Goudsche Courant, zondag 12 december 1869

p pg i I E i yB i i i wi i y WIMW lin do ual tJ9 t er twee Ml t W un de b j vuorziltct laan want luiadsl over wijs wilde doen bij Nu dan Un oviir t lig af in l dat voor ijg van den l rd van lof Jir hij vrsest Ig van den feuing voor ehad Oveevenredig evenredigI kiesrecht i die herboft hij dut liet aantal incu moet niet tegen was men i iip icileiteu Insus te verIr komt men Is uf tot het Jciuocratischc eenige wei ij moetbe Ini wenschen pven binnen en het dat de Ik wil maken lening van t Ingeu op her11 ij wenseht grenzen der bok herziening linodig bepa invloed op laren zich al de verkieeu dnn moet TEN bestrijden ent dal het een 11 ie era te rebndwetsherzie bndwetsherziea stelsel goed spreker dat en tot een perli che republiek t in 183V en ervoiiden Ook kiesrecht zal dan tot den Imen daarbij i he republiek wuci wil den gri te verlolgon e kerplil van orde laii geen lijtlstip li achten ook ji laten Maar K kan hg niet toezwiiait aan lim b V paste do invloed zal leren zijn maar luisterie hebben pliig gemaakk I IlliBOMANN op rne vernemen lenaar ontslaan Iter heeft orden beapro op Frankrijk beroep niet ïlcmreoht dat b ingen worde l I aangenomen proviueic n Algiiinccnc berandal gingen Zij liepen voornamelijk over de lage iractcmenten der ambtenaren van de provinciale griffies Ue minister wil door inkrimpiug van t personeel de bezoldiging der blijvcndcn verbeteren doch de werkzaamheden lijden juist door t gebrek aan personeel beweerden verscheidene leden De heer Sloït voegt er bij dat deze ambten ircu veel u erken voor t rijk v rk ilat le minister nooit onder de oogen krijgt De heer Lkntinci is t met de regeering eens en zou willen inkrimpen maar in geen geval zon hij op de provinciale begrooting sommen willen uittrekken tot verhooging dier traetementen De minister is niet overtuigd dat verhooging noodig is het is geene zuinigheid die hem daarvan afhield Zijne ondervinding ia geweest dat door inkrimping van t personeel werkelijk verbetering van tractrment is te krijgen Hij is niet van plan op de provinciale begrootiug daarvoor een post te brengen De beraadslagingen worden gesloten Art 1 49 worden aangenomen Daarna stelt de heer ïokkeb een amendement voor om het beginsel uit te maken tot verbetering van t lot der ambtenaren bij de provinciale griffies Ueeds in 1870 moei de minister gelegenheid hebben de traciemenlen te verhoogen Ilij wil een memoriepost nitlrckkcn Waarom maakte dit onderwerp toch een punt van nig beraadsl uit nu t door dit amendement andermaal ter sprake komt Men kende toch genoeg t gevoelen van den minister om de hoop te mogen koesteren dat hij met de bezwaren zon instemmen Het mocht niet baten dat de heer Fokker in den loop der discussie zijn memoriepost bracht op ƒ 3000 Het araendemei t werd verworpen De leden die er t woord over voerden waren t met den voorsteller in beginsel volkomen eens maar zij vonden veelal bezwaar in t toeaUum van verhoogiug tegen den raad der regccring Slechts elf stemmen kon het amendement vcr erven Afd 3 Nat mil en schutterijen werd aangenomen Afd 1 Medische politie Algeiueenc bcriiailslagingen Door de hoeren v GoLTSir TN TiiouiiECKE V D Maf sen HoMmcH v Yooktiiuijsum en Idseuda werden verschillende onderwerpen tor tafel gebracht Herziening der geneeskundige weiten vereenvoudiging der examens meerdere vrijheid tot uiloefening der geneeskunde verkoop van geheime geneesmiddelen door apothekers werden beurt om