Goudsche Courant, zondag 12 december 1869

S tW Ö h ji ii iii ii lor luistcniirt cindigcii altijd ui tic Ix voidi iiiiff van hot licht Do koning van Italic zoekt nog altijd ecu ministcrio Sella is thans met de taak belast De crisis in Portugal neemt toe Saldauha wiJkt de militairen zijn voor hem en men ducht demonatraticu Het inwendig verdeelde Oostenrijkscho ministerie is niet uiteen gespat maar de nu geopende rjjksdag zal beslissing brengen In Beieren beproeft men een middelwog Te Berlgn moet de zaak nog rjjpen von Bismarck is terug maar zijn tijd is nog niet gekomen hij blyft nog eenigen tyd ziek De lersche woelingen zijn eonigzins bedaard de oproerige toon der dagbladen afiieraende waera n dit toe te schreven zy moge onzeker zijn zeker is het dat het ministerie genegen is door zachtmoedige billijkheid do bezwaren weg te nemen zoodra de bevolking slechts medewerken wil ter verzoening Uit Amerika verneemt men slechts van vooruitgang en ontwikkeling De president Grant verloochent zijne gematigde wijsheid niet en handhaaft de beginselen van vrjjheid en goede trouw BUITENLAND ENGELAND Men meldt uit Washington De senaat heeft de beuoemingen van den heer Bobertson tot minister van Marine eu Bellcnap tot minister vau oorlog bekrachtigd De afgevaardigden van Alabama zijn gemachtigd geworden om zitting te nemen in het congres De Economist geeft eeu oulkeuueiid nntwoord opde vrsa of h t kanaal van Suez reiitegcvcnd zatzgn voor de aaudeelhouders Immers indien idle BtooDMchepen thans in de vaart op In lie vourlnanhunnen eg door het kanaal uemcn d i i zullen erkanaalreohleo worden geheven van s of millioenton doch stel dat er u g 40 stoomschepen van 2000 ton ieder uitsinilend voor den handel op deOoit bijgebouwd worden dai zal het aniilni tonnendoor het kanaal te vervoeren 2 000 000 boloopen waarvan 8 shillings per ton z il geheven worden Dit acht de Economiiil het meest gunstige resultaat lün nu de onkosten £ r zgn nog 2 000 000 £ en meer noodig voor de voltooiing van het kanaal De heer de Lcsseps berekent de jaarlijkschc onkosten voor onderhoud op 400 000 £ en de overige ongelden mede a 400 000 £ bovendien zullen de reuten moeten betaald worden van het m intschnppelgk kapitaal ü 8 000 000 £ dat nog verhoogd ssal worden met het bedrag hetwelk noodig is voor de voleindiging Men kan nu op de vingers natellen welke oordeelcu de aandeelhouders te warhteu hebben Bij een door den minister van financiën inde Verecnigde Staten gedain verslag omtrent denBtaat der financiën heeft hij voorgesteld 1200 millioen 5 20 honds te converteren in nieuwe schuldbrieven verdeeld in drie klassen ieder van 400 miltioen welke allosbaar zullen zijn na verloop van 15 20 en 25 jaren en uiterlijk 4 pCt rente naar verkiezing der houders te Londen Parijs Frankfort of Hamburg betaalbaar zullen dragen Hgmrent dat door het uitzicht te openen op ecnespoedige aflossing de houders bewogen zullen worden in deze conversie te bewilligen F R A N E R IJ E Donderdag heeft in het wetgevend lichaam bij voorleziug van het proces verbaal de heer Uochefurt geprotesteerd tegen de poging om het gisteren door hem ingediende ontwerp belachelijk te maken De verkiezing van llüchcfort is goedgekeurd waarna hy den red heeft afgelegd Over de