heengaan te denken Het is moeiel k te begrijpen wat die goede keizer toch wil misschien omdat hij het zelf niet jnist veet en steeds weifelt Het is uiet waarschijnlijk dat de eens in beweging gebrachte gemoederen met geringe concessien bevredigd zullen worden en daarom is het niet te voorzien dat Ollivier al mocht het hem gelukkeu aan het hoofd van het ministerie geplaatst te worden in staat zal zijn aan den eisch der omstandighjdeu te beantwt orden De protectionisten luet Pouyer Quertier aan het hoofd maken groot geschreeuw en onttrekken zich aan het ingesteld onderzoek het is als of zij het licht schuwen en de onbetwistbare voordeden van den vrijen handel gaarne opofferen aan hun kwaIjjk begrepen eigenbelang Het concilie is plochtig geopend inaar de illuminatie is mislukt eene algeraeene verlichting past weinig bij eene kerkvergadering het licht komt niet van die zijde Wfl wenschen gcon heil van bet kerkelijk gezag maar duchten geen gevaar van den invloed van woorden en besluiten die in volkomen tegenspraak zijn mot de eisolien van onzen tijd Het is reeds gi iKiegzaain gebleken dat do leden van het concilie niet eenstemmig zijn er zal zich dus gi Ijjk op alle vroegere concilien verschil van gevoelen openbaren Men beweert zelfs dat om dit govaar te ontwijken de vaststelling der oiifeilliaarheid als dogma reeds is opgegeven Dan vragen wij echter waartoe de geheele vertooning dienen moet is het om nog eens verliclitiiig en weteuscliiip in het luitigeziclit te shtiin en te irotosteeren tegen ellieii vdoniitgang viin den niensiliel ijken geesl liet Kun der weti iischiip niet nuiar der Kelk vei4 sehudeii IV