beurt aangeroerd en nog door anderen afgewisseld De minister verklaarde ongezind Ie zyn reeds nu tot herziening dier wellen over ie g ian Er waren ook in dc e leemten en gebreken maar de werking was goed getuige de hli liuMliAOli en Idserua als deskundigen voorzeker door niemand gewraakt Na t einde der alg ber uulsl wordt de afd bijna zonder discussie langenomen Afd 5 Waterstaat Algemcene beraadslagingen De heer uk Buauw dringt aan op een algemcene wet op den waterst nit do minister zegt die wel toe doch zal intusschen particele ma ilregelen nemen Daarop geraakt ZEd met den minister en den heer V D LiNUEN in een woordenwisseling over een paar ondergesnhikle punten waarvan wij on e lezers weldra volledig verslag zullen geven ook omdat het den Zuiilplaspolder betreft Locale belangen werden nog door een paar sprekers bij de alg beraadsl behandeld door anderen eerst bij de artikelen waarmede in de volgende zitting zal wordeu voortgegaan Bij de alhier gevestigde subcommissie der vereeniging tot ondcrslenning der nagelaten betrekkingen van verongelukte visscliers Ie Katwijk en Noordw ijk aan Zee is na do laalste opgaven nog ingekomen Van do dames v M ƒ 10 den heer Crefeld ƒ In de brievenbus van den heer Westerbaan onder letter L f en de opbrenRst van een assaut gegeven door de bh Steenbergen en Verbeeck ƒ 51 28 Bovengenuenule Corainissie beluigt op nieuw haren hartelijken dank voor de e gaven en wel inzonderheid aan de hh Steenbergen en Verbeek die aan hun 2 ijarig leest zulk een raenschlievend doel verbonüen Ier leniging van het treurig lot van bedroefde weduwen en wee en Die dank wordt ook toegebracht aan de hh Prince de Lange en Noothoven van Oüor Ir die zich bij gelegenheiil v m het feest tot dit liefdadig düci in commissie vereenigden en a in het corps mn iekantcn der dd achutlerij dat belangeloos de feestviering door hare medewerking heeft upgehiislenl l i imiiiissie vduriioouiJ WKSTKKÜA VN VOliST MAN SALOMON HIJI IGKNS W HON KV ELI u Cl POLITIE Aan het politie burcau alhier voorhanden 5 botervaatjea gevonden op de publieke straat binnen deze gemeente Niettegenstaande de pogingen der vijanden van eene schielijke en zekere eigenhulp en hoewel gelijksoortige huismiddelen talloos verschijnen staan de volgens het voorechrift van den Professor in de medicijnen Dr IIARLESS en naar geweten bereide STGLLWBRCK sche BORSTBONBONS tot heden volkomen onbereikbaar daar De SOjarige steeds toenemende oonsumtie ia het zekerste bewijs voor de deugdelijkheid van htt fabrikaat hetwelk aan alle borstlijder niet genoeg kan worden aanbevolen Laatste Berichten Kaïro 10 Deo Alle waarschijnlijkheid voor een conflict lusschen de Porte c i den Khedive is verdwenen De firma des sultana ia gisteren ochtend ouder de gebruikelijke plechtigheden gelezen Florence lO Dec Sella is door den koning uitgenoodigd een kabinet te formeeren Hij heelt den weiisch te kennen gegeven om met Ci ddini te beraadslagen De koning heeft Cialdini en ook Lanza ontboden Eerstgenoemde is te Florence aangekomen Lissabon 9 Deo De koning heeft het ontslag van den minisier Saldanha aangenomen De manifestalien die tegen Saldanha aan den dag vijn gelegd doen vre en dat zich contra manifestatiëii van de zijde der militairen znllen openbaren Rome 9 Dec De paus heeft tot opening van hel concilie eene korte rede gehouden Uij gaf zijne vreugde te kennen over de trouwe opkomst der bisschoppen die bijeengekomen zijn om aan alle mcnschen den weg Gods