verkiezing van den heer Chaix d est Ange is discussie gevoerd ten slotte echter is z goedgekeurd met 1C5 tegen 56 stemmen Mede is goedgekeurd de verkiezing van den heer Vinard De kci cr heeft den heer Forcadc met diens rede van gisteren geluk gcwenscht Woensdagavond was Ie Jlarscilleeenoillumiuntie ontstoken tut viering vun het feest der onbevlekte ont angcni van de 11 Maagd Kcuc bende van 10 10 i l iOO pprsoura lici ft de atr itcn doorkruist oiidor geschreeuw tol nfkeiinnii der illuuiiniiUc en onder het zingen der Murscillaibc Voor het bisschoppelijk palcis en de prefücluur werden de liintaurus stuk geslagen Kr hcbbcu zestig arrcstatien plaats gehad DÜITSCHLAND De koning van IViereii heeft de verzoeken der ministers van binnculaudsche zaken en van eeredienst om ontslag aangenomen eu die van de overige ministers geweigerd aan te nemen De staatsraad Fischer is belast met de leidiii der departeioeuten vun binnciiluiulsche zaken en van eeredienst OOSTENRIJK Blijkens een wocnsdaj bij de iliplomalie In Konstantluüpel outviingeii telegram heeft de Klieilivc de voorn lardt ii vermeld in den firiu iii aangenuuieii Dientengevolge zal in Egypte de verhuoging van belaslingen en het sluiten van leeuingeii met hel buitenland alleen bij blijkbare noodzakelijkheid en met goedkeuring van den Sultan kunnen plaats hebben Men verneemt dat de Khedive zal komen om persoonlijk de verzekering te geven vau zijne gehechtheid aan den Sultan BINNENLAND GOUUA 1 1 Deckjiukk Dinsdag is alhier aangehouden J C huisvrouw van J R wonende alhier ter zake van diefstal in dienstbaarheid Voor de verkiezing van een lid der tweede kamer in het hoofdkiesdistrict Zuidhorn zgn uitgebracht 558 stemmen Gekozen met 810 stemmen lur K Cremers Verder waren uitgebracht op de heeren prof Gratama 121 Wiarda 66 en Alberda van Ekeustein 31 stemmen Een oud onderwijzer stelt in een onzer Noordelijke organen de volveode vragen ffZou hel niet hoogst noodig zijn eenige millioenen meer voor i lager onderwijs te besteden en eenige millioenen minder voor t leger en l soldaatje spclen Het is vreemd dat geen enkel lid der tweede kamer voorstelt om j iiirlijks oen of twee milüueneii op de bcgroutiii Ic brengen ten einde aan die paarden de haver te geven die ze verdienen Mrii redeneert in de kamer vci l over t onderwijs doch men vergeet de koe ferm by de horens te pakken S oolang er Viin rijksuege met voor gezorgd wordt dal de nuttigste stand ter wereld van broodzorgen wordt bevrijd zuólang al de Onderwijzersstand eu daardoor ook het onderwijs kwijnen Men meldt ons uit Moordrecht dd 8 Dec Heden hud alhier in het posthuis de aangekondigde aanbesteding voor den Züidpl is polder plaats van gebouwea voor twee nieuwe siooingemalen en het leveren en stellen der etoomwerktuigcn met schepraderen daarin Vour de aanneming der gebouwen waren ingekomen 16 inschrijvingsbllletten als van B G V Dam te Kotlerdam ƒ 36500 L J v d Stecnhoven Ie Dordrecht ƒ 37755 A Luijendijk te Noord VVaddinxveen ƒ 37963 P Schreuders te Kedichem ƒ 38625 de Bruijne te Nieuwenhoorn ƒ 38950 J V Rooijen te Waddinxveeu ƒ 39300 G Lnijendijk te Gouda 39500 G A üudijk te Gouda 39990 S Sterkenburg te Goud i ƒ 40900 N A Swanenburg te Woerden ƒ 42000 W de Jong te iouda ƒ 42200 P A Burghout