te wijien on om met den pai s onder don zegen van den heiligen geest de vnlsche roensclitlijke wetenschap te vcroordeelen Dit was meer dan ooit noodzakelijk want het ongeloof spant samen op uilgebroide achnal het heeft zich krachtig georganiseerd en verschuilt zich achter het masker der vrijheni Rome heeft echter niets te vreezen De kerlv is sterker dan de hemel elf L église est plus forte que Ie ciel racme ïuch is de tijd daar om geneesmiddelen aan te wenden tegen de kwalen van den tegenwoordigen tijd Z 11 hoopt dat de bisschoppen met hem zullen willen medewerken om de rust der kloosters de orde in de kerken en de tucht cndef do geestelijkheid te heipon verzekeren De heilige geest de heilige maagd de engelen en de heiligen zullen daartoe hunne bescherming verleenen Voorshands zal hot concilie in bijzondere congregatien werkzaam zijn Berlijn lO Dec De regeerings eommissic heeft in de kamer van afgevaardigden bij de beraiidslagiug over eene politie uit naam van den minister van financión vorkliird d it de regeeriiig voorncineiis is hel dagbladzegel ai te schairen oodra do linancicele toestand des lands dil gedoogt Parijs 10 Deo Aan de ledon van het wetgevend lichaam is het geele en het blauwe hoek rondgedeeld Hel geele boek bev at negen documenten belrefleiide het concilie Het laatste daarvan is gedateerd 10 nov Voorts zijn er 18 stukken a ingaandc de Turksche wet betreffende de nationalileiten het rapport van Nubar Pacha en dat der buitenlan isehe commissie benevens 18 depêches over de capitulatien in Egypte 2 van de commissie voor de Dnnauvaart 15 over Tunis 18 over Japan en 8 over aangelegenheden van handel De meeste de er stukken hebben betrekking op bekende feiten In het blauwe boek dat den binnenlandschen toeatimd betreft wordt geconstateerd dat de verkiezingen niettegenstaande de destijds plaata hebbende levendige polemiek met alle orde en regelmatigheid hebben plaats gehad Madrid lO Dec De commissie uit de Cortes belast met een rapport ter zake van de verdwijning der krooiijnweelcn heeft geadviseerd tot de benoeming van een comilc van enquête met het doel om de daders voor den rechter te biengen De minister van binncnlandsche zaken heeft in antwoord op eene vraag van den carlist Ochoa bij de discussie over de nel betreffende opheffing van den sinat van beleg rk aard dat de carlislen openlijk siimoiisp uinen on d t er nog gisteren in N iv irra geuicrscliolLii srewisseld onder het aanhellVii v in Ion kreel Lovo Kniel VII De niiter viK ile er l ij dit indie i don Carlos m Spiiiije kttiiin hol land hem von vervloeken in nl iait vnii bom fene kroon te geven Florence l i verzekert dat de heer Sella ilehnilid de jpdi icht tot saincnslelling van oen nieuw mii ittcric heelt aangenomen regent lif l i gislcim mei liet g bruikelijk Madrid lO Doe De den Nederlandsehcn ge ant ceremonieel ontvangen icmcnjiidc Bcrlclitwn Do Fransclie miniöteri begiuiicn cimlclijk in to zien dat 7ij zuUeu inooteii aftrudtu De oproerige IcrsciiKii ateiumtn de toon la er nu ij t cngu maatt cgcleu lue itcii Tü Peteraburg onti eiit m n dat Hualaiiil do Oostenrijkora wil laten begaao tegen Montenegro De Khediïe heeft weer bclceld en onderdanig geantwoord Men leekent adressen tegeu de liooge di feiisieküstou te Winschoten Hou iezand N euv ülda Kntrhedc oiiz Gedurende het concilie ia de bciettuig a Uomc bcataan uit 10 bntalloijs iiilanterii 3 batterijen artillerie 4 escadrons cavalerie 120Ü inau geinhnnerie en 300 