te Gouila ƒ 42300 T L Kanters te Rotterdam ƒ 44500 1 V d Vlist te Vlaardingen ƒ 44890 J Verwa iijcn en 1 Kooij te Arnhemy 55919 eu C de Jong C Jr te Ameide ƒ 66370 Eerstgenoemde is dus de minste inschrijver Voor de aanneming der stoomwerktuigen wartii ingekomen 14 inschrijvingsbilletten als van Geb Siork en C te Hengelo ƒ 59919 H Hartogh Ileijs Ic Delft 80000 De Neil Stoombootmaatschappij Ic Rotterdam 6 600 Chs L arels te Gent 62190 L J Knthovcn C te s Hage ƒ 624 79 W H Smulders te Tilburg 6 1500 A F Smulders te s Bosch ƒ 65750 C Munaut te Luilc ƒ 725Ü0 De IJzereielenj de Prins van Oranje te s ll ige ƒ 74849 II Tilkin Meniion te Longdoc LuikJ 7b5S4 1 v d W ill Bake te Ulreeht 8 3630 De M iatfchaj pij de Ailiis Ie Amstenbini ƒ 850U0 Johann Nering Bujiel ie U ielburg S5i 00 en lap irèile en Ie St Dénis Fi iiiknjk ll l l Kcrslgciioemde ijii dus de rniuble inschrijvers Overzicht van t bohn adeldo in do zittingen dor Statoii Gonoraal 1869 1870 Zittingen van 8 eu i Deo 18G9 ytiiatsbegroütiiig voor 1870 Men is tot de ontdekking gekomen dat er twee soorten vau algcmeeue beraadslagingen zijn t w de algcmcene algemecne beraadslagingen eu de bgzonderc algcmeeue bcraadsl ig n en De voorzitter der 2 kamer heeft de ontdekking gedaan want toen de heer v Caïwijk bij de alg beraadsl over t hoofdst voor binnenl z over t onderwijs wilde spreken ver ucht deze hem dat liever te doen bij de alg beraadsl over de afd onderwgs Nu dan de algcmcene algcmcene bern idslagingen over t hoofdst vour binnenl z liepen zeer spoedig af in minder dan ucne zitting Het onderwerp dat voornamelijk behandeld werd wns herziening van den census voor kiesbevoegdhcid De heer v Goi istf in heeft een woord van lof ja van sympathie vuor den minister maar hij vreest dat de minister weifelt bg de herziening van den census Het is van belang dal de herziening voor de verkiezingen van 1871 heeft plaatsgehad Overigens is hij meer ezind om meerdere evenredigheid dan wel grootere uitbreiding in t kiesrecht te brengen De heer v Kkhkwuk bad die herziening vroeger gcwenscht thans gelooft hij dat er te veel aandrang wordt gebezigd Het aantal kie ers behoeft niet vermeerderd maar men moet meer ontwikkelde kiezers kiijgen Hij is niet tegen groniiwelsher icning bij die van 1848 was men niet zoo erg afkeerig er van om aan cap citcitcn het kiesrecht te geven Alleen den census te verlagen kan hg niet goedkeuren daardoor komt men tot t algemeen stemrecht en vervolgens of tot het persoonlgk gouvernement of tot de democratische republiek De minister ontkent dat er bij hem eenige weifeling omtrent deze zaa bestaat maarzij moet behoorlgk onderzocht Hg blijft herziening wensrhen maar hg kan geen bepaald Igdstip opgeven binncu hetwelk hij eene voordracht zal indienen De heer Hëemskebk Az waardeert het dat de minister de herziening uiet afhankelijk wil maken van het tot stand komen eener herziening van t patentrecht doch ook hij moet aandringeu op herziening vóór de verkiezingen van 1871 Hij wenseht uitbreiding van t stemrecht binnen de grenzeu der grondwet De heer v Zinnicij Bergm vnn wil ook herziening van de kieswet Vooral acht hij t noodig bepalingen te maken tegen ongeoorloofden invloed op de verkiezingen waaraan ook ambtenaren zich al meer