sbirrcn Op h t budget dtr stud IVath voor 1870 ia de jtiail bijdrage van 5000 fl aan de eTangelischc gemeente gcbchrniit Over de in lintai h Indïc outdekte kolenmijnen kometi gunstige berichten in Te Parijs zijn Tervolj ngrn ingesteld tegen t ee dagbladen de iiKcvcil en do ÏVie Duchesne In de vorige wetk inerden te Loiideu bij de rechtbank van bankbreuken 153 personen failliet verkl urd in t l il op eigen ver uik De buvocfrdhcid tot die eigen aangifte Mecklenburg cigcrt de bepaling der bQiidb et over te nemen waarbij de niterdirjarigheid is gesteld op 21 jaren Üc slepende kuortntn nemen te Loiidcn geweldig toe zoodat inrn icb baast met bet iuricbten van tijdelijke gasthuizen Ingezonden Naar wij vernemen zal de Darncs Vereeniging Zanglust 111 I imi irij a s alhier eene openbare uitvoering geven le ii voordcele dier ougelnkkigen aan onze kuslm ie verzorgers bij ile laatste stormen hun graf in de golven vonden Wij twijfelen niet of de weldadige geest van üond i s ingezetenen zal op nieuw rnime deelneming louncn in hel lol aardig streven om vliji en kunslnii dienstbaar te ni ikcii aan het lenigen der rampen van hulpbehoevende iiidgenooton Wij wenschen der genoemde Vcreeniging eene eivoüc zaal tue cpdat zij de voldoening moge smaken eene aanzienlijke bijdrage aan de hier en elders reeds ingezamelde gitlen te kunnen toevoegen R wenseht zijne stadgenooteu opmerkzaam te makeu op de aanst loonoelvoorstelling waarvan eerstdaags de lijsten zullen ciroulceren te teven onder directie van de hh Albregt en van Olicfen De vooi lcUing zal bestaan uit de Rustverstoorster een dor schoonste en nieuwste werken van R Benedix en daarna zoo zijn de Vrouncn In beide stukken zal de hoofdrol vervuld viunleu door Mevr Corijn en den heer Albregt Ivunst nieu v s LI Donderdag gaf hetmuziokgezelschap Euphoiiia haar eerste Dames Concert ls solisten traden op de heeren T Jakobs trombonist en Henri Kuit violonoellist beiden uit Amsterdam Wal de door eerstgenoemde vourgedriigeii n betreft wij aarzelon niet te zeggen dal do heer Jacobs zijn instrument geheel meester is Vooral droeg hij de liecleien door hem gespeeld voui op eene wijze die onberispelijk raag t enoemd worJcn Bij schoone voordracht paarde liij ook eene ontwikkelde techniek Op ondubbelzinnige wijze gaf ht t publiek dan ooi blijken van tevredenheid De door hem gespeelde ifi waren eene faulaisie nil de Somnambule Adelaide van v Beethoven Standchcu van Schubert en een lied van Eeichardt Ook de heer Henri Kuit speelde zeer verdienste lijk vooral voldeed ons hel adagio van Schubert en de fanlaisie op een thema van Caralfa van Servais Mccrmakn hoorden wij hier violoneellialcn van naam zoodat het voor hem raoeijclijk was hel publiek geheel voor zich te winnen Evenwel werd hij en toregt bij buide stukken luide toegejuicht Wij wenschui hem lust en ijver bij zijne sludión on twijfelen iiiel of hij zal op den ingeslagen weg vooitgaande zijn meester Servais eer aandoen De oroiii lsinkken vierden met aplomb uitgevocr vooral de ouverture Egmond van v Beethoven Wij brengen hulde aan Directeur Commissarissen en werkende leden voor de pogingen in het werk gesteld om hel kunslminiieiid publiek een aangenamen avond e versohaCcii on wui rheiihun in het vervolg eene hoogere belangstelling van het publiek door eene meer lidnjke opkomst Uur Burger ij k e Sta n d GiiHmi N 8 Dec W if Irr 1 = ui Ml ur Ovnirn iN l n 1 MMW U j In J nIjuil Urn nnni U Ü e II M I Hii nii cu I 1 i e 1 ma