en meer schuldig maken Willen de verkiezingen aan hunne roeping beantwoorden dan moet alle verkeerde invloed worden geweerd De heereu v Goltstein en v Houten bestrijden den heer v Kebkwijk De eerste meent dat het een droombeeld is alleen op ontwikkelde kleuters te rekenen De tweede gelooft dat de grondwetsherziening onnoodig is wanneer het belastingstelsel goed is geregeld Ook de vrees van dien spreker dat uitbreiding van t stemrecht zou voeren tot een persoonlijk gouvernement of een democratiselie republiek deelt hg niet Heeft Engeland dat in 1831 en onlangs het kiesrecht uilbreidde ditondervoiiden Ook op ons vaderland kan hij wijzen het kiesrecht zal toch nooit meer kunnen uitgebreid dan tot den census voor gemeenteraden Ontwaart men daarbg persoonlijk gouvernement of democratische republiek Ook de heer v W assenaeb Catwjjck wil den census vtrlagen hij wenscht eene zeer groole verlaging Hij vreest niet voor de gevolgen de kerkelijke verkiezingen waren een voorbeeld van ordeIgkïieid en lielaiigslelling De minister herhaalt dat hij zich aan geen tijdstip kan binden hij zou dit onvoorzichtig achten ook over den inhoud kan hij zich niet uitlaten Maar met den heer v Wassenaee Catwijck kan hg niet instemmen als deze zoi grooten lof toezwaait aan de kerkelijke kiezers Te Amsterdam b v paste die lof volstrekt niet Ongeoorloofde invloed zal door verbodsbepili moeielgk te koeren zijn maar dit kan hij zegfjen onder zgn ministerie hebben ambtenaren zich daaraan niet schuldig gemaakt Berust de opmerking van den beer Beuomann op een feit dan wil de minisier het gaarne vernemen om het te oiidcr ken en den ambtenaar ontslaan De heer Beiiomann De minister heeft mg verkeerd begrepen Nog enkele omlergesehikte punten worden besproken zoo wijst Ic lieer V Keiikwijk op Frankrijk maar de heer v Hou ii N neemt dat beroep niet in aiit laar geldt l algemeen stemrecht dut worill hier niet verlangd De algeineene algenieciu beraadslagingen worden gesl leii l 1 Küsicii V h dept J wordt aangenomen Al d kosten V h bestuur der provmci nJ Aid Zij liepen vJ der ambtenaroi minister wil bezoldiging dt zaamheiien lij l necl beweerdeiJ voegt er bij d t rgk werk dal De heer Lr zou willen inkl op de provmif trekken tot vel De minister is het is geen Zijne onderviiil van t personea meat is Ie kril provinciale bef De beraadslal Art 1 49 Daarna stdij voor om het van t lot der Reeds in 18iC de traciementd riepast nittr k toch een pnutl amendement a4 toch genoeg hoop te mogei zou instemmeq Het inoeliti den loop der I ƒ 3000 Hl De leden dieJ den voorstoilJ zij vonden vl hooging tegei stemmen kon Atd 3 N it Afd 4 M Door de lid Maesen Uoj werden versell Herziening dl ging der exad der geneeskua delen door an geroerd en nl De minibiel lot herzieuiuj ook in dei e kinj was goei als deskuiidigl Na t eindf zonder discusl Afd 5 VM De heer u cl op den doch zal 111 Daarop gernii v D IjIN I een paar oncl lezers welilrl omdat het il langen wenit beraadsl beU likelen waan voortgegaan I Bij de aill eeniging totj gen van veio n ijk aan Ze Vun do duiii den he In debrieiel onder lelf en de opbrel door de Bovengeii hartelijken heid aan i hun 25jiirij bonueu ter d reefde wecl Die dank de Lange gelegenheid commissie l ten der dd ring door ii